Положення icon

Положення
НазваПоложення
Сторінка1/2
Дата конвертації12.02.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПоложення
  1   2


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  1. Політична партія «Сильна Україна» (далі – Партія) – це об’єднання громадян – прихильників Програми Партії, що діє відповідно до Конституції України, Законів України, Статуту Партії, Програми Партії та інших нормативно правових актів України.

  2. Повна та скорочена назва Партії.

Повна назва Партії: Політична партія «Сильна Україна».

Скорочена назва Партії: «Сильна Україна».

Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання партійної дисципліни та демократії, законності та гласності. Діяльність Партії спрямована на зміцнення державної незалежності України та політичну консолідацію нації, розбудову демократичної правової держави та формування громадянського суспільства, розвиток національної економіки та зростання добробуту громадян України.

  1. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

  2. Партія є неприбутковою організацією і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Партія має власну печатку, штампи, бланки, партійну символіку, інші партійні атрибути, які затверджуються Партією у спосіб, встановлений цим Статутом, та реєструються у встановленому законом порядку.

  1. Партія має право мати своїх прибічників.

Прибічниками Партії визнаються громадяни України, які сприяють Партії в досягненні її мети та завдань, визначених Статутом та Програмою Партії, співпрацюють з Партією в політичних та громадських проектах, що відповідають головній меті та завданням Партії. Прибічники Партії мають право не бути членами Партії.

  1. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, для чого відкриває рахунки в державних і комерційних установах банків України, може набувати майнові та немайнові права, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

  2. Партія не відповідає за зобов’язаннями членів Партії, Держави, а члени Партії, Держава не відповідають за зобов’язаннями Партії.

  3. Місцезнаходження керівних органів Партії – м. Київ.
 1. ^ МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Основною метою діяльності Партії є розбудова суверенної, правової, соціальної і демократичної держави, участь у розробці державної політики, забезпечення утвердження у житті держави і суспільства цінностей свободи, відповідальності, солідарності, справедливості та патріотизму.

  2. Основними завданнями Партії є:

 • формування стабільної, ефективної і дієздатної моделі державного управління, забезпечення відповідальності політиків перед громадянами;

 • посилення ролі регіонального та місцевого самоврядування на основі принципів децентралізації та субсидіарності, забезпечення спроможності органів самоврядування проводити ефективну політику в інтересах людини, надавати громадянам якісні та доступні послуги;

 • удосконалення виборчої системи України, посилення відповідальності парламентарів перед виборцями;

 • затвердження верховенства права в державі, забезпечення кожному громадянину права на швидкий та справедливий судовий розгляд справи у незалежному та неупередженому суді;

 • сприяння подоланню корупції в Україні, забезпечення відкритості органів державної влади;

 • удосконалення системи охорони здоров’я України, забезпечення сучасної, якісної і доступної медичної допомоги для всіх громадян;

 • сприяння подоланню демографічної кризи в Україні, підвищення престижу сім’ї;

 • запровадження активної державної молодіжної політики;

 • сприяння створенню безпечного екологічного середовища, підвищення ефективності державної екологічної політики;

 • удосконалення державної соціальної політики, поглиблення адресності державної соціальної допомоги;

 • удосконалення системи пенсійного забезпечення;

 • захист духовних основ і традиційних цінностей українського народу;

 • збереження статусу української мови як єдиної державної, сприяння розвитку і захисту інших мов, якими спілкуються громадяни України;

 • формування єдиного національного інформаційного і культурного простору;

 • удосконалення системи освіти;

 • впровадження економіки знань та підвищення ролі науки у розвитку сучасного суспільства;

 • подальше формування єдиної національної економічної системи, посилення внутрішніх господарських зв’язків;

 • удосконалення податкової системи України, створення стабільного і прозорого податкового законодавства;

 • створення умов для детінізації економіки;

 • впровадження політики державної підтримки високотехнологічних галузей економіки, орієнтованих на внутрішній ринок;

 • удосконалення регуляторної політики, створення сприятливого середовища для розвитку приватної ініціативи громадян та надання кожному громадянину можливостей для самореалізації;

 • сприяння поліпшенню інвестиційного клімату, заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств та населення;

 • удосконалення бюджетної політики;

 • покращення системи житлово-комунального господарства, надання громадянину можливості для отримання якісних комунальних послуг за доступною ціною;

 • адаптація політики у сфері зайнятості, системи трудових відносин до сучасних ринкових умов;

 • підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, сприяння забезпеченню якості та безпеки сільськогосподарської продукції, формування соціальної інфраструктури сільської місцевості;

 • підвищення обороноздатності країни, формування сучасних та професійних Збройних Сил України;

 • забезпечення енергетичної безпеки, модернізація паливно-енергетичного комплексу України;

 • забезпечення міжнародної безпеки, формування позитивного міжнародного іміджу України;

 • збереження позаблокового статусу України, сприяння проведенню незалежної та рівноправної політики у відносинах з Європейським Союзом;

 • встановлення добросусідських та рівноправних відносин з Російською Федерацією;

 • сприяння реалізації Україною потенціалу регіонального лідера, активізація міжнародної співпраці на центральноєвропейському та пострадянському просторі.

  1. Для реалізації своєї мети, виконання завдань, передбачених Програмою та Статутом, Партія:

 • вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України;

 • підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями та їх об’єднаннями, вступає у міжнародні спілки та засновує їх з додержанням вимог чинного законодавства;

 • пропагує свої ідеї та цілі шляхом проведення масових заходів, розповсюдження інформації, заснування засобів масової інформації, використання державних та місцевих засобів масової інформації, організації семінарів, лекторіїв, круглих столів, громадських слухань тощо;

 • організаційно, ідейно та матеріально підтримує створення та розвиток дитячих, молодіжних, професійних, жіночих, культурних, наукових, екологічних та інших об’єднань громадян, що є прихильниками ідей Партії або реалізують проекти, які відповідають меті та завданням Партії;

 • представляє законні інтереси своїх членів у судах, державних органах та органах місцевого самоврядування;

 • бере участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства України;

 • вносить пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування;

 • одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань, передбачених Програмою та Статутом, відповідно до чинного законодавства України;

 • публічно викладає і відстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;

 • проводить політичні та громадські заходи, бере участь у суспільно-політичній діяльності;

 • використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації в порядку, передбаченому діючим законодавством України;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні.
 1. ^ ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ  1. Членом Партії може бути громадянин України, незалежно від його національності, релігійних переконань, статі, соціального та майнового стану, належності до громадських організацій, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Статут та підтримує Програму Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та реалізації Програми Партії і не є членом будь-якої іншої політичної Партії.

  2. Членство в Партії є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку відповідно до Положення про членство в Партії, яке затверджується Національним Бюро.

Набуття, припинення та зупинення членства в Партії, права та обов’язки членів Партії, вимоги до членів Партії встановлюються цим Статутом, Положенням про членство в Партії та іншими положеннями та внутрішніми документами Партії, які затверджуються Національним Бюро.

  1. Вступ до Партії здійснюється на добровільних засадах, індивідуально на підставі особистої письмової заяви кандидата, яка подається до відповідного Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації або Національного Бюро.

  2. Рішення щодо прийняття громадянина України в члени Партії ухвалюється відповідним Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації або Національним Бюро.

  3. Членство в Партії засвідчується посвідченням члена Партії, зразок якого затверджується Національним Бюро.

  4. Членами Партії не можуть бути судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів державної податкової служби, особи, що відносяться до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, та інші особи, членство яких у політичних партіях обмежено Конституцією України та законами України.

  5. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної дискримінації, порушенням прав і свобод громадянина.

  6. Припинення членства в Партії відбувається:

 • за власним бажанням;

 • внаслідок припинення громадянства України;

 • внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

 • внаслідок відмови від проходження переобліку або його не проходження у встановлений термін;

 • внаслідок виключення з Партії.

  1. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви за місцем обліку до відповідного Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації, а також до Національного Бюро.

Членство в Партії припиняється з дати, вказаної в поданій заяві, однак не пізніше дня реєстрації такої заяви.

  1. Припинення членства в Партії внаслідок припинення громадянства України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії відбувається з дати настання відповідної події.

  2. За рішенням Національного Бюро може проводитись переоблік членів Партії, її окремих партійних організацій.

Порядок проведення переобліку визначає Національне Бюро.

Припинення членства в Партії внаслідок непроходження переобліку настає з часу реєстрації заяви про відмову в проходженні переобліку або з часу закінчення переобліку.

  1. Член Партії, який не виконує обов’язки члена Партії, порушив Статут чи Програму Партії, завдав своїми діями шкоди репутації Партії може бути виключений з Партії у порядку, наведеному нижче.

  2. Рішення щодо виключення з Партії приймається за місцем обліку члена Партії відповідним Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації або у виключних випадках Національним Бюро.

Рішення про виключення з членів Партії доводиться до особи, яку виключили з Партії, у письмовій формі відповідним Секретаріатом місцевої партійної організації, Секретаріатом регіональної партійної організації або, у виключних випадках, Національним Секретаріатом.

Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

Припинення членства в Партії має безпосереднім наслідком припинення членства в його статутних органах, до складу яких цю особу було обрано, або звільнення з займаної посади, на яку особу було призначено рішенням керівних органів партійної організації або керівних органів Партії.

  1. Особа, виключена з Партії, має право оскаржити рішення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття рішення про виключення з членів Партії шляхом подання скарги до Бюро партійної організації вищого рівня, а в разі прийняття рішення про виключення з членів Партії Національним Бюро - до Національної Ради.

В разі задоволення скарги особи, яку виключили з Партії, рішення про виключення з членів Партії скасовується відповідним органом, що розглядав скаргу.

  1. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції України та Законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до партійної організації, де він перебуває на обліку.

Членство в Партії зупиняється з дати, вказаної в заяві.

Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання відповідної письмової заяви до партійної організації, де особа перебувала на обліку до зупинення членства в Партії.

Члену Партії, якого було поновлено, зберігається партійний стаж.

  1. Члена партії, якого було обрано за списками Партії депутатом відповідно до законодавства України, може бути відкликано та достроково припинено його депутатські повноваження в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  2. Член Партії має право:

 • брати участь у статутній діяльності Партії;

 • безпосередньо брати участь у розробленні і реалізації партійної політики;

 • вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;

 • брати участь у реалізації проектів та заходів Партії;

 • звертатися до керівних органів партійної організації, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну і громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

 • звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних органів партійних організацій, керівних органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

 • обирати та бути обраним до керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

 • подавати пропозиції до партійних організацій щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

 • бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

 • на підставі заяви за власним бажанням вийти зі складу відповідного керівного органу партійної організації чи Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;

 • припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням.

  1. Член Партії зобов’язаний:

 • дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;

 • всебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;

 • сприяти поширенню програмних принципів Партії, виробленню партійної політики та втіленню її у життя;

 • виконувати рішення керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії;

 • дотримуватись норм партійної дисципліни;

 • брати участь у роботі партійної організації, керівних органів партійної організації, керівних органів Партії, до яких його було обрано;

 • надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнодержавних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;

 • дбати про зміцнення впливу Партії та її авторитету у суспільстві;

 • дотримуватись норм суспільної моралі та етики;

 • сплачувати членські внески;

 • в разі обрання Народними депутатом України або депутатом органів місцевого самоврядування, увійти до складу фракції Партії (або фракції виборчого блоку, до складу якого входить Партія) та коаліції (до складу якої входить фракція Партії або фракція виборчого блоку, до складу якого входить Партія);

 • зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.
 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
  1. Організації Партії всіх рівнів створюються і діють відповідно до засад, визначених Статутом Партії, а також Положенням про організації Партії та іншими внутрішніми документами Партії, затвердженими Національним Бюро.

  2. В Партії можуть створюватись первинні, місцеві, регіональні партійні організації.

  3. Первинні, місцеві, регіональні партійні організації діють на підставі Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх Положень і документів Партії.

  4. Організації Партії можуть утворюватись і діяти у кожній адміністративно-територіальній одиниці України.

  5. За виключенням первинних партійних організацій в окремій адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна партійна організація відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.

  6. Назва партійної організації складається з назви Партії та виду та назви адміністративно-територіальної одиниці, на території якої така організація створена.

  7. Первинні партійні організації можуть бути створені у складі місцевої партійної організації в межах села, селища, міста (міста районного значення), районів у містах.

  8. Місцеві партійні організації створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

  9. Регіональні партійні організації створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

  10. У своїй діяльності партійні організації керуються рішеннями партійних організацій вищого рівня, рішеннями керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії.

  11. Первинні партійні організації.

   1. Первинна партійна організація створюється на підставі рішення установчих зборів цієї організації, за наявності не менше 3 (трьох) членів Партії.

   2. Рішення про створення первинної партійної організації затверджується відповідним Бюро місцевої партійної організації.

   3. Первинна партійна організація не є юридичною особою. Після свого створення первинна партійна організація повинна пройти процедуру легалізації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

   4. Первинна партійна організація стає структурним утворенням Партії лише після затвердження Бюро місцевої партійної організації рішення про створення первинної партійної організації та легалізації первинної партійної організації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

   5. Первинна партійна організація може бути ліквідована за рішенням Бюро регіональної партійної організації.

   6. Первинна партійна організація веде облік членів первинної партійної організації, які перебувають в ній на обліку, відповідно до Положення про членство в Партії.

   7. Керівним органом первинної партійної організації є Збори, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 6 (шість) місяців.

У Зборах первинної партійної організації з правом голосу приймають участь члени Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації.

Збори первинної партійної організації можуть бути скликані за рішенням Голови первинної партійної організації, на вимогу більше половини членів первинної партійної організації, які перебувають на обліку в первинній партійній організації, або за рішенням відповідного Бюро місцевої партійної організації.

В разі скликання Зборів первинної партійної організації на вимогу Бюро місцевої партійної організації, Бюро місцевої партійної організації визначає порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів первинної партійної організації.

   1. Збори первинної партійної організації є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації.

   2. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації.

   3. Збори первинної партійної організації:

 • визначають напрями діяльності первинної партійної організації;

 • обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки Голову первинної партійної організації;

 • заслуховують звіт Голови первинної партійної організації;

 • обирають делегатів на Конференцію місцевої партійної організації. Квоту щодо кількості делегатів на Конференцію місцевої партійної організації встановлює Бюро місцевої партійної організації;

 • мають право вносити кандидатури для розгляду на Зборах місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації для обрання делегатами на Конференцію регіональної партійної організації;

 • можуть вносити на розгляд Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатур до складу керівних органів місцевої партійної організації, керівних органів Партії;

 • можуть вносити на розгляд Бюро місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міст районного значення) голови та депутатів у сільські, селищні, районні, міські (міст районного значення), районні у містах ради на місцевих виборах;

 • вирішують інші питання діяльності первинної партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

   1. Поточні питання діяльності первинної партійної організації в період між її Зборами вирішує Голова первинної партійної організації.

  1   2Схожі:

Положення iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
Положення iconДокументи
1. /положення 2014 _К/1 диалог 2013.doc
2. /положення...

Положення iconРішення виконавчого комітету міської ради 09. 11. 201 1 № положення про проведення конкурсу відбору осіб для обслуговування відвідувачів Різдвяного ярмарку (далі Положення) Загальні положення 1
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при оголошенні, підготовці та проведенні Конкурсу
Положення iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення iconПоложення про сайт днз №7 м. Нетішин Загальні положення
Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)...
Положення iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах І. Загальні положення > І.І. Примірне Положення про класи з поглибленим вив­ченням окремих предметів у
Положення) розроблено відповідно до за­конів України «Про освіту» та «Про загальну середню осві­ту», Положення про загально­освітній...
Положення iconПоложення "Про організацію охорони праці у закладі" 9 Положення "Про службу охорони праці" 15 Положення "Про навчання з питань охороні праці" 19 Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" 32
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Положення iconПоложення про надання пільг по оплаті за навчання у дитячій музичній школі Загальні положення
Це положення поширюється на позашкільний навчальний заклад, що належить до спільної комунальної власності сіл, селища Близнюківського...
Положення iconПоложення про проведення конкурсу на участь в обслуговуванні відвідувачів "Різдвяного містечка" (далі Конкурс). Загальні положення
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при підготовці, оголошенні та проведенні Конкурсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи