Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення icon

Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення
Скачати 182.84 Kb.
НазваПоложення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення
Дата конвертації23.03.2014
Розмір182.84 Kb.
ТипПоложення

Новобузька загальноосвітня середня школа І –ІІІ ст. №10


«Затверджено»


Директор школи : В.А. Сенчин


Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №10

 1. Загальні положення

  1. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі – навчальний заклад) є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно – інформаційне, культурно – просвітницьке забезпечення навчально – виховного процесу як в урочний , так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

  2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і не відчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

  3. У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», іншими законодавствами та підзаконними нормативно – правовими актами, а також цим Положенням.

  4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.

  6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

  7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

  8. Порядок доступу до бібліотечних фондів інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.
 1. ^ Основні завдання
  1. Бібліотечно – інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально – виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.

  2. Розширення бібліотечно – інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів роботи. Внесення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

  3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з’ясування прав і обов’язків користувача, виховання поваги до правил користувача своєї і будь – якої бібліотеки, популяризація бібліотечно бібліографічних знань.

  4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

  5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

  6. Бібліотечно – інформаційне забезпечення особистих потреб користувачів у довільній діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

  7. Виконання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

  8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.
 1. Зміст роботи
  1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: довідково – енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт – диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.

   1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

   2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

   3. Обслуговує читачів у режимі роботи абонента та читального залу.

  2. Формує і веде довідково – бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

   1. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.

   2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центру інформації загальноукраїнських та світових баз даних.

   3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

  3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

   1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально – виховній роботі закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового та індивідуального інформування.

   2. Веде роботу з популяризації бібліотечно – бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

   3. Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.

   4. Організовує та бере участь у науково – пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

  4. У межах своєї діяльності бере участь у навчально – виховному процесі, в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.

  5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і довільній діяльності.

   1. Реалізує можливості взаємо використання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонента(МБА).

   2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.
 1. Управління, структура та штати
  1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально – технічної, науково – методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду( навчального), книгосховища, абонента читального залу(кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і протипожежними засобами.

  2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

  3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, приймання на роботу бібліотечних працівників здійснює директор школи навчального закладу.

Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить у собі назву навчального закладу.

За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

  1. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених за заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.

  2. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

  3. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

  4. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів.

  5. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.

  6. Щоденно дві години робочого дня виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

  7. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною річного звіту закладу.

  8. Придбання літератури та інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовується також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів базових підприємств, громадських організацій, шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).

  9. Методично – інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні Інститути післядипломної освіти. Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотекам надають Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтв України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

  10. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

  11. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек району, громадськості, а також батьки та учні.


5.Права, обов’язки та відповідальність.

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, завданого користувачем.

5.1. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством.

5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями , що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі

в роботі методоб`єднань наукових конференцій, семінарів з

питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та

Міністерства культури і мистецтв України.

5.2.5 На додаткову оплату праці з чинним законодавством.

5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календар6них днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до 7 робочих днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу.

5.2.7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

5.1. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за :

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно – правовими актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього навчального закладу.

5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.


Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу.

^ 1.Загальні положення

1.1. Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за №538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвердженим наказом Міносвіти України від 14.05.99р. №139.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

1.3. На підставі Типових правил бібліотека кожного загальноосвітнього навчального закладу (далі ЗНЗ) розробляє власні правила користування бібліотекою відповідно до складу користувачів, спеціалізації ЗНЗ. Правила затверджуються директором навчального закладу.

1.4. Бібліотека обслуговує користувачів на абоненті, у читальному залі, за міжбібліотечним абонентом (далі МБА).


^ 2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні ЗНЗ записуються в груповому (Класи) або в індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі – за паспортами.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1 -4 класів).


^ 3.Порядок користування абонентом та читальним залом

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонент, не більше 5.

3.2. Навчальна , методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.

3.3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.4. Періодичні видання видаються вчителям – предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі(крім учнів 1 -4 класів).

3.5. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

3.7. Рідкісні, цінні, довідково – енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання отримані за МБА, видаються лише в читальному залі.

^ 4. Порядок обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно – інформаційними послугами.

4.2. Отримувати у тимчасове користування послугами МБА.

4.3. Отримувати бібліотечно – бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування необхідні документи ( на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки, користуватися послугами МБА.

4.3. Отримувати бібліотечно – бібліографічні знання , навички та вміння самостійного користування бібліотекою ( інформацію ).

4.4. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.5. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.6. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

4.7. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваження пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

4.8. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

4.9. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.10.Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, не виривати не загинати сторінки.

4.11. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.12. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.13. У разі вибуття із ЗНЗ повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

  1. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

  2. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

^ Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:

  1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ЗНЗ, згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитати та інтересами користувачів тощо.

  2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

  3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

  4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

  5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально – виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

  6. Формувати систему бібліотечно – бібліографічної освіти учнів та педколективу.

  7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

  8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

  9. Замовляти документи за МБА.

  10. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

  11. Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.

  12. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

  13. Забезпечувати режим роботи бібліотеки з вимогами ЗНЗ.

Бібліотека має право:

  1. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

  2. Знайомитись з планами навчально – виховної роботи ЗНЗ.

Типова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього закладу (в якості моделі для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

^ 1.Загальні положення

1.1. Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу підпорядковується безпосередньо директору.

1.2. Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. На посаду завідувача бібліотеки призначаються фахівці:

- з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;

- з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов’язки

2.1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2.2. Розподіляє посадові обов’язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально – виховної роботи навчального закладу.

2.4. Формує бібліотечний фонд: комплектує фонд програмними творами, навчальною літературою, довідково – енциклопедичними виданнями.

2.5. Організовує бібліотечний фонд:

- здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

- проводить технічне оброблення документів;

- організовує розміщення і зберігання фонду;

- перевіряє правильність розстановки фонду;

- проводить періодичні перевірки фонду.

2.6. Веде роботу з підручниками:

- опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість учнів підручниками;

- організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково – бібліографічний апарат.

2.8. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно – бібліографічне обслуговування:

- обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абоненті в читальному залі, організовує та проводить пов’язану з цим роботу;

- складає рекомендаційні списки програмних творів для позашкільного читання;

- популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом; складає колективні та індивідуальні плани читання;

- формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно – бібліографічних знань;

- вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

- консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

2.9. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.10. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.


Типові правила користування бібліотекою

Книга обліку


літератури, загубленої користувачами, і тієї, що прийнята замість неї.


Книжкова


лікарня
Цінуємо книгу, як найбільшу святість

Дорогі читачі!

Книга Вам найкращий друг і порадник.

Дружіть з нею. Любіть її.

Тому:

 • бережіть книгу;

 • беріть книгу чистими руками;

 • читайте книгу акуратно;

 • не перегинайте книгу;

 • гортати сторінки слід за верхній куточок;

 • для збереження книги слід її обгорнути;

 • не закладайте книгу ручками, олівцями чи іншими предметами користуйтесь для цього закладками;

 • не читайте книгу під час їжі;

 • не малюйте на ній, не підкреслюйте слів, користуйтесь записничком.

Предметом гордості бібліотеки завжди були і є книги та її читачі - справжні друзі. А справжні друзі залишаються на все життя. Тож нехай бібліотека залишається для всіх і для кожного справжнім другом, мудрим порадником, джерелом знань, що допомагає оволодіти дорогоцінним скарбом – СКАРБОМ СЛОВА.

Мета : реставрація і ремонт пошкоджених посібників і підручників.


Навчально – методичний план роботи книжкової лікарні


Зміст роботи

Дата проведення

1. Організаційне. Бесіда про правила користування книгою.
2. Книга та її складові частини. Практична робота.
3. Зберігання і розміщення книг в бібліотеці. Гігієна книги.
4. Виготовлення обкладинок і палітурних кришок.
5.Ремонт підручників. Практична робота.
6. Реставрація пошкоджених сторінок.
7. Підсумки роботи.


Схожі:

Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про впровадження загальношкільного проекту «Учень року» Розділ І загальні положення
...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про бібліотеку спеціалізованої школи-інтернату «Обдарованість» Загальні положення Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу надалі
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої докумен­тації, що затверджується...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconСтатут дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради Хмельницької області (нова редакція) (нова редакція) м. Дунаївці 2008р. І. Загальні положення
Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення
Загальношкільний батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створений на основі єдності інтересів батьків щодо...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про методичне об’єднання учителів Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3 Загальні положення
Мо вчителів, які вдосконалю­ють свою методичну І професійну май­стерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconСтатут шкільного парламенту первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Загальні положення
Шкільний Парламент (Президентсько-Парламентська республіка «Лідери ХХІ століття») створений на добровільних засадах самодіяльним...
Положення про бібліотеку Новобузької загальноосвітньої школи І -ііі ст. №10 Загальні положення iconПоложення про загальношкільний огляд-конкурс «Обличчя школи»
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №86 та президента Благодійного фонду «віра-надія-любов»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи