Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения
Сторінка5/6
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


4. Оцінювання.

У монологічному висловлюванні передусім оцінюють його зміст.

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, враховуючи при цьому якість мовного оформлення, зокрема відповідність орфоепічним, лексичним та граматичним нормам, правильність інтонування речень, стилістичну доречність використання мовних засобів. Це здійснюється орієнтовно, на основі досвіду вчителя, без підрахування помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації в усному мовленні помилок різних типів.

За письмове висловлювання ставлять також одну оцінку. Оцінюють зміст і форму (мовне оформлення).

У тому разі, коли оцінюється як зміст, так і мовне оформлення, оцінка є середнім показником набраних балів за зміст та мовне оформлення роботи. Наприклад, якщо учень за зміст письмової роботи одержав 12 балів, а за її мовне оформлення – 8, то підсумковою оцінкою за цей вид діяльності має бути 10 балів. Якщо загальна сума балів не ділиться без залишку, то підсумковим балом є ціле число, що є більшим із двох чисел. Наприклад, якщо за зміст письмової роботи виставлено 9 балів, а за мовне оформлення – 6, то підсумковим буде не 7,5 бала, а 8.

Коли оцінка виставляється лише за зміст письмової роботи, то помилки в мовному оформленні виправляються, але не враховуються при виведенні підсумкового бала. Вчитель аналізує ці помилки і використовує їх під час проведення подальших тренувальних робіт.

Оцінювання усного/письмового переказу, а також усного/письмового твору відбувається за такими критеріями:

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які, спираючись на значну кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів, будують лише окремі речення або переказують окремі фрагменти змісту, що не становлять зв’язного тексту; припускаються значної кількості помилок у мовному оформленні;

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на допоміжні матеріали, будують текст, який відзначається певною зв’язністю, але збідненим змістом, непропорційністю частин, недостатньо вправним слововживанням, наявністю помилок у мовному оформленні;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які без опори на допоміжні матеріали досить вправно будують текст, але припускаються окремих відхилень від теми, певних недоліків у структурі висловлювання, у співвідношенні основної та другорядної інформації; переказуючи, вони виявляють розуміння авторської позиції, але не коментують її; будуючи твір, висловлюють, але недостатньо аргументують свій погляд на предмет мовлення; припускаються окремих помилок у мовному оформленні;

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які вправно будують текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргументи на їх доведення, обрати один із них; окрім того, вміють пристосувати висловлювання до особливостей тієї чи іншої мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання; припускаються окремих помилок у мовному оформленні.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового наповнення усного/письмового висловлювання, комунікативної спрямованості, якості його мовного оформлення.

При оцінюванні грамотності письмових переказів та творів ураховуються:

 • помилки, що порушують лексичні та граматичні (морфологічні й синтаксичні) норми;

 • помилки, що порушують стилістичну єдність тексту;

 • орфографічні та пунктуаційні помилки

Критерії оцінювання грамотності творчих письмових робіт представлені у табл. 6.

Результати перевірки в учнівській роботі можуть бути позначені так: 8/6, де спочатку вказано кількість орфографічних та пунктуаційних помилок – 8 (наприклад, чотири орфографічні та чотири пунктуаційні), що відповідає балові 6; далі вказується кількість лексичних, граматичних та стилістичних помилок – 6 (наприклад, дві лексичні, дві морфологічні, одна синтаксична, одна стилістична), що відповідає балам 7, 8, 9.

Загальну оцінку за мовне оформлення виводять так: до бала за орфографію та пунктуацію (в нашому прикладі – 6) додають вищий із трьох балів, яких заслуговує робота з такою кількістю лексичних, граматичних та стилістичних помилок (у нашому прикладі – 7).

Разом: 6 + 7 = 13.


Таблиця 6


Бали

Кількість помилок

орфографічних,
пунктуаційних


лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних

1

2

3

17–18 і більше

15–16

13–14

9-10

4

5

6

11–12

9–10

7–8

7–8

7

8

9

5–6

3–4

1 + 1

(негруба) – 2

5–6

10

11

12

1

1

(негруба)

3

2

1

Ділимо суму на 2 (відповідно до двох категорій помилок) і одержуємо бал за мовне оформлення (у нашому прикладі – 6). У тому разі, коли число не ділиться на 3 без залишку, беремо більше з двох чисел. Наприклад: поділивши 13 на 2, ставимо бал 7.

В окремих випадках може бути таке, що в учнівській роботі є велика кількість орфографічних та пунктуаційних помилок, але майже немає лексичних, граматичних та стилістичних.

У такому разі загальна (висока) оцінка за грамотність знижується на два бали. Наприклад, якщо в роботі є 18 орфографічних та пунктуаційних, одна лексична чи граматична, одна стилістична помилки, то загальна оцінка буде 8, але ми знижуємо її до 6 балів.

Якщо ж у роботі майже немає орфографічних та пунктуаційних помилок, але дуже багато помилок інших видів, то загальна (низька) оцінка за грамотність підвищується на два бали. Наприклад, якщо в роботі немає орфографічних та пунктуаційних помилок, але є вісім лексичних чи граматичних, чотири стилістичні помилки, то загальна оцінка буде 6, але ми підвищуємо її до 8.


^ IIІ. Читання


Читання вголос


Контрольна перевірка читання вголос здійснюється у 5–9 класах у такий спосіб.


1. Перевіряється вміння читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, пристосовуючи темп, тембр, гучність читання до змісту, стилю тексту, авторського задуму й особливостей тих, хто слухає (ступінь підготовки, зацікавленість даною темою тощо).

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготов­ку і пропонує прочитати цей текст перед класом.


 1. ^ Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається так, щоб час його озвучення окремим учнем з нормативною швидкістю дорівнював 1–2 хв. (для читання слід пропонувати невеликі тексти, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються кількома учнями послідовно).

 2. ^ Одиниця контролю – озвучений учнем текст. Швидкість читання у звичайному для усного мовлення темпі 80–120 слів за 1 хв.;


4. Оцінювання.

Читання вголос оцінюється за такими критеріями:

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які читають зі швидкістю, нижчою за норму, не зовсім правильно членують текст на речення, інтонаційно не пов’язують між собою слова в реченні, припускаються значної кількості помилок у читанні слів (пропуск, перестановка, заміна звуків та складів); порушують вимоги до вимови слів (дикція, орфоепічні норми), інтонування речень;

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які читають, інтонаційно пов’язуючи слова в реченні між собою, поділяючи текст на речення, але допускають помилки в інтонуванні кінця речення та в інтонуванні речень певної синтаксичної будови; читання не досить плавне, його швидкість не відповідає нормам; є орфоепічні помилки, недоліки в дикції;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які читають плавно, зі швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної будови; логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки, але недостатньо вправно передають авторський задум, стильові особливості тексту; не пристосовують читання до комунікативного завдання; припускаються орфоепічних помилок, недоліків дикції;

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які читають плавно, зі швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, пристосовують читання до певного комунікативного завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від кількісних та якісних показників читання вголос.


^ Читання мовчки


Контрольна перевірка читання мовчки здійснюється у 5–12-х класах.

1. Перевіряється вміння читати незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти після одного прочитування:

 • фактичний зміст;

 • причинно-наслідкові зв’язки;

 • основну думку;

 • виражально-зображальні засоби прочитаного твору.


Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально: учні читають незнайомий текст від початку до кінця (при цьому з метою визначення швидкості фіксується час, витрачений учнями на читання). Потім учитель пропонує серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього, вибрати один із них і записати лише його номер поряд із номером запитання.

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається за табл. 7.


Таблиця 7


Класи

Кількість запитань та варіан­тів відповідей

5–6-й

6 запитань із трьома
варіан­тами відповідей

7–9-й

12 запитань із трьома
варіан­тами відповідей

10–12-й

12 запитань із чотирма
варіан­тами відповідей


Запитання повинні стосуватися фактичного змісту тексту, його основної думки, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виражаль­ні засоби тощо).


2. ^ Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних стилів, типів мовлення, жанрів, що включають монологічне та діалогічне мовлення (відповідно до вимог програми для кожного класу).

Для контрольної перевірки читання мовчки в усіх класах пропонують тек­сти, що належать до художнього та інших стилів.

Текст добирається так, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього не менше 1–2 хв. часу і були достатньо завантажені роботою.

Обсяг текстів (кількість слів) для контрольного завдання орієнтовно визначається за табл. 8.


Таблиця 8


Клас

Обсяг текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

360–450

300–360

6-й

450–540

360–420

7-й

540–630

420–480

8-й

630–720

480–540

9-й

720–810

540–600

10-й

810–900

600–660

11-й

900–990

660–720

12-й

990–1100

720–8003. ^ Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання тестового характеру, складені за текстом, та швидкість читання.


4. Оцінювання. Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома критеріями: розуміння прочитаного та швидкість читання.

Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки: правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється 1 балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).

Швидкість читання мовчки (слів за 1 хв.) по класах оцінюється з урахуванням орієнтовних норм, визначених у табл. 9.


Таблиця 9


Класи

Обсяг текстів

5-й

100–150

6-й

110–180

7-й

120–210

8-й

130–240

9-й

140–270

10-й

150–300

11-й

160–330

12-й

170–360Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності враховується таким чином:

7–9 балів може одержати лише учень, швидкість читання в якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу; 10–12 балів може одержати лише учень, швидкість читання в якого наближається до максимальних показників для відповідного класу.

Той, хто не виконує зазначених норм швидкості читання мовчки, одержує на 2 бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень
7-го класу повинен одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю, меншою ніж 120 слів за 1 хв., то йому виставляється не 10, а 8 балів.

У цілому оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на запитання тестового характеру та належну швидкість читання). У тому разі, коли учень із певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову перевірку, щоб одержати відповідний бал.

^ Оцінювання знань та вмінь з мови


Оцінювання знань та вмінь з мови здійснюється тематично. Зміст контролю визначається згідно з функціональним підходом до шкільного мовного курсу.


1. Перевіряється матеріал, необхідний насамперед для правильного використання мовних одиниць.

Перевіряють такі знання та вміння з мови:

 • розпізнавати вивчені мовні явища;

 • групувати, класифікувати;

 • сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи при цьому належну форму слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між частинами речення, між реченнями у групі пов’язаних між собою речень тощо;

 • виявляти розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в мовленні.

Перевірка здійснюється фронтально у письмовій формі із застосуванням завдань тестового характеру.


2. ^ Для контрольної перевірки використовують завдання тестового характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень.

Рекомендується пропонувати учням 6 завдань, складність яких збільшується від класу до класу.

Орієнтовно два з них мають стосуватися розпізнавання мовних одиниць, а чотири – їх побудови, реконструювання, використання.

До кожного завдання учням пропонується дібрати власні приклади.

Обсяг завдань визначається так, щоб контрольна перевірка за певною темою тривала 15–20 хв. (з огляду на можливості виконання завдання учнем середнього рівня підготовки).


 1. ^ Одиниця контролю – вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади.
 1. Оцінювання результатів контрольної роботи здійснюється таким чином: за правильне виконання кожного із 6 запропонованих завдань учень одержує по 1 балу. 1 бал за кожне завдання учневі додається в разі само­стійного добору прикладів.

Оцінювання здійснюється так, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову перевірку, щоб одержати відповідний бал.


^ Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь учнів


Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є списування, зорово-слуховий і слуховий диктанти.

У 5–6 класах використовується списування та слуховий диктант, у 7–9 класах – слуховий диктант.


1. Перевіряються вміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належно оформляти роботу.

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.


2.^ Матеріал для контрольного завдання.

Для контрольного диктанту (списування) використовується текст, доступ­ний для учнів певного класу.

У табл. 10 подається обсяг письмових робіт з правопису – списування, зорово-слухового та слухового диктантів (кількість слів у тексті).


Таблиця 10


Клас

Списування

Зорово-слуховий диктант

Слуховий диктант

5-й

80–9080–90

6-й

90–10090–100

7-й90–100

100–110

8-й100–110

110–120

9-й

120–130

10-й

130–140

11-й

140–150

12-й

150–160


Примітка. Під час визначення кількості слів у диктанті (тексті для списування) враховуються як самостійні, так і службові слова.

Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації, були представлені 3–5 прикладами. Однак для списування добирають тексти, не обмежуючись вивченими правилами орфографії та пунктуації.


 1. Одиниця контролю: текст, записаний учнем під диктовку.
 1. Оцінювання.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

 • помилка в одному й тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах, вважаються різними помилками;

 • розрізняють грубі й негрубі помилки;

 • п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

 • орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються.


Списування оцінюється на тих самих підставах, але однаково враховуються помилки на вивчені й невивчені правила.

Оцінювання здійснюється за таблицею 11.

1   2   3   4   5   6Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-11 класи Академічний рівень Пояснительная записка
Программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах общегуманитарного профиля
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Академічний рівень Пояснительная записка
Программа предназначена для обучения учащихся 10-12 классов общегуманитарного профиля на академическом уровне. На изучение предмета...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання література російська та зарубіжна (інтегрований курс) 10-12 класи Рівень стандарту
Программы курса «Литература» (русская, зарубежная) для школ с русским языком обучения разработаны в соответствии с Государственными...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Література (російська та світова) Профільний рівень 10-11 класи Укладачі
Данная программа подготовлена для 10 – 11 классов филологического профиля школ с русским языком обучения
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання література російська та зарубіжна (інтегрований курс) 10-12 класи Академічний рівень
Программы курса «Литература» (русская и зарубежная) для 10-12 классов школ с русским языком обучения (академический уровень) разработаны...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою пояснительная записка
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
У45 Українська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (філологічний напрям) література російська та зарубіжна (інтегрований курс)
Данная программа подготовлена для 10 – 12 классов филологического профиля школ с русским языком обучения
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (філологічний напрям) російська мова 10-12 класи
Государственного стандарта базового и полного среднего образования и конкретизируется в ряде документов (Национальная доктрина развития...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання російська мова 10-12 класи Рівень стандарту Пояснительная записка Цели и задачи обучения iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи