22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права icon

22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права
Скачати 101.26 Kb.
Назва22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права
Дата конвертації10.01.2013
Розмір101.26 Kb.
ТипДокументи22.06.11р. 325-р


Про забезпечення реалізації права

на доступ до публічної інформації


Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 9, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», , з метою забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації:


1. Взяти до відома, що Новобузька районна державна адміністрація:


1) є розпорядником інформації, якою володіє районна державна адміністрація і яка отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією своїх повноважень;


2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:


стосовно інформації інших державних органів України, органів місцевого самоврядування;


стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.


2. Затвердити:

2.1. Форму запиту на інформацію (додається).

2.2. Порядок складення та подання до Новобузької районної державної адміністрації запитів на інформацію (додається).

2.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).
2.4. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (додається).
3. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити дотримання вимог Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та, у разі необхідності, затвердити відповідні переліки відомостей, що становлять службову інформацію.


4. Загальному відділу , юридичному сектору апарату райдержадміністрації:

4.1. Створити систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні облдержадміністрації, та забезпечити її оприлюднення.

4.2. Забезпечити розміщення в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Форми запиту на інформацію, Порядку складення та подання до Новобузької районної державної адміністрації запитів на інформацію, Переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

5. Загальному відділу апарату райдержадміністрації забезпечити надання запитувачам інформації на їх вимогу форм запиту на інформацію та надання роз’яснень щодо Порядку складення та подання до Новобузької районної державної адміністрації запитів на інформацію.

6. Сектору з питань внутрішньої політики зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо цього розпорядження.


7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Корнієнко І.В.


Голова райдержадміністрації В.М.Сербін


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 22.06.11 №325-рр


Форма запиту на інформацію

Розпорядник Новобузька
інформації районна державна адміністрація

Запитувач ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних

__________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати

__________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):


на поштову адресу _______________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _____________________________________________

телефаксом ________________________________________________

за телефоном _______________________________________________

________ ____________
(дата) (підпис)

Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи,
які перебувають у володінні райдержадміністрації, розміщена на _______________


2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

на поштову адресу – 55600, м. Новий Буг, вул. Гребеннікова,1;

на електронну адресу - ;

телефаксом -
за телефоном – .


3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


1) райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);


підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 22.06.11 № 325-рр


Порядок
складення та подання до Новобузької районної державної адміністрації запитів на інформацію1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.


2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

на поштову адресу – 55600, м. Новий Буг, вул. Гребеннікова, 1;

на електронну адресу - ;

телефаксом -
за телефоном – .


3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.
4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);


підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати
форму, яку він може отримати у загальному відділі апарату райдержадміністрації.


7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає
зручну для нього форму отримання інформації.


8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його оформлює головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.


9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування
райдержадміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

_______________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 22.06.11№ 325-р


Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію


1. Інформація, що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.


2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


___________________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від22.06.11 № 325-р


Інструкція

з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає обов’язковий для районної державної адміністрацій та її управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (далі - розпорядник інформації) порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі – документи).

2. Ведення, облік, зберігання і використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації та відповідні підрозділи з питань діловодства інших розпорядників інформації.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається районною державною адміністрацією, її управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами, не може бути обмеженим у доступі.

^ Приймання, облік, розмноження і розсилання документів

4. Приймання та облік (реєстрація) документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації (відповідними підрозділами з питань діловодства інших розпорядників інформації).

5. Кореспонденція, що надходить, приймається і розкривається централізовано, при цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

6. У разі надходження документів у неробочий час, вони приймаються черговим працівником і передаються наступного робочого дня до загального відділу апарату райдержадміністрації (відповідних підрозділів з питань діловодства розпорядників інформації).

7. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи.

8. Облік документів здійснюється шляхом реєстрації у журналах. Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній обліченій сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується відповідальною особою загального відділу апарату райдержадміністрації (відповідного підрозділу з питань діловодства інших розпорядників інформації).

9. На кожному зареєстрованому документі, а також супровідному листі проставляється штамп, у якому зазначаються найменування розпорядника інформації, реєстраційний номер документа та дата його надходження.

10. Розмноження документів здійснюється за дорученням керівника розпорядника інформації за допомогою наявних засобів оргтехніки.

11. Розсилання документів здійснюється поштовим зв’язком або нарочно .

Формування виконаних документів у справи

12. Документи після їх виконання формуються в окремі справи.

13. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ розпорядника інформації.

Використання документів

14. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Зберігання документів

15. Документи зберігаються в окремих справах в загальному відділі апарату райдержадміністрації (відповідних підрозділах з питань діловодства інших розпорядників інформації) з терміном зберігання відповідно до номенклатури справ.

______________________________Схожі:

22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconПро затвердження графіків проведення особистих прийомів громадян головою Чернігівської районної ради
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconПро затвердження графіків проведення особистих прийомів громадян головою Чернігівської районної ради
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconПро затвердження графіків проведення особистих прийомів громадян керівництвом Чернігівської районної ради
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconНаказ №288 Про заходи щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» та з метою...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconПро проведення заходів в межах Всеукраїнського рейду «Урок» у 2013 році
З метою забезпечення реалізації ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо гарантованого права дітей на освіту, в межах заходів...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconПро проведення заходів в межах Всеукраїнського рейду "Урок" у 2012 році
З метою забезпечення реалізації ст. 19 Закону України “Про охорону дитинства” щодо гарантованого права дітей на освіту, в межах заходів...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconРозпорядження від 14 червня 2012 року №231 Про вдосконалення роботи в районі щодо реалізації
«Про вдосконалення роботи в області щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення» та з метою вдосконалення в районі...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconСтислий огляд стану епідемії віл-інфекції/сніду в Чернівецькій області станом на 01. 07. 11 р
Україні за 01. 04. 11р. 186 928), у тому числі 136 випадків захворювання на снід (в Україні за 01. 04. 11р. 39 319), 108 випадків...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconЗакон україни про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо забезпечення реалізації конституційного права...
22. 06. 11р. 325-р Про забезпечення реалізації права iconРішення від 6 вересня 2013 року №1038 м. Знам’янка Про затвердження Програми забезпечення проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу земельних
Земельного кодексу України, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин щодо конкурентного надання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи