Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 icon

Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3
Скачати 132.66 Kb.
НазваПоложення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3
Дата конвертації14.03.2013
Розмір132.66 Kb.
ТипПоложення
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Затверджено на ІII з’їзді Спілки молоді Атомпрофспілки України

"21" квітня 2007 року


ПОЛОЖЕННЯ


ПРО СПІЛКУ МОЛОДІ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АТОМНОЇ


ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИЗМІСТ

Стор.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ Спілки Молоді 3

3 ЧЛЕНИ Спілки Молоді, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 4

3.1 Членство у СМ 4

3.2 Права членів СМ 4

3.3 Обов’язки членів СМ 4

3.4 Заохочення членів СМ 4

4 Структура СПІЛКИ МОЛОДІ 4

4.1 З’їзд СМ 5

4.2 Центральна рада СМ 5

4.2.1 Повноваження ЦР СМ: 5

4.3 Голова СМ та його заступники 6

4.4 Президія ЦР СМ 7

4.5 Організації молоді профспілкових організацій, об’єднань 7

4.5.1 Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання 7

4.5.2 Рада організації молоді профспілкової організації, об’єднання 7

4.5.3 Голова організації молоді профспілкової організації, об’єднання 8

4.5.4 Члени Ради організації молоді 8

5 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ Спілки Молоді 9

6 ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ МОЛОДІ 10

7 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 10

Додаток №1 14

^

1ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Спілка молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України заснована у складі Атомпрофспілки України з метою об’єднання молоді, яка працює у атомній енергетиці та промисловості України для вирішення питань, що представляють спільний інтерес.

Спілка молоді Атомпрофспілки України (далі по тексту СМ) діє у складі Атомпрофспілки України, як самоврядна структура з правом прийняття рішень, які не суперечать законодавству, нормативним актам України, Статуту та рішенням Атомпрофспілки України.

Завдання СМ – забезпечити створення таких виробничих, соціально-економічних та психологічних умов, що сприяють професійному становленню молодих працівників, підвищенню їх кваліфікації, всебічному розкриттю інтелектуального і духовного потенціалу молоді на користь розвитку атомної енергетики, промисловості та науки України.

Для виконання визначених завдань СМ організує роботу по таким основним напрямам:

 • виробнича діяльність і навчання;

 • профспілкове навчання;

 • соціально-економічний захист;

 • організація відпочинку та дозвілля;

 • шефська робота;

 • зв’язки з громадськістю.

СМ має та використовує у своїй діяльності символіку, яка затверджується Президією ЦК Атомпрофспілки України.
^

2ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ Спілки Молоді


Робота СМ будується на основі:

 • єдності дій в досягненні визначеної мети;

 • обов'язковості виконання прийнятих рішень;

 • дотримання принципу демократичності в роботі СМ;

 • співпраці з громадськими організаціями, діяльність яких не суперечить законодавству України та відповідає завданням СМ;

 • добровільності участі в діяльності СМ;

 • повної гласності та відкритості в роботі СМ.
^

3ЧЛЕНИ Спілки Молоді, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1Членство у СМ


Членами СМ є всі члени Атомпрофспілки України віком до 35 років включно.

В окремих випадках членами Спілки молоді можуть бути особи старшого віку.
^

3.2Права членів СМ


Член СМ має право:

 • на представництво та захист своїх прав та інтересів, звернення з цією метою до будь-якого органу СМ за порадою та допомогою, а також із запитаннями, заявами і пропозиціями, отримання відповіді по суті свого звернення;

 • обирати і бути обраними до органів СМ, висувати кандидатури, у тому числі і свою, для обрання до органів СМ та до складу їх керівництва;

 • вільно обговорювати на з’їзді СМ та на засіданнях інших органів СМ і висвітлювати в засобах масової інформації всі питання молодіжної профспілкової роботи, вносити пропозиції, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку, виступати з критикою, брати участь у розробці та прийнятті рішень;

 • знайомитися з інформацією про роботу СМ та її керівних органів.
^

3.3Обов’язки членів СМ


Член СМ зобов’язаний:

 • виконувати Статут Атомпрофспілки України та Положення про СМ, сприяти реалізації рішень органів СМ, Атомпрофспілки України, виконувати покладені на нього обов’язки і доручення;

 • виконувати обов’язки, передбачені трудовим і колективними договорами.
^

3.4Заохочення членів СМ


Активна робота у СМ заохочується морально і матеріально.

4Структура СПІЛКИ МОЛОДІ


Структура організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань будується, як правило, за принципами побудови первинних профспілкових організацій Атомпрофспілки України та їх об’єднань.

Органами СМ є з’їзд СМ, Центральна рада СМ, Президія Центральної ради СМ, Ради організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань.
^

4.1З’їзд СМ


Вищим органом СМ є з’їзд СМ, який скликається за рішенням Центральної ради СМ (за погодженням Президії ЦК профспілки) один раз на 2-3 роки. З’їзд СМ проводиться до з’їзду Атомпрофспілки України.

Порядок денний і регламент роботи з’їзду СМ пропонується Центральною радою СМ, Президією ЦК профспілки, органами організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань, та делегатами з’їзду СМ.

З’їзд СМ заслуховує звіти голови СМ про діяльність Центральної ради СМ, визначає чергові завдання та напрями роботи, затверджує Положення про СМ, вносить до нього зміни, доповнення тощо, обирає голову СМ, за пропозицією голови Спілки молоді обирає заступника (заступників) голови СМ, затверджує склад Центральної ради СМ, обирає делегатів на з’їзд Атомпрофспілки України, обирає членів ЦК Атомпрофспілки України від Спілки молоді.

Рішення про відкликання членів ЦК профспілки від Спілки молоді приймається з’їздом або на засіданні Центральної ради СМ та затверджується Пленумом ЦК профспілки.
^

4.2Центральна рада СМ


У період між з’їздами вищим виборним органом СМ є Центральна рада СМ (далі по тексту ЦР СМ).

Членами ЦР СМ є голова профспілки, голова СМ, заступники голови СМ, голови організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань, які безпосередньо підпорядковані ЦР СМ, члени ЦК профспілки, обрані від Спілки молоді, за посадою, представники організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань, які безпосередньо підпорядковані ЦР СМ (Додаток №1).

Кількість представників від організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань встановлюється в залежності від чисельності організації, що їх делегувала:

від 31 до 500 осіб – тільки голова організації молоді,

від 500 до 1500 осіб – плюс 1 представник,

від 1500 до 2500 – плюс 2 представники,

від 2500 до 3500 – плюс 3 представники,

від 3500 до 4500 – плюс 4 представники,

більше 4500 – плюс 5 представників.
^

4.2.1Повноваження ЦР СМ:


 • Організує і контролює виконання рішень з’їзду СМ;

 • визначає основні напрями роботи та затверджує план заходів СМ;

 • організує та контролює виконання плану заходів СМ;

 • затверджує атрибутику СМ;

 • у разі необхідності між з’їздами СМ дообирає членів ЦК Атомпрофспілки України від Спілки молоді, за пропозицією голови СМ переобирає заступників голови СМ;

 • визнає повноваження членів Президії ЦР СМ;

 • приймає рішення про входження (вихід) до складу всеукраїнських та міжнародних молодіжних об’єднань і організацій, визначає своїх представників до їх органів.

ЦР СМ в своїй діяльності підзвітна Президії ЦК профспілки та з’їзду СМ. Члени ЦР СМ є підзвітними радам організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань, що делегували їх до складу ЦР СМ.

Член ЦР СМ може бути відкликаним з її складу з ініціативи ради організації молоді профспілкової організації, об’єднання, яка його делегувала. Питання вирішується на загальних зборах (конференції) організації молоді профспілкової організації, об’єднання більшістю голосів учасників при наявності кворуму.

У разі виходу члена з ЦР за власною ініціативою новий член ЦР може бути обраний тою радою організації молоді профспілкової організації, об’єднання, яка його делегувала зі складу цієї ради.
^

4.3Голова СМ та його заступники


Голова СМ є вищою посадовою особою СМ і в період між з’їздами СМ, засіданнями ЦР СМ здійснює керівництво СМ, головує на засіданнях ЦР СМ та Президії ЦР СМ, є представником СМ в органах державної влади і управління, громадських та інших організаціях.

Заступники голови СМ – посадові особи, які обираються у встановленому порядку і безпосередньо підпорядковуються голові СМ. Компетенція та функціональні обов’язки заступників голови визначаються головою СМ в межах його повноважень.

Голова СМ та його заступники в період між з’їздами СМ підзвітні ЦР СМ, її Президії та Президії ЦК профспілки.

Голова СМ є членом ЦК профспілки від Спілки молоді за посадою.

Голова СМ є членом Президії ЦК профспілки від Спілки молоді за посадою.

Дострокове переобрання голови СМ та його заступників може відбутися за пропозицією не менше однієї третини членів СМ чи з ініціативи більшості членів ЦР СМ або Президії ЦК профспілки. Питання вирішується на позачерговому з’їзді СМ.

Звільнення з посади голови СМ та заступників голови СМ за власною ініціативою здійснюється у межах діючого законодавства.

Рішення про дострокове звільнення з посади голови Спілки молоді та його заступників за власною ініціативою та рішення про обрання нового голови Спілки молоді та його заступників приймається на засіданні ЦР СМ. Новий голова СМ та його заступники обираються зі складу ЦР СМ.
^

4.4Президія ЦР СМ


У період між засіданнями ЦР СМ загальне керівництво та координацію діяльності СМ здійснює Президія ЦР СМ.

До складу Президії ЦР СМ входять: голова Атомпрофспілки, голова СМ, його заступники, голови організацій молоді профспілкових організацій, об’єднань, які безпосередньо підпорядковані ЦР СМ та кількість яких більше 200 членів, а також члени ЦК профспілки, обрані від Спілки молоді.

У своїй діяльності Президія ЦР СМ підзвітна ЦР СМ.

Повноваження Президії ЦР СМ:

 • організує виконання рішень з’їзду СМ та ЦР СМ;

 • координує діяльність СМ;

 • приймає рішення щодо організації та порядку проведення загальних молодіжних заходів (зльотів, форумів, спартакіади, фестивалів, навчання профактиву і т.д.);

 • приймає рішення про співробітництво із всеукраїнськими і міжнародними молодіжними організаціями та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.
^

4.5Організації молоді профспілкових організацій, об’єднань


При первинних профспілкових організаціях, об’єднаннях Атомпрофспілки діють організації молоді, які є структурними ланками Спілки молоді.

Організація молоді профспілкової організації, об’єднання може розробляти положення про власну організацію, яке затверджується на загальних зборах (конференції) відповідної організації молоді та не може суперечити даному положенню.
^

4.5.1Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання


Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання (далі загальні збори (конференція)) є вищим органом організації молоді профспілкової організації, об’єднання. Загальні збори (конференція) обирає делегатів з’їзду СМ, делегує своїх представників до складу ЦР СМ (згідно норми представництва), обирає голову організації молоді профспілкової організації, об’єднання, членів ради організації молоді, заслуховує звіт голови організації молоді та членів ради організації молоді, приймає рішення з питань подальшої діяльності.

Порядок делегування на конференцію визначає рада організації молоді (за погодженням профспілкового комітету профспілкової організації).
^

4.5.2Рада організації молоді профспілкової організації, об’єднання


Постійно діючим керівним органом організації молоді профспілкової організації, об’єднання є рада організації молоді профспілкової організації, об’єднання (далі по тексту рада).

Рада організації молоді обирається на загальних зборах (конференції).

Рада може створювати комісії, секції, робочі групи по напрямах роботи тощо.

Рада організації молоді при необхідності може створювати президію ради організації молоді із свого складу та делегувати їй частину своїх повноважень.

В своїй роботі рада підзвітна загальним зборам (конференції) організації молоді профспілкової організації, об’єднання та профспілковому комітету відповідної профспілкової організації.
^

4.5.3Голова організації молоді профспілкової організації, об’єднання


Голова організації молоді профспілкової організації, об’єднання обирається на загальних зборах (конференції).

Голова організації молоді профспілкової організації, об’єднання здійснює керівництво організацією молоді профспілкової організації, об’єднання, головує на засіданнях ради організації молоді, є представником організації молоді в органах державної влади і управління, громадських та інших організаціях.

Голова організації молоді профспілкової організації, об’єднання за посадою є головою ради організації молоді профспілкової організації, об’єднання.

Дострокові вибори голови організації молоді профспілкової організації, об’єднання можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів організації молоді профспілкової організації, об’єднання або на вимогу не менше двох третин членів ради, чи за ініціативою профспілкового комітету організації профспілки. Рішення приймається на загальних зборах (конференції) більшістю голосів при наявності кворуму.

Рішення про звільнення з посади голови організації молоді профспілкової організації, об’єднання за власною ініціативою приймається на засіданні ради. У разі звільнення з посади голови організації молоді радою мають бути призначені загальні збори (конференція). До призначених загальних зборів (конференції) на засіданні ради обирається виконуючий обов’язки голови зі складу ради.
^

4.5.4Члени Ради організації молоді


Члени Ради організації молоді обираються з числа членів організації молоді профспілкової організації, об’єднання на загальних зборах (конференції).

Член Ради може бути виведений зі складу Ради з ініціативи членів Ради чи членів організації молоді профспілкової організації, об’єднання, що його делегували. Рішення приймається на загальних зборах (конференції) закритим чи відкритим голосуванням більшістю голосів учасників за наявності кворуму.
^

5ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ Спілки Молоді


Норми представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюються радами, які її скликають (за погодженням профспілкового комітету організації профспілки).

Голова, заступники голови профспілкового комітету організації профспілки, представники Атомпрофспілки України (довірені особи) є учасниками загальних зборів (делегатами конференції) за посадою.

Загальні збори (конференції) проводяться не менше одного разу на рік. Рішення про скликання загальних зборів (конференцій) та їх порядок денний приймає рада організації молоді (за погодженням профспілкового комітету організації профспілки).

Голови виборних профспілкових органів за посадою є членами виборних органів Спілки молоді відповідного рівня.

Заступники голови СМ, члени ЦК Атомпрофспілки України від Спілки молоді, голови організацій молоді, члени рад молоді є членами виборних органів (рад організацій молоді, а також їх президій) Спілки молоді всіх нижчих ступенів, до яких вони відносяться за місцем основної роботи.

Норми представництва і порядок виборів делегатів на з’їзд СМ встановлюється ЦР СМ (за погодженням Президії ЦК профспілки).

Голова, заступники голови профспілки, члени Президії ЦК профспілки України, голова СМ та його заступники є делегатами з’їзду СМ за посадою.

Керівники політичних партій, об’єднань, блоків не можуть бути керівниками виборних органів СМ.

Дострокові вибори будь-якого органу СМ можуть бути проведені за ініціативою органу профспілки відповідного рівня.

Засідання ЦР СМ проводяться за потребою, але не менше двох разів на рік. Засідання ЦР СМ скликає голова СМ. Засідання ЦР СМ повинно відбутися на вимогу однієї третини її членів (за погодженням Президії ЦК профспілки).

Засідання Президії ЦР СМ проводяться між засіданнями ЦР СМ за потребою, але не менше двох разів на рік. Президію ЦР СМ скликає голова СМ. Засідання Президії ЦР СМ повинно відбутися на вимогу однієї третини її членів (за погодженням Президії ЦК профспілки).

Засідання рад організацій молоді проводяться за потребою, але не менше одного разу на місяць. Засідання ради організацій молоді скликає голова організації молоді, а також засідання ради повинно відбутися на вимогу однієї третини їх членів.

Право на тимчасове виконання іншою особою обов’язків голови організації молоді профспілкової організації, об’єднання наступає з моменту підписання головою організації молоді профспілкової організації, об’єднання відповідного розпорядження, або за рішенням загальних зборів (конференції).

З’їзд СМ, конференції, засідання ЦР СМ, Президії ЦР СМ та ради організації молоді вважаються правочинними, якщо в них бере участь не менше двох третин делегатів. Загальні збори вважаються правочинними, якщо в них бере участь більше половини учасників.

Член ЦР може в письмовій формі передавати право свого голосу на засіданні ЦР іншому члену ЦР.

Рішення з’їзду СМ, загальних зборів, конференцій, засідань ЦР СМ, Президії ЦР СМ та ради організації молоді приймаються більшістю голосів (50% + 1 голос) делегатів з’їзду СМ, конференції, учасників загальних зборів, членів ЦР СМ, Президії ЦР СМ та ради організації молоді за наявністю кворуму.

Вибори голови СМ, його заступників, голів та членів рад організацій молоді проводяться один раз на 2-3 роки.

Питання термінів проведення звітів та виборів органів СМ вирішує ЦР СМ (за погодженням Президії ЦК профспілки).

Рішення органів усіх рівнів СМ з найбільш важливих проблем діяльності повинні прийматися після обговорення проектів цих документів в організаціях молоді профспілкових організацій, об’єднань.
^

6ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ МОЛОДІ


Фінансування діяльності СМ здійснюється згідно планів заходів, які готують ради організацій молоді та ЦР СМ.

План заходів підготовлений радою організації молоді повинен бути погоджений профспілковим комітетом організації профспілки об’єднання.

План заходів підготовлений ЦР СМ повинен бути погоджений Президію ЦК Атомпрофспілки України.

Діяльність СМ може фінансуватися:

 • господарськими органами;

 • профспілковими організаціями;

 • з інших джерел, які не заборонені законодавством України.
^

7ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Припинення діяльності СМ вирішується спільним рішенням пленуму ЦК профспілки України та з’їзду СМ.

Внесення змін та доповнень до Положення про СМ здійснюється з’їздом СМ.

Зміни та доповнення не можуть суперечити Статуту Атомпрофспілки України.

Це Положення є обов’язковим для виконання всіма членами СМ Атомпрофспілки та її виборними органами.

Додаток №1

Перелік організацій Спілки молоді, які безпосередньо підпорядковані Центральній раді СМ:

 1. Організація молоді ДООП;

 2. Організація молоді ППО ВАТ КІЕП;

 3. Організація молоді ППО ВП «Атоменергомаш»;

 4. Організація молоді ППО ВП «Атомкомплект»;

 5. Організація молоді ППО ВП «Атомремонтсервіс»;

 6. Організація молоді ППО ВП АТЦ;

 7. Організація молоді ППО ВП НТЦ;

 8. Організація молоді ППО ВП ЮУАЕС;

 9. Організація молоді ППО Дирекція НАЕК «Енергоатом»;

 10. Організація молоді ППО ДНТЦ ЯРБ;

 11. Організація молоді ППО ЗАЕС;

 12. Організація молоді ППО РАЕС;

 13. Організація молоді ППО ХАЕС;

 14. Організація молоді ППО ЧАЕС;

 15. Організація молоді СГОП;

 16. Організація молоді ЧТОП;

 17. Хмельницька об’єднана організація СМ.смт. Лівадія - 2007Схожі:

Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про організацію молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності організації Молоді 3
Про організацію молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про організацію молоді атомпрофспілки зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 Загальні принципи діяльності Організації молоді Атомпрофспілки та її організаційних ланок 3 3 Організація молоді Атомпрофспілки 4
Загальні принципи діяльності Організації молоді Атомпрофспілки та її організаційних ланок 3
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconДодаток 1 до постанови Президії ЦК профспілки від 19. 02. 2008 № п-5-18 положення про фотоконкурс «Наша профспілка наш захист!»
Атомпрофспілки» (далі — фотоконкурс) проводиться Професійною спілкою працівників атомної енергетики та промисловості України (далі...
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconСтратегія розвитку організації молоді атомпрофспілки на 2012 -2017 рр. Резюме
Місія Організації молоді Атомпрофспілки об’єднання профспілкової молоді та сприяння її самореалізації, професійному і особистому...
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників із врахуванням змін, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20. 12. 2011 I. Загальні положення 1
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення
Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12. 2011
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді „ Моя Батьківщина Україна туристсько-краєзнавчого напрямку І. Загальні положення
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про проведення міської спартакіади допризовної молоді І. Загальні положення
Міська спартакіада допризовної молоді є необхідною складовою системи патріотичного виховання молоді, що забезпечує формування і розвиток...
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про проведення міської Cпартакіади допризовної молоді І. Загальні положення
Міська спартакіада допризовної молоді є необхідною складовою системи патріотичного виховання молоді, що забезпечує формування і розвиток...
Положення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3 iconПоложення про членство у Дніпропетровській обласній організації Всеукраїнської творчої спілки " Конгрес літераторів України" Загальні положення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи