Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері icon

Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері
Скачати 57.72 Kb.
НазваТема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері
Дата конвертації20.02.2013
Розмір57.72 Kb.
ТипДокументи


Дата:

Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері.

Мета:

Тип уроку: засвоєння нових знань.


Хід уроку

  1. Організаційний етап

  2. Вивчення нового матеріалу


1. Етапи розв'язування задач на комп'ютері

Перш ніж одержати очікуваний результат роботи програми на комп'ютері, необхідно виконати досить велику копітку підготовчу роботу. Усі ці дії можна сформулювати у такому вигляді:

постановка задачі;

побудова математичної моделі;

побудова алгоритму;

вибір мови програмування;

складання програми;

трансляція програми;

налагодження програми, контрольний прорахунок;

експлуатація програми.

Постановка задачі

Постановка задачі - це чітке формулювання умови задачі, визначення вхідних даних для її розв'язання, точні вказівки щодо визначення результатів, які мають бути отримані. Розв'язування будь-якої задачі починається з її Постановки. Подекуди безпосередньо в умові задачі присутні чітко визначені математичні поняття. На першому кроці необхідно добре уявити, в чому саме полягає дана задача, які необхідні для її розв'язання початкові дані, яку інформацію вважати результатами розв'язання цієї задачі і її майбутнє застосування.

Побудова математичної моделі

Побудова математичної моделі - це визначення сукупності математичних об'єктів і відношень між ними, які відображають деякі властивості процесу, що моделюється.

Побудова математичної моделі задачі - дуже відповідальний етап. Не завжди умова задачі містить в собі готову математичну формулу, яку можна застосувати для розробки алгоритму розв'я­зання задачі, не завжди розв'язок задачі вдається отримати в явному математизованому вигляді, що зв'язує вхідні дані та резуль­тати. Для цього створюється інформаційна математична модель об'єкта, що вивчається. Вибір виду моделі залежить від інформаційної сутності об'єкта, а не від його фізичної природи. Тобто не на стільки важливе прикладне значення задач, скільки-однотип­ність методів, якими вони розв'язуються. Приміром, логічні моделі використовуються як для моделювання людських міркувань, так і при описові логічних схем автоматики.

Наприклад, розглянемо задачу про рух тіла під дією прикла­дених до нього сил. Розв'язуючи її, ми, перш за все, записуємо рівняння руху тіла на основі класичних законів механіки. Але, крім сили тяжіння, на тіло діє і сила опору повітря. Постає питання від­повідності математичної моделі реальній картині досліджуваного процесу. Подекуди буває неможливим врахування всіх реальних факторів, що впливають на нього. Тому дуже суттєвим є вміння виділяти серед всіх факторів головні та другорядні, для того, щоб останніми можна було знехтувати. При цьому може скластися ситуація, коли наперед невідомо, якими саме факторами можна знехтувати, і тому може бути декілька математичних моделей, що описують одну і ту ж саму задачу, явище з різним ступенем достовірності.

Ступінь відповідності моделі реальному об'єкту перевіряється практикою, комп'ютерним експериментом. Критерій застосу­вання практики дає можливість оцінити побудовану модель і уточнити її в разі необхідності. Чим достовірніше математична модель відображає реальні сторони процесу, тим точніші резуль­тати, що отримуються.

Побудова алгоритму

Побудова алгоритму полягає у виборі того чи іншого способу розв'язування задачі.

Наступним кроком є розробка алгоритму обробки інформації на основі математичної моделі. Саме про створення алгоритмів, як послідовності виконання певних вказівок для досягнення мети, йтиметься мова у цьому посібнику. Для побудови алгоритму необ­хідно визначити спосіб розв'язування поставленої задачі. Можуть бути застосовані вже відомі методи, проведена їх оцінка, аналіз, відбір, або розроблені нові методи. Наприклад, вибір Методу розв'язу­вання системи рівнянь, що описує розроблену математичну модель.

Вибір мови програмування

Оптимальний вибір мови програмування базується на реальному оцінюванні складності та характеру задачі. Алгоритм, призначений для виконання на комп'ютері, пови­нен бути записаний певною мовою програмування. Різноманітність існуючих мов програмування вимагає від програміста реальної оцінки складності та характеру задачі. Тільки після цього він зможе здійснити вибір найоптимальнішої мови програмування для реалізації поставленої задачі. Враховуючи можливість розбиття всього алгоритму на окремі частини, для кожного з них вибір мови програмування може бути здійснений окремо.

Складання програми

Складання програми полягає у створенні тексту програми на основі розроблених алгоритмів і представлень інформації з урахуванням алфавіту та правил запису обраною мовою програмування.

Цей етап не потребує додаткового пояснення, а лише вимагає знання тієї мови програмування, що була обрана. Суть його полягає в тому, щоб на основі розроблених алгоритмів і представлень інформації створити програму для комп'ютера.

Трансляція програми

Трансляція програми - це переклад програми на машинну мову.

Переклад програми на машинну мову здійснюється за допомо­гою спеціальних програм - трансляторів. Однією з їх функцій є перевірка наявності у програмі синтаксичних помилок після введення її у комп'ютер. Не тіште себе надією, що програма, навіть найпростіша, написана бездоганно. Серед програмістів відоме таке прислів'я: «Якщо у програмі немає помилок, це означає, що у вас поганий транслятор»!!!

Налагодження програми, контрольний прорахунок

Налагодження програми, контрольний прорахунок – це перевірка правильності роботи програми за допомогою системи тестів.

Виправлення усіх синтаксичних помилок у програмі на попе­редньому етапі зовсім не позбавляє від іншого типу помилок - змістовних, логічних. Вони з'являються при помилковому трактуванні умови поставленої задачі, недосконалості математичної моделі або недоліках в алгоритмі та призводять до отримання помилкового результату. Такі помилки не можуть бути усунені на стадії трансляції, тому що для їх виявлення необхідна інформація про сутність самої задачі. Змістовні (логічні) помилки може усунути лише сам розробник.

Смисл налагодження програми полягає в тому, що готується система тестів, за допомогою якої перевіряється робота програми у різних можливих режимах. Кожний тест містить набір вхідних даних, для яких відомий результат. Для більшості програм виникає необхідність добору не одного, а цілої серії тестів, щоб. перевірити найбільше число можливих ситуацій, які можуть статися в процесі роботи програми. Якщо для всіх вдало підібраних тестів ваші розрахунки співпали з результатами роботи програми, то можна вважати, що логічних помилок немає.

Експлуатація програми

Експлуатація програми - це використання програми замовниками або користувачами.

Якщо ваша програма успішно пройшла усі попередні етапи, то можна з певною мірою припущення вірити всім результатам, одержа­ним при будь-яких початкових даних. Тепер вашу програму можна тиражувати і пропонувати іншим користувачам, доповнивши тексти програм описом обмежень на початкові дані, відповідною документа­цією для користувача, описом середовища даної програми тощо.

Більшість розглянутих етапів розв'язання задач на комп'ютері виконуються людиною і носять творчий, евристичний характер.Схожі:

Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconТема: Поняття моделі та моделювання. Класифікація моделей. Інформаційна модель
Розглянувши етапи розв'язування задач на комп'ютері, ми торкнулися одного виду моделювання створення математичної моделі. Однак слід...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconТема 1: Етапи розв'язування задачі на ком­п'ютері
Ознайомити з конкретними прикладами розв’язування прикладної задачі засобами електронно-обчислювальної техніки. Виховувати в учнів...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері icon«Застосування розв’язування трикутників у прикладних задачах»
Мета уроку: Формувати вміння учнів у застосуванні знань розв’язування трикутників до розв’язування прикладних задач. Розвивати у...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconЗастосування закону Ома до розв'язування задач
Тип уроку: урок систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconРозв’язування діофантових рівняннь
Ознайомити учнів з діофантовими рівняннями та різними способами їх розв’язування, можна на факультативних заняттях чи на засіданнях...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconТема: Розв’язування вправ. Мета
Мета: Формування навичок розв’язування геометричних задач; розвиток логічного мислення учнів; аналіз результатів засвоєння матеріалу...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconУрок №2 Тема : Ділення з остачею
Тип уроку: розв’язування часткових задач ( розв’язування рівнянь, що містять ділення з остачею)
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconТема: Розв’язування вправ
Мета: Закріплення матеріалу уроку. Ознайомлення з числами, більшими за мільйон, їх читанням і записом. Розвиток пізнавальної активності...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconУрок 18. Розв’язування задач на прямолінійне поширення та
...
Тема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері iconУрок-подорож з математики 1 клас на тему: Країна чисел. Закріплення вивченого матеріалу. Розв'язування прикладів на додавання і
Тема: Країна чисел. Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання в межах 20. Розв’язування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи