Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних icon

Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних
Скачати 130.46 Kb.
НазваПротокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних
Дата конвертації28.11.2012
Розмір130.46 Kb.
ТипПротокол

           


Затверджено на зборах

трудового колективу

Протокол № ____ від ____ _______ 20 ___ р.


ПОЛОЖЕННЯ

про роботу уповноважених трудовими колективами структурних

підрозділів з питань охорони праці. 1. Загальні положення. 1. Інститут уповноважених трудовими колективами структурних підрозділів _________________________________ , створений згідно вимог ст.42 Закону України «Про охорону праці» і призначений для здійснення громадського контролю за дотриманням діючого в Україні законодавства про охорону праці.

 2. Уповноважені трудових колективів структурних підрозділів з питань охорони праці вибираються більшістю голосів на загальних зборах структурного підрозділу відкритим голосуванням із числа досвідчених та ініціативних працівників.

Уповноваженим трудового колективу структурного підрозділу з питань охорони праці не може бути вибраний працівник, який згідно посадових обов'язків відповідає за організацію безпечних умов праці.

 1. Уповноважені трудовими колективами структурних підрозділів з питань охорони праці у місячний термін після виборів, проходять навчання з питань охорони праці згідно програми, розробленої службою охорони праці організації та затвердженої керівником організації.

 2. У своїй діяльності уповноважені трудовими колективами структурних підрозділів з питань охорони праці керуються діючими законодавством про працю, нормативними актами про охорону праці, Положенням про організацію, цим Положенням.

 3. Уповноважені трудових колективів виконують свої обов'язки, як правило, у процесі трудової діяльності безпосередньо у структурному підрозділі.

 4. Методичне керівництво роботою уповноважених трудових колективів здійснює служба охорони праці організації.

 5. Уповноважений трудового колективу з питань охорони праці може бути одночасно і представником профспілки з цих питань.

 6. Уповноважені трудових колективів при виконанні своїх обов'язків взаємодіють із керівниками відповідних структурних підрозділів, службою охорони праці організації.

 7. Уповноважені трудових колективів не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.
 1. Функціональні обов'язки уповноважених трудовими колективами

структурних підрозділів організації з питань охорони праці. 1. Уповноважені трудовими колективами структурних підрозділів з питань охорони праці, з метою створення безпечних умов праці, оперативного усунення виявлених порушень, здійснюють контроль:

 1. За відповідністю діючого законодавства з охорони праці:

- умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, стану засобів захисту, проходів, шляхів евакуації і запасних виходів, а також санітарно-побутових умов;

 • діючого режиму праці та відпочинку;

 • використанням праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

- пільг та компенсацій, що надаються працівникам за роботу у важких та шкідливих умовах праці;

 • відшкодуванням збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров'я;

- проведенням навчання, інструктажів, перевірки знань працівників з питань охорони праці;

- проходженням працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів.

 1. За дотриманням працівниками структурного підрозділу в процесі роботи нормативних актів з охорони праці.

2.1.3. 3а своєчасним і правильним розслідуванням, оформленням, обліком нещасних випадків та профзахворювань.

 1. За виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, у тому числі заходів з попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій зазначених в актах розслідування.

   1. За наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації питань охорони праці у структурному підрозділі.

 1. Уповноважений трудовим колективом структурного підрозділу з питань охорони праці негайно повідомляє керівника структурного підрозділу або іншого керівника робіт про нещасний випадок чи пошкодження здоров'я, які сталися з працівником у процесі роботи і надає допомогу потерпілому.

 2. Уповноважений трудового колективу бере участь:

 1. У розробці розділу "Охорона праці" Колективного договору, плану комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів з охорони праці, у ліквідації причин, які приводять до нещасних випадків і професійних захворювань.

 2. У роботі постійно діючої комісії з атестації робочих місць на їх відповідність нормативним актам з охорони праці.

 3. У розслідуванні професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві.

 4. У вирішенні питання про зменшення одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку у зв'язку з невиконанням працівником вимог нормативних актів з охорону праці.

 5. При розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя та здоров'я працівника, у випадку відмови працівника виконувати з цих причин дорученої йому роботи.
 1. У розгляді скарг і заяв з питань охорони праці працівників структурного підрозділу.

3. Права уповноважених трудовими колективами структурних підрозділів організації з питань охорони праці.


3.1. Уповноважені трудовими колективами структурних підрозділів організації з питань охорони праці мають право;

 1. Перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці, що діють у межах структурного підрозділу.

 2. Вносити у журнал оперативного контролю, обов'язкові для розгляду керівником структурного підрозділу виявлені недоліки, порушення нормативних актів з охорони праці, здійснювати контроль за реалізацією заходів з усунення цих недоліків.

 3. Вимагати від керівника структурного підрозділу призупинення робіт у випадку створення загрози життю чи здоров'ю працівників.

 4. Вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти з питань охорони праці.

 5. Брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці, які проводяться посадовими особами організації.

^ 4. Гарантії прав і діяльності уповноважених трудовими колективами структурних підрозділів організації з питань охорони праці.

 1. Гарантії для уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, стосовно звільнення їх з роботи з ініціативи адміністрації або притягнення їх до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, передбачені Колективним договором організації.

  1. Особи, які перешкоджають діяльності уповноважених трудовими колективами, несуть відповідальність згідно законодавства України.

 1. Уповноважений трудового колективу може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у випадку незадовільного їх виконання, згідно рішення зборів трудового колективу.

Інженер з охорони праці:


                                               

^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІН А К А ЗN 135 від 28.12.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 січня 1994 р.
за N 18/227


{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
N 56 ( z0316-07 ) від 21.03.2007 }Про Типове положення про роботу уповноважених
трудових колективів з питань охорони праці
На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64
( 64-93-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
охорону праці" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про роботу уповноважених
трудових колективів з питань охорони праці, що додається.

2. З метою залучення широких кіл працівників до здійснення
громадського контролю за додержанням законодавства про охорону
праці на виробництві, створення дієвих систем управління охороною
праці за участю представників трудових колективів міністерствам,
державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об'єднанням
підприємств, що створені за галузевим принципом, надати практичну
допомогу підвідомчим підприємствам, установам, організаціям в
розробленні на основі цього Типового положення з урахуванням
специфіки виробництва Положень про роботу уповноважених трудових
колективів з питань охорони праці, в їх обранні та становленні.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці встановити контроль за створенням інституту
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці на
підприємствах, в установах, організаціях, їх навчанням та
залученням до вирішення повсякденних практичних питань охорони
праці.


Голова Комітету А.Дюба


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по нагляду за
охороною праці від
28 грудня 1993 р. N 135

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про роботу уповноважених трудових
колективів з питань охорони праці1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інститут уповноважених трудових колективів з питань
охорони праці створюється відповідно до Закону України "Про
охорону праці" (2694-12) на підприємствах, в установах,
організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності та
видів їх діяльності для здійснення громадського контролю за
додержанням законодавства про охорону праці.

1.2. На підприємстві за участю представників власника або
уповноваженого ним органу (далі - власник), трудового колективу та
профспілки (профспілок) на підставі цього Типового положення з
урахуванням специфіки виробництва опрацьовується Положення про
роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці,
яке затверджується загальними зборами (конференцією) трудового
колективу підприємства.

1.3. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці
(далі - уповноважені з питань охорони праці) обираються простою
більшістю голосів на загальних зборах (конференції) колективу
підприємства або цеху, зміни, дільниці, бригади, ланки тощо
відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних
працівників на строк дії повноважень органу самоврядування
трудового колективу.

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний
працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за
організацію безпечних та нешкідливих умов праці.

1.4. Чисельність уповноважених з питань охорони праці
визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового
колективу залежно від конкретних умов виробництва та необхідності
забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки
та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

1.5. Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін
після обрання за рахунок власника проходять навчання з питань
охорони праці відповідно до програми, розробленої службою охорони
праці підприємства, погодженої з органом самоврядування колективу
та профспілкою (профспілками) і затвердженої керівником
підприємства.

1.6. У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці
керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими
нормативними актами про охорону праці, Законом України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), статутом підприємства та
Положенням про роботу уповноважених трудових колективів з питань
охорони праці підприємства.

1.7. Уповноважені з питань охорони праці виконують свої
обов'язки, як правило, в процесі виробництва, безпосередньо на
своїй дільниці, в своєму цеху, зміні, бригаді, ланці тощо.

У разі залучення до перевірок стану безпеки і умов праці
посадовими особами міністерства, відомства, об'єднання,
підприємства, місцевих органів державної виконавчої влади,
державного нагляду та громадського контролю за охороною праці
уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений
колективним договором строк із збереженням за ним середнього
заробітку.

1.8. Власник за свій рахунок забезпечує уповноважених з
питань охорони праці правилами, інструкціями, іншими нормативними
актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці.

1.9. Методичне керівництво роботою уповноважених з питань
охорони праці здійснює орган самоврядування трудового колективу, а
також за погодженням власника, трудового колективу і профспілки
(профспілок) - служба охорони праці підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці співпрацюють з комісією з
питань охорони праці підприємства.

1.10. Уповноважений з питань охорони праці може бути
одночасно і представником профспілки з цих питань.

1.11. Уповноважені з питань охорони праці при виконанні своїх
функцій взаємодіють з ланковими, бригадирами, майстрами,
керівниками відповідних структурних підрозділів, спеціалістами
служби охорони праці підприємства, посадовими особами органів
державного нагляду за охороною праці, представниками профспілки
(профспілок).

1.12. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного
разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах
(конференції) трудового колективу, котрим вони обрані.

1.13. Уповноважені з питань охорони праці за активну та
сумлінну роботу, яка сприяла запобіганню травматизму, професійним
захворюванням та аваріям, поліпшенню умов і безпеки праці на
робочих місцях, можуть бути матеріально заохочені відповідно до
статуту підприємства та колективного договору (угоди).

^ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНИХ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Уповноважені з питань охорони праці з метою створення
безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві, оперативного
усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

2.1.1. відповідністю законодавству про охорону праці:

- умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних
процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів
виробництва, стану засобів колективного та індивідуального
захисту, що використовуються працівниками, проходів, шляхів
евакуації та запасних виходів, а також санітарно-побутових умов;

- діючого режиму праці і відпочинку;

- використання праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

- забезпеченості працівників спеціальним одягом, взуттям,
іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним
харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами,
миючими засобами, організації питного режиму;

- пільг і компенсацій, що надаються працівникам за роботу з
важкими та шкідливими умовами праці;

- відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження
їх здоров'я або заподіяння моральної шкоди;

- проведення навчання, інструктажів та перевірки знань
працівників з охорони праці;

- проходження працівниками попереднього і періодичних
медичних оглядів;

2.1.2. забезпечення працівників інструкціями, положеннями з
охорони праці, що діють в межах підприємства, та додержанням
працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;

2.1.3. своєчасним і правильним розслідуванням, документальним
оформленням та обліком нещасних випадків та професійних
захворювань;

2.1.4. виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань
охорони праці, в тому числі заходів по усуненню причин нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій, визначених у актах
розслідування;

2.1.5. використанням фонду охорони праці підприємства за його
призначенням;

2.1.6. наявністю і станом наочних засобів пропаганди та
інформації з питань охорони праці на підприємстві.

2.2. Уповноважені з питань охорони праці негайно повідомляють
майстра, бригадира чи іншого керівника робіт про будь-який
нещасний випадок чи ушкодження здоров'я, які сталися з працівником
в процесі роботи чи у зв'язку з нею, та надають допомогу
потерпілому.

2.3. Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

2.3.1. розробленні розділу "Охорона праці" в колективному
договорі (угоді), комплексних заходів для досягнення встановлених
нормативів з охорони праці, усунення причин, що призводять до
нещасних випадків і професійних захворювань;

2.3.2. роботі постійно діючої комісії з питань атестації
робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону
праці;

2.3.3. розслідуванні професійних захворювань та нещасних
випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки;

2.3.4. вирішенні питання про зниження розміру одноразової
допомоги потерпілому від нещасного випадку у разі невиконання
працівником вимог нормативних актів про охорону праці;

2.3.5. розгляді факту наявності виробничої ситуації,
небезпечної для життя чи здоров'я працівника або для людей, які
його оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку
відмови працівника виконувати з цих причин доручену йому роботу;

2.3.6. розгляді, при необхідності, посадовими особами листів,
заяв та скарг з питань охорони праці працівників відповідного
трудового колективу;

2.3.7. підготовці та проведенні громадських оглядів,
конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

^ 3. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Уповноважені з питань охорони праці мають право:

3.1.1. безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці,
додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на
об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого
його обрав;

3.1.2. вносити в спеціально заведену для цього книгу
обов'язків для розгляду власником (керівником відповідного
структурного підрозділу підприємства) пропозиції щодо усунення
виявлених порушень нормативних актів з охорони праці, здійснювати
контроль за реалізацією цих пропозицій;

3.1.3. вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника
виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі
створення загрози життю або здоров'ю працюючих;

3.1.4. вносити пропозиції про притягнення до відповідальності
працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці;

3.1.5. брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці,
які проводяться посадовими особами органів державного нагляду і
громадського контролю за охороною праці, міністерства, відомства,
об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої
влади;

3.1.6. бути обраними до складу комісії з питань охорони праці
підприємства;

3.1.7. бути представниками трудових колективів з питань
охорони праці в районних (міських), міжрайонних (окружних) та
товариських судах.

^ 4. ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо
увільнення їх від роботи з ініціативи власника або притягнення до
дисциплінарної і матеріальної відповідальності передбачаються у
колективному договорі.

4.2. Особи, які створюють перешкоди для діяльності
уповноважених з питань охорони праці, несуть відповідальність у
порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Уповноважений з питань охорони праці може бути
відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі
незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів
(конференції) трудового колективу, котрим його було обрано.


Голова Комітету А.ДюбаСхожі:

Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconПоложення про будинковий (вуличний, квартальний) комітет (протокол зборів додається)
Уповноважених представників по реєстрації будинкового (вуличного, квартального) комітету на вул
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconМетодичні рекомендації щодо морального заохочення педагогічних працівників підготувала: Тущенко В.І., методист рмк
До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconІндивідуальним. Трудові спори, які виникають між групами працівників, трудовими колективами підприємства, з одного боку, і власником підприємства або уповноваженою ним особою, з другого – називаються колективними
Під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами досить часто виникають непорозуміння,...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconПротокол №34 спільного засідання постійних комісій
Про обговорення заходів на виконання проекту Регіональної програми співпраці із закордонними українцями, трудовими мігрантами та...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconРішення від 12 квітня 2011 року №106 смт. Воловець Про затвердження списків осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні порушення
На виконання статті 255 «Кодексу України про адміністративні правопорушення» затвердити списки осіб, уповноважених виконкомом Воловецької...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconПоложення про міське методичне об’єднання педагогів, які координують виховну роботу в закладах освіти міста
Міністерством освіти і науки України від 30. 08. 2002 №1/9-392, на підставі рішення міської науково-методичної ради від 25. 01. 2012...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconРозпорядження 18 січня 2012 року №76 Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
України від 14. 05. 2007 №15 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconПоложення про Обласний фестиваль туристичних відеофільмів
Дніпропетровської області, авторами та авторськими колективами, які мають відношення до сфери краєзнавства, освіти і туризму (педагоги,...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconПротокол №9 від 28. 08. 08 р. Голова педради Лозова І. О. Положення про методичні об'єднання
Методичне об'єднання (далі мо) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує...
Протокол № від 20 р. Положення про роботу уповноважених трудовими колективами структурних iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 19 червня 2013 року №318 «Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації»
Рацівників районної державної адміністрації, враховуючи рішення профспілкового комітету районної державної адміністрації від 20 червня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи