Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ icon

Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
НазваПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Сторінка2/5
Дата конвертації17.01.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
^

Структура навчальної програми


Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану (табл. 1).

Таблиця 1

Клас

Кількість годин

на тиждень

Загальна кількість годин

5 клас

1

35

6 клас

1

35

7 клас

1

35

8 клас

2

70

9 клас

2

70

Всього

245

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями:

 • інформація, інформаційні процеси, системи, технології;

 • комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

 • комп’ютерні мережі;

 • інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних;

 • комп’ютерне моделювання;

 • основи алгоритмізації та програмування.

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Лінійність реалізується шляхом ознайомлення учнів з поняттями інформації, інформаційних процесів, систем і технологій, інформаційної моделі та комп’ютерним моделюванням, операційною системою й прикладними програмами захисту та архівування даних, графічним редактором, текстовим і табличним процесорами, засобами створення та опрацювання публікацій, редакторами презентацій й об’єктів мультимедіа, системою управління базами даних, сервісами Інтернету, поняттям алгоритму, базовими структурами алгоритмів, навчальним середовищем виконання алгоритмів. Змістова лінія «Основи алгоритмізації та програмування» є наскрізною для всього курсу.

Концентричність охоплює ознайомлення учнів з поняттями інформатики і інформаційно-комунікаційними технологіями на різних рівнях складності, поступово доповнюючи і розширюючи їх зміст залежно від рівня сформованості загальнонавчальних навичок, вивченого навчального матеріалу з інших предметів і вікових особливостей розвитку учнів відповідних класів. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні:

 • перший рівень (5 – 7 класи) – ознайомлення з базовими поняттями курсу, формування орієнтувальної основи дій щодо роботи з персональним комп’ютером, комп’ютерними мережами, інформаційними технологіями, навчальним середовищем виконання алгоритмів, формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей під час виконання репродуктивних і проблемних завдань, зокрема індивідуальних навчальних проектів та компетентнісних задач, виконання яких передбачає використання однієї з інформаційних технологій або програмного середовища;

 • другий рівень (8 – 9 класи) – формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей при виконанні репродуктивних, проблемних і евристичних (частково-пошукових) завдань, зокрема індивідуальних і групових проектів, компетентнісних задач, виконання яких передбачає використання кількох різних інформаційних технологій або програмних середовищ.

У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу для кожного класу і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування мети і завдань навчання на уроках, надасть змогу виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.

Зміст навчання інформатики структуровано за темами із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю та авторам підручників надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Водночас учитель не може порушувати порядок вивчення тем, між якими є змістові залежності (рис. 1). Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (до 15 % від загального навчального часу для кожного класу). При цьому вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми.Рис. 1. Змістові залежності між темами курсу інформатики

Зміст навчального предмета «Інформатика» містить фундаментальну складову, що реалізується шляхом вивчення основ науки «Інформатика», має прикладну спрямованість, що реалізується під час виконання запланованих тематично відповідних практичних робіт, розв‘язання компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів та застосування різних форм (індивідуальної, парної, групової й колективної) організації діяльності учнів та інноваційних методів навчання.

Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері є важливою складовою уроку інформатики. Їх мета може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація знань; формування вмінь, навичок і здібностей; поточне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо).

У 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

   • визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;

   • пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);

   • управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;

   • інтеграція: учень порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук.

   • оцінка: учень правильно шукає відомості у базі даних, вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;

   • створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;

   • передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.

При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8 класі - двох технологій або в двох середовищах, у 9 класі – кількох технологій або в кількох середовищах.

Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. ^ Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим і для всіх учнів класу.

Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну чи групову. В процесі виконання навчальних проектів досягається і навчальна мета (розширення і поглиблення теоретичної бази знань учнів, надання результатам практичної значущості, їх придатності до розв’язування повсякденних життєвих проблем, диференціація навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів), і науково-дослідна. При виконанні роботи учні самостійно ознайомлюються з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх.

Проектування та реалізація навчальних проектів може здійснюватися за такими етапами:

 • визначення мети проекту із зазначенням здатностей, знань, умінь, навичок, яких повинні набути учні в результаті роботи над проектом;

 • презентація ситуацій, які дають змогу виявити одну чи кілька проблем з обговорюваної тематики;

 • висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми («мозковий штурм»), обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез;

 • обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах, обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки висунутої гіпотези;

 • обговорення форми подання результатів;

 • робота індивідуально або в групах над пошуком фактів, аргументів, які підтверджують чи спростовують гіпотезу;

 • захист проектів (гіпотез розв’язування проблеми) кожною групою та засвоєння інформації всіма учнями класу;

 • порушення нових проблем.

^ Оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу.

Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод «Портфоліо». Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для внесення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки учня тощо.

У програмі передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань тощо.
1   2   3   4   5Схожі:

Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconІнформатика 5-7 класи Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: Ломаковська Г. В., учитель-методист інформатики ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу «Основи інформатики. 8 клас» Автори: В. В. Володін, І. Л. Володіна, Ю. О. Столяров „ Основи інформатики. 8 клас 2 (1) год на тиждень
Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу «Сходинки до інформатики» 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка Мета і завдання навчального курсу
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconНавчальна програма курсу «інформатика»
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconНавчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем'єр”, 2003
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика 10-11...
Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів Вступ iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи