Cхема психолого-педагогічної характеристики учня icon

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня
Скачати 69.68 Kb.
НазваCхема психолого-педагогічної характеристики учня
Дата конвертації21.05.2013
Розмір69.68 Kb.
ТипДокументи
Додаток 1

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня

 1. Загальні відомості про учня: прізвище, ім’я та по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім’я, по батькові матері та батька, їх професія.

 2. Характеристика умов сімейного виховання учня: склад сім’ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.

 3. Рівень фізичного розвитку: стан здоров’я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.

 4. Ставлення учня до колективу: авторитет учня в колективі, товариськість і розуміння товаришів, ставлення до негативних соціально-психологічних явищ у колективі.

 5. Спрямованість особистості: власна, громадянська або ділова; характеристика усвідомлених мотивів: інтереси, їхня глибина, усталеність та дієвість; погляди та переконання; рівень самооцінки (занижений, адекватний, завищений), вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень вчителів, товаришів.

 6. Особливості темпераменту і характеру: тип темпераменту, особливості його прояву; риси характеру, старанність у навчанні, ставлення до праці, школи, доручень, речей, самого себе.

 7. Особливості емоційно-вольової сфери: характер емоційної реакції на педагогічні впливи, розвиток почуттів, уміння стримувати емоційні переживання; вольові особливості: цілеспрямованість, ініціатива, рішучість, самовладання.

 8. Навчальна діяльність: загальний розумовий розвиток, рівень інтелекту, потенціальні розумові можливості, інтереси, схильності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, відповідність її розумовим можливостям; рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам’яті (заучує механічно чи свідомо, чи володіє раціональними прийомами запам’ятовування, яка його швидкість та міцність, легкість відтворення), мислення (чи вміє аналізувати, узагальнювати, систематизувати матеріал, глибина, самостійність суджень та ін.); здібності (загальні, спеціальні).

 9. Трудове виховання: ставлення до праці, її різних видів, мотиви трудової діяльності; наявність умінь і навичок в різних видах праці; соціальні інтереси щодо праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, розумової); інтереси і схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.

 10. Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості особистості; недоліки і складнощі у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини і засоби подолання; рекомендації щодо індивідуального підходу і виховних заходів впливу.


Додаток 2
^

Схема психолого-педагогічної характеристики класного колективу

 1. Загальні відомості про клас та історія його формування: віковий та статевий склад, початок його формування (початкова школа, п’ятий клас), шляхи входження в дитячий колектив нових учнів.

 2. Характеристика інтересів учнів: сформованість пізнавальної мотивації учнів, ставлення учнів до навчання, ставлення учнів до навчальних предметів.

 3. Характеристика інтелектуальних умінь і здібностей учнів: рівні працездатності, активності, самостійності учнів класу в навчальній діяльності; здатність або нездатність працювати з підручником, додатковою науковою і довідковою літературою; ступінь розвиненості інтелектуальних умінь; активність учнів класу в позашкільній діяльності за інтересами.

 4. Організаційна структура класного колективу: етап розвитку дитячого колективу; характерні ознаки розвитку; особливості діяльності активу класу, його роль у формуванні та зміцненні колективу; діяльність органів самоврядування; стан взаємин між активом, органами самоврядування та учнями між собою; лідери та ізольовані в колективі, причини їхнього поділу; вплив лідерів на діяльність інших учнів; мікрогрупи у колективі, причини об’єднання учнів у групи (за інтересами, за місцем проживання, за здібностями, за особистими якостями); напрямки і форми зв’язку класного колективу із загальношкільним.

 5. Рівень морально-духовного розвитку колективу: рівень сприйняття загальнолюдських цінностей; особливості вияву почуттів; рівень захищеності особистості; сформованість вмінь і навичок у моральній поведінці; наявність суспільної думки по найбільш важливим питанням; рівень розвитку критики та самокритики; згуртованість колективу.

 6. Рівень трудового виховання: ставлення учнів до праці (громадської діяльності); рівень сформованості соціально-психологічної готовності до праці; сформованість вмінь і навичок у сфері трудової діяльності; профорієнтація учнів.

 7. Характеристика психологічного клімату в колективі: відкритість, закритість, тривожність учнів класу; який настрій, переживання, емоції переважають у класі; ступінь конфліктності учнів класу, її причини; характер взаємовідносин учнів один з одним та з учителями.

 8. Визначення завдань виховної роботи класного керівника і педагогічного колективу школи в роботі з класом: стисла характеристика результатів діагностики учнів класу; визначення позитивних якостей колективу, що потребують подальшого розвитку і підтримки; визначення негативних якостей колективу, що потребують корекції.Додаток 3

Схема розробки та оформлення позакласного виховного заходу

Титульний лист

Захід проведено студентом-практикантом ____ групи __________факультету


Прізвище, ім’я, по-батькові

“_____” _______________20___р.


І.Загальна характеристика заходу

 1. Форма проведення (класна година, бесіда, диспут).

 2. Тема.

 3. Обґрунтування необхідності його проведення, виходячи з особливостей віку, зацікавленості учнів, рівня їх розвитку, вихованості, умов роботи.

 4. Виховна мета.

 5. Оформлення виховного заходу (об’яви, оформлення приміщення тощо).

 6. Обладнання (ТЗН, наочність).

 7. Методичне оснащення (використана література, методичні розробки).


ІІ. План підготовки виховного заходу

 1. Попередні бесіди з класним керівником, педагогом-організатором, заступником директора школи з виховної роботи.

 2. Виявлення інтересів та можливостей класу, визначення теми виховного заходу та форми його проведення.

 3. Створення активу учнів по підготовці та проведенню заходу.

 4. Допомога активу учнів у розподілі доручень та визначення напрямків підготовки заходу (підбір матеріалів, складання сценарію, оформлення, обладнання, репетиції тощо).

 5. Оформлення сценарію виховного заходу.


ІІІ. План-сценарій виховного заходу


ІV. Аналіз проведеного заходу.

Аналіз досягнення цілей заходу за такими критеріями:

 • рівень зацікавленості учнів проведеним заходом;

 • рівень і характер активності, відповідальності і самостійності учнів у процесі підготовки та проведення заходу;

 • рівень емоційного впливу заходу;

 • адекватність форми, змісту та методів, що використовувались при проведенні заходу цілям та завданням, що були поставлені;

 • рівень емоційного настрою та психологічні особливості студента-практиканта до проведення наміченого заходу.

Аналіз упущень, недоліків, їх причини та шляхи усунення у подальшій роботі.


Додаток 4

Орієнтовна схема аналізу уроку

 1. ^ Загальні відомості про урок

Дата проведення, школа, клас, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, предмет, кількість учнів за списком, кількість присутніх, порядковий номер уроку, де проводиться (у класі, кабінеті, лабораторії, майстерні).

Обстановка в класі: чистота, освітленість, провітреність, готовність учнів до навчання. Організація уваги і готовності учнів до роботи. Тривалість організаційного етапу. Тема і мета уроку.

^ 2. Тип і структура уроку

Доцільність вибору типу і структури уроку стосовно теми і дидактичної мети заняття. Послідовність окремих етапів уроку. Усвідомлення учнями виконаних домашніх завдань. Ліквідація виявлених недоліків. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Розподіл часу на уроці. Підбиття підсумків і завершення уроку. Своєчасність домашнього завдання.

^ 3. Зміст уроку

Тема уроку та її відповідність змісту навчальної програми. Актуалізація і корекція опорних понять. Зв’язок із попереднім матеріалом, життям і досвідом учнів. Ефективність використання наочності і ТЗН; проблемність навчання; організація активного мислення. Ефективність методів і прийомів закріплення знань, організація колективних та індивідуальних форм роботи, в тому числі зі слабкими учнями. Актуалізація почуттів і опорних знань.

Ефективність сприйняття й усвідомленості, рівень засвоєння нового матеріалу учнями.

^ 4. Методи і прийоми навчання на уроці

Які методи і прийоми застосовував учитель на уроці?

Чи відповідали вони змісту навчального матеріалу, меті і завдання уроку та віковим особливостям учнів?

Як дотримувався учитель головних вимог до уроку (виховних, дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних)? Як здійснювались на уроці дидактичні принципи?

Взаємозв’язок репродуктивної і творчої активності і пізнавальної самостійності учнів на уроці. Як розвивалися на уроці спостережливість і логічне мислення учнів? Чи використовувалися прийоми порівняння, протиставлення, узагальнення й систематизації? Як формувалися в учнів уміння вчитися, використовувати наукову інформацію? Прийоми забезпечення зворотного зв’язку для керування процесом засвоєння. Формування в учнів пізнавального інтересу і навичок самоконтролю.

Оцінювання знань учнів. Чи було здійснено індивідуалізацію та диференціацію навчальних завдань? обсяг домашнього завдання.

^ 5. Поведінка учнів на уроці

Якою мірою учні залучені до активної розумово-пізнавальної праці? Спрямованість і сконцентрованість їхньої уваги. Дисципліна учнів на різних етапах уроку й методи та прийоми реагування вчителя на випадки порушення її. Ставлення учнів до учителя. Прояви організаційної і пізнавальної самостійності учнів.

^ 6. Поведінка вчителя на уроці

Уміння володіти увагою класу, організовувати його роботу, підвищувати активність, увагу, тримати дисципліну, враховувати індивідуальні особливості кожного учня.

Стиль і тон у роботі (жвавий, рішучій, повільний, байдужий). Педагогічний такт. Спостережливість, вдумливість, витримка, винахідливість, емоційність.

Зовнішній вигляд. Культура мовлення, поза, міміка, жестикуляція, охайність. Чи користується авторитетом в учнів?

7. Висновки і пропозиції

Досягнення мети. Виконання плану уроку. Обсяг і якість знань учнів. Виховне, освітнє і розвивальне значення уроку. Що цінного із цього уроку можна взяти для себе або рекомендувати для впровадження в практику інших учителів? Поради вчителю, як закріпити й удосконалити позитивні моменти уроку чи подолати недоліки.Схожі:

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconСхема психолого-педагогічної характеристики учня

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconСхема розгорнутої психолого-педагогічної характеристики учня

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconСхема розгорнутої психолого-педагогічної характеристики учня

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconСхема розгорнутої психолого-педагогічної характеристики учня класу

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconВимоги до психолого-педагогічної характеристики учня
Яку школу, клас відвідує дитина (якщо навчався 2 роки у якомусь класі вказати)
Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconСхема психолого-педагогічної характеристики учня, який представляється на діагностичне обстеження в пмпк
Прізвище, ім’я, число, місяць, рік народження. Чи відвідував дитячий садок? Рік вступу до школи. Вказати повну назву школи, клас....
Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconІнформація про виконання рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації дітей, які обстежувалися протягом кожного навчального року № за/п Прізвище, ім’я по батькові учня

Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconСхема психолого-педагогічної характеристики класу
Кількість учнів (хлопців, дівчат), їхня характе­ристика за віком та місцем проживання, соці­альний склад сімей, наявність дітей-сиріт...
Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconДовідник учня типові плани-характеристики з географи План характеристики карти
Географічне положення моря відносно інших географічних об'єктів, екватора, нульового меридіана
Cхема психолого-педагогічної характеристики учня iconЗавідувачу Красилівської районної психолого медико педагогічної
Прошу обстежити мого (мою) сина (доньку) прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, на засіданні Красилівської районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи