Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука icon

Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука
Скачати 90.06 Kb.
НазваПитання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука
Дата конвертації21.05.2013
Розмір90.06 Kb.
ТипДокументи

Кафедра психології

Київський національний лінгвістичний університет


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

1. Психологія як наука

Питання рівня А (репродуктивний рівень)

 1. Дайте визначення психіки і перерахуйте психічні процеси, властивості й стани.

 2. Вкажіть часові рамки етапів розвитку психології й охарактеризуйте донаукову стадію її становлення.

 3. Перерахуйте основні досягнення донаукового етапу розвитку психології.

 4. Вкажіть основні відкриття природно-наукового етапу розвитку психології.

 5. Перерахуйте основні методи психології.

 6. Охарактеризуйте спостереження як метод психологічного дослідження.

 7. Вкажіть головну мету методу бесіди та його основні форми.

 8. Вкажіть види методу опитування.

 9. Охарактеризуйте сутність експерименту як методу дослідження і вкажіть основні його різновиди.

 10. Дайте характеристику формуючого експерименту.

 11. Назвіть основні види тестів.

 12. Наведіть приклади, що ілюструють інстинкт як форму поведінки тварин.

 13. Наведіть приклади, що ілюструють навичку як форму поведінки тварин.

 14. Наведіть приклади, що ілюструють інтелектуальну поведінку як форму поведінки тварин.

 15. Наведіть приклади, що ілюструють умовний та безумовний рефлекси.

 16. Наведіть приклади, що ілюструють динамічний стереотип.

 17. Наведіть приклади, що ілюструють сигнали 1-ї та 2-ї сигнальної систем.

Питання рівня В (алгоритмічний рівень)

 1. Опишіть структуру та функції мозку людини.

 2. Опишіть структуру і функції нервової системи людини.

 3. Охарактеризуйте задачі сучасної психології, її місце в системі наук.

 4. Порівняйте переваги й недоліки лабораторного й природного експерименту.

 5. Проаналізуйте основну відмінність між методами спостереження та експерименту.

 6. Назвіть і порівняйте допсихічні і психічні різновиди реагування живих істот.

 7. Проаналізуйте основну відмінність між методами спостереження й експерименту.

 8. Охарактеризуйте структуру сучасної психології та її міждисциплінарні зв’язки.

Питання рівня С (інноваційний рівень)

 1. Проаналізуйте структуру свідомості й обґрунтуйте роль несвідомих психічних процесів у житті людини.

 2. Назвіть підстави, що визначають структуру сучасної психології і покажіть логіку виникнення міждисциплінарних напрямків психологічної науки.

 3. Поясність відмінність між психологічним обстеженням та дослідженням. Перерахуйте основні етапи дослідження.

 4. Доведіть переваги методу кореляції в порівнянні з методом експерименту при дослідженні мозкових явищ.

2. Психічні процеси

Питання рівня А (репродуктивний рівень)

 1. Дайте визначення поняттю відчуття.

 2. Перерахуйте загальні властивості відчуттів.

 3. Дайте визначення поняттю сприймання.

 4. Дайте визначення поняттю «пам'ять».

 5. Дайте коротку характеристику видів пам’яті.

 6. Дайте визначення поняттю «мислення».

 7. Дайте визначення мовлення як психічного явища.

 8. Дайте визначення поняттю «уява».

 9. Назвіть основні види уяви і коротко опишіть їх специфіку.

 10. Дайте визначення поняттю і явищу волі.

 11. Перерахуйте вольові властивості людини і дайте їм коротку характеристику.

 12. Поясніть сутність принципу роботи мозку, що іменується «акцептор дії».

 13. Дайте визначення поняттю і процесу уваги.

 14. Перерахуйте види уваги і дайте їх коротку характеристику.

 15. Охарактеризуйте властивості уваги.

Питання рівня В (алгоритмічний рівень)

 1. Охарактеризуйте фізіологічну основу відчуття.

 2. Дайте визначення чутливості й охарактеризуйте закон Вебера-Фехнера.

 3. Охарактеризуйте фізіологічну основу сприймання.

 4. Назвіть і поясніть основні властивості людського сприймання.

 5. Наведіть приклад, принаймні, двох ілюзій і поясніть психофізіологічну природу їхнього виникнення.

 6. Поясніть, що спільного й відмінного у відчуттях та сприйманні як процесах психічного відображення дійсності.

 7. Охарактеризуйте фізіологічні основи пам'яті.

 8. Наведіть приклади видів пам'яті за критерієм тривалості збереження інформації.

 9. Охарактеризуйте основні види та форми мислення.

 10. Охарактеризуйте основні види та форми мовлення, мовні функції та процеси.

 11. Опишіть фізіологічні основи мовлення.

 12. Опишіть місце розташування і функції трьох основних мовних центрів головного мозку.

 13. Проаналізуйте фізіологічні основи уяви.

 14. Охарактеризуйте прийоми активної уяви.

 15. Поясніть, чим уява відрізняється від образного мислення.

 16. Опишіть психологічну структуру вольової дії.

 17. Опишіть роль ретикулярної формації у виникненні волі як психічного процесу.

Питання рівня С (інноваційний рівень)

 1. Обґрунтуйте безглуздість формулювання «екстрасенсорне сприйняття»

 2. Наведіть приклади й аргументи позитивного і зловмисного використання субсенсорного сприймання.

 3. Дайте визначення явищу «афазія» і опишіть деякі з видів афазії.

 4. Дайте характеристику порушень пам'яті і прояви захисних механізмів, що визначають процес забування.

 5. Поясніть психофізіологічну основу ідеомоторних актів.

 6. Обґрунтуйте значення динамічного стереотипу для фізіологічного забезпечення уваги.

 7. Опишіть специфіку розвитку уваги на різних вікових етапах розвитку людини від немовляти до ранньої юності.

 8. Назвіть та охарактеризуйте сутність найтиповіших порушень волі.

 9. Аргументуйте взаємозв’язок творчості, креативності та мрії.

3. Психічні стани та властивості

Питання рівня А (репродуктивний рівень)

 1. Поясніть термін «психічний стан».

 2. Назвіть три основні стани людської свідомості.

 3. Дайте визначення поняттю «темперамент».

 4. Дайте визначення поняттю «характер».

 5. Дайте визначення поняттю «здібності».

Питання рівня В (алгоритмічний рівень)

 1. Охарактеризуйте найпростіші емоції.

 2. Охарактеризуйте види емоційних станів.

 3. Дайте порівняльну характеристику поняттям „емоції” та „почуття”.

 4. Опишіть вищі емоції людини (почуття).

 5. Опишіть фізіологічні основи емоцій.

 6. Опишіть три варіанти зміненої свідомості в здорової людини.

 7. Назвіть основні види трансових станів свідомості і дайте психологічний аналіз гіпнотичного стану.

 8. Поясніть відправні пункти конституціональної теорії темпераменту У. Шелдона.

 9. Охарактеризуйте типи темпераменту.

 10. Охарактеризуйте психологічні властивості темпераменту.

 11. Поясніть фізіологічну основу характеру.

 12. Опишіть структуру характеру.

 13. Поясніть співвідношення індивідуального й типового в характері.

 14. Поясніть критерії і специфіку професійних схильностей у трьох типів людей, виділених И. П. Павловим.

 15. Охарактеризуйте структуру здібностей.

 16. Охарактеризуйте рівні розвитку здібностей.

 17. Поясніть сутність психологічного поняття «задатки».

Питання рівня С (інноваційний рівень)

 1. Дайте психологічний аналіз стресу як виду емоційних станів.

 2. Проаналізуйте причини виникнення пристрасті і порівняйте такі види емоційних станів як пристрасть і афект.

 3. Проведіть порівняльний аналіз пікових переживань і галюцинаторних станів свідомості.

 4. Дайте психологічну характеристику хворобливих станів свідомості.

 5. Оберіть один з чотирьох основних типів темпераменту і дайте повний опис його головних і ймовірних рис.

 6. Розкрийте зміст поняття «акцентуація характеру» і визначте головні компоненти характеру, що впливають на структуру і якість його властивостей.

 7. Поясніть, як і які психофізіологічні властивості нервової системи впливають на прояв різних здібностей.

 8. Опишіть можливий вплив рівня інтелекту на процеси формування характеру.

4. Психосоціальні явища

Питання рівня А (репродуктивний рівень)

 1. Дайте визначення поняттю «діяльність».

 2. Дайте визначення поняттю «особистість»; охарактеризуйте сутність явища.

 3. Дайте визначення понять: «індивід», «індивідуальність», «особистість».

 4. Дайте визначення поняттю «група».

 5. Перерахуйте види груп.

 6. Перерахуйте й охарактеризуйте рівні розвитку групи.

 7. Дайте визначення поняттю «комунікація».

 8. Перерахуєте основні види комунікації.

 9. Опишіть ефекти соціальної перцепції.

 10. Назвіть механізми сприйняття людини людиною.

 11. Дайте визначення маніпуляції й назвіть її основні прийоми.

 12. Охарактеризуйте емпатію як механізм соціальної перцепції.

 13. Охарактеризуйте ідентифікацію та рефлексію як механізми соціальної перцепції.

Питання рівня В (алгоритмічний рівень)

 1. Розкрийте відмінність психологічних понять «знаряддя» та «інструмент».

 2. Охарактеризуйте основні види діяльності.

 3. Охарактеризуйте основні психологічні підходи до дослідження особистості.

 4. Поясніть уявлення про розвиток особистості в основних концепціях, що трактують це поняття.

 5. Поясніть основні функції спілкування.

 6. Охарактеризуйте сторони спілкування.

 7. Охарактеризуйте види стосунків у групі.

 8. Розкрийте сутність процедури соціометрії.

 9. Проаналізуйте стилі керівництва і ступінь їхньої ефективності.

 10. Дайте загальну характеристику інтимних міжособистісних стосунків.

 11. Розкрийте сутність основних способів протистояння маніпуляції в комунікації.

 12. Розкрийте зміст поняття «функціональний орган».

 13. Охарактеризуйте основні соціальні типи особистості.

Питання рівня С (інноваційний рівень)

 1. Охарактеризуйте психологічну структуру діяльності і її зміст.

 2. Обґрунтуйте відмінності між референтною групою і колективом.

 3. Проаналізуйте проблему ефективності комунікації.

 4. Проаналізуйте відмінності в психодинамічному, когнітивно-поведінковому, екзистенційно-гуманістичному підходах до дослідження та трактування особистості.

5. Психічний розвиток

Питання рівня А (репродуктивний рівень)

 1. Дайте визначення поняттю «навчання».

 2. Проаналізуйте відмінність навчання й учіння.

 3. Опишіть три основних рівні научіння.

 4. Наведіть періодизацію вікового розвитку.

 5. Поясніть поняття „соціальна ситуація розвитку”.

 6. Поясніть поняття „провідна діяльність”.

 7. Поясніть поняття „новоутворення”.

 8. Поясніть поняття „криза”.

 9. Дайте визначення поняттю „комплекс пожвавлення”.

 10. Поясніть сутність кризи новонародженого.

 11. Поясніть сутність кризи 1-го року.

 12. Поясніть сутність кризи 3-х років.

 13. Поясніть сутність кризи 7-ми років.

 14. Назвіть провідні види діяльності від віку немовляти до ранньої юності.

 15. Назвіть суперечності підліткового віку.

 16. Вкажіть часові межі ранньої юності і основний психологічний зміст періоду.

 17. Дайте визначення поняттю «дорослість».

Питання рівня В (алгоритмічний рівень)

 1. Дайте характеристику основних новоутворень віку немовляти.

 2. Дайте характеристику основних новоутворень раннього дитинства.

 3. Дайте характеристику основних новоутворень дошкільного віку.

 4. Дайте характеристику основних новоутворень молодшого шкільного віку.

 5. Дайте характеристику основних новоутворень підліткового віку.

 6. Дайте характеристику основних новоутворень віку ранньої юності.

 7. Охарактеризуйте життєві задачі та кризи дорослого періоду.

 8. Дайте психологічну характеристику похилого віку.

Питання рівня С (інноваційний рівень)

 1. Розкрийте сутність навчання як головної умови психічного розвитку.

 2. Проаналізуйте психологічні досягнення і труднощі віку молодшого школяра.

 3. Поясніть причини психологічної проблемності сучасних підлітків і шляхи її подолання.

 4. Дайте розгорнутий психологічний опис характерологічних проблем підлітків.

 5. Опишіть становлення світогляду як стрижневу перспективу особистісного розвитку в юнацькому віці.

- - Психологія. Загальні потоки
Схожі:

Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconПрограма фахових вступних випробувань
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconПрограма фахових вступних випробувань
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconПитання до екзамену з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Практична психологія»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconТема психологія управління як наука
Ключові поняття: управління, менеджмент, керівник, менеджер, організація, людський фактор, персонал, психологія управління
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconПсихологія пізнання і навчання. Заїка Є. В., Зуєв І. О. Комплекс вправ для розвитку пізнавальних стратегій учнів. // Журнал «Практична психологія та соціальна робота»
Літературні джерела за розділами програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Психологія. 11 клас»
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука icon17. «Цікава психологія» факультативний курс з психології для учнів
Чи потрібна сучасним учням практична психологія в школі та в житті? Питання на сьогоднішній день досить актуальне: розуміння самого...
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconМетодичні вказівки до вивчення курсу " Соціальна психологія і журналістика" для студентів 3 курсу
Людина має вроджену потребу бути / комунікуватися з кимось, перебувати / комунікуватися у групі Нomo Sapiens. Відомий термін “колективна...
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука icon33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів,...
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconВикладачі кафедри підготували нормативні курси, зокр.: Загальна психологія
Галецька), Психологічне консультування (доц. Г. Католик), Основи психотерапії (доц. І. Галецька), Психокорекція (доц. Г. Католик),...
Питання до екзамену з курсу «психологія» Психологія як наука iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "психологія" філософського факультету
Філософського факультету спеціальності "психологія". Курс розрахований на 70 годин І вивчається у першому семестрі навчального року....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи