Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліни
Скачати 109.47 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни
Дата конвертації01.04.2013
Розмір109.47 Kb.
ТипПрограма


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Програма навчальної дисципліни

«Теорія ймовірностей і математична статистика»


освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

напряму 6.030502 економічна кібернетика


Чинний від 2011-08-31


Видання офіційне


Дніпропетровськ

ДВНЗ «НГУ»

2011

Передмова
1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО


кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем


^ 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


наказом ректора ДВНЗ «Національний гірничий університет»

від _______ 2011 р. № ________


3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4. РОЗРОБНИКИ


ПОЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ, кандидат технічних наук,

доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем


Стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований та розповсюджений без дозволу

ДВНЗ «Національний гірничий університет».


Вступ


Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти ДВНЗ «НГУ».

Програма навчальної дисципліни – нормативний документ який складається на підставі освітньо професійної програми (ОПП).

Навчальна програма визначає комплекс модулів, що підлягають підсумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістовних модулів, що реалізується за допомогою певних навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). Змістовний модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП.

Навчальна програма розробляється кафедрою яка наказом ректора закріплена для викладання дисципліни.

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030502 Економічна кібернетика і затверджується наказом ректора.


^ 1. Галузь використання

Стандарт поширюється на факультети та кафедри ДВНЗ «НГУ», що здійснюють викладання дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» бакалаврам з економічної кібернетики.

Стандарт встановлює:

компетенції, які має опанувати студент;

перелік змістовних модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра;

розподіл навчального матеріалу за видами занять;

норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази;

форму підсумкового контролю;

відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.


^ 2. Нормативні посилання

2.1. Закон України «Про освіту».

2.2. ДК 003-95 Державний класифікатор професій.

2.3. ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65 «Положення про освітньо - кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».

2.5. Освітньо-професійна програма вищої освіти за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво».

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України №507 від 24 травня 1997 р. «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».


^ 3. Базові дисципліни - Вища математика


4. Дисципліни, що забезпечуються дисципліною «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Статистика

Інвестиційне проектування

Управління ризиками


5. Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять


Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі

Розподіл

часу

аудиторний

самостійна робота

загальний

1

2

3

4

5

6

№1

Орієнтуватися в основних принципах та інструментаріях математичного апарату, який використовується для розв'язуван­ня економічних задач, математичних методів систематизаціїЛекції – 2 семестр, III чверть

(1…7 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень

1. Поняття ймовірності. Класичне визначення ймовірності.

2

29

45

2. Геометрична ймовірность. Формули комбінаторики. Гипергеометрічний розподіл

3

3. Теореми множення ймовірностей. Поняття умовної імовірності.

3

4. Теорема складання ймовірностей. Формула повної ймовірності

2

5. Формула Байеса. Формула Бернуллі.

2

6. Наближене розв`язання завдань за допомогою локальної та інтегральної формул Лапласа

26 робітні

7. Дискретні випадкові величини. Числові характеристики дискретних випадкових величин

2

Разом

16

№2

Опра­цьовувати та застосовувати статистичні дані для наукових та практичних висновків


Лабораторні заняття – 2 семестр, III чверть (1...7 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень

1. Визначення імовірностей по можливому числу подій. Складання та множення ймовірностей.

3

29

45

2. Обчислення повної ймовірності. Формула Байєса.

3

3. Формула Бернуллі.

4

4. Числові характеристики випадкових величин.

4

Модульний контроль – захист лабораторних робіт: 8 тиждень

2

Разом

16

№3

Орієнтуватися в основних принципах та інструментаріях математичного апарату, який використовується для розв'язуван­ня економічних задач, математичних методів систематизації


Лекції – 2 семестр, ІV чверть

(1…7 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень

1. Безперервні випадкові величини. Функція розподілу. Щільність розподілу. Імовірність попадання випадкової величини на задану ділянку.

3

29

45

2. Числові характеристики безперервних випадкових величин. Закон рівномірної щільності. Експоненціальний закон

2

3. Нормальний закон і його параметри. Функція Лапласа.

3

4. Основи математичної статистики. Вибірковий метод. Гістограми.

3

5. Основні числові характеристики. Математичне сподівання, дисперсія.

3

6. Довірчий інтервал. Критерій узгодження Пірсона

4

7. Віднесення випадкової величини до певного закону розподілу

4

Модульний контроль – лекційна контрольна робота: 8 тиждень

2

Разом

16

№4

Опра­цьовувати та застосовувати статистичні дані для наукових та практичних висновків


Лабораторні заняття – 2 семестр, ІV чверть (1...7 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень

1. Рівномірний закон розподілу. Розподіл експоненціальний.

3

29

45

2. Нормальний закон розподілу.

3

3. Числові характеристики у математичній статистиці.

3

4. Обчислення довірчого інтервалу.

2

5. Статистична перевірка статистичних гіпотез.

3

Модульний контроль – захист лабораторних робіт: 8 тиждень

2

Разом

16Разом з дисципліні

64

116

180Частка навантаження
0,64

^ 6. Форма підсумкового контролю

Форма підсумкового контролю – іспит. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.

Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що передбачені програмою.

Підсумковий контроль реалізується щляхом визначення середньозваженого балу за результатами всіх модульних контролів.


^ 7. Відповідальність за якість викладання

Відповідальність за якість викладання несе завідувач кафедри.


8. Рекомендована література

1. Збірник задач для самостійного розв’язання студентами напрямів 0501, 0502 з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів». Видання 2-ге, доповнене і перероблене. /Уклад.: І.М.Пістунов, Н.В.Лобова. – Дніпропетровськ: НГУ, 2002. –13 с.

2. Пістунов І.М., Лобова Н.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичн. посібник для самостійного вивчення. – НГУ, Дніпропетровськ, 2005, – 120 с.

3. Вентцель Е.С. Теория вероятнойстей (первые шаги). – М.:Знание, 1977. – 64 с.

4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.:Наука, 1962. – 564 с.

5. Волощенко А.Б. Теория вероятностей и математическая статистика для инженеров-экономистов. – Киев: Ин-т народного хозяйства. – 1972. – 120 с.

6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М .: Высшая школа. – 1998. – 400 с.

7. Жолдак М.І., Кузьміна Н.М., Берлінська С.Ю. Теорія ймовірностей та математична статистика з елементами інформаційних технологій. – Київ: Вища школа. – 1995. – 351 с.

8. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.В. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа. – 2001. – 400 с.

9. Справочник по теории вероятностей и математической статистике/ В.С. Королюк, Н.И.Портненко, А.В.Скороход, А.Ф.Турбин. – М.: Наука. – 1985. – 640 с.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, К. Г. Губін. – Х. Нац. Університет «Юрид акад....
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. С. Марченко, О. М. Левковець. – Х. Нац університет...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Національна економіка» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська, Г. Ю. Дарнопих...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» / Уклад.: Л. С. Шевченко, О. О. Мамалуй, О. В. Роздайбіда, В. А. Лизогуб. – Х....
Програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство», галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укл.: М. Ф. Безродний,...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток фінансової думки» / Г. Ф. Москалик – Кременчук: кіду, 2011. – 16с
Програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Хіх-хх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. –...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Програма навчальної дисципліни iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни світоглядна публіцистика
Світоглядна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи