Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці icon

Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
Скачати 310.87 Kb.
НазваПравил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
Дата конвертації21.05.2013
Розмір310.87 Kb.
ТипПравила

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

______________________________________________________________


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
ДН А О П 9.2.30-1.05 -98
П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах


КИЇВ


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці

від 16 листопада 1998р. №221


^

ДН А О П 9.2.30-1.05 -98
П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах


КИЇВ


ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

Міністерства освіти України


ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду


ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати такими,

що не застосовуються на території України НАОП

9.2.30-1.05-84 “Правила по технике безопасности

при работе по биологии в общеобразовательных

школах системы Министерства просвещения

СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР в

1984р.


Передрукування заборонено

 Держнаглядохоронпраці,

Міносвіти України


ЗМІСТ


1. Галузь застосування______________________________________1

2. Нормативні посилання____________________________________1

3. Загальні положення_______________________________________3

4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та

лаборантської_____________________________________________ 4

4.1. Загальні вимоги__________________________________________4

4.2. Освітлення _______________________________________________ 5

4.3. Пожежна безпека__________________________________________6

5. Вимоги безпеки під час проведення занять з біології ____________________________________________________7

5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,

практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні

кабінету (лабораторії) біології_________________________________7

5.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку

живої природи ________________________________________________7

5.3. Правила безпеки під час роботи на навчально-

дослідній ділянці_______________________________________________8

5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій з

біології _______________ ________________________________________9

5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять

з біології в теплицях (оранжереях)____________________________10

6. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів,

небезпечних для здоров’я учнів ______________________________12

7. Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб ______12


Додатки:

1 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для

аптечки кабінету (лабораторії) біології_________________________14

2 Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних

вікових груп____________________________________________________15

3 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів

і приладдя для похідної аптечки________________________________16

4 Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у

теплиці (оранжереї)_____________________________________________17

5 Витяг із переліку хімічних і біологічних засобів боротьби з

шкідниками, хворобами рослин і бур’янами________________­­­­18

^ ДНАОП 9.2.30-1.05 -98


П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах

Дата введення 1 грудня 1998р.


^ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Нормативний акт встановлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівниками навчальних закладів, завідувачами кабінетами (лабораторіями) біології, учителями біології, керівниками біологічних гуртків, керівниками робіт на навчально-дослідній ділянці, у оранжереї (теплиці), що несуть особисту відповідальність за порушення цих Правил.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах системы Министерства просвещения СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР у 1984р.


^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
п/п

Позначення нормативного

актаНазва

Ким, коли затверджено, ре-єстрація в Мін’юсті
1

2

3

4

1


2

3


4

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Закон України “Про забезпечення сані-тарного та епідемі-чного благополуччя населення”
5


6


7


8


9


10


11


12


13


14ДНАОП

0.00-4.12-94


ДНАОП

0.01-1.01-95


ДНАОП

0.00-1.21-98


ДНАОП

0.03-3.29-96


ДБН

В.2.2-3-97


ГОСТ

18314-93

ГОСТ

12.1.008-76

СП 11-86-а-74


СНиП ІІ-4-79Типове положення про навчання, інст-руктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зміни:

Правила пожежної безпеки в Україні


Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів


Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми


Будинки та споруди навчальних закладів


Столи учнівські лабораторні

Біологічна безпека


Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загаль-ноосвітніх шкіл

Природне і штучне освітлення

Правила влаштування електроустановок

Зміни:


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 4.04.94р., №30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 за №35/104

23.04.97, №109

Затверджені Управлінням пожежної охорони МВС України 14.06.95, зареє-стровані в Мін’юсті України 14.07.95 за № 219/755.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98, №4, зареєстровані в Мін’юсті України 10.02.98 за №93/2533

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96, №59, зареєстровані в Мін’юсті України 16.04.96 за №183/1208

Затведжені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96, №117


Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 29.04.74

Затверджені Держбудом СРСР у 1979р.

Затверджено Міненерго СРСР у 1985р.

Затверджені наказом Міністерства енергетики і електрифікації України від 20.02.97, №18

15


16


17
Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації трудового навчання учнів 1-7 класів

Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені)

Затверджене наказом Міністерства осіти України від 30.11.93, №429, зареєстроване в Мін’юсті України 3.12.93 за №178


Затверджені наказом Мінздрава СРСР від 22.02.85, №3216-85.


Затверджені наказом Міністерства освіти України від 15.05.95, №131^ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


3.1. Враховуючи особливості курсу біології, в першу чергу - його багатопрофільність і практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які приведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) (надалі - Типові переліки).

3.2. Згідно Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) біології під час приймання навчального закладу перед початком нового навчального року дає державна комісія, створена за наказом органу місцевої виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а при введенні в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) - також і представники відповідних органів державного нагляду.

3.3. Iнструкцiї з безпеки для працюючих у кабінеті біології пiд час лабораторних занять, практичних робiт на навчально-дослiднiй дiлянцi, в теплиці (оранжереї) та екскурсiй у природу, що розробленi згідно чинного положення про організацію охорони праці завiдувачем кабiнетом (лабораторiєю) i завiдувачем навчально-дослiдною дiлянкою з урахуванням мiсцевих умов, погодженi з комiтетом профспiлки i затвердженi керівником навчального закладу, повиннi бути розміщені в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї на видному мiсцi.

3.4. В кабінеті (лабораторії) біології слід проводити заняття тільки з цього предмету. Використовувати приміщення для іншої мети (проведення уроків з інших предметів, гуртків іншого напрямку тощо) не дозволяється.

3.5. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.


^ 4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії)

біології та лаборантської


4.1. Загальні вимоги


4.1.1. Примiщення кабiнету (лабораторiї) бiологiї повиннi відповідати вимогам ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” та СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

Примiтки. 1.При реконструкцiї навчальних закладів необхідно виконувати вимоги чинних норм проектування.

2.Якщо в навчальному закладі є куточок живої природи, площа його приміщення визначається ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” та СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.2. Кабiнет (лабораторiю) бiологiї доцiльно розмiщувати на першому поверсi.

4.1.3. Вiкна кабiнету (лабораторiї) бiологiї повиннi бути орiєнтованi на пiвдень, пiвденний схiд, схiд.

4.1.4. Площа примiщення кабiнету (лабораторiї) повинна становити не менше як 72 м2, а лаборантської - не менше як 16 м2. Висота примiщення 3,3 м. Лаборантську треба розмiщувати сумiжно з кабiнетом (лабораторiєю) бiологiї з боку класної дошки i з'єднувати з кабiнетом (лабораторiєю) дверима. З лаборантської потрібно передбачити другий вихід у коридор або рекреаційні приміщення.

4.1.5. У примiщеннi кабiнету бiологiї та в лаборантськiй встановлюють водопровіднi крани i раковини з гiдравлiчним затвором згідно СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.6. Розмiщення лабораторних меблiв i обладнання в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї має забезпечувати зручнiсть i безпеку роботи. Розмiри лабораторних столiв повиннi вiдповiдати ГОСТ 18314-93 “Столи учнівські лабораторні” (висота 0,66, 0,72, 0,78 м, розмiри робочої площини 1,2х0,6 м). Вiдстань мiж переднiм рядом лабораторних столiв i демонстрацiйним столом повинна становити не менше як 0,8 м, при цьому забезпечується кут розглядання у 30-35 град., вiдстань останнього мiсця учнiв вiд класної дошки - не більше як 10 м.

4.1.7. Утримання кiмнатних рослин на вiкнах кабiнету (лабораторiї) бiологiї та лаборантської не дозволяється, що визначається нормами освiтленостi навчальних приміщень (див. п.4.2.1 даних Правил). Рослини розміщують на спеціальних підставках. У кабінеті (лабораторії ) біології не повинно бути рослин, що містять отруйні речовини (олеандр, молочаїв).

4.1.8. Куточок живої природи доцільно розмiстити в спецiальному примiщеннi, бажано неподалiк вiд кабiнету (лабораторiї) бiологiї.

4.1.9. У куточку живої природи, розмiщеному в примiщеннi навчального закладу, слід утримувати акварiумних риб, а також iнших мешканцiв акварiума; молюскiв, вужiв, ящiрок - у терарiумах; птахiв - у клiтках. Ссавцiв - кроликiв, хом'якiв, морських свинок тощо - рекомендується утримувати в особливому примiщеннi, розмiщеному поза будiвлею навчального закладу, бо вони мають неприємний запах. Утримувати диких хижакiв, хижих птахiв i отруйних тварин у куточку живої природи не дозволяється.

4.1.10. Відповідно до СП 11-86-а-74 ”Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл” температура повiтря в примiщеннi кабiнету (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй повинна пiдтримуватися 17 -210С, вологiсть повiтря - вiд 30 до 60 %.

4.1.11. Кабiнет (лабораторiя) бiологiї має електромережу. Влаштування, живлення, прокладання електромережi повинні виконуватися вiдповiдно до вимог будiвельних норм, Правил влаштування електроустановок та ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

4.1.12. Перебування учнiв у примiщеннi кабiнету (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй дозволяється тiльки в присутностi вчителя бiологiї.


4.2. Освiтлення.


4.2.1. Освiтлення кабiнету (лабораторiї) бiологiї повинно вiдповiдати вимогам СНиП II-4-79 “Природне і штучне освітлення”.

4.2.2. Коефiцiент природної освiтленостi кабiнету (лабораторiї) бiологiї, який показує у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості зовні будівлі, повинен становити не менш як 1,5%.

4.2.3. Сонцезахист в кабінеті (лабораторії) біології застосовують в літній час у південних та інших кліматичних районах з підвищеною інсоляцією. Для цього рекомендується використовувати жалюзі.

4.2.4. Штучне освітлення кабінету повинне відповідати ви-могам СНиП ІІ-4-79 “Природне і штучне освітлення”.

4.2.5. Рекомендується застосовувати підвісні люмінесцентні світильники розсіяного світла.

4.2.6. Як джерела світла рекомендується використовувати переважно люмінесцентні лампи білого кольору типу ЛБ, ЛХБ, ЛТБ відповідно до ГОСТ 6825-91 “Лампи люмінесцентні трубчаті для загального використання”.

4.2.7. Для освітлення застосовують також світильники з лампами розжарювання повністю відбитого або переважно відбитого світлорозподілу (ГОСТ 17677-82Е “Світильники. Загальні технічні умови”).

4.2.8. Світильники встановлюють рядами паралельно зовнішнім стінам з вікнами, вмикання передбачають роздільне (по рядам).

4.2.9 Найменша освiтленiсть робочої поверхнi площини на дошцi i горизонтальної площини на рiвнi 0,8 м вiд пiдлоги в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй повинна бути при системi загального освiтлення 300 лк відповідно до СНиП ІІ-4-79 “Природне і штучне освітлення”.

4.2.10 Лампи свiтильникiв у разi перегоряння мають негайно замiнювати. Люмінесцентні лампи здають на утилізацію згідно з чинним законодавством.

4.2.11 Свiтильники штучного освiтлення слiд утримувати в чистотi, очищати їх не рiдше як один раз на 3 мiсяцi. Шибки свiтлових отворiв очищають не рiдше як 2-3 рази на рiк.

Відповідальність за експлуатацію і заміну ламп і світильників у кабінеті (лабораторії) біології покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство навчального закладу. Учням виконувати роботи по очищенню ламп і світильників не дозволяється.


4.3. Пожежна безпека


4.3.1. Протипожежний захист кабінету (лабораторії) біології повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

4.3.2. В кабінеті (лабораторії) біології повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:

-вогнегасники пінні, вуглекислотні, які розміщують безпосередньо в кабінеті (лабораторії) біології та лаборантській;

-ящик або відро з піском (об’ємом близько 0.01м3) і совком;

-покривало з вогнетривкого матеріалу.

До них обов’язково необхідно забезпечити вільний доступ.

4.3.3 Загоряння в кабінеті (лабораторії) біології слід відразу ліквідувати. У разі виникнення пожежі необхідно:

-повідомити пожежну охорону (тел. 01);

-вжити заходів для евакуації учнів;

-вимкнути електромережу.

Електропроводку під напругою необхідно гасити піском, покривалом з вогнетривкого матеріалу; обезструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.


^ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

ЗАНЯТЬ З БІОЛОГІЇ


5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,

практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології


5.1.1. Всі роботи в кабінеті (лабораторії) біології проводяться з урахуванням вимог ГОСТ 12.1.008-76. Біологічна безпека.

5.1.2. Для демонстраційних дослідів необхідно використовувати електронагрівальні прилади закритого типу.

5.1.3. Для подання першої допомоги при травмах у кабінеті (лабораторії) біології обов’язково треба мати аптечку, яка зберігається у спеціальній шафі з червоним хрестом на дверцятах, перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки наведений у додатку 1.


5.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи

5.2.1 Роботи в куточку живої природи проводяться з урахуванням ГОСТ 12.1.008-76 “Біологічна безпека”.

5.2.2 Підживлення, пікірування, пересаджування рослин, а також доглядання тварин в приміщенні куточка живої природи необхідно проводити в спецодязі (халати, фартухи), що зберігається в спеціальній шафі в приміщенні куточка живої природи; руки захищають рукавицями.

5.2.3. За тваринами в куточку живої природи вчитель біології встановлює постійний ветеринарний нагляд, щоб запобігти виникненню інфекцій, які можуть передатися людям.

5.2.4. Учням, які доглядають тварин у куточку живої природи, у крільчатнику тощо, вчитель повинен показати і пояснити, як брати кожну з них у руки, щоб уникнути укусів. Особливу увагу треба звернути на інструктаж з догляду за самицями, що недавно народили малят, бо вони, оберігаючи їх, стають у цей час дуже агресивними.

5.2.5. У разі захворювання якоїсь тварини потрібно негайно викликати ветеринарного лікаря. Якщо хвороба заразна для людей, хвору тварину треба негайно відокремити, а решту тварин тримати на карантині за вказівкою ветеринара.

5.2.6. Інструкцію з безпеки для учнів під час роботи в куточку живої природи розміщують у його приміщенні і в кабінеті (лабо-раторії) біології для ознайомлення з правилами безпеки.


5.3. Правила безпеки під час роботи на

навчально-дослідній ділянці


5.3.1. Проводити роботи на навчально-дослідній ділянці необхідно в спецодязі (халати, фартухи) і рукавицях.

5.3.2. Сільськогосподарські знаряддя повинні відповідати віку учнів. Робоча частина лопат повинна бути невеликою, заокругленою, товщина ріжучої грані - 2 мм, ручки їх треба робити легкими. Довжина ручок лопат повинна бути різною. Її треба визначати, виходячи із зросту учнів різних вікових груп відповідно до додатка 2.

5.3.3. На навчально-дослідній ділянці бажано користуватися невеликими лійками (місткістю до 4 л). Якщо в навчальному закладі є тільки великі стандартні лійки, треба стежити за тим, щоб учні під час роботи наливали в них води не більше як 1/3 місткості лійок.

5.3.4. Тривалість роботи учнів на навчально-дослідній ділянці встановлюється відповідно до їх віку. Учні 4-5 класів працюють на ділянці 2 години. Через кожні 20 хв роблять10-хвилинні перерви. Робота на ділянці учнів 7-8 класів може тривати 3 - 4 години з 10-хвилинними перервами через кожні 30 хв. Під час кожного заняття треба урізноманітнювати види діяльності учнів, переключаючи ланки з одних видів роботи на інші.

5.3.5. Учням до 15 років забороняється підіймати і переносити вантажі за допомогою носилок, відер тощо. Підліткам у віці від 15 до 17 років дозволяється переносити вантажі масою 11,3-12,6 кг - для юнаків і 5,6-6,3 кг - для дівчат відповідно до ДНАОП 0.03-3.29-96 “Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми”.

5.3.6. Перед початком кожного заняття відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах учитель проводить інструктаж учнів на робочому місці з обов’язковим показом прийомів роботи, що дають змогу забезпечити правильну позу під час трудового процесу, оптимальні ритм і навантаження в роботі м’язів, а також дають змогу запобігати травматизму.

5.3.7. У кожному конкретному випадку вчитель, який керує роботою учнів на ділянці, зобов’язаний інструктувати їх, як користуватися сільськогосподарськими знаряддями, щоб не нанести пошкоджень собі та іншим учням, що перебувають поруч.

5.3.8. На навчально-дослідній ділянці одночасно працюють не більше як 20 учнів. Учитель, який керує роботою, повинен бути присутній під час роботи і забезпечувати виконання учнями цих Правил. Інструкція з безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці знаходиться у кабінеті (лабораторії) біології.


5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій з

біології


5.4.1. Перед проведенням екскурсії її керівник ретельно обстежує ту ділянку природного оточення навчального закладу освіти, куди будуть виведені діти, вибирає місця, де немає небезпеки нападу хижаків, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок та ін.), де немає боліт, трясовин тощо.

5.4.2. У керівництві екскурсантами вчителеві допомагають по можливості батьки учнів. Бажано, щоб на кожних 10-15 учнів доводилось по одному дорослому. Не дозволяється об’єднувати для екскурсії два або кілька класів.

5.4.3. Перед проведенням екскурсії роблять перекличку учнів класу і відмічають присутніх. Для керівництва кожною групою дітей призначають дорослого. Другу перекличку проводять після прибуття на місце екскурсії, третю - перед відправленням у зворотний шлях, четверту - після повернення з екскурсії.

5.4.4. Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослого. При цьому в транспортні засоби входять спочатку учні, а потім особа, яка керує ними. У такому самому порядку здійснюється й висадка дітей з транспортного засобу.

Можна доставляти учнів до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси. Для перевезення учнів транспортними засобами необхідно підбирати досвідчених водіїв, які мають стаж не менше як три роки безперервної роботи водія. Під час перевезення учням забороняється висовуватися з вікон, сідати й висаджуватися з транспортного засобу під час руху.

5.4.5. Для вивчення флори або фауни водоймища необхідно заздалегідь вибрати таке місце, де його глибина біля берега настільки мала, що гарантує від нещасних випадків. Входити у воду учням не дозволяється. Для ознайомлення з живими об’єктами водоймища використовують сачки з довгими ручками.

Користуватися човнами або містками, розміщеними над глибокими місцями водоймищ, не дозволяється.

5.4.6. Перед тим, як організовувати екскурсію, треба ознайомити учнів з вимогами охорони природи, з місцевими отруйними рослинами і грибами, такими як дурман, блекота, вовче лико, бліда поганка тощо, і не дозволяти учням пробувати на смак будь-яку рослину із зібраного матеріалу. У кабінеті (лабораторії) біології повинен бути стенд з фотографіями або малюнками місцевих отруйних рослин та грибів.

Необхідно ознайомити учасників екскурсії з місцевими отруйними тваринами (зміями, павукоподібними, багатоногими), переносниками (наприклад, гризунами) або передавачами (кліщами, комахами) інфекційних захворювань. З цією метою в приміщенні кабінету (лабораторії) біології створюють спеціальні стенди з малюнками і фотографіями, що супроводжуються відповідними текстами, які пояснюють, чим небезпечна дана тварина і як запобігти цій небезпеці.

5.4.7. З метою запобігання механічним пошкодженням сучками, хмизом, колючими рослинами, гострим камінням, осколками скла тощо, а також укусам отруйних тварин (наприклад, змій, тарантулів, сколопендр, скорпіонів тощо), напередодні екскурсії необхідно попередити, щоб діти приходили у взутті, яке захищає ноги від пошкоджень, і спортивному одязі.

Не дозволяється учням знімати взуття під час екскурсій і ходити босоніж.

5.4.8. Вирушаючи на екскурсію з дітьми, учитель повинен мати при собі похідну аптечку першої допомоги відповідно до додатка 3.

5.4.9. Інструкцію з безпеки під час екскурсій для учнів розміщують на видному місці в приміщенні кабінету (лабораторії) біології і ознайомлюють з нею учнів перед екскурсією.


5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях (оранжереях)


Практичні роботи з біології, метою яких є ознайомлення учнів з основами і практичними навичками з біології, які проводять в приміщенні теплиці або оранжереї навчального закладу, пов’язані з комплексом несприятливих умов - підвищеною вологістю і температурою, впливом хімічних речовин (добрив, стимуляторів росту тощо).

5.5.1. До практичних робіт в теплиці (оранжереї) мають допуск учні 5 - 11 класів, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань.

5.5.2. Перед початком роботи в теплиці (оранжереї) вчитель біології повинен провести інструктаж з безпеки праці на робочому місці і ознайомити учнів з безпечними прийомами роботи.

5.5.3. Тривалість роботи в теплиці протягом навчального року становить:

- для учнів 5 - 6 класів - не більше 1 год на тиждень;

- для учнів 7 - 8 класів - не більше 2 год на тиждень;

- для учнів 9 - 11 класів - не більше 4 год на тиждень.

5.5.4. В теплиці проводяться роботи по вирощуванню розсади сільськогосподарських культур, овочевих рослин, в оранжереї вирощують квітково - декоративні рослини, типовий перелік яких приведений у додатку 4.

5.5.5. Теплиця (оранжерея) навчального закладу забезпечується водопроводом, раковинами з гідравлічним затвором по каналізації.

5.5.6. Всі роботи в теплиці (оранжереї) виконуються згідно ГОСТ 12.1.008-76 “Біологічна безпека”.

5.5.7. Підживлення рослин, які вирощують у теплиці (оранжереї), здійснюється в установлені для кожного виду терміни за допомогою мінеральних добрив.

5.5.8. Мінеральні добрива, біологічні препарати і стимулятори росту зберігаються в окремому приміщенні, в яке немає вільного доступу учнів. Кожний препарат знаходиться в закритій тарі з етикеткою.

5.5.9. Приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин виконують учні 7 - 11 класів. Вони повинні бути забезпечені спецодягом (халати, гумові рукавиці), який зберігається у спеціальній шафі приміщення теплиці (оранжереї), і відповідними приладдями та інвентарем (терези, мірний посуд, совки, шпателі, миючі засоби, рушники тощо).


Під час роботи у теплиці (оранжереї) не дозволяється працювати незахищеними руками. Для прополювання, розпушування грунту необхідно використовувати сапи, розпушувачі, совки тощо.

5.5.10. Застосування отрутохімікатів у теплиці (оранжереї) не дозволяється. Для боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами використовують агротехнічні і біологічні методи. Учні не беруть участі в обробці рослин біопрепаратами. Після обробки, яку проводить технічний персонал теплиці (оранжереї), учням дозволено працювати після терміну, зазначеного в додатку 5.

5.5.11. При перенесенні добрив, ящиків з розсадою чи горщиків з квітами необхідно дотримуватися норм по перенесенню вантажів згідно ДНАОП 0.03-3.29-96 “Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми”.

5.5.12. Санітарну обробку теплиці (оранжереї), знезараження грунту проводять один раз на рік, не пізніше як за 30 днів до початку навчального року.


^ 6. ВИМОГИ ДО Зберiгання матерiалiв та

iнструментiв, небезпечних для здоров'я учнiв


6.1. Усi хiмiчнi речовини треба зберiгати в лаборантськiй у закритiй глухiй (iз суцiльними дверцями без стекол) шафi відповідно до чинних правил безпеки для кабінетів (лабораторій) хімії загальноосвітніх навчальних закладів України і згідно сертифікату про термін зберігання завода-виготовлювача.

6.2. Рiдкi хiмiчнi речовини й розчини треба зберiгати в товстостiнних склянках з притертими пробками, твердi - в товстостiнних банках також з притертими пробками. Кожна склянка або банка з чiтко написаною етикеткою має стояти в певному, встановленому мiсцi. Речовини, що не мають етикеток, пiдлягають обов'язковому знищенню.

6.3. У кабiнетi (лабораторiї) бiологiї не можна зберiгати концентрованi кислоти i луги в сухому виглядi. Цi речовини повиннi зберігатися в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї на спецiально вiдведених для них полицях у виглядi розчинiв тих концентрацiй (не вище 10%), якi потрiбні для проведення демонстрацiйних експериментiв i лабораторних занять.

6.4. Вогненебезпечнi речовини, такi, як етиловий спирт, бензин, повиннi мати на етикетцi напис "вогненебезпечно", зроблений червоним кольором. Перманганат калiю не можна зберiгати в безпосереднiй близькостi з крохмалем, вугiллям, якi в присутностi окислювача легко спалахують.

6.5. Скляний посуд, колючi та рiзальнi iнструменти слід зберiгати в закритих шафах з глухими дверними стулками без стекол.


7. відповідальність, обов’язки та права

посадових осіб


7.1. Керівник навчального закладу, завiдувач кабiнетом (лабораторiєю) бiологiї, вчителi бiологiї, керiвники бiологiчних гурткiв, керiвники робiт на навчально - дослiднiй дiлянцi і в теплиці (оранжереї), вiдповiдальнi за безпечну роботу в кабiнетах (лабораторiях) бiологiї, на навчально-дослiдних дiлянках, в теплицях (оранжереях), під час екскурсій, керуються чинним Положенням про органiзацiю охорони працi та порядок розслiдування нещасних випадкiв у навчально-виховних закладах.

7.2. Керівник навчального закладу:

- відповідає за сворення здорових та безпечних умов для проведення занять у кабінеті біології, на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї), а також на об’єктах, де проводяться екскурсії;

- організовує навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних нормативних актів;

- організовує роботу по розробленню інструкцій з безпеки для кабінету (лабораторії) біології, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки.

7.3. Завідувач кабінетом (лабораторією) біології:

- несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентаря тощо;

- забороняє використання обладнання, що не передбачено Типовими переліками;

- здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці під час робіт, що передбачені навчальними програмами, відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-94 “Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

7.4. Вчитель біології:

- відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, проводить вступний, первинний та цільові інструктажі з учнями з охорони праці під час навчальних занять відповідно до Положення про організацію та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах;

- несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

- повідомляє керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок, організовує надання першої допомоги потерпілому, а при необхідності - спеціалізованої медичної допомоги;

- організовує евакуацію учнів із приміщення у випадку пожежі та при інших аварійних ситуаціях.

7.5. Щоразу перед проведенням експерименту вчитель повинен провести інструктаж учнів, навчити безпечних прийомів роботи під час проведення даного досліду.

7.6. Завідувач кабінетом, учителі біології, керівники біологічних гуртків, керівники робіт на навчально-дослідній ділянці і в теплиці (оранжереї) один раз на 3 роки проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.


Додаток 1


ПЕРЕЛІК

медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь

для аптечки кабінету (лабораторії) біології


1 Бинт стерильний і нестерильний - по 1шт.

2 Серветки стерильні - 1уп.

3 Вата гігроскопічна (у банці з притертою

пробкою) - 50г.

4 Спирт етиловий - 30-50мл.

5 Мазь від опіків (з анестезіном тощо) - 1 уп.

6 Перманганат калію - 15-20г.

7 Розчин йода спиртовий - 1 фл.

8 Розчин борної кислоти 5%-ний спиртовий - 1 фл.

9 Розчин оцтової кислоти 2%-ний - 100-150мл.

10 Розчин аміаку 10%-ний - 1 фл.

11 Валідол - 1 уп.

12 Вазелін борний - 1 уп.

13 Розчин перекису водню 3%-ний - 50мл.

14 Активоване вугілля в таблетках - 4уп.

15 Сульфацил натрію 30%-ний

у тюбиках по 1,5 мл - 5 шт.

16 Сода питна - 1 пачка.

17 Ножиці медичні - 1 шт.

18 Пінцет - 1 шт.

19 Клей БФ-6 (або лейкопластир) - 25мл.(3 пак.)

20 Джгут -1шт.


Комплектування аптечки й складання інструкції з подання першої медичної допомоги роблять за погодженням з персоналом медпункту навчального закладу.

Відповідальність за наявність медикаментів, перев’язувальних засобів, а також за належний стан аптечки покладається на лаборанта кабінету.

Контроль за станом аптечки здійснює персонал медпункту.

Примітка. Всі вищезазначені медикаменти, перев’язувальні засоби й приладдя повинні бути в аптечці куточка живої природи, якщо він розміщений окремо від кабінету (лабораторії) біології, а також в аптечці навчально-дослідної ділянки і теплиці (оранжереї).


Додаток 2


^ ОТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ОСНОВНОГО ІНВЕНТАРЯ ДЛЯ

УЧНІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

(згідно з МР “Педагогічні особливості і санітарно-гігієнічні

вимоги щодо організації праці школярів в умовах сільсько-

господарського виробництва”, вид. АПН СРСР, 1991р.)

1. Розміри лопат:


Вікова група,

років

Розміри

полотна, см

Діаметр

черенка, см

Загальна

висота, см

8-10

12-14 х 18-21

2,75 - 3,0

95 - 100

11-13

14-15 х 21-23

3,0 - 3,25

100 - 110

14-16

16-18 х 24-25

3,25

110 - 1202. Розміри сапок:


Вікова група,

років

Висота пластини,см

Ширина леза, см

Довжина

черенка, см

Діаметр

черенка,см


8-10

9-10

10

110

2,3

11-13

9-10

12

120

2,3

14-16

9-10

14

130

2,53. Розміри грабель:


Вікова група, років

Кількість зубів, шт

Довжина зуба, см

Товщина зуба, см

Довжина черенка,см

Діаметр черенка,см

8-10

7

7,0

0,5

130

2,5

11-13

9

7,5

0,6

140

2,8

14-16

11

8,0

0,7

150

3,0Додаток 3


Перелік

медикаментів, перев’язувальних засобів

і приладдя для похідної аптечки


1 Бинт стерильний -2 шт.

2 Індивідуальний пакет першої допомоги -2 шт.

3 Розчин йоду 3-5%-ний спиртовий -1 фл.

з притертою пробкою.

4 Розчин аміаку 10%-ний -1 фл.

з притертою пробкою.

5 Розчин перекису водню 3%-ний -1фл.

6 Розчин борної кислота 5%-ний спиртовий -1фл.

з притертою пробкою.

7 Валідол у таблетках -1 уп.

8 Парацетамол у таблетках -1 уп.

9 Сульфацил натрію 30%-ний у тюбиках по 1,5 мл

-3 шт.

10 Ножиці медичні -1 шт.

11 Пінцет -1 шт.

12 Булавки англійські - 5 шт.

13 Шина з щільного картону саморобна - 50х5 (см)

-1 шт.

14 Джгут медичний -1 шт.


Додаток 4


^ ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК КУЛЬТУР,

які рекомендовані для вирощування у теплицях (оранжереях) навчальних закладів відповідно до МР “Педагогічні особливості і санітарно-гігіієнічні вимоги щодо організації праці школярів в умовах сільськогосподарського виробництва”. вид. АПН СРСР, 1991р.

Назва культури

Умови вирощування

Температура,0С

Відносна вологість


Плодові овочеві:

огірок 26 - 28 70 - 80

помідор 20 - 26 60 - 65

перець солодкий 20 - 26 60 - 70

Зелені овочеві:

укроп 20 - 22 65 - 75

салат 20 - 22 60 - 70

шпінат 15 - 20 60 - 80

цибуля 20 - 23 70 - 80

петрушка 10 - 18 60 - 70

Квітково-декоративні:

горщикові

гортензія 25 60 - 70

бегонія 25 60 - 70

на вигонку

тюльпани 18 - 20 70 - 80

нарциси 16 - 17 70 - 80


Додаток 5


^ ВИТЯГ ІЗ ПЕРЕЛІКУ

хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами

рослин і бур’янами, а також регуляторів росту рослин, які

дозволені для використання у сільському господарстві,

затверджений наказом Держагропрома СРСР 19.07.86 р.


Назва

препарату

Культура, що обробляєть-ся

Шкідник, за-хворювання,

механізм дії

Кількість обробок

Терміни ви-ходу на об-роблені пло-щі для прове

дення робіт

Біопрепарати:

Бітоксиба- цилін

огірки

павутиний кліщ

багаторазво, інтервал 15 -17 днів

через 1 добу

Трихотецин

огірки

борошниста роса

багаторазво, інтервал 15 -17 днів

через 1 добу

Регулятори росту:

Гумат натрію,

водний

огірки

підвищення врожаю

3

через 2 доби

розчин з мас. часткою

речовини 30%

помідори

підвищення врожаю

4

через 2 добиСхожі:

Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПравила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
Вимоги безпеки під час проведення занять з біології 6
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПравил а безпеки під час проведення занять з фізичної культури І спорту в загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці
З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України наоп 30 08-72 “Правила безопасности занятий...
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів державний нормативний акт україни про охорону праці
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного про­цесу в кабінетах (лабораторіях) фізики
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", з метою збереження здоров'я учнівської молоді та профілактики...
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconВеликосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Правил безпеки під час роботи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах” (днаоп 30 – 0-98), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці...
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПравил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16 листопада 1998р. №221
Розроблено: Інститутом змісту І методів навчання (ізмн) Міністерства освіти України
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПро затвердження Правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) н а к а з у ю
Затвердити Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами (далі Правила)
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПро затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці,...
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconПро затвердження Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації
Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30
Правил а безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах київ державний нормативний акт україни про охорону праці iconДержавний нормативний акт про охорону праці
Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі – Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи