Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» icon

Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка»
Скачати 81.78 Kb.
НазваВимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка»
Дата конвертації05.01.2013
Розмір81.78 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,

що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА»


Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка" зареєстрований ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України М 7 (93) 2007 с 3; Постанова Президії ВАК України від 10.032010p. М1-05/2).


Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка" виходить щомісячно обсягом до 30 ум. друк. арк. До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

До друку подаються роздруковані на папері (1 примірник), збережені на електронному носії (CD-DVD диски) та надіслані на електронну адресу матеріали у форматі MS Word 97-2003 або RTF.

 1. Стаття українською або російською мовами (обсягом 6-20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату ^ A4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін - 20 мм).

 2. Структура статті рядок 1 УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 — прізвище та ініціали, автора статті; рядок 3 —- науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка), вирівнювання по правому краю; рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери) українською мовою, рядок 5 — текст статті із зазначенням необхідних елементів (пункт 4 даних вимог).

 3. Після літератури подаються анотації (кожна анотація має бути не меншою ніж 500 знаків) і ключові слова (5-7 слів) разом з назвою статті та прізвищами авторів на трьох мовах — українською, російською та англійською (друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman).

 4. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р: №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов'язково виділення невнрішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку; друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформлений згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 p.; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад [1].

Приклад оформлення статті дивіться у додатку 1.

 1. Таблиці (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються по тексту. Рисунки повинні бути згруповані та в чорно-білому форматі. Формат таблиць та рисунків лише книжний. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування.

 2. До пакету документів обов'язково подається "Заявка" (див. додаток 2).

 1. Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов'язково додаються: витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті для друку і рецензія наукового керівника або іншого фахівця у даній галузі знань, який має науковий ступінь.

 2. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.

 3. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен завізувати.

 4. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

 5. Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник. Про додаткові примірники попереджувати завчасно.


Контактна особа: Довгань Ольга Михайлівна Тел. роб. (0352)51-31-60

Тел. моб. 098 942-08-82 (в робочі дні з 9.00 до 17.00) Email: olga_dovgan@ukr.net

Web: www.ie.at.ua

Відшкодування витрат за друк і відправку матеріалів складає 25 грн. за сторінку. Банківські реквізити:

Одержувач ПП Стельмащук Антон Михайлович

^ Код одержувача: 1729201934

Р/р 26001000258126 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

Призначення платежу За послуги опублікування статті в журналі від прізвище ініціали


Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

 1. Економіка та інноваційний розвиток національного господарства

 2. Економіка та конкурентоспроможність підприємств

 3. Економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування

 4. Економіка природокористування та екологізація навколишнього середовища

 5. Демографія, зайнятість населення і соціально-економічна політика

 6. Маркетинг і ринкові відносини

 7. Фінансово-кредитна і грошова політика

 8. Статистика, облік, аналіз та аудит

 9. Інформаційні технології та економічна безпекаУДК 631.1

Додаток 1


Шевченко О.І.,

к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту

Скакун А.М., аспірант*

Одеський державний аграрний університет


^ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств відбувається в нових соціально-економічних умовах ...

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання персоналу підприємств ... вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], ... та ін. Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено ... Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо ...

Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...

Висновки з даного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств ....


Література

1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк // Україна : аспекти праці. - №5. - 2007. - С. 42-47. ... і т.д.

8.

Шевченко О.І., Скакун А.М.

^ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розглянуто наукові основи ... . Проведено аналіз ... . Розроблено пропозиції.. .

Ключові слова: персонал, кадри, сільське господарство, відтворення, ефективність, продуктивність праці, підприємство.


Шевченко О.И, Скакун А.М.

^ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены научные основы ... . Проведен анализ ... . Разработаны предложения ... .

Ключевые слова: персонал, кадры, сельское хозяйство, эффективность, воспроизводство, производительность труда, предприятие.


Shevchenko O.I., Skakyn A. M.

^ PROBLEMS OF FORMATION AND THE USE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Annotation. The article reviews the scientific basis ... . Analysis of the présent level ... . Suggestions ....

Key words: personnel, personnel, agriculture, playback, performance, productivity, enterprise.

'Науковий керівник: Антонов B.O. — д.е.н., професор


Додаток 2


ЗАЯВКА

на розміщення статті у Всеукраїнському науково-виробничому журналі

«Інноваційна економіка»


Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Назва статті


Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника:

Зразок: Скакун A.M.

вул. Дерибасівська, буд. 15, кв. 10 м. Одеса, 65000 тел. -0982531455


Підтверджую своє бажання розмістити статтю у Всеукраїнському науково-виробничому журнал "Інноваційна економіка". Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Дата

Підпис
Схожі:

Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconІнноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconВимоги до змісту та оформлення матеріалів для науково-практичного журналу «продовольча індустрія апк»

Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМіністерство охорони здоров’я україни
Організаційний комітет науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біологічної хімії» та редакція журналу «Клінічна фармація»...
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матеріалів для участі
Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу Школа сприяння здоров’ю
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconЗаявка для участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна профільна освіта: традиції та інновації»
Видати статтю у науково-методичному журналі «Освітній простір. Глобальні, регіональна та інформаційна аспекти»
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.)
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.)
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-виробничому журналі «інноваційна економіка» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.)
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи