Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень icon

Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень
Скачати 111.14 Kb.
НазваОрієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень
Дата конвертації11.03.2013
Розмір111.14 Kb.
ТипДокументи

Орієнтовний календарно-тематичний план

Українська мова. 11 клас

Академічний рівень

(70 год, 2 год на тиждень)

Мовна змістова лінія – 40 год , мовленнєва змістова лінія – 24 год

(6 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)


І семестр


Тема уроку

Кількість

годин

Дата

1

Повторення вивченого в 10 класі.

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

1
2

ЗМ. Види запису почутого: докладний запис, конспект.

Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
3

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

1

^ Стилістика мови. Культура мовлення.

Морфологічні засоби стилістики (9 год.).


4

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

1
5

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

1
6

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

1
7

Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми.

Написання складних прикметників.

1
8

ЗМ. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.

1
9

Займенники й контекст. Правопис займенників

ЗМ. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.

1
10,11

ЗМ. Ділові папери. Офіційний лист.

Лист електронною поштою і по мобільною телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.

2
12

ЗМ. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.

1
13

ЗМ. Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.

Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

1
14,15

ЗМ. Стислий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
16

Написання –н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

1
17

Не і ні з різними частинами мови.

1
18

ТКР № 1. Тест (Морфологічні засоби стилістики).

ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1

^ Стилістика простих речень (7 год.).


19

Види простих речень і їх відтінки значень.

ЗМ. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

1
20,21

ЗМ. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

Бібліографія.

2
22

ЗМ. Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

1
23

ЗМ. Синоніміка означено-особових і безособових речень.

1
24

ЗМ. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

1
25

ЗМ. Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів.

Інверсія замість прямого порядку слів.

1
26

ЗМ. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.

Пунктограми у простому реченні.

1
27

ЗМ. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.

1
28

ТКР № 2. Тест (Стилістика простих речень). Контрольний диктант.

1
29

ЗМ. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1

^ Стилістика складних речень (8 год.).


30

Смислові відношення між частинами складних речень.


1
31,32

КЗМ. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
33

ЗМ. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.

1

ІІ семестр


Тема уроку

Кількість

годин

Дата

34

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

1
35

ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

1
36

ЗМ. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

1
37

ЗМ. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

1
38

ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

1
39.40

Пунктограми в складному реченні.

2

^ Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення (3 год.).


41

Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

Пунктограми при прямій мові та діалозі.

1
42

ЗМ. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

1
43,44

ЗМ. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

2
45

ЗМ. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону.

Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1
46

ТКР № 3. Тест (Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення).

ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

1
47,48

ЗМ. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

2

^ Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення (3 год.).


49

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

1
50

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

1
51

ЗМ. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

1
52,53

ЗМ. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

2

^ Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови (8 год.).


54

Лексикологія і фразеологія.

1
55,56

КЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).

2
57

Морфологічна будова слова.

1
58

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1
59

Частини мови.

1
60

Слово, словосполучення. речення.

1
61

Просте речення. Члени речення. Складне речення.

Система розділових знаків.

1
62

Текст, його будова.

1
63

ТКР № 4. Тест (Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови). Контрольний диктант.

1
64

ЗМ. Ділові папери. Доручення. Розписка.

1
65-70

На розсуд учителя

6
Схожі:

Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconОрієнтовний календарно-тематичний план(2012-2013 н р.) Українська мова. 11 клас Рівень стандарту
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconУкраїнська мова 10 клас Академічний рівень
Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна)
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconГеометрія, 10 клас. Академічний рівень Календарно-тематичне планування Підручник: Геометрія, 10 клас. Академічний рівень. (авт. А. П. Єршова та ін.), Збірник самостійних і контрольних робіт, геометрія, 10 клас (авт. Ю. О. Захарійченко)
Збірник самостійних і контрольних робіт, геометрія, 10 клас (авт. Ю. О. Захарійченко)
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconУкраїнська література 10 клас Академічний рівень
Українська література в контексті розвитку суспільства 2 пол. 20 ст. Українська література у світовому контексті, її своєрідність...
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconКалендарно-тематичне планування уроків Біології. 10 клас 52 години (1,5 години на тиждень, 4 години — резервні) (рівень стандарту, академічний рівень)
Узагальнити знання про біологічні науки, показати зв’язок між ними. Ознайомити учнів
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconПідсумкові контрольні роботи з української мови проводяться за посібниками: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
«Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова....
Орієнтовний календарно-тематичний план Українська мова. 11 клас Академічний рівень iconГеометрія, 10 клас. Академічний рівень Календарно-тематичне планування
Аксіоми планіметрії. Основні геометричні фігури та їх властивості. Розв’язування прямокутних трикутників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи