Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» icon

Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Скачати 228.66 Kb.
НазваКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Дата конвертації05.01.2013
Розмір228.66 Kb.
ТипДокументиКомунальна установа

«Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»


Методичні механізми

реалізації нових навчальних програм

відповідно до

Державного стандарту початкової загальної освіти


(на допомогу керівникам ЗНЗ, заступникам з

навчально-виховної роботи, вчителям початкових класів)


Овчарук О.О. – методист РМК


2012 р.


Мови і літератури


Актуальні питання викладання освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту початкової загальної освіти


Мета освітньої галузі "Мови і літератури": розвиток особистості учня, фор­мування його комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як сис­тему і літературу як вид мистецтва. Мовний і літературний компоненти освітньої галузі.

Мова навчання (українська мова, мови національних меншин) як основа формування в учнів комунікативної компетентності, засвоєння доступного і необхідного обсягу знань, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду.

Особливості вивчення іноземної мови в школі І ступеня: формування комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Формування читацької компетентності учнів, ознайомлення з дитячою літе­ратурою як мистецтвом слова, підготовка до систематичного вивчення літератури в основній школі – головна мета літературного читання у школі І ступеня.


^ Комунікативно-діяльнісний підхід до здійснення початкової мовної освіти


Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти. Мова як окремий навчальний предмет та основний засіб опанування шкільних дисциплін.

Формування ключової комунікативної компетентності молодшого школяра (здатність успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань).

Спрямованість на формування соціокультурної компетентності (загально­культурний розвиток учнів, адаптація їх до життя в певному соціальному середовищі, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання).

Формування компетентності уміння вчитися (уміння організовувати свою навчальну діяльність, сформованість почуття відповідальності за виконуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом, наявність власної думки з приводу обговорюваних питань).

Змістові лінії навчального предмета "Українська мова": мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна.

Особливості структури програми з української мови.

Система роботи над розвитком усного і писемного зв’язного мовлення.
^

Інтегративний підхід до формування у молодших школярів

основ літературної компетентностіЧитацька компетентність як особистісно-діяльнісний інтегрований результат взаємодії знань, умінь і навичок учнів.

Становлення і розвиток якостей дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої діяльності; здійснення мовленнєвого, літературного, інтелектуального розвитку; формування морально-естетичних уявлень і понять; збагачення почуттів; виховання любові до мистецтва слова, потреби в систематичному читанні.

Реалізація принципу "від звука до букви" у процесі навчання грамоти за аналітико-синтетичним методом.

Метод цілих слів у процесі формування навички читання першокласників.

Розвиток усного мовлення першокласників, формування елементарних аналітико-синтетичних умінь у роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення в добукварний період навчання грамоти.

Оволодіння початковими уміннями читати за букварем, розвиток усного мовлення у букварний період.

Основні завдання післябукварного періоду навчання грамоти.

Специфіка роботи з дитячою книжкою на початковому етапі навчання: засвоєння найпростіших структурних елементів дитячої книжки, основних правил гігієни читання і розглядання книжки, накопичення досвіду спілкування з однолітками та дорослими на основі прослуханого (прочитаного).

Предметний і загальнонавчальний характер навички читання.


^ Формування графічної культури першокласників

на засадах особистісно орієнтованої педагогіки


Врахування вікових особливостей розвитку шестирічних учнів (слабкість дрібних м’язів руки, недостатня регуляція рухів під час письма, значна стомлюваність при тривалому напруженні, недостатня сформованість зорового сприйняття графічного образу букви).

Дотримання принципу наступності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою у процесі формування графічної культури першокласників.

Індивідуальний підхід до формування графічної навички письма.

Особливості опанування письма великих літер складної конфігурації.

Специфіка формування графічної навички у ліворуких дітей.

Розвиток зв'язного мовлення першокласників у період формування навички письма, роль зошита з друкованою основою.

Інтегративний підхід до проведення уроків читання і письма.


^ Сучасні підходи до викладання іноземних мов у школі І ступеня.

Особливості організації занять з іноземної мови у першому класі загальноосвітніх навчальних закладів


Державний стандарт та нова програма з іноземних мов для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Принципи програми. Цілі навчання.

Тривалість навчальних занять.

Пропедевтичний характер курсу.

Методичні підходи до підготовки та проведення навчальних занять з іноземної мови.

Створення сприятливого психологічного мікроклімату між учнями та вчителем.

Вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Ігрова форма організації занять.

Навчальні засоби, необхідні для ефективного проведення занять з іноземної мови.

Аналіз підручників і книг для першого року вивчення іноземної мови.

Вимоги щодо оформлення шкільної документації.


^ Особливості навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності

на уроках іноземної мови у першому класі


Програмні вимоги до кожного аспекту навчання іноземним мовам.

Спрямування змісту навчання на формування мовної та мовленнєвої компетенцій, базових умінь і навичок, необхідних для подальшого розвитку комунікативної компетенції.

Ознайомлення з елементами читання і письма.

Роль імітаційного прийому при вивченні іноземної мови.

Використання римівок і пісень у процесі формування навичок аудіювання та усного мовлення. Орієнтація на невимушене запам’ятовування навчального матеріалу.


Математика


Формування математичної компетентності молодшого школяра

Основна мета освітньої галузі "Математика" Державного стандарту початкової загальної освіти – формування предметної математичної компетентності учнів.

Початковий курс математики – основоположна частина математичної освіти. Взаємозв’язок курсу математики зі змістом Базового компонента дошкільної освіти. Опанування учнями предметними математичними компетенціями (обчислю­вальними, інформаційно-графічними, логічними, геометричними, алгебраїчними). Предметні компетенції – структурні елементи змісту математичної освіти. Математична компетентність як результат засвоєння предметних компетенцій учнів.

Предметна математична компетентність – здатність учня актуалізувати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній проблемній ситуації набуті знання, уміння, навички, способи діяльності.

Ознаки сформованості предметної математичної компетентності молод­ших школярів:

 • цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

 • розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

 • уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

 • уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях;

 • набуття досвіду задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтацій.

Змістові лінії освітньої галузі "Математика":

 • числа, дії з числами;

 • величини;

 • математичні вирази, рівності, нерівності;

 • сюжетні задачі;

 • просторові відношення,

 • геометричні фігури;

 • робота з даними.Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі "Математика"

Державного стандарту початкової загальної освіти


Концентричний принцип побудови програми з математики(авт. Онопрієнко О.В., Скворцова С.О., Листопад  Н.П.). Відповідність курсу математики змістовим лініям, визначеним Державним стандартом початкової загальної освіти:


"Числа. Дії з числами". Формування в учнів усвідомлених і міцних обчислювальних навичок – основи обчислювальної компетентності.


"Величини". Формування в учнів цілісної картини світу, практичного застосування досвіду навчальної математичної діяльності в життєвих ситуаціях у процесі ознайомлення з основними величинами та їх вимірюванням.


"Математичні вирази. Рівності. Нерівності". Алгебраїчна пропедевтика в початковій школі. Формування уявлень про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Підготовка до засвоєння функціональної залежності на наступному ступені математичної освіти.


"Просторові відношення. Геометричні фігури". Розвиток в учнів просторо­вих уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати й абстрагувати. Формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів.


"Сюжетні задачі". Формування в учнів загального уміння працювати із задачею, умінь розв’язувати задачі певних типів, здатності розпізнавати практичні проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів.


"Робота з даними". Формування в молодших школярів найпростіших умінь працювати з інформацією. Ознайомлення на практичному рівні зі способами подання інформації; навчання читати і розуміти, знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в різний спосіб, використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих задач.

Засвоєння відповідної математичної символіки і термінології, розвиток математичного мовлення учнів.

Диференціація змісту навчання математики. Орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу.


Природознавство


Актуальні питання викладання освітньої галузі "Природознавство" Державного стандарту початкової загальної освіти


Предметна природознавча компетентність як особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина — природа".

Мета освітньої галузі "Природознавство".

Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання природознавства в початкових класах відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти:

 • виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

 • формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини;

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

 • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;

 • засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою;

 • оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

Державні вимоги до рівня підготовки учнів з освітньої галузі "Природознавство" на початковому етапі:

 • об’єкти природи;

 • взаємозв’язки в природі;

 • Земля — планета Сонячної системи;

 • Україна на планеті Земля;

 • рідний край;

 • охорона і збереження природи;

 • методи пізнання природи.


Формування природознавчої компетентності молодшого школяра


 1. Загальна характеристика навчального предмета.

Програма навчального предмета "Природознавство", основна мета та завдання.

Проведення дослідницького практикуму, метою якого є вироблення дослідницьких умінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.

Особливості співпраці з батьками як спосо­бу організації спільної діяльності та спілкування в учнівському колективі.

 1. Особливості організації вивчення програмового матеріалу.

Організація навчально-пізнавального процесу на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології).

Використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу, проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи, планетарій, обсерваторію.

Форми проведення навчальних занять з природознавства:

 • спостереження за природою;

 • дидактичні ігри;

 • уроки-подорожі;

 • усні журнали;

 • репортажі з місця подій;

 • святкування дня Землі (космонавтики, прильоту птахів ...);

 • власні дослідження;

 • творчі завдання, екологічні акції тощо.

Інтенсивні методики навчання на уроках природознавства:

 • робота в групах, парах;

 • застосування інноваційних методів;

 • використання інформаційно-комунікаційних засобів;

 • проведення досліджень учнями;

 • упровадження проектної технології.

  1. Технології


Формування технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей молодшого школяра

Мета освітньої галузі "Технології" – формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Завдання освітньої галузі "Технології":

 • формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;

 • розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером;

 • виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Змістові лінії освітньої галузі "Технології":

 • ручні техніки обробки матеріалів;

 • технічна творчість;

 • декоративно-ужиткове мистецтво;

 • самообслуговування;

 • ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Реалізація завдань освітньої галузі "Технології"

у процесі вивчення предмета "Трудове навчання"


Мета програми "Трудове навчання" (авт. Сидоренко В.К., Мельник О.В., Морін О.Л., Савка Л.В., Пархоменко О.М. та ін.) – формування і розвиток предметно-перетворювальної компетентності учнів.

Основні завдання:

 • формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

 • розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки матеріалів;

 • набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школі основами технологій;

 • виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх

професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.


Відповідність змістового наповнення предмета "Трудове навчання" змістовим лініям, визначеним Державним стандартом початкової загальної освіти: ручні техніки, обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування.

Формування культури виконання трудових дій.

Принципи побудови програми:

 • диференціація навчального матеріалу за видами діяльності (згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами творчості, об’ємні, об’ємні з елементами творчості);

 • диференціація видів практичної діяльності впродовж навчального року залежно від календарних свят (держаних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об’єктів праці з врахуванням вікових особливостей учнів;Мистецтво


Концептуальні ідеї художньо-естетичної освіти молодших школярів


Мета освітньої галузі "Мистецтво" – формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.


Основні завдання:

 • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

 • формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

 • розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво»:

  • музична;

  • образотворча;

  • мистецько-синтетична (відповідно до хореографічного, театрального та екранних видів мистецтва.


Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі "Мистецтво"

у процесі викладання предмета "Образотворче мистецтво"


Умови успішної реалізації завдань програми "Образотворче мистецтво" (авт. Шмагало Ростислав Тарасович, Марчук Жанна Станіславівна, Вачкова Ірина Богданівна, Чорний Олександр Вікторович, Гнатюк Михайло Васильович). Основні види художньої діяльності учнів на навчальних заняттях: сприймання (естетичне сприймання дійсності й сприймання мистецтва) та практична художня діяльність (репродуктивно-творча і творча).

Концентричний принцип побудови програми. Групування матеріалу програми у теми-блоки. Опановування першокласниками елементарними основами формотворення, компонування на площині та кольорознавства у процесі вивчення теми «Абетка образотворчого мистецтва».

Гармонійне поєднання в структурі уроку різноманітних видів діяльності та видів мистецтва. Збереження психічного та фізичного здоров’я дитини. Створення на навчальних заняттях емоційно-піднесеної атмосфери. Дотримання санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки під час роботи з різноманітними художніми матеріалами та інструментами, розвиток моторики дрібних м’язів пальців і кистей рук, координації рухів.


^ Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі "Мистецтво»

у процесі викладання предмета "Музичне мистецтво"


Спрямування основних завдань програми "Музичне мистецтво" (авт. Хлєбникова Л.О., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В та ін.) на фор­мування базових освітніх компетентностей та загальний естетичний розвиток учнів:

 • введення учнів у світ добра й краси, відображений у музичних творах, засвоєння ними початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва;

 • розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва, прилучення учнів до животворного джерела людських почуттів і переживань, втілених у музиці;

 • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;

 • сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів;

 • формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності, опанування елементарними практичними вміннями та навичками;

 • формування універсальних (духовних, моральних, громадянських, естетичних) якостей творчої особистості;

 • виховання ціннісного ставлення до музичного мистецтва.

Музика як єдине ціле. Тематичний принцип побудови програми. Музично-педагогічна концепція Д.Б.Кабалевського. Поєднання різних видів музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація) на одному уроці. Можливість вибору вчителем сучасних педагогічних методик. Тематична структура програми у 1-му класі:

  • Про що розповідає музика (16 год)

  • Музика навколо нас (19 год)

Послідовне збагачення музичного досвіду дітей, виховання в них навичок сприймання і виконання музики – основне завдання уроків музики в 1 класі. Формування музичної культури учнів – основа уроку, його зміст. Хоровий спів як засіб розвитку музичних здібностей. Вияви творчої діяльності молодших школярів. Виконання музично-ритмічних рухів як засіб пластичного вираження змісту музики. Гра на елементарних музичних інструментах як засіб розвитку музичного слуху.

Проведення узагальнюючих уроків, уроків-концертів.


Здоров’я і фізична культура


Нормативне-правове забезпечення галузі "Здоров’я і фізична культура" Державного стандарту початкової загальної освіти


Освітня галузь "Здоров’я і фізична культура" Державного стандарту початкової загальної освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"). Мета і завдання освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура" Державного стандарту початкової загальної освіти. Формування здоров’язбережувальної компетентності учня шляхом набуття навичок збере­ження, зміцнення та дбайливого ставлення до здоров’я.

Змістова лінія "Фізична культура" і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Загальна характеристика змістової лінії "Фізична культура". Основи знань з фізичної культури. Рухова діяльність: культура рухів з елементами гімнастики, пересування, вправи з м’ячем, стрибки туризм. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Нормативно-правове забезпечення освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура":

 • Організація та зміст навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі (наказ МОН України від 02.08.2005 №458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України").

 • Санітарно-гігієнічні норми і правила організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в початковій школі (Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 • Нормативи забезпечення спортивних залів і спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів спортивним інвентарем, навчально-наочними посібниками та обладнанням з фізичної культури (наказ МОН України від 30.05.2003 р. № 340 "Про нормативи забезпеченості навчальних закладів необхідним переліком фізкультурно-спортивного інвентарю та обладнання").

 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках фізичної культури (наказ МОН України від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", лист МОН України від 20.03.09 1/9-182 "Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах").

 • Вимоги безпеки до спортивного обладнання і місця проведення навчальних занять із фізичної культури. Правила безпеки під час проведення навчальних занять. Надання допомоги потерпілому і порядок розслідування й обліку нещасних випадків з учнями (наказ МОН України від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах").

 • Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням у загальноосвітньому навчальному закладі. Особливості проведення педагогічними працівниками і медичним персоналом медико-педагогічного спостереження за уроками фізичної культури у початкових классах (наказ МОН України, МОЗ України від 20.07.2009 №518, 674 "Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах").


^ Особливості організації діяльності першокласників

за новою навчальною програмою з фізичної культури


Мета, завдання та зміст предмета "Фізична культура" в школі І ступеня. Зміст навчальної програми "Фізична культура" для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-методичні знання, способи рухової діяльності (школа культури рухів з елементами гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа стрибків; школа активного відпочинку (рекреації); школа розвитку фізичних якостей; школа постави).

Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури. Особливості розподілу кількості годин на вивчення складових кожної "школи". Орієнтовна сітка розподілу програмового матеріалу в навчальних годинах для уроків фізичної культури в першому класі. Урахування місцевих особливостей та умов навчання в реалізацію змісту базової програми.

Орієнтовний перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Умови виконання вправ для визначення резервних можливостей організму учнів.

Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі. Санітарно-гігієнічні умови проведення занять із фізичної культури. Організація безпечних уроків фізичної культури.

Здійснення на уроках фізичної культури міжпредметних зв’язків з музикою, хореографією, основами здоров’я та іншими предметами. Головні вимоги до сучасного уроку фізичної культури. Контроль та аналіз якості проведення навчального заняття з фізичної культури.

Способи організації діяльності учнів на уроках фізичної культури. Особливості занять фізичними вправами з учнями підготовчої та спеціальної медичних груп.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета "Фізична культура". Система оцінювання фізичної підготовленості першокласників. Особливості використання бальної оцінки в системі педагогічного контролю фізичної підготовленості школярів. Лист контролю за станом фізичної підготовленості першокласників. Оцінювання теоретичних знань учнів. Олімпійська просвіта першокласників.
^ Формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра у процесі вивчення предмета "Основи здоров’я"


Мета предмета "Основи здоров'я". Головні завдання предмета:

 • формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

 • розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових;

 • виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

 • розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

 • набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

 • використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Базові поняття змістової основи предмета. Структурування змісту програми предмета:

 • здоров'я людини;

 • фізична складова здоров'я;

 • соціальна складова здоров'я;

 • психічна та духовна складові здоров'я.

Особливості методики проведення уроків основ здоров’я у початковій школі:

 • органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів;

 • групова співпраця;

 • емоційність, доступність та унаочнення навчального матеріалу;

 • практично-дієві форми опрацювання тем.Література


 1. Державний стандарт початкової загальної освіти // mon.gov.ua.

 2. Листопад Н.П. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика // Початкова школа. – 2011.– №8.

 3. Онопрієнко О.В. Предметна математична компе­тентність як дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Почат­кова школа. – 2010. – № 11.

 4. Українська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою// mon.gov.ua.

 5. Літературне читання для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою // mon.gov.ua.

 6. Українська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою // mon.gov.ua.

 7. Літературне читання українською мовою для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою// mon.gov.ua.

 8. Російська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою // mon.gov.ua.

 9. Літературне читання для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою // mon.gov.ua.

 10. Російська мова для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою // mon.gov.ua.

 11. Іноземні мови для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 12. Іноземні мови для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов// mon.gov.ua.

 13. Математика для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 14. Сходинки до інформатики для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів// mon.gov.ua.

 15. Природознавство для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 16. Я у світі для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 17. Музичне мистецтво для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 18. Образотворче мистецтво для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 19. Мистецтво для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 20. Трудове навчання для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 21. Основи здоров\'я для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.

 22. Фізична культура для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів // mon.gov.ua.Схожі:

Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Автор: Мельник В. Л. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» сзш І-ІІІ ст с. Вищеольчедаїв
Вони невибагливі до умов довкілля, поселяються першими на необжитих місцях. Вони виділяють кислоти і руйнують скелі
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconМурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
Овчарук О. О. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Скоромовки та чистомовки урізноманітнюють прийоми навчальної роботи. Їх слід використовувати як дидактичний матеріал при вдосконаленні...
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Серветник Василь Григорович керівник районного методичного об'єднання вчителів математики, вчитель математики середньої загальноосвітньої...
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Млинівський районний методичний кабінет» Млинівської районної ради Рівненської області
Вський районний методичний кабінет повідомляє, що у зв’язку з виробничою необхідністю 3-є засідання районного методичного об’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи