Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке icon

Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке
Скачати 54.71 Kb.
НазваПоложення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке
Дата конвертації21.01.2013
Розмір54.71 Kb.
ТипПоложенняК О Н Т Р А К Т


про військову підготовку студента______________________________ у (на) (прізвище та ініціали)

військовому навчальному підрозділі Факультет підготовки офіцерів запасу


Військового інституту Одеського національного політехнічного університету

за програмою офіцера запасу


м. Одеса “____”_________2009 року


Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету

(далі – Заклад) в особі начальника інституту ___________________________

___________________________________________________________________, який діє на підставі Положення про Військовий інститут, з одного боку, та _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі – Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке:

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ.


Предметом контракту є освітня діяльність Закладу щодо здійснення військової підготовки Студента за програмою офіцера запасу у військовому навчальному підрозділі інституту за військово-обліковою спеціальністю __________________________________________________________________.

(назва спеціальності)


2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.


2.1. Заклад має право:

2.1.1. Установлювати плату за послуги, пов’язані з навчанням Студента за програмою підготовки офіцера запасу, згідно із затвердженим кошторисом.

2.1.2. В односторонньому порядку відраховувати студента з числа тих, хто проходить військову підготовку у військовому навчальному підрозділі Закладу, якщо має місце:

невиконання навчальної програми підготовки офіцера запасу згідно з графіком навчального процесу;

недисциплінованість (невиконання правил внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу Закладу);

несвоєчасна сплата коштів за навчання (розірвання контракту);

відрахування з вищого навчального закладу;

непридатність або обмежена придатність до військової служби – за висновками військово-лікарської комісії;

відсутність на заняттях з військової підготовки (більш ніж 20% годин навчальних занять, що заплановані в семестрі).

Студент, який відрахований з Закладу за недисциплінованість або за неуспішність до навчання за програмою офіцерів запасу не поновлюється.


2.2. Студент має право:

2.2.1. Користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Закладу, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.

2.2.2. Поновити навчання у військовому навчальному підрозділі Закладу наступного року в разі надання Студенту академічної відпустки.


2.3. Заклад зобов’язується:

2.3.1. За результатами професійного відбору та за висновками військово-лікарської комісії про стан здоров’я Студента забезпечити його навчання у військовому навчальному підрозділі Закладу за програмою офіцера запасу протягом двох з половиною навчальних років.

2.3.2. Проводити підготовку Студента згідно із затвердженою навчальною програмою підготовки офіцера запасу за зазначеною військово-обліковою спеціальністю.

2.3.3. Надати Студенту право користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Закладу, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.

2.3.4. Після успішного завершення Студентом навчання за програмою офіцера запасу в Закладі та закінчення вищого навчального закладу організувати проведення атестації Студента на присвоєння йому відповідного військового звання „молодший лейтенант запасу”.

2.3.5. Виконувати умови цього контракту.


2.4. Студент зобов’язується:

2.4.1. Сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військово-обліковою спеціальністю.

2.4.2. Постійно відвідувати всі види занять з військової підготовки, в установлені терміни складати заліки та іспити, передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у військовому навчальному підрозділі Закладу.

2.4.3. Дотримуватися на заняттях з військової підготовки вимог військових статутів Збройних Сил України.

2.4.4. Придбати за свій рахунок встановлену форму одягу та прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими, мати охайну зачіску.

2.4.5. Зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватися заходів безпеки під час проведення занять з використанням озброєння та військової техніки.

2.4.6. Забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

2.4.7. Не пізніше 10 днів після початку кожного семестру, під час якого здійснюється військова підготовка, вносити плату за послуги, пов’язані з навчанням за програмою підготовки офіцера запасу, згідно із затвердженим кошторисом.

2.4.8. Виконувати умови цього контракту.


3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.


3.1. Загальна вартість підготовки Студента за перший рік навчання становить _______________________________грн. згідно із затвердженим кошторисом, складеним Закладом і погодженим з Міністерством оборони України. Вартість підготовки Студента за наступні роки може змінюватись з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній рік.


3.2. Оплата за навчання проводиться Студентом на спеціальний реєстраційний рахунок закладу в національній валюті України. Послуги за перерахування коштів оплачуються платником.


3.3. Кошти за навчання повинні находити до каси Закладу (на спеціальний реєстраційний рахунок Закладу) не пізніше 10 (десяти) днів від початку навчального семестру.


3.4. У разі несвоєчасної оплати за навчання Студентом сплачується пеня за кожний календарний день заборгованості у розмірі 0,5 % від несплаченої суми.

3.5. Якщо заборгованість з оплати за навчання досягає трьох місяців, Студент відраховується з військового навчального підрозділу Закладу за невиконання умов контракту.


3.6. У разі відрахування Студента з числа тих, хто навчається за програмою офіцерів запасу у військовому навчальному підрозділі Закладу, унаслідок причин, що вказані в пункті 2.1.2 контракту, чи в разі небажання продовжити навчання кошти, отримані за військову підготовку Студента, йому не повертаються.


4. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ.


4.1. Цей контракт складається у двох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу, і набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

4.2. Про продовження або розірвання контракту одна зі сторін повідомляє іншу не пізніше ніж за місяць до здійснення своїх намірів.

4.3. Контракт діє до _____________ 20____ року.


5. ІНШІ УМОВИ.


5.1. Одностороння відмова від виконання окремих положень і умов контракту не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Зміни та доповнення до контракту дійсні тільки в тому випадку, якщо вони письмово погоджені обома сторонами.

5.3. Спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим контрактом, якщо таке сталося внаслідок дій обставин нездоланної сили (форс-мажор), що виникли під час дії цього контракту.  1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН


Заклад


Студент
Поштова адреса:

65082, м. Одеса,

вул. Фонтанська дорога, 10


Реєстраційний рахунок 35229002004923

в ГУДКУ в Одеській області

МФО 828011

ЗКПО 24983020


Начальник інституту


полковник юстиції М.П. ВОЛИК


“___” ______________200_ року
______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(поштовий індекс, повна адреса, телефон)


Паспорт, серія _____, №________________

виданий _____________________________

_______________________________

_______________________________

(дата видачі, ким і коли виданий)

________________________________

(особистий підпис)

“__” __________200__ рокуСхожі:

Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconЗастави майна м
Комерційний банк, в особі, діючого на підставі, далі Заставоутримувач, з одного боку, та, в особі, діючого на підставі, далі Заставодавець,...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconЗастави майна м
Комерційний банк, в особі, діючого на підставі, далі Заставоутримувач, з одного боку, та, в особі, діючого на підставі, далі Заставодавець,...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconПро проживання дитини та про участь у її вихованні м. Львів 20 р
...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДоговір про надання туристичних послуг м. Київ " " 2001р
Турфірма, в особі директора Петренка Петра Йосиповича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та громадянин Власенко Віктор Іванович,...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДалі Емітент, в особі який діє на підставі, з одного боку, та Тзов «Балтік Фінанс Груп»
Ае №263312 від 12. 10. 2013р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі Директора Брунця Тараса...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДоговір оренди транспортного засобу
Орендар") в особі голови, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», з другого боку, уклали цей Договір оренду...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДалі Депонент, в особі який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Тзов «Балтік Фінанс Груп»
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДалі Емітент, в особі який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Тзов «Балтік Фінанс Груп»
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДалі Депонент, в особі який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Тзов «Балтік Фінанс Груп»
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних...
Положення про Військовий інститут, з одного боку, та (прізвище, ім’я та по батькові) (далі Студент), з другого боку, уклали цей контракт про таке iconДоговір № дсс/  2
Центр) в особі Линника Сергія Юрійовича, що діє на підставі статуту, з одного боку, і   (надалі Клієнт) в особі  , що діє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи