Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) icon

Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей)
Скачати 421.13 Kb.
НазваПрограма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей)
Сторінка1/2
Дата конвертації21.05.2013
Розмір421.13 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


«Затверджую»

Декан факультету РЕКС

(по належності до спеціальності)

Барсов В. І.

(підпис) (прізвище)

«_____»________________ 2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


«Ергономіка інформаційних технологій»

(назва дисципліни)

Для студентів спеціальності (ей) 6.010104.36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» ________________________

(номер і назва спеціальностей)

Курс _____3____ семестр ____6_______ група _ДРЕ-К5-1

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

факультет _Радіоелектроніки, електромеханіки та комп’ютерних систем____

кафедра __Інформатики та комп’ютерних технологій______________________


Робоча програма розроблена на основі: аналізу нормативних документів, аналізу науково – технічної літератури, міжнародного досвіду розвитку ергономіки, сучасних концепцій ергономічної освіти, досвіду викладання дисципліни на факультеті підвищення кваліфікації ЛЕТІ (м. С.-Петербург), результатів наукових досліджень авторів програми.

(типові програми, освітньо-професійні програми бакалавра, спеціаліста, магістра

відповідного напрямку, профілю; дата затвердження)

Робочу програму розробив _професор кафедри ІКТ, д.т.н. Ашеров А.Т.,

доц. Сажко Г.І.

(посада, учений ступінь, прізвище, підпис)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Інформатики та комп’ютерних технологій, «_25_ » серпня ______ 2007 р., протокол «№1__», проф. А.Т.Ашеров_______________________________________________________

(дата затвердження, № протоколу, прізвище і підпис зав. кафедрою)

Робоча програма схвалена вченою радою факультету РЕКС

«__» __________ 2007 р., протокол « », В.І.Барсов_____________________

(дата і № протоколу затвердження, прізвище і підпис декана факультету)


м. Харків, 2007 рік

Інформація про погодження робочої навчальної програми

Робоча програма погоджена з кафедрами, які забезпечуються цією програмою:

Кафедра _________ Інформатики та комп’ютерних технологій_________

(найменування кафедри, дата узгодження, з ким погоджене: прізвище, посада)

Зав. кафедри ________________________________ проф. А.Т.Ашеров


Інформація про перезатвердження робочої навчальної програми


Робоча програма перезатверджена на 2008___/ 2009____ навч. рік.

(дата, прізвище та підпис зав. кафедрою)


Робоча програма перезатверджена на 2009___/ 2010____ навч. рік.

(дата, прізвище та підпис зав. кафедрою)


Робоча програма перезатверджена на 2010___/ 2011____ навч. рік.

(дата, прізвище та підпис зав. кафедрою)


1. Кваліфікаційні вимоги до випускників в області даної дисципліни

1.1. Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни


Вивчення даної дисципліни припускає знання: інформатики і комп'ютерних технологій; прикладного програмування; загальній психології і психології праці, теорії ймовірностей, вищої математики

(вказується найменування дисципліни зі стислою характеристикою основних вимог до вхідного контролю)


1.2. Узагальнені кваліфікаційні вимоги до випускника з даної дисципліни

За підсумками вивчення дисципліни випускник повинен знати:

 • структуру і загальний зміст психологічної й ергономічної підготовки інженера – педагога;

 • історію виникнення ергономіки, задачі ергономіки як наукової і практичної дисципліни, структуру ергономіки, її зв'язку з іншими дисциплінами;

 • покоління ІТ, роль людини в ІТ, динаміку ролі людини в поколіннях ІТ, напрямок ергономічного аналізу ІТ, актуальні задачі ергономічного проектування ІТ;

 • структуру діяльності людини-оператора; фактори, що впливають на діяльність людини-оператора; класифікацію видів операторської діяльності; кількісні характеристики діяльності людини-оператора; поняття відмовлення і помилки; види відмовлень і помилок; різні класифікації помилок;

 • моделі діяльності, методи опису й оцінки діяльності;

 • формалізований опис проектованого процесу функціонування системи «людина-техніка-середовище»;

 • узагальнений структурний метод проф. Губинського А.І. для оцінки якості діяльності;

 • схеми компромісів, що вирішують правила при виборі варіанта алгоритму діяльності оператора;

 • методи спостереження, збору і класифікації статистичних зведень про фактичну надійність і якість діяльності оператора;

 • формулювання задачі розподілу функцій; кількісні показники оцінки варіантів; перелік Фітця;

 • методику рішення задачі розподілу функцій в одно- і багатокрітериальній постановці;

 • закономірності переробки інформації людиною; поняття інформованості осіб, що приймають рішення (ОПР);

 • призначення, особливості, структуру, режими, класифікацію експертних систем (ЕС); методи представлення знань у ЕС; труднощі розробки ЕС;

 • призначення, класифікацію, структуру, функції системи підтримки прийняття рішень (СППР); відмінність СППР від ЕС; принципи створення СППР;

 • метод декомпозиції й опису інформаційно – управляючих систем як СЛТС;

 • поняття ергономічної експертизи (ЕЕ); етапи проведення ЕЕ; поняття судово - ергономічної експертизи (СудЕЕ).

(указуються основні цілі дисципліни у відповідності з освітньо-кваліфікаційною характеристикою)


1.3. Перелік вмінь та навичок, які мають бути сформовані

у випускників в процесі вивчення даної дисципліни

Вивчення дисципліни повинно формувати наступні вміння та навички:

 • На основі знань основ теорії ергатичних систем і структурного методу зробити формалізований опис проектованого процесу функціонування системи «людина-техніка-середовище» (СЛТС) з метою оцінки показників надійності, якості, ефективності.

 • На основі знань про структуру і зміст діяльності оператора, про види помилок людини і відмовлень техніки, на основі літературних і експериментальних зведень про показники якості типових дій визначати показники надійності і якості діяльності людини-оператора.

 • На основі знань про структуру і зміст діяльності оператора і значеньпоказників якості типових дій кількісно оцінювати варіанти алгоритму діяльності оператора ІТ і оператора автоматизованого технологічного комплексу.

 • На основі оцінок варіантів алгоритму діяльності оператора і знань ергономічних вимог спроектувати алгоритм діяльності оператора ІТ або оператора автоматизованого технологічного комплексу.

 • На основі знань загальних ергономічних вимог до систем «людина-техніка-середовище» (СЛТС) формулювати часткові ергономічні і функціональні вимоги до систем підтримки прийняття рішень, проектованих для конкретних осіб.

 • На основі знань про види діяльності людини за її участю в процесі функціонування системи «людина-техніка- середовище» і знань характеру переробки інформації людиною виділяти інформаційні й інтелектуальні функції в конкретній виробничій системі, що вимагають комп'ютерної підтримки.

 • На основі знань про функції людини і можливості техніки формулювати і вирішувати задачу розподілу функцій між людиною і технікою для різних виробничих ситуацій і при різних критеріях.

 • На основі знань про види діяльності людини за її участю в процесі функціонування системи «людина-техніка- середовище» (СЛТС), використовуючи документацію про робоче місце оператора і її посадові інструкції, скласти опис діяльності конкретного оператора з метою її вдосконалювання.

 • На основі результатів вивчення фактичної якості діяльності оператора дати ергономічні рекомендації з вдосконалювання робочого місця, середовища на робочому місці, алгоритму діяльності, розподілу функцій і т.п.

 • На основі знань ергономічних вимог до робочого місця і до організації діяльності людини-оператора проводити ергономічну експертизу комп'ютерних технологій і СЛТС і формувати рекомендації з підвищення якості.^ Розподіл кредитів та навчального часу за видами занять

2.1. Дена формаз/п

Кредитні модулі

Загальний обсяг,

годин/кредитів

Аудиторні заняття,

годин

Самостійна робота,

годин

(практ. з.+ дом. завд.)

Семестр 6

1

Модуль №1

Лекційні заняття

24

8

16
Практичні заняття

17

6

11

2

Модуль №2

Лекційні заняття

22

10

12
Практичні заняття

28

14

14

3

Модуль №3

Лекційні заняття

17

8

9
Практичні заняття

18

8

10

Разом:

126/3,5

54

72


2.1. Заочна формаз/п

Кредитні модулі

Загальний обсяг,

годин/кредитів

Аудиторні заняття,

годин

Самостійна робота,

годин

(практ. з.+ дом. завд.)

Семестр 6
Лекційні заняття
8

56
Практичні заняття
8

90

Разом:

162/4,5

16

146


^ 3. Список навчальної літературиз/п

Найменування навчальної літератури

семестру / № модуля

^ Рік видання

АвториЭргономика информационных технологий: Учебное пособие. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2000. – 224 с.

6 / 1,2,3

2000

Ашеров А.Т.,

Капленко С.А., Чубук В.В.

2

Ергономіка інформаційних технологій: оцінка, проектування, експертиза: Навчальний посібник

6 / 1,2,3

2005

Ашеров А.Т.,

Сажко Г.І.

3

ДСТУ 3899-99 Дизайн та ергономіка. Терміни та визначення. - Київ: Держстандарт України. - 33 с.

6 / 1,2,3

1999
4

Человеческий фактор. В 6-ти томах. Т. 1 Эргономика - комплексная научно-техническая дисциплина - М.: Мир, - 599 с.

6 /2,3

1991

Пер. с англ./ Ж. Кристенсен, Д. Мейстер, П. Фоули и др.

5

Эргономические принципы конструирования. – К.: Техніка, – 119 с.

6 / 1,2,3

1998

Войненко В.М., Мунипов В.М.

6

Информационно-управляющие человеко - машинные системы: исследование, проектирование, испытания: Справочник. - М.: Машиностроение, – 528 с.

6 / 1,2,3

1993

А.Н. Адаменко, А.Т. Ашеров, И.Л. Бердников и др.;

7

Надёжность и качество функционирования эрнатических систем. – Л.: Наука, 270 с.

6 / 2,3

1982

Губинский А.И.

8

Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. – М.: Машиностроение. – 272

6 / 2,3

1985

Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников Г.М.

9

Вибрани глави проективої ергономіки. Антропоморфнний фактор: навчальний посібник. – К.: ІЗМН. – 200с.

6 / 1,2

1999

Голобородько В.Н

10

Эргономика информацион-ных технологий в примерах и задачах - УИПА: Харьков, 2007.

6 / 1,2,3

2007

Г.И. Сажко, Е.А. Лавров, В.Г. Хоменко, Ю.Н. Полякова.


4. Перелік технічних засобів та наочних посібників,

які використовуються при викладанні дисципліниз/п

Найменування

№№

модулів

№№

тем

1

Мультимедійний проектор

1,2,3

Всі теми


5. Зміст дисципліни

5.1. Лекційні заняття, їх зміст та обсяг, обсяг самостійної роботи

№№

тем

Зміст

Обсяг лекційних занять (год.)

^ Обсяг самостійної роботи (год.)

Денна форма

Заочна форма

Денна форма

Заочна форма

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

1

Розділ 1. Предмет та задачі дисципліни

0,5, в т.ч.

0,5

2,0

2,0

1.1

Предмет, цілі та задачі дисципліни

0,2


1.2

Структура і загальний зміст психологічної і ергономічної підготовки інженера – педагога

0,3


2

Розділ 2. Ергономіка як наукова і практична дисципліна

1,0, в т.ч.

0,5

2,0

2,0

2.1

Історія виникнення ергономіки

0,2


2.2

Структура ергономіки, її зв'язок з іншими дисциплінами: з охороною праці, інженерною психологією, фізіологією і гігієною праці, НОТ

0,3


2.3

Розвиток ергономіки у світі

0,5


3

Розділ 3. Системи “людина–техніка–середовище”

2, в т.ч.
2,0

4,0

3.1

Науково – технічний прогрес і якість

0,2


3.2

Якість продукції і якість діяльності

0,3


3.3

Класифікація систем “людина – техніка – середовище”(СЛТС)

0,5


3.4

Поняття про декомпозиції систем. Рівні опису інформаційно–управляючих систем як СЛТС

1


4

Розділ 4. Динаміка ролі людини в інформаційних технологіях

1,5, в т.ч.
6,0

8,0

4.1

Поняття інформаційних технологій (ІТ). Покоління ІТ, роль людини в ІТ, динаміка ролі людини в поколіннях ІТ.

0,5


4.2

Напрямки ергономічного аналізу ІТ. Актуальні задачі ергономічного проектування ІТ.

1


5

Розділ 5. Діяльність людини в ІТ

4, в т.ч.

1,0

4,0

5,0

5.1

Поняття діяльності людини-оператора.. Структура діяльності людини-оператора.. Фактори, що впливають на діяльність людини-оператора. Класифікація видів операторської діяльності.

1,5


5.2

Кількісні характеристики діяльності людини-оператора.

0,5


5.3

Надійність людини-оператора, показники надійності, якості й ефективності функціонування. Поняття відмовлення і помилки. Види відмовлень і помилок. Різні класифікації помилок.

2


Модуль 2

6

Розділ 6. Оцінка якості діяльності людини в ІТ

5,0 в т.ч.

2,0

6,0

10,0

6.1

Оцінка якості діяльності в ІТ. Моделі діяльності, методи опису й оцінки діяльності

1


6.2

Формалізований опис проектованого процесу функціонування СЛТС. Якість виконання типових дій і операцій. Узагальнений структурний метод проф. Губинського А.І. для оцінки якості діяльності

3


6.3

Джерела зведень про реальну діяльність оператора. Опис діяльності конкретного оператора

0,5


6.4

Методи спостереження, збір і класифікація статистичних зведень про фактичну надійність і якість діяльності оператора

0,5


7

Розділ 7. Проектування алгоритму діяльності людини-оператора

2, в т.ч.

1,0

4,0

5,0

7.1

Документація про нормативну діяльність оператора

0,5


7.2

Поняття про ергономічні норми і вимоги до систем «людина-техніка- середовище

0,5


7.3

Проектування алгоритму діяльності людини-оператора. Варіанти людино-машинних структур.

2


7.4

Багатокрітеріальність, схеми компромісів, що вирішують правила при виборі варіанта алгоритму діяльності оператора

2


8

Розділ 8. Розподіл функцій між людиною і технікою

3, в т.ч.

1,0

2,0

4,0

8.1

Формулювання задачі розподілу функцій. Кількісні показники оцінки варіантів. Якісні вимоги. Можливі цільові функції. Перелік Фітця

1


8.2

Методика рішення задачі в одно- і багатокрітеріальній постановці

2


Модуль 3

9

Розділ 9. Експертні системи як СЛТС

1,5, в т.ч.
2,5

4,0

9.1

Поняття експертної системи (ЕС). Характеристики ЕС. Хто бере участь у побудові ЕС. Призначення, особливості, структура, режими, класифікація ЕС. Чим ЕС відрізняється від традиційних комп'ютерних програм.

1


9.2

Представлення знань у ЕС. Інженерія знань

0


9.3

Труднощі розробки ЕС

0,5


10

Розділ 10. Системи підтримки прийняття рішень як СЛТС

1,5, в т.ч


10.1

Закономірності переробки інформації людиною. Поняття інформованості осіб, що приймає рішення (ОПР)

0,5
3,5

4,0

10.2

Інформаційні й інтелектуальні функції ОПР у виробничій системі

0,5


10.3

Системи підтримки прийняття рішень (СППР): призначення, класифікація, структура, функції Відмінність СППР від ЕС.

0


10.4

Принципи створення СППР. Реалізація підтримки інформаційних і інтелектуальних функцій ОПР

0,5


11

Розділ 11. Ергономічна експертиза СЛТС

5, в т.ч

2,0

3,0

8,0

11.1

Поняття ергономічної експертизи (ЕЕ). Етапи проведення ЕЕ. Поняття судово - ергономічної експертизи (СудЕЕ). Методи ЕЕ і СудЕЕ

1


11.2

Ергономічна експертиза робочого місця, середовища на робочому місці, умов праці

2


11.3

Формування висновків ЕЕ і СудЕЕ. Формування рекомендацій з підвищення якості ІТ або СЛТС

1


11.4

Можливі рекомендації з удосконалювання робочого місця, середовища на робочому місці, алгоритму діяльності, розподілу функцій і т.п.

1


^ Всього за 6-й семестр

26

8

37

56


5.2.Практичні (семінарські) заняття їх зміст та обсяг

№№

тем

Зміст

Обсяг занять (год.)

Денна форма

Заочна форма

6.2

Формалізований опис проектованого процесу функціонування СЛТС. Узагальнений структурний метод проф. Губинского А.И. для оцінки якості діяльності

2
5.3

Робота с базою даних «Помилки оператора». Складання тестів по теми «Помилки оператора»

2
10

Знайомство с системою підтримки ергономічної експертизи

2
11

Ергономічна експертиза умов праці в комп'ютерних аудиторіях

2Разом

8

-


5.3.Лабораторні заняття, їх зміст та обсяг

№№

тем

Зміст

Обсяг занять (год.)

Денна форма

Заочна форма

6.2

Вивчення можливостей кваліметричного комплексу для оцінки якості процесу функціонування СЛТС

4

4

6.2

Оцінка якості процесу функціонування конкретної СЛТС

4
8

Розподіл функцій між людиною і технікою

4
8

Дослідження часу одержання рішення в задачі планування випуску продукції в залежності від рівня автоматизації процесу планування

4
11

Аналіз причинно – слідчих мереж подій для ергономічної експертизи умов праці

4

4
Итого

20

8


6. Інформація про об’єкти та етапи виконання обов’язкових розрахункових, розрахунково-графічних, курсових проектів (робіт), інших самостійних робіт

6.1. Денна форма навчання

№№

модулів

Найменування робіт

Етапи

(тижні,

семестр)

Обсяг роботи (год.)

6 семестр

Модуль 1

1.1

Домашнє завдання. Підготувати реферат на тему “Ергономічний аналіз (виробу, системи, техпроцесу, машини) ”. У рефераті відбити: 1) назву аналізованого об'єкта; 2) його призначення; 3) використання об'єкта людиною; 4) аналізовані властивості; 5) недоліки об'єкта з позиції ергономіки. Реферат здати у формі файлу і роздруківки. Обсяг – не менш 2 стор., через 1 інт., шрифт 14 пт. Об'єкт аналізу вибрати за своїм розсудом.

4

3

1.2

Скласти тлумачний словник термінів за темою 4 (лекції 4) «Діяльність людини в інформаційних технологіях». Число термінів – не менше 20. Словник здати у вигляді файлу і роздруківки. Текст через 1 інт., шрифт 14 пт Times Roman. Література: [1, с. 25 – 40] або [2, с. 27 – 43] або [3, с. 21 – 36]

5

2

1.3

Скласти змістовний приклад за схемою рис. 4.5 і приклад за схемою рис. 4.6 в темі 4 (лекції 4). Завдання здати у вигляді файлу і роздруку. Текст через 1 інт., шрифт 14 пт Times Roman. Література: [1, с. 44 – 45] або [2, с. 48] або [3, с. 41]

7

2

1.4

Скласти тести за темою «Помилки оператора» за видами: 1) на відтворення правильної послідовності; 2) за принципом класифікації; 3) на встановлення відповідності; 4) відкрита форма на розуміння базових понять.

7

4

Модуль 2

2.1

^ Домашнє завдання. Підготувати опис технологічного процесу обробки інформації з будь-якої задачі обліку, аналізу, планування виробництва або навчального процесу як системи “людина – техніка” у термінах методу проф. А.І. Губинського. Здати у формі файлу і роздруківки

8

4

2.2

Домашнє завдання. Розрахувати показники безпомилковості та своєчасності виконання алгоритму функціонування системи “студент – комп'ютер”. Література для ДЗ 2.1: Навчальний посібник [1], завдання 1, с. 33. Звіт здати у вигляді файлу і роздруківки.

10

3

2.3

Домашнє завдання. Розрахувати показники безпомилковості та своєчасності виконання алгоритму функціонування системи, описаної в п. 2.1. Дати рекомендації з підвищення показників якості. Звіт здати у вигляді файлу і роздруківки.

11

3

2.4.

Домашнє завдання. Знайти оптимальний варіант розподілу функцій між людиною і технікою. Література для ДЗ: Навчальний посібник [1], завдання в частині 2, п. 7, с. 110-111, завдання А та Б. Звіт здати у вигляді файлу і роздруківки.

12

4

Модуль 3

3.1

Скласти тлумачний словник термінів за темою 12 (лекції 12) «Експертна система як СЧЛС». і темі 13 (лекції 13) «Система підтримки ухвалення рішень як СЧЛС». Число термінів за кожною темою – не менше 20. Словник здати у вигляді файлу і роздруківки. Текст через 1 інт., шрифт 14 пт Times Roman. Література: [2, с. 136 – 168] або [3, с. 149 – 185] або [6, с. 40 – 67; 6, с. 4 - 10]

13

2

3.2

Провести ергономічну експертизу умов праці і власного робочого місця. Звіт здати у вигляді файлу і роздруківки.

15

3

3.3

Побудувати причинно – слідчу мережу подій, пов'язаних з порушенням умов праці або помилковою діяльністю персоналу в будь-якій системі. Число першопричин – 1, кінцевих слідств – не менше 3, загальне число вершин - не менше 15; задати вірогідність на свій розсуд. Розрахувати вірогідність кінцевих слідств за допомогою analys.exe. Звіт здати у вигляді файлу і роздруківки. При виконанні використовувати частину 3 посібника [1].

16

5

Разом:

35

^ Література до домашніх завдань

 1. Эргономика информационных технологий в примерах и задачах. Харків, УІПА. – 2007 (в библиотеке академии).

 2. Ашеров А.Т., Сажко Г.І. Ергономіка інформаційних технологій: оцінка, проектування, єкспертиза: Навчальний посібник. Харків, УІПА. – 2005 (в библиотеке академии).

 3. Ашеров А.Т., Сажко Г.И. Эргономика информационных технологий: Курс лекций. Харьков, УИПА. – 2004 (в библиотеке академии).

 4. Ашеров А.Т., Сажко Г.И. Эргономика информационных технологий: Курс лекций. Часть 1. Харьков, УИПА. – 2004 (в библиотеке академии).

 5. Ашеров А.Т., Сажко Г.И. Эргономика информационных технологий: Курс лекций. Часть 2. Харьков, УИПА. – 2004 (в библиотеке академии).

 6. Ашеров А.Т., Сажко Г.И. Эргономика информационных технологий: Курс лекций. Часть 3. Харьков, УИПА. – 2004 (в библиотеке академии).

 7. Ашеров А.Т., Сажко Г.И. Эргономика информационных технологий: Курс лекций. Часть 4. Харьков, УИПА. – 2004 (в библиотеке академии).

Примітка. Загальний обсяг самостійної роботи включає: з денної форми навчання обсяги розділу 5.1 графа 5 і розділ 6.1 графа 4, з заочної форми навчання обсяги розділу 5.1 графа 6 і розділу 6.2 графа 3 і повинна відповідати нормативному обсягу стор. 1 (нормативні дані).


7. Інформація про розподіл викладачів за навчальними групамиз/п

Навчальний рік

Прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь викладачів

^ Вид занять

№№

навчальних груп

1

2

3

4

5
2007/2008

Ашеров А.Т. професор кафедри ІКТ, д.т..н.

Асистент Сажко Г.І.


Асистент Полякова Ю.М.лекції, лабораторні роботи


лабораторні роботи

практичні заняття

ДРЕ-К5-1
  1   2Схожі:

Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconПоложення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля (дисципліни) Історія України. (код та назва) для спеціальності: (шифр та назва) факультету
Розподіл навчального часу за видами занять і завдання з дисципліни згідно з робочим навчальним планом
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconПрограма з дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній діяльності " для студентів груп 37, 38 по спеціальності 03040101 "Правознавство"
Робоча програма складена на підставі програми дисципліни, затвердженої Навчально методичним центром аграрної освіти від 15 березня...
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Програма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей) iconПрограма та навчально-методичне забезпечення курсу для студентів спеціальності
К 65 Програма та методичне забезпечення курсу "вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" – Чернігів:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи