Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів icon

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/5
Дата конвертації13.01.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5

^ 4.3. Створення кабінету інформаційно-комунікаційних технологий

За подготовку приміщення для монтажу НКК та оснащення його обладнанням відповідно до вимог нормативних документів відповідає директор ЗНЗ. Тому на етапі планування створення кабінету слід проаналізувати документи, які регламентують основні вимоги до приміщення і облад­нання. Якщо обладнання кабінету постачається централизовано то вимоги до комплектації та тех­нічних характеристик, як правило, дотримують­ся. Якщо планується придбання обладнання іншими шляхами (за кошти місцевих бюджетів тощо), след обирати таку специфікацію ообладнання, яка б відповідала чинним на даний момент вимогам до НКК централізованого постачання.

Виконавець робіт з монтажу, налагодженню та введенню НКК в експлуатацію відповідає за його роботоздатність, комплектність та відповідність функціональних і технічних ха­рактеристик складових його частин вимогам, викладених у зазначених документах.

Введення НКК та іншого обладнання в екс­плуатацію здійснюють представник виконавця робіт по встановленню НКК разом із директо­ром школи та завідувачем кабінету.

Відкриття кабінетів обчислювальної техніки погоджується з органами пожежної безпеки, дер­жавного санепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних дослі­джень. На кожний кабінет комп'ютерної техні­ки повинен заповнюватись паспорт (додаток 1 до ДСанПіН 5.5.6.009-98 та ГОСТ 12.1.004-91). Оцінка відповідності КПКТ вимогам охорони здо­ров'я і безпеки відповідно до пп. 1.9 ДСанПіН 5.5.6.009-98 виконується органами Державного санпіднагляду України.


^ 4.4. Заходи, спрямовані на забезпечення збереження матеріальних цінностей

Комплектація кабінету здійснюється відпо­відно до Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та об­ладнання загального призначення для загаль­ноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року № 367.

Облік матеріальних цінностей КПКТ ведете­ся відповідно до чинних нормативно-розпоряд­чих документів. Матеріальна відповідальність, як правило, покладається на штатного праців­ника навчального закладу—вчителя інформа­тики або завідувача кабінету.

Облік матеріальних цінностей тривалого ко­ристування ведеться з використанням інвентарної книги встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скреплена печаткою.

^ Зразок інвентарної книг

з/п


Назва предмету


Інвентарний номер


Коли придбано


Кількістьі вартість


^ Час і причина списання
Витратні матеріали (матеріали, які витрачаються в процесі роботи — папір, картриджі, диске­ти, миючі засоби тощо) обліковуються з використанням матеріальної книги.

^ Зразок матеріальної книги

з/п


Назва матеріалу, виробу

——реву


Коли придбано


Одиниці вимірювання


Наявність


Списування обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

Збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється в кабінеті, лаборант­ських приміщеннях. Облік матеріальних цінно­стей, у тому числі програмного забезпечення, доцільно вести і у електронному вигляді.


^ 4.5. Технічне обслуговування програмно-апаратних засобів

Технічне обслуговування програмно-апарат­них засобів здійснюється відповідно до супроводжувальної документації НКК та чинних нормативних документів. Встановлення та на­лагодження програмних засобів, якщо умови ліцензії відповідного програмного засобу не вка­зують на інше, здійснюється працівниками начального закладу. Відповідальність за дотри­мання ліцензійних угод до програмних засобів покладається на адміністрацію навчального закладу.

Протягом гарантійного терміну ремонт об­ладнання виконується постачальником або іншими сервісними організаціями відповідно до гарантійних зобов'язань. Тому на етапі придбання або укладання угод на постачання облад­нання слід уважно проаналізувати супровідну документацію з метою визначення доступності наступного гарантійного ремонту і обслуговування всіх компонентів НКК, оскільки можливі випадки, у яких внаслідок віддаленості відпо­відного сервісного центру, стає надто складно скористатись правом на гарантійний ремонт. Перевагу, таким чином, слід віддавати таким компонентам НКК, для обслуговування яких існують сервісні центри, розташовані у населе­ному пункті, у якому розташовано ЗНЗ.

Дрібний ремонт НКК (після завершення гарантийного терміну і у межах, визначених супроводжувальною документацією) може виконуватись особами, що пройшли відповідний інструктаж. Складніший ремонт повинний виконуватись у промислових умовах кваліфікованим персоналом відповідних сервісних організацій.

Для здійснення технічного обслуговування обладнання КПКТ адміністрацією ЗНЗ слід передбачення укладнення угод їз підприємствами, які спеціалізуються на виконанні відповідних робіт.


^ 4.6. Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у КПКТ

Для проведення практичних занять з комп’ютерами класи діляться на дві підгрупи відповідно до МОН Н 20.02.2002 р. № 128.

Щоденне прибирання приміщення повинне здійснюватись технічним персоналом ЗНЗ. Необхідно підтримувати чистими світильники та скло вікон. Чистити (при потребі – мити світлорозсіювачи) світильники слід не менше двох разів протягом навчального року. Проводити своєчасну заміну ламп.

Під час перерви між уроками обов’язково провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання(такий режим прибирання нормалізує співвідношення важких і легких аерофонів і знижує рівень статичного електричного поля).

Організуючи навчання дітей у комп’ютерних класах, адміністрація навчального закладу і вчителі повинні забезпечувати дотримання режимних моментів.

За ДСанПіН 5.5.6.009-98 визначено такий режим безперервної роботи учнів за комп’ютером:

• для учнів 1-х класів – 10…12 хв.; для учнів 2-5х класів – до 15 хв.; 6-7-х кл. – 15…20 хв.; 8-9-х класів – 20…25 хв.; 10-11-х класів – 25…30 хв. Через 2-3 уроки робота за комп’ютером може бути повторена за зазначеними нормами;

• для учнів 10—11-х класів можлива органі­зація спарених уроків, але при цьому безперервна робота з ПКповинна тривати на першому уроці 25…30 хв, а на другому - 15…20 хв з обов'язковою перервою між ними не менше 10хв. Бажано один кабінет виділити для навчан­ня молодших школярів, другий — для середніх класів, а ще один для старшокласників, що дасть змогу обладнати робочі місця відповідно до зросту учнів.

В одному приміщенні повинно бути не більше 12 комп'ютеризованих робочих місць для учнів і одного - для вчителя.

На початку роботи у кабінеті учні:

• закріплюються за робочими місцями (із врахуваванням індивідуальних особливостей — зріст, зір, слух та ін.);

•ознайомлюються під керівництвом учителя із правилами роботи у кабінеті та правилами безпеки життєдіяльності;

• складають залік з правил роботи у кабінеті та правил техніки безпеки, що засвідчується відповідними записами у «Журналі реєстраціії ввідного і періодичного інструктування з безпеки життєдіяльності» (додаток2).

^ 4.7. Персонал КПКТ

При створенні КПКТ у ЗНЗ слід передбачити наявність посад: завідувача кабінетом, до посадових обов'язків якого віднести планування проведення навчально-виховної роботи, органі­зацію обслуговування та ремонту обладнання, планування поповнення фондів педагогічних програманих засобів; лаборанта, до посадових обов'язків якого віднести підготовку обладнання кабінету до проведення навчально-виховної роботи, ведення обліку експлуатації програмно-апаратного забезпечення та іншого обладнання КІКТ, ведення обліку використання фондів педагогічних програмних засобів. За наявності умов бажано введення посади інженера (техніка) з обслуговування обладнання КПКТ.

На персонал, який виконує роботи у КПКТ, пов'язані з експлуатацією обладнання, поширюються вимоги дотримання ДНАОП Н 10.02.1999 р, № 21 та ДНАОП 0.00-1.21-98.

Персонал, який виконує роботи у КПКТ повинний проходити інструктаж з техніки безпе­ки (1 кваліфікаційна група) у порядку та з періодичністю, яка визначається чинними по­ложеннями.


^ 4.8. Вказівки з проведення інструктування учнів з безпеки життєдіяльності

З метою виховання в учнів свідомого ставлення до роботи у КПКТ, засвоєння ними правиль­них, безпечних прийомів і методів роботи проводиться інструктування і навчання учнів з безпеки життєдіяльності і гігієни праці.

Основним документом, який регламентує правила безпеки життєдіяльності, є затвер­джені у встановленому порядку Правила безпе­ки життєдіяльності.

Інструктування і навчання, проводиться з усіма учнями на вступному занятті у кабінеті і перед проведенням практичної роботи.

На ввідному інструктуванні учитель ознайом­лює учнів з правилами розпорядку, правилами поведінки, правилами безпеки життєдіяльності, з джерелами небезпеки і з відповідними захода­ми, які дозволяють уникати небезпеки.

Ввідне інструктування проводить завідувач кабінету (учитель,) у формі лекції або бесіди.

Інструктування перед роботою на ПЕОМ доповнює ввідне інструктування. Метою цього етапу навчання є ознайомлення учнів з правильною організацією робочого місця, можли­вими небезпеками під час виконання конкретної роботи.

Після завершення інструктування учитель фіксує проведення заходу у журналі (зразок журналу подано у, додатку 2) і дозволяє розпо­чати самостійну роботу тільки після того, як переконається у тому, що учні засвоїли прави­ла поведінки і правила безпеки життєдіяль­ності.

Інструктування на робочому місці повинне бути коротким, містити чіткі і однозначні вказівки, супроводжуватись демонструванням правильних і безпечних прийомів праці.

У процесі виконання практичних робіт учи­тель систематично контролює виконання вказі­вок кожним учнем.

^ Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій

1. Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимагають акуратної роботи та бережного відношення, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, не виконувати ніяких дій з обладнанням без дозволу учителя. 2. На робочих місцях розташовано облад­нання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апа­ратурою може призвести до травм. Тому суворо заборонено:

• вмикати і вимикати апаратуру без вказів­ки учителя;

• торкатися роз’ємів з’єднувальних кабелів та самих кабелів;

• торкатися екрана та тильної частини монітора;

• перемищувати увімкнені складові обчислю­вальної системи (системний блок, монітор тощо);

•класти будь-які предмети на системний блок; монітор, клавіатуру;

•приносити та використовувати нсосії даних (дискети, компакт-диски) без дозволу вчителя.

3. Недозволяється знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відповідальної особи — завідувача кабінету, учителя, лаборанта.

4. Недозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором «миша» брудними або вологими руками.

5. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. При появі запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

6. До початку роботи і ввімкнення апаратури:

• переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання робочого місця;

• сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від очей до екрану повинна бути не менше 50 см, учні, які мають окуляри для постійного носіння по­винні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарем не вказано іншого; розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях,

поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів («мишки», джойстика) ­

таким чином, щоб було зручно працювати;

•дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки упослідовності, нередбаченій відповідними інструкціями.

7. Робота на комп’ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому не можна розпочинати роботу, при недостатньому освітленні та поганому самопочутті.

8. Протягом роботи за комп'ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слідкуйте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає:

• аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам'ятати (або записати) і повідомити викладача (лаборанта);

• якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними звуками, світінням ава­рійних індикаторів тощо, слід припинити ро­боту і повідомити викладача.

9. При роботі учнів за комп'ютеризованими робочими місцями вони не повинні вставати, коли до класу заходить будь-який відвідувач.

10. Завершення роботи з апаратурою:

• вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями і за вказівкою викладача;

• після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп'ютера, слід вимкнути живлення системного блоку, або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення.

11. У кабінеті категорично заборонено прий­мати їжу, користуватись розпилювачами пар­фумів, лаків для волосся тощо. Не слід користуватись мобільними телефонами.

12. Суворе дотримання цих правил дозволяють уникнути шкоди здоров'ю, зберегти обладнання.

Примітка: «Правила...» необхідно розмножити у кількості, достатній для фронтального ознайомлення з ними групи учнів (15-20 примірників).

Додаток 4

^ СПЕЦИФІКАЦІЯ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Склад та мінімально допустимі характеристики навчальних комп’ютерних комплексів для інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів

(додаток 1 до наказу №524 від 23 вересня 2002р.)з/п


Найменування

Кількість


1.1


Комп'ютер вчителя у складі:


1
материнська плата (на базі чипсета Іntel)


1
процесор типу Intel PI 800 MHz (Іntel Р4 2 GHz)


1
ОЗУ 256 Мb


1
HDD 40(60) Gb


1
відеокарта AGP 16 (32) Мb + ТV Out


1
відеомонітор SVGA 17" LRNI, 85 Нz ТСО-99


1
^ CD ROM 48-speed (52[-speed)


1
звукова карта 16 bit


1
FDD 1.44 Mb (3,5")


1
мережева карта Еthernet card РСІ 10/100 Мb


1
^ Модем 56k ext


1
принтер ф. А4


1
клавіатура РS/2 (укр./рос./лат.)


1
маніпулятор «миша», килимок


1
звукові колонки, активні


1
стереогарнітура (головні телефони + мікрофон)


1
корпус АТХ з блоком живлення


1
сканер (600 х 1200 dpi) ф. А4


1
блок безперебійного живлеиня 350 VА


1
^ Операційна система Windows 98 (Windows XP Pro) (рое./укр.)


1

1.2


Комп'ютер учня у складі:


4-15
материнська плата (на базі чіпсета Іntel)


1процесор типу Intel Celeron 800 MHz (Intel Celeron 1.7 GHz


1ОЗУ 128 Мb


1HDD 20 (40) Gb

1FDD 1.44 Mb (3.5)

1відеокарта SVGA 16 Mb (на платі або інтегрована)


1відеомонітор SVGA 15 LRNI, 85 Нz ТСО-95 (ТСО-99)


1клавіатура PS/2 (рос./лат.)


1^ Маніпулятор «миша», килимок


1Звукова карта 16 bit


1
^ Корпус micrо АТХ з блоком живлення;


1
Мережева картка Ethernet card РСІ 10/100 Мb


1
^ Стереогарнітура (головні телефони + мікрофон)


1
Операційна система Windows 98 (Windows XP Home) (рус7укр.)


1

1.3


Комплект мереженого обладнання (комутатор НUB, кабелі, конектори)


1

2


Магнітні носїї (дискети 3,5")


50

3


Програмне забезпечення базових Інформаційних технологій: «Microsoft Office 2000Рго (Оffice ХР Рго) укр/рус.»: Мicrosoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint (з правом використання на всіх комп'ютерах НКК)


1

4


Прикладні програми ***

5


Меблі, які мають сертифікати відповідності педагогічним та санітарним вимогам (столи для комп'ютерів учня і вчителя, стільці для учнів, крісло для вчителя).


Відповідно до

кількості комп'ютерів в

НКК

1   2   3   4   5Схожі:

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 1 Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі — кпкт, кабінет) призначений для формування інформаційно-ос­вітнього...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПро затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №407 від 20. 05. 2004 р. Про затвердження Положення
Наказ мон №407 від 20. 05. 2004 р. "Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Закону України „Про загальну середню освіту” з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу й оснащення...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №163 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
«Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних...
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів iconПро використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Надсилаємо для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи