Ккалендарно-тематичне планування icon

Ккалендарно-тематичне планування
Скачати 376.71 Kb.
НазваКкалендарно-тематичне планування
Дата конвертації11.03.2013
Розмір376.71 Kb.
ТипДокументи

Ккалендарно-тематичне планування

з української мови для 10 класу.

Профіль – українська філологія

(140 год. на рік: 4 год. на тиждень)

за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 10-11 класи. ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філолгічнтй напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Автори Л.І.Мацько, О.М.Семеног,– Київ: Грамота, 2009. – 136 с.,,Погоджено” ,,Затверджено” ____________2011 р. ____________ 2011 р. _________ (___________) ______(___________)


І семестр
п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.
Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні (5 год).1.

Мова як суспільне явище.

1
2.

Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Причини звуження функцій мови.

1
3.

РЗМ № 1. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування. Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма.

1
4.

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. "Мовний суржик", його причини. Пролеми екології української мови.

1
5.

РЗМ № 2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.

1
6.

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов′янських мов. Ознаки самобутності української мови. Спiльнi й вiдмiннi риси української мови поряд з iншими слов’янськими мовами.

1
7.

РЗМ №3. Монологічне і діалогічне мовлення. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференціях.

1
8.

^ Стилістика і культура мовлення. Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників. Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення. Словник-довідник з культури української мови.

1
9.

Контрольний диктант.

1^ З історії розвитку української мови (короткі відомості) ( 4 год).10.

Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

1
11.

Поява писемності у східних слов′ян. Створення слов′янського алфавіту. Кирило і Мефодій, їх роль у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов'янських систем письма. Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис.

1
12.

РЗМ № 4. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).

1
13.

Короткі відомості з історії української писемності. "Граматика" Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

1
14.

Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

1
15.

Контрольна робота за темою ,, Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови (короткі відомості) ”.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


^ Українська мова як вища форма існування національної мови (3 год.)16.

Форми існування української мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

1
17.

РЗМ № 5. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (неофіційна розмова).

1Запис у журналі без дати: Діалог18.

Поняття про літературну мову та її діалекти. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Український міський сленг. Мова села.

1
19.

^ Стилістика і культура мовлення. Понятя про стилістичну систему української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).

1
20.

РЗМ № 6. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів. Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів. Можливості комп'ютерних текстових редакторів.

1^ Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему (7 год.)21.

Місце фонетики та орфоепії в національно-мовному просторі особистості. З історії української фонетики.

1
22.

Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза. Звук мовлення і фонема. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми.

1
23.

Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж, та [й].

1
24.

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с]. Основні випадки чергування у –в, і – й, з – із – зі (зо)25.

РЗМ № 7. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

1
26.

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

1
27.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.

1
28.

Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого мовлення, художнього мовлення. Використання орфоепічного словника.

1
29.

РЗМ № 8. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


^ Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови (4 год.)30.

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз], шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних). Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

1
31.

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова ЗМІ, дикторів радіо і телебачення. Сценічна мова. Причини відхилення від орфоепічних норм. Місце сім'ї в мовному вихованні особистості. Територіальні варіанти літературної вимови. Вимова деяких граматичних форм. Особливості вимови імен та по батькові.

1
32.

Інтонаційні особливості українського мовлення. Смислорозрізнювальна функція інтонації. Наголос в українській мові, його види (емфатичний, фразовий, логічний). Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. Наявність вільного рухомого наголосу в словах. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу. Тенденції українського мовлення на сучасному етапі.

1
33.

РЗМ № 9. Контроль читання мовчки.

Робота над помилками, допущеними в переказах.

1Запис у журналі без дати: Читання мовчки34.

^ Стилістика і культура мовлення. Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника як кодексу орфоепічної норми. Мовні недоліки у вимові й наголошуванні, шляхи їх усунення. Порушення акцентуаційних норм під впливом діалектного оточення.

1^ Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів (7 год.)35.

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий. Характеристика написань за цими принципами.

1
36.

РЗМ № 10. Науковий стиль, сфери використання і призначення наукового стилю. Основні ознаки наукового стилю: логічність, точність, абстрактність, узагальненість, об′єктивність викладу. Наукова метафорика.

1
37.

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо. Cкладні випадки правопису м'якого знака. Cкладні випадки правопису апострофа.

1
38.

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

1
39.

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

1
40.

РЗМ № 11. Доповідь в науковому стилі за складним планом.

1
41.

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження. Історичний коментар до різних мовних явищ.

1
42.

^ Стилістика і культура мовлення. Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

1
43.

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.

1
44.

^ Контрольна робота за темою „ Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів ”.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


^ Лексикологія української мови як учення про лексичний

склад (15 год.)45.

Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Походження і розвиток лексичного значення. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови.

1
46.

РЗМ № 12. Усний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі.

1Запис у журналі без дати: Усний твір47.

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів.

1
48.

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора, метонімія, синекдоха). Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми.

1
49.

РЗМ № 13. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

1
50.

Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Антоніми та їх види.

1
51.

Стилістика і культура мовлення. Лексичні норми. Уживання слова відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.

1
52.

Стилістично забарвлені лексичні засоби мови. Відображення метафор, метонімій, синекдох у тлумачних словниках. Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу. Стилістичне забарвлення синонімів. Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). Стилістичні функції паронімів. Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словник символів.

1
53.

РЗМ № 14. Контроль аудіювання.

Робота над помилками, допущеними в творах на суспільну тему.

1Запис у журналі без дати: Аудіювання54.

^ Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов′янських мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської).

1
55.

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень. Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Новi iншомовнi запозичення.

1
56.

Кальки. Варваризми. Поняття про старослов′янську мову, її ознаки, роль в розвитку української мови.

1
57.

^ Стилістика і культура мовлення. Словник іншомовних слів. Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. Стилістична роль старослов'янізмів у мовленні. Словник омонімів, паронімів.

1
58.

Контрольний диктант.

1
59.

^ Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Загальновживані слова. Лінгвокультуреми - слова з національно-культурним компонентом значення. Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія.

1
60.

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми. Специфічно професійна лексика. Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи.

1
61.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання діалектизмів, просторічної лексики, етнографізмів, жаргонізмів, арготизмів, вульгаризмів у художньому та публіцистичному стилях. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики. Робота з діалектним словником. Терміни в науковому стилі. Стилістичне використання канцеляризмів, штампів. Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції (русизми, полонізми). Словник лінгвістичних термінів. Словник діалектизмів.

1
62.

^ Активна і пасивна лексика. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливiсть вiдтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми.

1
63.

^ Стилістика і культура мовлення Стилістична роль архаїчної лексики. Реактивація (відновлення) пасивної лексики, повторна активація. Стилістичні функції неологізмів. Нові слова у словниках.

1
64.

Контрольна робота за темою „ Лексикологія української мови як учення про лексичний склад ”.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична
^ Контроль за виконанням програми за І семестр (10 клас)


Форми контролю

К-сть годин за програм.

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

3Письмо:

переказ


1твір

1Правопис: диктант

2Аудіювання

1Читання мовчки

1Говоріння:

Усний переказ


-Усний твір

1Діалог

1

,,Погоджено” ,,Затверджено” ____________2012 р. ____________ 2012 р. _________ (___________) ______(___________)

ІІ семестр


уроку

Зміст програмового матеріалу

К-сть год

Дата пров.
^ Фразеологія як розділ мовознавства (6 год.)65.

Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення.

1
66.

РЗМ № 15. Усний переказ тексту наукового стилю.

1Запис у журналі без дати : Усний переказ67.

Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

1
68.

Прислів′я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

1
69.

РЗМ № 16. Читання мовчки тексту наукового стилю. Переглядове читання (практично).

1
70.

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.

1
71.

Фразеологізми з професійної мови. мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови. Фразеологічні запозичення з інших мов.

1
72-73.

РЗМ № 17-18. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю.

2
74.

Стилістика і культура мовлення. Національно-мовний колорит фразеологiї. Уживання фразеології у різних стилях. Стилiстичні засоби фразеологiчних одиниць у творах видатних письменників. Фразеологічні словники і довідники.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


^ Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників (3 год.)75.

РЗМ № 19. Робота над помилками, допущеними у переказах.

1
76.

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках.

1
77.

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), "Лексикон" Памво Беринди (1627 р.).

1
78.

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби лексикографії.

1^ Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову

і творення слів (8 год).79.

Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв'язки між ними. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення.

1
80.

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні.

1
81.

РЗМ № 20. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю.

1
82.

Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Етимологія як учення про походження слів.

1
83.

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.

1
84.

Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

1
85.

Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою. Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

1
86-87.

РЗМ № 21-22. Контрольний вибірковий переказ тексту художнього стилю.

2
88.

Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм. Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова.

1
89.

Усунення помилок, пов'язаних із порушенням норм українського словотвору. Морфемний словник. Етимологічний словник.

1
90.

РЗМ № 23. Робота над помилками, допущеними у переказах.

1
91.

Контрольна робота за темою ,, Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів ”.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична


^ Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

(30 год).92.

Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень.

1
93.

Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.

1
94.

РЗМ 24. Аудіювання тексту наукового стилю (критичне). Оцінка прочитаного.

1
95.

Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови. Складні випадки правопису різних частин мови.

1
96-97.

РЗМ № 25-26. Доповідь на суспільну тему в публіцистичному стилі на основі двох-трьох джерел .

2
98.

Стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби виразності мови. Морфологічні норми. Нормативне вживання форм слова.

1
99.

Самостійні частини мови. Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

1
100-101.

РЗМ № 27-28. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

2
102.

Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Словозміна іменників. Форми іменників О.в. і М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників із сполучниками як, мов, неначе, мов.

1
103.

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменник ІІ відміни. Невідмінювані іменники. Число іменників.

1
104.

Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

1
105.

^ Стилістика і культура мовлення. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. Особливості роду іменників - назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду. Стилістичні особливості форм числа іменників. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні.

1
106.

РЗМ № 29. Контроль аудіювання.

Робота над помилками, допущеними у переказах.

1Запис у журналі без дати: Аудіювання107.

Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.

1
108.

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові.

1
109.

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.

1
110.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Стилістична роль повних і коротких прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. Словник епітетів української мови.

1
111.

Контрольна робота за темою ,,Частини мови. Іменник. Прикметник ”.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична112.

Своєрідність займенника як частини мови. Співвідносність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Прономіналізація. Перехід займенників в інші частини мови.

1
113.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Ввічливо-пошанне значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Наголос у займенниках. Стилістичні функції займенника воно.

1
114.

^ Числівник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні, порядкові), їх характеристика. Групи числівників за будовою.

1
115.

Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з уменниками у непрямих відмінках. Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і відчислівникових слів (дванадцятиповерховий, десятимільйонний).

1
116.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістична роль числівників. Правильне використання відмінкових форм числівників. Наголос у числівниках. Синонімія числівників. Сполучення іменників з іменниками.

1
117.

^ Дієслово як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова.

1
118.

Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни.

1
119.

Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення.

1
120.

Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

1
121.

РЗМ № 30. Стаття в газету на морально-етичну тему.

1
122.

Стилістика і культура мовлення. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів. Функції дієслова в художному стилі. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична123.

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання.

1
124.

Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на - но, -то.

1
125.

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичні, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

1
126.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичні функції дієслівних форм.

1
127.

Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.

1
128.

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

1
129.

^ Стилістика і культура мовлення.Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.

1^ Службові частини мови, їх загальна характеристика (7 год.)130.

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників.

1
131.

Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.132.

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

1
133.

Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

1
134.

Зв`язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

1
135.

Контрольний диктант.

1
136.

^ Стилістика і культура мовлення. Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення.

1
137.

Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки.

1
138.

Контрольна робота за темою ,, Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови”.

1
139.

РЗМ № 31. Бібліографія. Анотація.

1
140.

РЗМ № 32. Ділові папери: звіт про виконану роботу.

1^ Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична

Контроль за виконанням програми за ІI семестр (10 клас)^ Форми контролю

К-сть годин за програм.

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

^ Контроль мовної теми

3Письмо:

переказ


1твір

1Правопис: диктант

1Аудіювання

1Читання мовчки

-Говоріння:

Усний переказ


1Усний твір

-Діалог

-

Схожі:

Ккалендарно-тематичне планування iconДокументи
1. /календарно-тематичне планування з математики 2010-2011/~$лендарне планування 8A.doc
Ккалендарно-тематичне планування iconДокументи
1. /Календано-тематичне планування. Св_това л_тература. 5 кл. 2013-2014 н. р/5_klas.doc
Ккалендарно-тематичне планування iconДокументи
1. /Календано-тематичне планування. Св_това л_тература. 5 кл. 2013-2014 н. р/5_klas.doc
Ккалендарно-тематичне планування iconТематичне планування

Ккалендарно-тематичне планування iconТематичне планування

Ккалендарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування

Ккалендарно-тематичне планування iconКалендарно тематичне планування 10 к л а с

Ккалендарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування з алгебри 10 клас

Ккалендарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування з геометрії 12 клас

Ккалендарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування з геометрії 11 клас

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи