Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію icon

Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Скачати 129.24 Kb.
НазваРозпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Дата конвертації24.01.2013
Розмір129.24 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

31000, м.Красилів, площа Незалежності, 2 тел.4-32-68, e-mail : zagvidkr@ukrpost.uaРОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 20 червня 2011 року № 283 / 2011-р


м.Красилів


Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію


На підставі статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністра­ції”, Закону України „Про доступ до публічної інформацїі”, відповідного роз­поря­дження голови облдержадміністрації від 26 травня 2011 року № 212/2011-р „Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформа­цію”, з ме­тою забезпечення виконання в районній державній адміністрації Указу Президе­нта України від 25 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забез­печення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі - Перелік) згідно з додатком.

2.Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими органі­заці­ями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, відпо­відальній особі з питань запитів на публічну інформацію Лахаю А.І. забезпе­чити оприлюд­нення зазначеного Переліку в порядку, визначеному законодав­ством України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника го­лови адміністрації Н.Ковальчук.


Голова адміністрації П.Арсенюк


Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 20 червня 2011 року № 283 / 2011-р


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію


1. Економіка, промисловість та енергетика

 1. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

 1. Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху.

 1. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

 2. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські ро­боти, що ви­конуються за державним оборонним замовленням, та про техно­логії по­двійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-техніч­ної екс­пертизи, технічні завдання,

розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.


2. Кадрові питання

 1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

 2. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за районними державними адміністраціями, управліннями, відділами та інши­ми струк­турними підрозділами районної державної адміністрації, міською та районною радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплекту­ючі вироби до них.


3. Цивільна оборона

 1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відо­мос­тей, що становлять державну таємницю.

 2. Перелік об'єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

 3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту насе­лення ра­йону.

3.4.Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями

розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) осо­бливого періоду, що плануються (реалізовані) в генераль­них пла­нах забу­дови насе­лених пунктів району.

 1. Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення району.

 2. Документи щодо зв'язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

 3. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

 4. Інформація з питань зв’язку та оповіщення.

 5. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мир­ного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

 6. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.

 1. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів еконо­міки, які не віднесені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 2. Відомості щодо характеристик хіміконебезпечних об'єктів, які віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної безпеки.

 3. Відомості про організацію підготовки цивільної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 4. Відомості про фактичний стан та наявність недоліків в організа­ції фізи­ч­ного захисту та зв'язку об'єктів поводження з радіоактивними відходами.

 5. Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем

життєзабезпечення, згідно із затвердженими обласними програмами створення

страхового фонду документації.


4. Житлово-комунальне господарство

 1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в містах із населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до кому­наль­них водоводів об'єктів промисловості.

 3. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях

водозабору.

 1. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів кому­наль­ного во­дозабезпечення.

4.5.Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
4.6. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверх­невих або підземних резервних джерел водозабезпечення, якщо такі відомості не станов­лять державну таємницю.


5. Будівництво та архітектура

5.1.Плани міста та інших населених пунктів, виконані на топогра­фічних та картографічних матеріалах у масштабах:

- 1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної;

- 1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі ко­ординат, але не в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показ­ників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

5.2.Відомості про топографічні карти і плани масштабу 1:50000 та • крупніших масштабів, спеціальні карти (незалежно від форми та виду носія

інформації), похідні від матеріалів аеро- та космічних зйомок, які створені в держа­вній системі координат на територію України.

 1. Топографічні карти, фотоплани, плани міст масштабу 1:10000-1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію Ук­раїни, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних засобів господарського та оборонного значення.

 2. Відомості про координати астрономічних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

 3. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 м на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. кілометрів.

 4. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів спецпризначення.


6. Зв’язок

 1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

 2. Відомості про радіодані внутрішньорайонного та державного рівня системи радіозв'язку, що не становлять державної таємниці.

 3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно- вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характерис­тики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлу­атації або вироб­ництва, випробування і технічну експлуатацію за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

6.4.Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв'язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

6.5.Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв'язку або використовуються у спеціальних інформа­ційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять дер­жавну та­ємницю).

6.6.Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апа­ратів урядового зв'язку, а також довідники, переліки, списки абонен­тів уря­дового зв'язку.

6.7.Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

6.8.Відомості про спецабонентів електрозв’язку.

7. Технічний захист інформації

 1. Відомості про технічний захист інформації в установах, підприємст­вах, ор­ганізаціях, які не відносяться до зводу відомостей, що становлять держа­вну тає­мницю.

 2. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з орга­нами дер­жавної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-право-

вих форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

 1. Відомості (за окремими показниками) про планування, організа­цію за­прова­дження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організа­ції техніч­ного захисту службової інформації щодо окремого об'єкта інфор­маційної діяль­ності, те­лекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де цир­кулює інфор­мація з обмеженим доступом.

 2. Відомості (за окремими показниками) про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом у конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.


8. Охорона державної таємниці

8.1.Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

8.2.Відомості про обладнання приміщень, у яких проводяться секрет­ні ро­боти або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

8.3.Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

8.4.Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства. Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

8.5.Документи, по яких скасовано гриф секретності.

8.6.Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не розкривають їх зміст, та інформації з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

8.7.Звіти про стан охорони державної таємниці.

8.8.Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секрет­ності і се­кретного діловодства в установах, підприємствах, організаціях.

8.9.Протоколи засідань експертних комісій.

 1. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об'єктового режиму.

 2. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану в райдержадміністраціях, управліннях та інших структурних підрозділах.

 3. Номенклатури секретних справ та справ „Для службового кори­сту­вання”.


9. Мобілізаційна робота

9.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самовряду­вання, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фі­нан­су­вання мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особ­ли­вий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподар­ської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особ­ливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий пе­ріод;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, вико­нання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транс­по­ртної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Зброй­них Сил України, в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самовря­дування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-техніч­ними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей наці­она­льної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, жит­лово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних ціннос­тей мобі­лізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, органі­зації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової тех­ніки, спе­ціальних комплектуючих до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення вироб­ництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

 1. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки наці­ональної економіки.

 2. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

 3. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, уста­нов, ор­гані­зацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

 4. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам Укра­їни, іншим військовим формуванням в особливий період.

 5. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в

осо­бливий період у частині, що стосується районної державної адмі­ністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

 1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізацій­ного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самовряду­вання, підприємства, установи, організації.

 2. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію вироб­ництва мате­ріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

 3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізацій­ного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу міс­цевого самовряду­вання, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

 1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, по­рядок пере­ведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місце­вого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

9.11.Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів уп­рав­ління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

9.12.Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

9.13.Потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіоло­гічних за­собах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.


10. Безпека і охорона правопорядку та оборонна робота

 1. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонуван­ня орга­нів державної влади і дотримання громадського порядку під час про­ве­дення масо­вих заходів.

 2. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транс­порт­них, техногенно-небезпечних і військових об'єктах.

 3. Інформація щодо планів та заходів територіальної оборони.

 4. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають роз­го­лошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

 5. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 6. Найменування військових частин, які зазначені в переліку з'єднань, вій­сь­кових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

 7. Стан зберігання та кількість боєприпасів по військових об'єктах арсенального типу.


11. Міжнародна діяльність

 1. Відомості, що містять зведені дані (за квартал, рік, з початку інвестування) про реєстрацію іноземних інвестицій (за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 року № 928 „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”).

 2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інфор­мації з об­меженим доступом під час міжнародного співробітництва.


12. Земельні відносини

12.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та орга­ні­зацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконан­ня пока­рань, Служби безпеки України (за наявності координат).


Заступник голови

адміністрації Н.КовальчукСхожі:

Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження 08. 07. 2011 смт Білогір’я №250/2011-р Про затвердження відомостей, що становлять службову інформацію
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconНаказ №1180 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформації у Головному управлінні юстиції у Львівській області
«Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформації у Міністерстві юстиції України, Указу Президента України...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження від 1 липня 2011 року №207 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф "Для службового користування"
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», ураховуючи рішення експертної комісії апарату райдержадміністрації...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconЗапорізької області розпорядження
Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconНаказ №59 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Дубровицькому районному управлінні юстиції
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547 "Питання забезпечення...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження 11 листопада 2011 року №671 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Затвердити Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання в Близнюківській районній державній адміністрації документів...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження «25» липня 2011 року №354 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Затвердити Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання в Близнюківській районній державній адміністрації документів...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconПро затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування
Ння Указу Президента України від 05. 05. 11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconПереліки відомостей, що становлять службову інформацію та оприлюднення їх в установленому порядку
Ументах відділу, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою...
Розпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconНаказ №830 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Львівській області
Міністерства юстиції України від 08. 06. 2011 №1536/5 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи