Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» icon

Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі»
Скачати 209.44 Kb.
НазваМетодичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі»
Дата конвертації03.03.2014
Розмір209.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


«Методичні рекомендації щодо викладання біології

у 2013-2014 навчальному році в основній і старшій школі»


Укладач:

Опаренюк Галина Андріївна – завідувач лабораторії методики викладання біології     ВОІПОПП


Вінниця 2013

Особливості викладання біології та екології

у 2013-14 навчальному році


В час високих технологій та інформаційних систем у суспільстві виникає потреба в особистостях, які можуть творчо мислити, знаходити правильні рішення в складній ситуації, здатні легко адаптуватися в складному сучасному світі. Біологічні компетенції є важливим елементом культури сучасної освіченої людини. Практична компетентність є важливим показником якості біологічної освіти, що певною мірою свідчить про готовність молоді до суспільної діяльності та оволодіння професійною освітою.Здобуття якісної професійної освіти ставить значні вимоги до володіння біологічними знаннями, уміннями та навичками. Важливою є проблема поліпшення якості шкільної біологічної освіти. 27 серпня 2010 року розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. Згідно програми вчителям необхідно формувати інтерес учнівської молоді до природничо-математичних наук, залучати молодьдо наукових досліджень у галузі біології,екології, що у подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.

Пропедевтичним до вивчення біології залишається інтегрований курс «природознавство», який вивчається учнями 5-6 класів.

Навчання біології, екології, природознавства в 2013-2014 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до Типових навчальних планів (лист МОН України від 20.05.13 № 1/9-349): для 7-9 класах - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616;

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження(години)

Природознавство

5

2

6

1

Біологія

7

2

8

2

9

3 (у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов – 2,5*)

Поглиблене вивчення біології

8

4

9

4

^ Старша школа:

Рівень змісту

Біологія

Екологія

10 клас

11 клас

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

1,5

1,50,5

Академічний рівень

1,5

1,50,5

Профільний рівень

5

5

2

2


Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профілем навчання. Таблицю відповідності рівня змісту біологічної освіти і профілю навчання наведено у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 № 1/9-580).

З метою забезпечення умов для опанування учнями 10-11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виділити додатково 0,5 години на вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Якщо з варіативної складової виділяються годинидля збільшення вивчення біології, то в робочому навчальному плані в колонці «Інваріантна складова» навпроти предмета «Біологія» робиться запис 1,5 + 0,5, де 1,5 – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення біології на академічному рівні, а 0,5 – це кількість годин варіативної складової, додатково виділених на вивчення біології. Облікзазначених годин здійснюєтьсяу класномужурналі на сторінці предмета «Біологія».

Орієнтовний розподіл годин між темами для такого варіанту навчання біології на академічному рівні міститься у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році (лист МОН від 09.06.2011 № 1/9-454).

Орієнтовнийрозподіл годин між темамидля навчаннябіології на академічномурівні за умовидодатковогонавантаження 0,5 годин

(за листом МОН від 09.06.2011 № 1/9-454)

10 клас

11 клас

Вступ

2

Розмноженняорганізмів

4

Неорганічніречовини

3

Закономірностіспадковості

11

Органічніречовини

10

Закономірностімінливості

5

Загальний план будовиклітини. Поверхневийапарат. Ядро

7

Генотип як цілісна система

8

Цитоплазма клітини

12

Індивідуальнийрозвитокорганізмів

8

Клітини як цілісна система

10

Популяція. Екосистема. Біосфера.

13

Неклітинніформижиття

4

Основиеволюційноговчення

9

Одноклітинніорганізми

6

Історичнийрозвиток і різноманітністьорганічногосвіту

6

Багатоклітинніорганізми

10

Узагальнення

1

Узагальнення

1

Усього 70 год. (2 год.на тиждень),

із них 5 год.–резервних

Усього 70 год. (2 год.на тиждень),

із них 5 год.–резервних


У 2013-2014 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладахздійснюватиметься за такими програмами:

Інваріантна складова

Природознавство


5 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 клас.

6 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 - 6 клас. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.


Біологія

Основна школа


Старша школа

7 - 9класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7 - 11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

10 - 11класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Поглиблене вивчення біології


8 – 9класи – Програма для 8 - 9 класівз поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

Профільний рівень

10 – 11класи – Програма для профільного рівня (Збірник програм для профільногонавчанняучнівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів: рівень стандарту, академічнийрівень, профільнийрівень.–Тернопіль: Мандрівець, 2011).

Екологія


Навчальнапрограмма для ^ 11класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. Рівень стандарту, академічнийрівень.

Навчальнапрограмма для 10 - 11класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів. Профільнийрівень.

^ Варіативна складова

Допрофільнапідготовка та профільне навчання (7 – 11 класи)

Збірникунавчальнихпрограмкурсів за вибором та факультативів з біологіїдлядопрофільноїпідготовки та профільногонавчання (Камянець-Подільській: Аксіома, 2009).

^ Гурткова робота (еколого-натуралістичний напрям)

Програми для творчих обєднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (еколого-натуралістичний напрям). – К.:Богдана, 2004


Типовими навчальними планами передбачено час на введення курсів за вибором та факультативів. Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором (факультатив), програма якого розрахована на
35 годин і більше, може вивчатися упродовж двох років. Рішеннящодооцінюваннянавчальнихдосягненьучнів з факультативів та курсів за виборомприймаєтьсянавчальним закладом. Обліккурсів за вибором - зарішеннямнавчального закладу можездійснюватися на окремихсторінкахкласного журналу або у окремомужурналі.

Міністерство освіти і науки звертає увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та екології в 11 класі. Зміст навчального матеріалу з біології враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет «Екологія». Водночас зміст програми з екології базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендуємозапланувати вивчення екології у другому семестрі (1 година тижневого навантаження). На вивчення біології в 11 класі рекомендуємо виділити у І семестрі 2 години, а у ІІ семестрі – 1 годину на тиждень.

Реалізація чинної програми вимагає від учителя організації пізнавальної діяльності школярів на уроці, сприяє розвитку розумових здібностей, уваги, пам’яті, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи. Розвиток творчої особистості, формування життєвих компетенцій передбачає здійснення вчителями оптимального вибору форм і методів навчання. Учитель має практикувати різні форми навчальної діяльності: індивідуальну, групову, фронтальну. Добираючи методи навчання, які б забезпечували реалізацію цілей біологічної освіти, слід віддавати перевагу методам самостійного здобування знань, методам, які спрямовані на реалізацію принципу активності навчання. Вивчення об’єктів живої природи, процесів життєдіяльності потребує використання натуральних об’єктів, таблиць, муляжів, ілюстрацій підручників, технічних засобів навчання. Вчитель, плануючи вивчення розділу, теми та проведення уроків, має обов’язково керуватися програмою. У пояснювальній записці програми визначено завдання шкільного предмета та окреслено шляхи реалізації змісту програми. Зміст тем узгоджений із Державним стандартом базової і повної середньої освіти. У кожній темі програми передбачено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань та вмінь учнів, що можуть виражатися у різних видах навчальної діяльності: інтелектуальних, практичних. Після вивчення теми учень має знати, а отже називати, наводити приклади, пояснювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання, дотримуватись правил техніки безпеки, правил поведінки у природі тощо. Порівнюючи результати навчальної діяльності учнів із запропонованими у програмі основними вимогами до знань і вмінь, учитель має змогу визначити рівень навчальних досягнень учнів, оцінити їх. Проте результати навчальної діяльності учнів не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність осмислено їх використовувати.

У Державному стандартібазової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Українивід 23 листопада 2011 р. №1392 поняття вживаються у такому значенні:

 • компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

 • компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини

Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання, на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молодь об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критичною і творчо мислячою, а значить більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку. Новий етап у розвитку шкільної освіти пов'язаний із впровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності. Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової змісту, що вимагає змін у системі оцінювання навчальних досягнень. Змінюються підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень учнів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 №329. Цікритеріївизначаютьзагальніпідходи до визначеннярівнянавчальнихдосягненьучнів. Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне та підсумкове (семестрове, річне, державна підсумкова атестація).

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове, фронтальне опитування, робота з малюнками, схемами, графіками, діаграмами, виконання різних видів письмових робіт. Доцільними будуть самоконтроль та взаємоконтроль учнів у парах, групах. В умовах впровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.

Обов’язковим є проведення не менше однієї контрольної роботи в семестр, як однієї із форм контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів.Зміст завдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем. Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає вчитель у відповідності до встановлених часових затрат:

 • у 5 – 6 класах – 25 – 30 хвилин

 • у 7 – 8 класах – 30 – 35 хвилин

 • у 9 класах – 35 – 40 хвилин

 • у 10 – 11 класах – 40 – 45 хвилин

Для контрольної перевірки, згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми з біології до результатів навчання, необхідно використовувати завдання різної форми і різних рівнів складності. Завдання для контрольної роботи мають опиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому разом із завданнями, які передбачають уміння учнів впізнавати біологічні факти, поняття, терміни, властивості організмів, особливості процесів, необхідно включати завдання, що вимагають від учнів описувати і характеризувати організми та процеси, порівнювати й класифікувати, використовувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, формулювати пояснення причинно-наслідкових зв’язків, розв'язувати проблемні завдання, висловлювати свою думку та позицію.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, згідно з критеріями оцінювання, вимагає включення до контрольної роботи завдань як у тестовій формі так і відкритих з короткою та розгорнутою відповіддю, які вимагають від учня самостійно сформулювати відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити.

Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші (зі штампом навчального закладу) та зберігаються в кабінеті біології протягом року.

^ Рекомендаціями, листами та наказами МОН України не передбачено проведення підсумкових контрольних робіт з біології за семестр та навчальний рік. У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, вчителю важливо виявляти доброзичливість, вимогливість, індивідуальний підхід, тобто порівнювати виявлені досягнення учня не тільки з нормою, а й з його попередніми результатами.

Тематичному оцінюванню підлягають основні результати вивчення теми. Тематичне оцінювання забезпечує:

 • усунення безсистемності в оцінюванні;

 • підвищення об’єктивності оцінки;

 • індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

 • систематизацію та узагальнення навчального матеріалу.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу впродовж вивчення теми з урахуванням поточних оцінок за різні види робіт (лабораторні, практичні, самостійні, контрольні) та навчальної активності школярів. Проведення окремої форми тематичного оцінювання не передбачається (Наказ МОН України № 496 від 03.06.2008 року, «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» п.3 ). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися:

 • динаміка особистих досягнень учня з предмету протягом семестру;

 • важливість теми;

 • тривалість вивчення теми;

 • складність змісту теми.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Нема сумніву в тім, що вчителі біології, розуміючи зростаючу відповідальність за результати навчальних досягнень учнів, намагатимуться руйнувати старі стереотипи свого педагогічного мислення і сприймати гуманну педагогіку співробітництва, застосовувати сучасні інноваційні технології навчання і створювати свої методики навчання, орієнтовані на особистість, індивідуальність учня.

Важливою складовою навчання біології є формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт. У критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначено вимоги до оцінювання лабораторних(практичних) робіт щодо їх виконання, оформлення та формулювання висновків. Оцінюючи лабораторну (практичну) роботу учителю необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сформоване уміння формулювати висновки до лабораторної (практичної) роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи. Тому включення в лабораторну(практичну) роботу для учнів 10-11 класів завдань «У висновку дайте відповідь на запитання...» є недоцільним і таким, що не відповідає критеріям оцінювання.

Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів.Лабораторні і практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п’яти років.

Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт є недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з біології в класний журнал не виставляється.

Під час проведення занять в кабінеті біології особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту01.02.2012 № 1/9-72).

У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльностів навчальних закладах системи загальної середньої освіти; описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення різних видів робіт з біології, порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажівз безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні «Паспорт кабінету» і «Акт дозволу на проведення занять у кабінеті».

З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

  1. З метою підвищення ефективності сучасного уроку біології уроки доцільно проводити в кабінеті біології. Чинне Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України № 601 від 20.07.2004 р. (Інформаційний збірник МОН України № 21-22, 2004 р.) визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінету біології згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов’язковим для організації в ЗНЗ незалежно від типу та форми власності. Кабінетом біології вважається класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащена сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням. У кабінеті біології можуть проводитися навчальні заняття тільки за присутності вчителя біології, тому кабінет біології не може бути використаний як класна кімната, для проведення уроків чи інших навчальних занять з інших предметів. На вхідних дверях кабінету має бути напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет біології», «Кабінет біології та хімії» тощо.

^ Кабінет біології має бути забезпечений:

 • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

 • первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

  1. Навчально-методичне забезпечення кабінету біології складається з навчальних програм, підручників, методичних посібників, навчального обладнання.

  2. Комплектація кабінету біології обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністра освіти і науки України від 20.06.2002 р. № 367 і опублікованих у журналі «Біологія і хімія в школі» № 4, 2003 р.

  3. Розподіл та збереження навчального обладнання здійснюється згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і класами.

  4. Створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, посібників, обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

  5. Додатково кабінет біології може бути оснащений:

 • підручниками та посібниками;

 • фаховими газетами та журналами;

 • бібліотечкою науково-популярної та методичної літератури;

 • розробками відкритих уроків та виховних заходів;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду;

 • інструктивними картками для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень тощо;

 • краєзнавчими матеріалами.

У кабінеті біології мають бути постійні, змінні та інформаційні експозиції.

Постійні експозиції кабінету:

 • державна символіка;

 • інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

 • портрети видатних біологів України та світу;

 • еволюція органічного світу та його класифікація.

  1. Змінні експозиції кабінету:

 • матеріали до теми наступних уроків;

 • орієнтовні завдання та зразки відповідей для оцінювання;

 • матеріали до державної підсумкової атестації;

 • матеріали краєзнавчого характеру;

 • результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

 • результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

Інформаційні експозиції:

 • рідкісні та перебуваючи під загрозою зникнення види організмів Вінниччини;

 • отруйні рослини, гриби Вінницької області;

 • небезпечні для здоров’я та життя види тварин Вінниччини.

Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах. Кабінет біології повинен бути забезпечений настінним термометром або психрометром. У секційних шафах демонструються прилади, колекції, муляжі тощо.

На допомогу вчителям біології та учням до нового навчального року продовжують видаватися методичні та навчальні посібники, зошити, електронні посібники, орієнтовані на інформаційну підтримку уроків та для самостійної роботи учнів. Вчителям пропонується до користування Український біологічний сайт: www.biology.org.ua , на якому крім наукових і фахових новин розміщується інформація про організацію та проведення конкурсів, олімпіад, турнірів.


Використані джерела


 1. Закон України «Про загальну середню освіту»

 2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті./ Освіта України. – 2002 р., 24.04 – 01.05.

 3. Державнийстандартбазової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів Українивід 23 листопада 2011 р. №1392

 4. Накази МОН України:

  • № 601 від 20.07.2004 р. «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

  • № 182 від 13.03.2006 р. «Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов»

  • № 371 від 05.05.2008 р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

  • № 496 від 03.06.2008 р. «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

  • № 66 від 05.02.2009 р. «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»

  • № 834 від 27.08.2010 р. «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»

  • №329від 13.04.2011 р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

 5. Листи МОН України:

 • № 1/9-426 від 01.06.12 «Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2012-2013 навчальному році»
 • № 1/9-72 від 01.02.2012 «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів».

 • № 1/9-454від 09.06.2011 «Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році»

 • № 1/9-580від 21.08.2010 «Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році»

 1. Програми МОН України:

  • Біологія. 10-11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів – Тернопіль: Мандрівець, 2011 р.

  • «Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів». – К.: Ірпінь: Перун, 2005 р.

  • Біологія. 8-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології/Автори О. В. Костильов, О. П. Зінченко, Н. Ю. Матяш, А. С. Віхренко, О. А. Андерсон / Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. — К.: Вікторія, 2009 р.

  • Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009 р.

  • Навчальнапрограмма для 11класузагальноосвітніхнавчальнихзакладів. Екологія. Рівень стандарту, академічнийрівень.

  • Навчальнапрограмма для 10 –11класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів. Екологія. Профільнийрівень.Зав. кабінетом методики викладанні біології Опаренюк Г. А.Схожі:

Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо особливостей викладання російської мови в знз у 2011-2012 н р
Учителям-словесникам опрацювати інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України щодо вивчення...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Географія
...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2013-2014 навчальному році»
Салтановська Надія Іванівна – завідувач лабораторії методики викладання математики воіпопп, кандидат педагогічних наук
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо особливостей викладання української мови І літератури в знз у 2011-2012 н р
Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України щодо вивчення шкільних дисциплін...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Іноземні мови
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії у 2012-2013 навчальному році
У 2012-2013 навчальному році географічні курси в основній школі вивчатимуться в традиційному порядку
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному році. Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconПро особливості організації навчально- виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Методичні рекомендації «Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2013-2014 навчальному році в основній І старшій школі» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи