Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения
Сторінка4/6
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6Приложение 2


Требования к уровню орфографической
и пунктуационной подготовки


Содержание учебного

материала

Государственные требования к уровню
общеобразовательной подготовки учащихсяОрфография

  Ученик (ученица):

 • опознаёт изученную орфограмму

 • объясняет изученную орфограмму с помощью правил

 • правильно пишет слова с изученной орфограммой

 • находит и исправляет орфографические ошибки в своём и чужом текстах

Пунктуация

 • опознаёт изученную пунктограмму

 • объясняет изученную пунктограмму с помощью правил

 • правильно ставит знаки препинания в предложении и тексте с изученной пунктограммой

 • находит и исправляет пунктуационные ошибки в своём и чужом текстах


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
у системі загальної середньої освіти^ МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН


Критерії оцінювання розроблено для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передусім має забезпечити учням:

 • уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації;

 • високу мовну культуру особистості;

 • сприяти формуванню громадянської позиції, національної самосвідомості.

У навчанні мови пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Робота над теорією мови, над формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку практич­них мовних (вимовних, лексичних, граматичних) умінь і навичок, що є основою розвитку мовлення. Тому оцінювання стосується всіх видів мовленнєвої діяльності: слухання, читання, говоріння, письма.

Практична мовленнєва орієнтація шкільного курсу мови та оцінювання результатів навчання особливо актуальні з огляду на необхідність розвивати творчі здібності, ініціативність, пізнавальну самостійність школярів, їх уміння працювати з інформацією, критично оцінювати її, застосовувати для вирішення життєвих проблем. В оцінюванні результатів навчання мови слід враховувати, що мова є не лише предметом вивчення, а й засобом навчання інших предметів. Це підвищує вимоги до рівня сформованості мовленнєвих навичок школярів.

Об’єктами регулярної перевірки та оцінювання є:

 • мовленнєві вміння та навички із чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

 • знання про мову, мовні вміння та навички;

 • орфографічні та пунктуаційні навички.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів розрізняються за такими показниками:

 • обсяг матеріалу, що пропонується для слухання, читання, переказу, письма під диктовку (або списування);

 • перелік та характер перевірних робіт у тому чи іншому класі;

 • параметри, за якими оцінюється робота (оцінювання змісту та/чи мовного оформлення творчої письмової роботи; визначення кількісних показників на той чи інший бал).

Пропоновані в цьому документі критерії оцінювання мають бути конкретизовані щодо кожної окремої мови з урахуванням її специфіки.


^ Оцінювання навичок
мовленнєвої діяльностіІ. Аудіювання

(слухання, розуміння прослуханого)


1. Перевіряються вміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування:

 • фактичний зміст;

 • причинно-наслідкові зв’язки;

 • основну думку висловлювання;

 • виражально-зображальні засоби прослуханого твору.

Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально. Вчитель читає учням незнайомий текст один раз.

Після прослуховування учням пропонується серія запитань. Школярі повинні мовчки вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього, ви­брати один із варіантів і записати лише його номер поряд із номером запитання.

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається за табл. 1.


Таблиця 1


Класи

Кількість запитань та ва­ріантів відповідей до них

5–6-й

6 запитань із трьома ва­ріантами відповідей

7–9-й

12 запитань із трьома варіантами відповідей

10–12-й

12 запитань із чотирма варіантами відповідей


Запитання мають стосуватися фактичного змісту тексту, причинно-наслідкових зв’язків, його головної думки, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, образні вирази тощо).

2. ^ Матеріал для контрольного завдання: зв’язне висловлювання (текст добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).

Обсяг тексту (кількість слів) і відповідно тривалість звучання (хв.) орієнтовно визначаються за табл. 2.


3. Одиниця контролю – відповіді учнів на запитання за прослуханим тек­стом, одержані в результаті виконання тестових завдань.


4. Оцінювання.

У 5–6 класах правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється 2 балами; у 7–12 класах кожне з 12 запитань оцінюється 1 балом.


Таблиця 2


Клас

Обсяг та час звучання текстів

художнього стилю

інших стилів

5-й

400–500 слів

4–5 хв.

300–400 слів

3–4 хв.

6-й

500–600

5–6

400–500

4–5

7-й

600–700

6–7

500–600

5–6

8-й

700–800

7–8

600–700

6–7

9-й

800–900

8–9

700–800

7–8

10-й

900–1000

9–10

800–900

8–9

11-й

1000–1100

10–11

900–1000

9–10

12-й

1100–1200

11–12

1000–1100

10–11


Оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид діяльності учень може одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовіль­ного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). В тому разі, коли учень з певних причин не виконав завдання, він мусить пройти відповід­ну перевірку додатково, щоб одержати той чи інший бал.

^ II. Говоріння і письмо

(діалогічне та монологічне висловлювання)


При перевірці утворених учнями висловлювань (діалогів, усних/письмових переказів та творів) враховується ступінь самостійності роботи і міра допомоги вчителя.


Усне діалогічне мовлення

Усне діалогічне мовлення перевіряється в 5–9 класах.


1. Перевіряються вміння:

 • виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; дотримуватися теми спілкування;

 • складати, розігрувати діалог відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації та мети спілкування;

 • знати й використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

 • вміти аргументувати висловлені тези з метою бути зрозумілим, переконливим співрозмовником; розуміти можливість різних поглядів на ту саму проблему;

 • дотримуватися правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити власну думку, зацікавлено й доброзич­ливо вислуховувати, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);

 • дотримуватися норм літературної мови.


Перевірка сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: учитель пропонує двом учням протягом 3–5 хв. обдумати, підготувати діалог і розіграти його перед класом. Оцінка ставиться кожному з учнів.


 1. ^ Матеріал для контрольного завдання залежить від підготовки учнів та ступеня передбачуваної самостійності під час виконання завдання: від даного (передбачається повтор з невеликим доповненням) до загального формулювання теми (передбачається самостійне визначення змісту діалогу, його мовного оформлення).
 1. ^ Одиниця контролю – діалог, складений двома учнями.

Обсяг діалогу орієнтовно визначається за табл. 3, у якій подається мінімальна кількість реплік для двох учнів.

Таблиця 3


Класи

Кількість реплік

5-й

6–7

6-й

7–8

7-й

8–10

8-й

10–12

9-й

12–14


4. Оцінювання.

Діалогічне мовлення оцінюють за такими критеріями:

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які зуміли повторити запропонований матеріал і додати до нього 1–2 репліки (на кожного з учасників діалогу);

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на певну кількість допоміжних матеріалів, що не являють собою закінчених фрагментів діалогу, склали – хоч і не дуже вправно – діалог; при цьому припустилися відхилень від теми, окремі репліки співрозмовника залишилися без відповідей, не склали вступної та підсумкової реплік; припустилися значної кількості помилок у мовному оформленні реплік;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які самостійно, в цілому вправно склали діалог; продемонстрували належну культуру спілкування; висловили, але недостатньо обґрунтували свої погляди на предмет, що обговорюється; в окремих випадках використовували репліки, зміст яких не був тісно пов’язаний зі змістом висловлювання співрозмовника; припустилися помилок у структурі діалогу (відсутні вступна та/чи підсумкова репліки) та мовному оформленні реплік;

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які самостійно склали діалог; продемонстрували високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо слухати співрозмовника, стисло формулювати свою думку, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; представили не лише свою думку, а й змогли зіставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи „за” і „проти” в їх обговоренні; побудувати діалог, структура, мовне оформлення якого відповідають нормам.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового наповнення діалогу, якості його мовного оформлення, додержання правил спілкування.

Оцінка за діалог залежить не лише від його змісту, але й від якості мовного оформлення, яке оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).


Монологічне мовлення.

Усний/письмовий переказ, усний/письмовий твір


1. Перевіряються вміння:

 • виявляти певний рівень обізнаності з теми висловлювання;

 • будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал; відтворювати інформацію докладно, стисло, вибірково;

 • викладати матеріал логічно, послідовно, враховуючи співвідношення основної та другорядної інформації; дотримуватися теми висловлювання;

 • підпорядковувати виклад головній думці;

 • враховувати ситуацію спілкування та адресата мовлення;

 • виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми, оцінити аргументи на їх доказ, сформулювати своє бачення проблеми;

 • використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови, вдало користуючись лексичним, граматичним багатством мови.

Усний переказ та твір перевіряються протягом усіх років навчання.

Письмові перекази і твори як перевірні види роботи по класах здійснюються наступним чином:


Класи

Переказ

Твір

5-й

+6-й

+7-й

+

+

8-й

+

+

9-й

+

+

10-й

+

+

11-й

+

+

12-й

+

+


Перевірка вміння усно переказувати чи створювати текст здійснюється індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час на підготовку.

Перевірка вміння письмово переказувати чи створювати текст здійснюється фронтально: учням пропонується переказати прочитаний учителем (за традиційною методикою) текст чи інший матеріал для переказу або самостійно написати твір.


2. ^ Матеріал для контрольного завдання.

А. Переказ

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається вчителем, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал із газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо.

У тому випадку, коли матеріал читається безпосередньо перед контроль­ною роботою, обсяг тексту (кількість слів) орієнтовно визначається за табл. 4.


Таблиця 4


Клас

Кількість слів

5-й

90–120

6-й

120–150

7-й

150–180

8-й

180–210

9-й

210–240

10-й

240–290

11-й

290–340

12-й

340–390


Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5–2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал добирається так, щоб обсяг переказу міг бути у межах пропонованих для певного класу норм.


Б. Твір

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору, а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали.


3. ^ Одиниця контролю – усні/письмові висловлювання учнів.

Час звучання усного переказу/твору – 3–5 хв.

Обсяг письмового переказу/твору (кількість сторінок), складеного учнем, орієнтовно визначається за табл. 5.


Таблиця 5


Клас

Кількість сторінок

5-й

0,75–1,0

6-й

1,00–1,25

7-й

1,25–1,5

8-й

1,5–1,75

9-й

1,75–2,0

10-й

2,0–2,25

11-й

2,25–2,5

12-й

2,5–3,0
1   2   3   4   5   6Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-11 класи Академічний рівень Пояснительная записка
Программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах общегуманитарного профиля
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Академічний рівень Пояснительная записка
Программа предназначена для обучения учащихся 10-12 классов общегуманитарного профиля на академическом уровне. На изучение предмета...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання література російська та зарубіжна (інтегрований курс) 10-12 класи Рівень стандарту
Программы курса «Литература» (русская, зарубежная) для школ с русским языком обучения разработаны в соответствии с Государственными...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Література (російська та світова) Профільний рівень 10-11 класи Укладачі
Данная программа подготовлена для 10 – 11 классов филологического профиля школ с русским языком обучения
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання література російська та зарубіжна (інтегрований курс) 10-12 класи Академічний рівень
Программы курса «Литература» (русская и зарубежная) для 10-12 классов школ с русским языком обучения (академический уровень) разработаны...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою пояснительная записка
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
У45 Українська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (філологічний напрям) література російська та зарубіжна (інтегрований курс)
Данная программа подготовлена для 10 – 12 классов филологического профиля школ с русским языком обучения
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (філологічний напрям) російська мова 10-12 класи
Государственного стандарта базового и полного среднего образования и конкретизируется в ряде документов (Национальная доктрина развития...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи