Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План icon

Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Скачати 125.92 Kb.
НазваПрограма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Дата конвертації21.05.2013
Розмір125.92 Kb.
ТипПрограмаПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

з питань охорони праці посадових осіб


План


Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та взаємозв'язок з іншими законами України. Законодавство України про працю.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист.

Тема 4. Пожежна безпека.

Тема 5. Електробезпека.

Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Програма


Тема 1. Законодавство України про охорону праці

Основні положення Закону України "Про охорону праці". Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку, про розслідування нещасних випадків. Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, а також Закони України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

^ Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права осіб на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Управління охороною праці. Обов'язки керівника підрозділу, органу, закладу, МНС щодо створення умов служби (праці) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки осіб щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.


^ Підрозділи охорони праці. Положення про підрозділи охорони праці, основні завдання, функціональні обов'язки та права. Постійно діюча комісія з питань охорони праці підрозділу, органу, закладу МНС: порядок створення, обов'язки та права комісії.

^ Навчання з питань охорони праці. Положення про навчання, яке встановлює порядок і види навчання та інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці особового складу. Перелік посад посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Фінансування охорони праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції об'єктів і засобів виробництва. Попередня експертиза проектної документації. Дозвіл на початок роботи та види робіт підрозділу, органу, закладу МНС, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів України Переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів.

Основні вимоги щодо розслідування та обліку нещасних випадків з особами рядового, начальницького складу та працівниками.

Інформація та звітність про стан охорони праці.

^ Стимулювання охорони праці. Заохочення співробітників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Відшкодування громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

^ Нормативно-правові акти з охорони праці. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів України та МНС, тимчасове припинення їх чинності. Забезпечення військовослужбовців, працівників нормативно-правовими актами з охорони праці.

Контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

^ Страхування від нещасних випадків. Основні положення Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності": завдання страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування; управління страхуванням. Обов'язки ФССНВ: відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я, відшкодування моральної шкоди, профілактична діяльність Фонду, направлена на усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці; фінансування страхування від нещасних випадків.


^ Тривалість службового (робочого) часу. Скорочена тривалість службового (робочого) часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормованих робіт. Заборона залучення до понаднормованих робіт.

^ Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

^

Тема 2. Організація роботи з охорони праці


Охорона праці як об'єкт управління. Управління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, установлення обов'язків, прав і відповідальності підрозділів, органів, закладів МНС України посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.

Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконанням особовим складом своїх обов'язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях, аудит охорони праці.

Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.

Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

Прилади контролю безпечних умов служби (праці). Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.

^ Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист

Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне, дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах: парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових речовин.


Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій. Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані, критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних, тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки. Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем. Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються у технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка рівня небезпечності процесу; обґрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання, трубопроводів, обґрунтування їх вибору. Поняття про строки служби (ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обґрунтування вибору ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску, ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів закритого типу.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування. Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифікація.

Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і протиаварійного захисту,

швидкодійної та регулювальної апаратури. Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
^

Тема 4. Пожежна безпека


Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну безпеку", стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної безпеки тощо. Обов'язки керівника підрозділу, органу, закладу МНС та інших співробітників щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.


Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та робота пожежно-технічної комісії. Положення про пожежно-технічні комісії.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність співробітників, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших установок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та після її закінчення з метою запобігання пожежам.

Утримання території, протипожежні розриви, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об'єкті.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті виробів і обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин, пально-мастильних матеріалів, при роботі з пожежовибухонебезпечними матеріалами, у приміщеннях з масовим перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння).

Загальні уявлення про спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки пожежогасіння.

Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та взимку.

Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного інвентаря і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті, у цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі звукових сигналів


пожежної тривоги. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі.

Дії особового складу при виявленні в приміщенні чи на території об'єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин. Виключення

при необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок евакуації людей і матеріальних цінностей.

Дії співробітників після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

^

Тема 5. Електробезпека


Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них. Правила безпеки при роботі на персональних комп'ютерах.

Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії; розподільчі електромережі напругою до 1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6 - 10 кВ; 35 кВ; 110 - 1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження персоналу електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.


Вимоги безпечного застосування машині механізмів у діючих електро установках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

Особа, відповідальна за електрогосподарство, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.


^ Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань

Поняття медицини та гігієни праці. Основні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов служби (праці) та збереження здоров'я особового складу. Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у проведенні атестації робочих місць за умовами праці, організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу. Атестація робочих місць відповідно до нормативно-правових актів України з охорони праці.

Організація та здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції, технологічних процесів тощо. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці під час використання праці жінок. Санітарно-побутове забезпечення.

Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та обліку профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань.
^

Тема 7. Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку


Поняття першої медичної допомоги. Основні принципи подання першої медичної допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість. Перша медична допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Типові місця притиснення артерії для зупинки кровотечі. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до прилеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання.

Серцева реанімація. Непрямий (закритий) масаж серця.

Перша допомога при утопленні.


Електротравма. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила подання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Термічні травми.

Політравми. Травми голови, грудної клітини та живота.

Перша допомога при забіях. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Синдром тривалого стиснення.

Перша медична допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.

Перша медична допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

Перша медична допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок.

Перша медична допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

Запобіжні заходи щодо інфікування ВІЛом під час подання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.Схожі:

Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconПоложення Закону України «Про охорону праці». Тема законодавство України про працю. Тема психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Тема вибухонебезпека виробництв І вибухозахист. Тема пожежна безпека
Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconПоложення про службу охорони праці в закладі
Призначення наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах та розробка для них посадових обов’язків...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План icon1. Загальні положення
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconНаказ №34 Про затвердження Переліку посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconГрафік проведення навчання та перевірки знань посадових осіб І працівників підпорядкованих закладів освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (охорона праці, здоров’я, пожежна, радіаційна безпека тощо) з 20 по 24 червня 2011 року
Представник департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в районі
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План icon1. загальні положення
Положення суоп 04-07 вста­новлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconПро надання інформації щодо навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
З метою здійснення контролю щодо проходження навчання з питань охорони праці та своєчасної організації навчання лекцій, семінарів...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconРішення колегії 31 травня 2012 року Протокол №3 «Про стан пожежної безпеки в медустановах області» Заслухавши та обговоривши доповідь начальника служби охорони праці головного управління охорони здоров’я Н.І. Макух
Проводяться навчання і перевірка знань в головному управлінні охорони здоров’я посадових осіб обласних, міських районних лікарень,...
Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб План iconСписки потрібно вичитати. До сиску включаються: Управління, відділи освіти
Просимо надати допомогу у проведенні навчання з полідуючою перевіркою знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи