Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році icon

Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році
НазваМетодичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році
24.08.2009
Дата конвертації20.03.2013
Розмір42.6 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ ПРО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ у 2009-2010 навчальному році

Автор: admin 24.08.2009

 

Фізична культура - предмет, що створює умови для формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя, виховання потреби та звички займатися фізичною культурою та спортом, прагнення досягти оптимального рівня особистого здоров’я, фізичного розвитку, рухових якостей, морально - вольових рис характеру та психологічної підготовки до ведення активного життя та професійної діяльності.
Типовими навчальними планами для загальноос¬вітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009р., № 66) на вивчення предмета передбачено:
• у 5 -7 класах - 2,5 год. на тиждень (в загальноосвітніх на¬вчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної мен-шини та в загальноосвітніх навчальних закладах з ук¬раїнською мовою навчання з вивченням двох інозем¬них мов - 2 год.);
• у 8 - 9 класах - 3 год. на тиждень
• у 10-11 класах - 2 год.; (наказ Міністерства осві¬ти і науки України від 25.04.2001 № 342);
• у 10-11 класах спортивного профілю - 5 год. (наказ Міністерства осві¬ти і науки України від 20.05.2003р., № 306);
у 5-7 класах, мож¬ливі такі варіанти розподілу годин:
■ перший:
1-й тиждень - 2 год.; 2-й тиждень - 3 год. (І і II се¬местри);
■ другий:
1-й семестр - по 2 год. на тиждень; ІІ - й семестр - по 3 год. на тиждень (або навпаки);
■ третій:
під час вивчення навчального матеріалу з легкої атлетики та спортивних ігор, на стадіонах і спортив¬них майданчиках шкіл (перша та четверта чверті) - З год.;
під час вивчення навчального матеріалу з гімнас¬тики, спортивних ігор та ін., у спортивних залах шкіл (друга та третя чверті) - 2 год;
З 2009-2010 навчального року у 5-9 класах упроваджується нова навчальна програма з фізичної культури (авт. І.Ю.Круцевич та ін., в-во «Літера», 2009р.). Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповід¬но до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічної оснащеності навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні площадки, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.
Навчальна програма складається з двох інваріантних (обов’язкових) мо¬дулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і варіатив¬них модулів: легка атлетика, гімнастика, плавання, футбол, баскетбол, ганд¬бол, туризм, аеробіка, бадмінтон тощо. Практично кожен вид спорту може бути представлений у вигляді варіативного модуля. Фахівці фізичної культу¬ри можуть розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних модулів мають пройти експертизу та отримати гриф Міністер¬ства освіти і науки України. Таким чином кількість варіативних модулів з часом має зростати.
Змістове наповнення фізичної культури навчальний заклад формує само¬стійно з варіативних модулів. При цьому, обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опа¬нувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах - 4-5 модулів у 9 класі - 3-4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так у 5 класі, при обраних шести модулях і 105 годинах фізичної культури на рік, на один модуль відводиться близько 18 навчаль¬них годин. Однак не виключається можливість збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.
Кожен варіативний модуль з певного виду спорту розрахований на п’ять років. Програми варіативних модулів містять зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та навчальні нормативи.
На початку навчального року протоколом шкільного методичного об’єднан¬ня затверджується календарний план вивчення фізичної культури у кожному класі. У календарному плані зазначаються варіативні модулі, які будуть опано¬вувати учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Відлік року вивчення варіативного модуля розпочинається з 5 класу.
Основним критерієм відбору варіативних модулів є бажання учнів. Воно визначається шляхом обов’язкового письмового опитування на початку на¬вчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання. При виборі модулів слід також врахувати на¬явність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції та кадро¬ве забезпечення.
Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть змінюватися. Наприклад:
у 5 класі учні вивчають футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчен¬ня), легку атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік вивчення);
у 6 класі учні вивчають футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчен¬ня), плавання (2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);
у 7 класі учні вивчають футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік вивчення), плавання (3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);
у 8 класі учні вивчають футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення), гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчення);
у 9 класі учні вивчають футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік вивчен¬ня) та баскетбол (2 рік вивчення).
При потребі, у 6-9 класах, у межах одного варіативного модуля, можна освоїти навчальний матеріал передбачений на два роки вивчення.
У 2009/10 навчальному році учні 10-11 класів навчатимуться за програмою «Основи здоров’я і фізична культура» для загальноосвітніх навчальних зак¬ладів.1-11 класи (за редакцією М.Д.Зубалія, «Початкова школа», 2001р.).
Класи спортивного профілю навчаються за «Навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи.», рекомендованою МОН України (лист МОН України від 14.01.04, № 1/11-95), яка надрукована в журналі «Фізичне виховання в школі», № 2, 2004 р.
Кількість учнів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи, у минулому навчальному році склала 4,2 відсотка від загальної кількості дітей. Зокрема, тенденція зростання показників захворюваності спостерігається в Автономній Республіці Крим - 7,5 відсотка, Кірово¬градській та Хмельницькій областях - 5,9 відсотка, Чернігівській області - 5,4 відсотка, Запорізькій області - 5,2 відсотка.
Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегу-вальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не проти¬показані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а на¬прикінці навчального року ставиться «Зараховано».
Окрім того, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт.Майєр В.І., Дерев’¬янко В.В.) та «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загально¬освітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт.Майєр В.І., Дерев’янко В.В.).Схожі:

Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconПроект Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2009-2010 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури І спорту
Лист Інституту інноваційних технологій І змісту освіти від 03. 09. 12 №14. 1/10-2428. Далі – лист іітзо №1. З метою удосконалення...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури І спорту
Лист Інституту інноваційних технологій І змісту освіти від 03. 09. 12 №14. 1/10-2428. Далі – лист іітзо №1. З метою удосконалення...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2009-20010 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconІнструктивно-методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconНаказ №513 Про участь в III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2009-2010 навчальному році
Про проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2009-2010 навчальному році” від 30. 12. 09 №350,...
Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009-2010 навчальному році iconІнструктивно-методичний лист про вивчення математики в 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи