Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності icon

Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Скачати 486.2 Kb.
НазваЗакон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Сторінка1/4
Дата конвертації04.08.2013
Розмір486.2 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76

N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 13, ст.128

N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.547

Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112

Законами

N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.426

N 3261-VI ( 3261-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.444

N 3392-VI ( 3392-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.532

Кодексом

N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536

Законами

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53

N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.170

N 3993-VI ( 3993-17 ) від 03.11.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.236

N 4154-VI ( 4154-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.332

N 4403-VI ( 4403-17 ) від 10.02.2012, ВВР, 2012, N 42, ст.521

N 4442-VI ( 4442-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.553

N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4

N 4782-VI ( 4782-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.105

N 5203-VI ( 5203-17 ) від 06.09.2012

N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012

N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012

N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012

N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }


{ У тексті Закону слово "адміністратор" в усіх відмінках і

числах замінено відповідно словами "державний

адміністратор" у відповідному відмінку та числі згідно

із Законом N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010 }


{ У тексті Закону, крім частини другої статті 8, слова

"Севастопольська міська державна адміністрація" в

усіх відмінках замінено словами "Київська та

Севастопольська міські державні адміністрації" у

відповідному відмінку згідно із Законом N 2451-VI

( 2451-17 ) від 07.07.2010 }


Цей Закон визначає правові та організаційні засади

функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності

і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених

видавати документи дозвільного характеру, та державних

адміністраторів.


Стаття 1. Основні терміни


1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


дозвільна система у сфері господарської діяльності -

сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають

між дозвільними органами, державними адміністраторами та

суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів

дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів,

анулюванням документів дозвільного характеру;


дозвільні органи - органи виконавчої влади, державні

колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові

особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи

дозвільного характеру; { Абзац третій частини першої статті 1 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від

07.07.2011 }


документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення,

погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган

зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому

права на провадження певних дій щодо здійснення господарської

діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності

якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо

здійснення господарської діяльності або видів господарської

діяльності;


місцеві дозвільні органи - міські ради міст обласного та/або

республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх

виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі

державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних

органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені

відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до

проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається

документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного

характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної

одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць);

{ Абзац п'ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними

згідно із Законами N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 3993-VI

( 3993-17 ) від 03.11.2011 }


регіональні дозвільні органи - територіальні органи

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в

областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені

відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до

проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються

документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; { Частину

першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3993-VI

( 3993-17 ) від 03.11.2011 }


об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру

(далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий

покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення,

устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію

або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного

виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються

суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної

(дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво

об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація,

гірничий відвід);


декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства (далі - декларація) - документ, яким суб'єкт

господарювання повідомляє державного адміністратора або

представника відповідного дозвільного органу про відповідність

своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий

спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних

дій щодо здійснення господарської діяльності або видів

господарської діяльності без отримання документа дозвільного

характеру.


Форма та порядок повідомлення державного адміністратора або

відповідного дозвільного органу про відповідність

матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам

законодавства встановлюється Кабінетом Міністрів України; { Абзац

статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2451-VI

( 2451-17 ) від 07.07.2010 }


принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт

господарювання набуває право на провадження певних дій щодо

здійснення господарської діяльності або видів господарської

діяльності без отримання відповідного документа дозвільного

характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або

уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та

документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк

документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його

видачі не видано або не направлено;


принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким

видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача

дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється у

встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі

державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками

місцевих дозвільних органів; { Абзац частини першої статті 1 в

редакції Закону N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011 }


дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що

здійснюються суб'єктами господарювання, державними

адміністраторами та дозвільними органами під час проведення

погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які

передують отриманню документа дозвільного характеру;


дозвільний центр - робочий орган міської ради міста обласного

та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її

виконавчого органу), обласної, Київської та Севастопольської

міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій,

уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим

міністерства або республіканського комітету (далі - уповноважений

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим), в якому

представники регіональних, місцевих дозвільних органів та

державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності

щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення,

видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру;

{ Абзац частини першої статті 1 в редакції Законів N 3204-VI

( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 3993-VI ( 3993-17 ) від 03.11.2011 }


спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у

сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) -

центральний орган виконавчої влади, визначений Президентом

України; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2451-VI

( 2451-17 ) від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із

Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }


суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому

законодавством порядку юридична особа України або іншої держави

незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності,

яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади

та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа -

підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про

розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про

розподіл продукції" ( 1039-14 ), його підрядник, субпідрядник,

постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені

угодою про розподіл продукції, на підставі договорів з інвестором.

{ Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом

N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012 }

{ Текст статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI

( 1759-17 ) від 15.12.2009; в редакції Закону N 1869-VI

( 1869-17 ) від 11.02.2010 }


Стаття 2. Сфера дії Закону


1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи,

державних адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів

господарювання, які мають намір провадити або провадять

господарську діяльність.


2. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері

ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі

документів дозвільного характеру, необхідних для отримання

ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності),

охорони державного кордону, державної митної справи, державного

експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових

послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності,

пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної

конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на

операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і

речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну

діяльність у сфері використання ядерної енергії, дозвільну

діяльність у сфері цивільної авіації.

{ Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законом N 4496-VI

( 4496-17 ) від 13.03.2012 }


3. Видача ветеринарних документів здійснюється відповідно до

цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами

України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і "Про безпечність

та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).


Видача, анулювання та поновлення сертифікатів суб'єкта

оціночної діяльності здійснюються відповідно до цього Закону з

урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

( 2658-14 ).

{ Текст статті 2 в редакції Закону N 1869-VI ( 1869-17 ) від

11.02.2010 }


Видача сертифікатів про дотримання регламентів застосування

пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у

сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження

та сертифікатів відповідності щодо вмісту у сільськогосподарській

продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості

пестицидів, агрохімікатів та важких металів здійснюється

відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених

Законом України "Про захист рослин" ( 180-14 ).

{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом третім згідно із

Законом N 4782-VI ( 4782-17 ) від 17.05.2012 }


Видача дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і

вантажів автомобільним транспортом та дозволів Європейської

Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів

автомобільним транспортом між державами - членами ЄКМТ

здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням

особливостей, визначених міжнародними договорами України з питань

міжнародних автомобільних перевезень та Законом України "Про

автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).

{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом четвертим згідно із

Законом N 4782-VI ( 4782-17 ) від 17.05.2012 }


Видача дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших

країн, карантинних дозволів (на імпорт або транзит), міжнародних

ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарних свідоцтв

форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України,

ветеринарних свідоцтв (для України - форми N 1 та N 2) - при

переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва та Севастополя, карантинних сертифікатів,

сертифікатів щодо відповідності послуг із зберігання зерна та

продуктів його переробки, сертифікатів якості зерна та продуктів

його переробки, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних

сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до цього Закону

з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України

( 4495-17 ), Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

( 37-15 ), Законом України "Про ветеринарну медицину"

( 2498-12 ) та Законом України "Про карантин рослин"

( 3348-12 ).

{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом п'ятим згідно із

Законом N 4782-VI ( 4782-17 ) від 17.05.2012 }


Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань

дозвільної системи у сфері господарської діяльності


1. Основними принципами державної політики з питань

дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:


захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних

громад та громадян, життя громадян, охорона навколишнього

природного середовища та забезпечення безпеки держави;


розвиток конкуренції;


прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;


додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час

видачі документів дозвільного характеру;


відповідальність посадових осіб дозвільних органів,

державних адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення

вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного

характеру;


зменшення рівня державного регулювання господарської

діяльності;


установлення єдиних вимог до порядку видачі документів

дозвільного характеру.


Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері

господарської діяльності


1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з

одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:


необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх

види;


дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного

характеру;


платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі

дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;


строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову

у видачі документа дозвільного характеру;


вичерпний перелік підстав для відмови у видачі,

переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного

характеру; { Абзац шостий частини першої статті 4 в редакції

Закону N 3392-VI ( 3392-17 ) від 19.05.2011 }


строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість

строку дії такого документа;


{ Абзац восьмий частини першої статті 4 виключено на підставі

Закону N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }


перелік документів дозвільного характеру у сфері

господарської діяльності. { Частину першу статті 4 доповнено

абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3392-VI ( 3392-17 ) від

19.05.2011 }


2. Видача документів дозвільного характеру регіональними та

місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом

організаційної єдності.

{ Частина друга статті 4 в редакції Закону N 3204-VI ( 3204-17 )

від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3993-VI

( 3993-17 ) від 03.11.2011 }


3. Суб'єкт господарювання за одержанням документів

дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів,

анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами,

звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.


У роботі дозвільного центру беруть участь місцеві дозвільні

органи, до яких суб'єкт господарювання може звернутися за

консультацією.

{ Частина третя статті 4 в редакції Закону N 3204-VI ( 3204-17 )

від 07.04.2011 }


4. Суб'єкт господарювання має право на провадження певних дій

щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської

діяльності на підставі подання декларації без отримання документа

дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської

діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів

України.

{ Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом

N 2451-VI ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }

{ Текст статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI

( 1759-17 ) від 15.12.2009; в редакції Закону N 1869-VI

( 1869-17 ) від 11.02.2010 }


Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів

дозвільного характеру або відмови в їх видачі,

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання

документів дозвільного характеру


1. Порядок видачі документів дозвільного характеру або

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання

центральними органами виконавчої влади, їх територіальними

(регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом

Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу,

погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України. { Абзац перший частини першої статті 4-1

із змінами, внесеними згідно із Законом N 3993-VI ( 3993-17 ) від

03.11.2011 }


Порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в

їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання, видача

або відмова у видачі яких законами України віднесена до

повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх

рішенням за погодженням з територіальними (місцевими) органами

центральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання у

відповідній сфері, та територіальними органами уповноваженого
  1   2   3   4Схожі:

Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconЗакон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06. 09. 2005 року №2806-iv. Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19. 05. 2011 року №3392-vі
Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06. 09. 2005 року №2806-iv
Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconВитяг із з а к о н у у к р а ї н и про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconЗ а к о н у к р а ї н и про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2005, n 48, ст. 483 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconЗ а к о н у к р а ї н и про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2005, n 48, ст. 483 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconРозпорядження голови районної державної адміністрації: від 05. 04. 2006 року №219/2006-р «Про затвердження розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру», зареєстроване у Волочиському районному управлінні юстиції від 11.
На підставі статей 6, 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської...
Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconРозпорядження від 20 жовтня 2011 року №318 Про порядок діяльності Дозвільного центру Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
«Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою реалізації державної...
Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconЗакон України від 09. 06. 2009 р. №1483-vi "Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconЗакон України „Про ветеринарну медицину" ст. 50-53; 2) Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" 2 Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)
...
Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconНаказ №109 „од" Про удосконалення заходів щодо виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
Про удосконалення заходів щодо виконання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
Закон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності iconЗаяв а
Відповідно до статті 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“ прошу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи