Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення icon

Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення
Скачати 132.06 Kb.
НазваСтатут федерації стрільби україни I. Загальні положення
Дата конвертації21.02.2013
Розмір132.06 Kb.
ТипДокументи

Устав Федерации стрельбы Украины

СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ СТРІЛЬБИ УКРАЇНИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Федерація стрільби України (надалі Федерація)є всеукраїнською громадською організацією,яка створена на основі спільності інтересів громадян для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

Федерація визнає Олімпійську хартію, Статут і правила Міжнародної Федерації стрілецького спорту відповідно до ст.36.1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", здійснює свою діяльність, як громадська організація.

1.3. Діяльність Федерації поширюється на територію України.

1.4. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації у Міністерстві юстиції України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку і штампи із своїм найменуванням та символікою, бланки, символіку, зразки яких затверджуються Президією. Символіка реєструється в установленому Заноном порядку.

1.5. Федерація не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Федерації.

1.6. Місце знаходження Федерації м.Київ.

^ II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Федерації є захист законних інтересів своїх членів та сприяння розвитку кульової та стендової стрільби в Україні.

2.2. Основними завданнями Федерації є:

сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного виступу українських спортсменів на спортивних змаганнях;

прияння підвищенню ролі кульової та стендової стрільби у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя;

сприяння розвитку і зміцненню зв'язків з міжнародними та іншими спортивними федераціями, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних та інших спортивних організаціях і об'єднаннях;

пропаганда і популяризація стрілкових видів спорту серед населення;

розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази кульової та стендової стрільби, що сприяє відродженню національких традицій стрілецького спорту;

сприяння демократизації управлінням стрілецьким спортом в Україні.


2.3. Для виконання статутних завдань Федерація в установленому Законом порядку:

надає практичну, організаційну і методичну допомогу місцевим осередкам Федерації;

вносить пропозиції до органів виконавчої влади, у тому числі Держкомспорту, з питань розвитку кульової і стендової стрільби;

бере участь в організації і проведенні спортивних змагань, зборів та інших заходів на території України та за іі межами, згідно з діючими правилами змагань Міжнародної Федерації Стрілецького спорту;

надає допомогу в організації і проведенні заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації своїх тренерів та суддів.

здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій з правами юридичної особи, заснування підприємств;

організовує виготовлення офіційної, пам'ятної та нагородної атрибутики з символікою Федерації;

відряджує за кордон українські та приймає в Украіні іноземні делегації та фахівців, співробітничає з питань, пов'язаних з діяльністю Федерації, з міжнародними клубами, організаціями та фірмами, а також з окремими особами;

сприяє участі в організації проведенні наукових досліджень, видає методичні, довідково-інформаційні та інші матеріали, пов'язані з кульовою та стендовою стрільбою;

сприяє участі у будівництві та експлуатації спортивних споруд;

у встановленому порядку подає матеріали на присвоєння спортивних звань, заохочення тренерів, суддів та інших спеціалістів;

здійснює заходи дисциплінарного впливу на членів Федерації;

проводить науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми.

^ III. ЧЛЕНИ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Членство у Федерації є індивідуальним та може бути колективним.

Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які визнають Статут та погодились і підписали „Декларацію стрільця Федерації стрільби України", яка повністю відповідає Правилам Міжнародної Федерації Стрілецького спорту та встановлює правила поведінки спортсмена, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації.

Колективними членами Федерації можуть бути колективи державних, громадських та інших підприємств, установ, організацій, які визнають Статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації. Колективні члени Федерації реалізують свої права та обов'язки через своїх членів.


3.2. Прийом в члени Федерації здійснюється за заявами індивідуальних членів та рішеннями зборів, колективів підприємств, установ та організацій. Рішення про прийом в члени Федерації та виключення з членів Федерації приймає Президія Федерації, або місцевий осередок Федерації.

3.3. Член Федерації з обмеженими фінансовими можливостями може звернутися до Президії Федерації з проханням про зниження розмірів членського внеску (осередки, у яких вид спорту тільки починає розвиватися).

3.4. Призупинення членства або виключення з членів Федерації.

3.4.1. Призупинення членства Федерації може бути на підставі:

оповіді Відповідального секретаря членство може бути призупинено у кінці поточного року на три (3) місяці;

несвоєчасної виплати в повному обсязі членських внесків (Президія Федерації має право знизити розміри членських внесків за заявою її члена при умові вмотивованої причини);

невиплати членського внеску до 31 грудня поточного року;

рішення Президії Федерації, якщо це сприятиме досягненню її цілей.

3.4.2. Підставами виключення з членів Федерації є:

заява індивідуального члена Федерації, або рішення зборів колективу - колективного члена про вихід з членів Федерації, які подаються до місцевого осередку чи президії Федерації;

невиплата членських внесків протягом одного (1) року та одного (1) кварталу наступного;

невиконання членами вимог Статуту Федерації та дії, що суперечать чи не відповідають Статуту та підписаній "Декларації стрільця Федерації стрільби України".

3.5. Спірні ситуації, що суперечать даному Статуту та які не можуть бути вирішені за спільною згодою, повинні остаточно вирішуватися Міжнародним Спортивним Трибуналом згідно зі Статутом та Правилами Міжнародної Федерації Стрілецького Спорту. Спірні питання між Федерацією та її членами, які не можуть бути остаточно вирішені ні одним керівним органом Федерації, можуть надаватися для вирішення тією чи іншою стороною до НОК України, Міжнародної Федерації Стрілецького Спорту чи в Арбітражний Спортивний Суд у Лозані. Рішення Суду виконуються відповідними сторонами без апеляцій та відстрочення.

3.6. Почесні члени Федерації.

Окремим особам може бути надане Почесне членство як вища форма заохочення Федерації. Для цього необхідно офіційне клопотання.

Існують такі форми Почесного членства:

Почесний президент;

Почесний член Федерації.


Рішення про надання особі статусу Почесного президента чи Почесного члена Федерації приймає Конференція.

Почесні члени мають право приймати участь у роботі Федерації та її органів (у тому числі Конференції) але без права вирішального голосу. Відповідно їхні голоси не враховуються у квотах щодо призначення Позачергової Конференції, дострокових виборів, належного кворуму засідань тощо.

3.7. Члени Федерації мають право:

брати участь у плануванні і обговоренні діяльності Федерації;

вносити пропозиції по покращенню роботи Федерації;

обирати і бути обраними до складу керівних і контрольних органів Федерації;

отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації;

брати участь у заходах, які проводить Федерація;

користуватись у встановленому порядку майном і символікою Федерації;

виключно за згодою Федерації вести прямі або побічні переговори,підписувати будь-які угоди щодо своєї участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях від імені Федерації, рекламувати і використовувати найменування Федерації на радіо та телебаченні.

В змаганнях і заходах, які проводить Федерація, мають право брати участь тільки її члени. Інші особи беруть участь у змаганнях та заходах за рішенням Федерації.

3.8. Члени Федерації зобов'язані:

дотримуватись вимог Статуту, регулярно сплачувати членські внески;

виконувати рішення і постанови органів Федерації;

брати активну участь у реалізації завдань Федерації, берегти її власність.

^ ІV. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

4.1. За порушення Статуту, нанесення збитків Федерації, до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

зауваження;

попередження;

дискваліфікація;

виключення з членів Федерації.


^ V. СТАТУТНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ


5.1. Основою Федерації є місцеві осередки, які утворюються за територіальною ознакою по місцю проживання, роботи чи навчання членів при наявності не менше 5 чоловік.

Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, прийняті їхніми вищими керівними органами та затверджені Президією Федерації. Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки реєструються в установленому Законом порядку.

5.2. Вищим керівним органом Федерації є Конференція, а в період між Конференціями Президія Федерації, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що є виключно компетенцією Конференції.

Чергова Конференція проводиться не менше одного разу на чотири на 4 роки. Дату та місце проведення Чергової Конференції визначає Президія.

Дата, місце проведення та проект порядку денного Чергової Конференції мають бути доведеними через місцеві осередки до відома кожного члена Федерації щонайменш за шістдесят 60 днів до дати до дати її скликання.

Пропозиції від членів Федерації щодо порядку денного Чергової Конференції мають бути надіслані до Президії Федерації не пізніше ніж за тридцять ЗО днів до початку Конференції.

Порядок денний, тези доповідей, звітів та інші матеріали, що потребують обговорення, мають бути надані кожному місцевому осередку Федерації не пізніше ніж за п'ятнадцять (15) днів до початку Конференції.

Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Президії або на письмову вимогу не менш ніж 1/3 членів Федерації із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

Позачергова Конференція має відбутися у термін сорока п'яти 45 днів від дати відповідного рішення Президії або письмової вимоги членів Федерації. Дату та місце проведення Позачергової Конференції визначає Президія.

Дата, місце проведення та проект порядку денного Позачергової Конференції мають бути доведеними через місцеві осередки до відома кожного члена Федерації щонайменш за тридцять (ЗО) днів до дати її скликання.

Порядок денний, тези доповідей, звітів та інші матеріали Позачергової Конференції, що потребують обговорення, мають бути надані кожному місцевому осередку Федерації щонайменш за п'ятнадцять 15 днів до початку Конференції.

Прийняти участь у Черговій або Позачерговій Конференції може будь-який член Федерації, але право вирішального голосу мають лише делегати Конференції.

Статус делегата Конференції мають тільки члени Федерації, обрані за регіональною квотою від адміністративно-територіальних областей України, автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя (надалі - адміністративно-територіальних одиниць).


Регіональна квота визначається в залежності від числа індивідуальних членів Федерації в даної адміністративно-територіальної одиниці за тридцять ЗО днів до початку Конференції: по одному делегату від кожних двадцяти 20 членів Федерації. Адміністративно-територіальні одиниці, які мають менш ніж двадцять (20) індивідуальних членів Федерації мають право обрати на Конференцію одного 1 делегата.

При вирішенні питань кожний делегат Конференції має один голос. Голосування за дорученням не дозволяється.

Делегати на Конференцію згідно з встановленими регіональними квотами обираються місцевими осередками. Список делегатів Конференції, що обрані місцевими осередками надсилається до Виконавчого комітету не пізніше ніж за сім (7) днів до початку Конференції.

Конференція правомочна вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 членів (делегатів), обраних місцевими осередками.Усі рішення Конференції, крім виборів, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Конференції відкритим голосуванням, за винятком випадків коли таємного голосування вимагають більш ніж 20 % присутніх членів Конференції та рішення про внесення змін до Статуту товариства та про ліквідацію товариства, які приймаються більшістю присутніх делегатів не менше 3/4 голосів.

Вибори на Конференції мають проводитися таємним голосуванням за винятком випадків, коли є тільки один кандидат на одне вакантне місце та Конференція прийме рішення про відкрите голосування.

При таємному голосування дійсними визнаються тільки ті бюлетені, в яких є тільки один голос на одне вакантне місце.

При виборах на Конференції кандидат вважається обраним у першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала більшість присутніх делегатів (тобто половина голосів плюс один). Якщо обрання у першому раунді не відбулося, між двома кандидатами, що набрали більшу кількість голосів проводиться другий раунд, за результатами якого обирається особа, що підтримана простою більшістю голосів.

Кандидатура на обрання Президентом Федерації пропонується будь-яким членом Федерації і надсилається до Виконавчого комітету не менш ніж за двадцять 20 днів до дати відкриття Конференції. Діючий Президент має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів на посаду Президента

Федерації надсилаються Виконавчим комітетом усім місцевим осередкам не пізніше ніж за п'ятнадцять 15 днів до початку Конференції.

Дострокові перевибори Президента, віце-президентів, членів Президії призначаються при наявності письмової вимоги 1/3 членів Федерації. Для проведення дострокових перевиборів Президента, віце-президентів, членів Президії скликається Позачергова Конференція.

5.3. Виключно Конференція Федерації.

визначає основні напрямки діяльності Федерації і приймає відповідні документи;

визначає структуру Федерації;


затверджує Статут Федерації і вносить до нього зміни та доповнення;

обирає строком на чотири роки Президента Федерації, віце-президентів, ревізійну комісію, Президію Федерації, відповідального секретаря;

реалізує право власності на кошти та майно Федерації;

заслуховує звіти Президії, Ревізійної комісії, за необхідністю, інших органів Федерації;

вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію Федерації.

5.4. Президія проводить свої засідання не менше двох разів на рік. На засіданнях Президії головує Президент Федерації.

Президія Федерації:

розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію Статутом, організовує і контролює виконання рішень Конференції;

розглядає питання про використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис витрат, контролює їх виконання;

визначає розміри вступних та членських внесків;

обирає виконавчий комітет (Виконком) Федерації;

затверджує положення про місцеві осередки, робочі, громадські органи Федерації (комісії, ради та інше) та їх голів;

прииймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій, підприємств;

приймає рішення про прийом до складу Федерації і виключення з членів Федерації;

затверджує зразки печаток, штампів та символіки Федерації;

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Федерації;

затверджує Положення про ревізійну комісію.

Президія має право приймати рішення простою більшістю голосів, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її складу. За умови рівності голосів, голос Президента є вирішальним.

5.5. Виконавчий комітет Федерації обирається на Президії строком на чотири роки.

Виконавчий комітет:

забезпечує виконання рішень Конференції та Президії;

готує засідання Президії та проведення Конференції;

представляє Федерацію в інших організаціях;


приймає та звільняє штатних працівників на підставі рішень Конференції та Президії Федерації;

розпоряджається коштами та майном Федерації, здійснює фінансові операції, веде відповідну фінансову документацію;

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Федерації;

Офіційними особами Федерації є:

президент;

віце-президенти.

Офіційні особи обираються Конференцією на чотири (4) роки. Кількість віце-президентів та членів Президії визначається на Конференції.

5.6. Президент Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями:

представляє інтереси Федерації у державних органах та міжнародних Федераціях;

підписує офіційну документацію;

слідкує за відповідністю діяльності Федерації Статуту;

несе повну відповідальність (разом з виконавчим директором) за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів;

у встановленому порядку укладає договори і угоди від імені Федерації;

може передавати частину своїх повноважень віце-президентам.

5.7. Федерація може створювати громадські органи Федерації (комісії, ради та інше).

5.8. Ревізійна комісія обирається Конференцією на чотири (4) роки і здійснює свою діяльність на підставі Положення затвердженого Президією Федерації.

Кількість членів ревізійної комісії визначається на Конференції.

5.9. Відповідальний секретар Федерації обирається Конференцією на чотири (4) роки.

^ VI. МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

Федерація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Кошти Федерації утворюються з:

асигнувань Держкомспорту, Національного Олімпійського Комітету України;


надходжень від вступних та членсьних внесків;добровільних внесків організацій, державних та інших установ, зарубіжних фірм, фондів як у вигляді грошової винагороди, так і у вигляді матеріальних та культурних цінностей;

надходжень від підприємств, госпрозрахункових установ і організацій створених Федерацією.

Одержання коштів повинно відбуватись з урахуванням збереження гідності Федерації та ії незалежності від будь-якої організації.

6.3. Грошові кошти цільового призначення направляються Федерації Держкомспортом та НОК для виконання завдань, встановлених комплексною програмою розвитку стрілецького спорту в Україні.

6.4. Звіт про фінансово-господарську діяльність Федерація надсилає Держкомспорту та іншим органам у встановленому порядку.

6.5. Кошти Федерації можуть використовуватися тільки для цілей, зазначених Статутом. Члени Федерації не отримують від неї фінансового прибутку.

^ VII. ОФІЦІЙНА, НАГОРОДНА І ПАМ"ЯТНА АТРИБУТИКА ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Феерація має печатку,штамп, бланки, емблему, вимпел, жетони, медалі, грамоти, дипломи, призи, свідотцтва та іншу атрибутику та символіку.

^ VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни до Статуту вносяться та затверджуються Конференцією Федерації більшістю не менше як у 3/4 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється.

8.2. Президія зобов'язана сповістити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни та доповнення до цього Статуту для внесення відповідних змін до державного реєстру.

^ IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

9.1. Діяльність Федерації може бути припинена шляхом її реорганізаціі або ліквідації.

Реорганізація Федерації проводиться за рішенням Конференції.

Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Конференції або на підставі рішення суду.

9.2. Рішення про припинення діяльності Федерації може бути прийнято Конференцією більшістю не менше як у 3/4 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється.

9.3. Ліквідація Федерації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

9.4. Порядок використання майна та коштів Федерації при ліквідації визначається ліквідаційною комісією у відповідності з законодавством.

Кошти та інше майно Федерації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у разі ліквідації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету держави.

Материал скопировано с www.shooting-ua.comСхожі:

Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про тренерську раду федерації спортивного орієнтування Львівської області Загальні положення Тренерська рада є підрозділом Федерації спортивного орієнтування Львівської області
Діяльність здійснюється згідно статуту Федерації спортивного орієнтування Львівської області та даного Положення
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення
Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconСтатут Автомобільної Федерації України визнаю, беру на себе зобов'язання сумлінно виконувати вимоги Статуту та всі рішення
Подаю про себе відомості, необхідні для обліку члена фау та отримання інформації про діяльність Автомобільної Федерації України
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту "Про нагородну...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про Комітет етики І Чесної гри Івано-Франківської обласної федерації футболу І. Загальні положення
Діяльність Комітету визначається Положенням про Комітет етики І чесної гри Івано-Франківської обласної федерації футболу (далі –...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Держкомспорту України" від 11. 09. 2003 №2195, наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження порядку...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про Тренерську раду Івано-Франківської обласної федерації футболу І. Загальні положення
Діяльність Ради регламентується правовими нормами України, документами іффф та Положенням про Тренерську раду, затвердженим виконкомом...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про Комітет Івано-Франківської обласної федерації футболу по зв’язках з професіональними футбольними клубами І. Загальні положення, назва, повноваження
Комітет іффф по зв’язках з професіональними футбольними клубами (далі Комітет) є постійно діючим органом обласної федерації футболу...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Івано-Франківської обласної федерації футболу І. Загальні положення
Франківської області до, під час І після проведення змагань з футболу усіх рівнів Комітет проводить також згідно наказу мвс україни...
Статут федерації стрільби україни I. Загальні положення iconПоложення про Комітет дитячо-юнацького футболу Івано-Франківської обласної федерації футболу І. Загальні положення
Основою діяльності Комітету є Положення про Комітет дитячо-юнацького футболу іффф (далі Положення), регламентуючі документи та рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи