Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" icon

Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю "Пульмонологiя"
НазваПро затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю "Пульмонологiя"
Сторінка1/3
Дата конвертації23.05.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.03.2007 N 128

Про затвердження клiнiчних протоколiв
надання медичної допомоги за спецiальнiстю
"Пульмонологiя"


З метою удосконалення надання медичної допомоги хворим з захворюваннями дихальної системи наказую:

1. Затвердити клiнiчнi протоколи надання медичної допомоги за спецiальнiстю "Пульмонологiя" хворим на:

1.1. Бронхiальну астму (додається).

1.2. Хронiчне обструктивне захворювання легень (додається).

1.3. Муковiсцидоз (додається).

1.4. Негоспiтальну та нозокомiальну (госпiтальну) пневмонiю у дорослих осiб (додається).

2. Директору Iнституту фтизiатрiї i пульмонологiї iм. Ф.Г. Яновського АМН України (за згодою), головному позаштатному спецiалiсту МОЗ iз спецiальностi "Пульмонологiя" Фещенку Ю.I. до 01.05.2007 розробити та затвердити в установленому порядку вiдповiднi методичнi рекомендацiї за вищеперелiченими нозологiями.

3. Мiнiстру охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, начальникам головних управлiнь охорони здоров'я Днiпропетровської, Львiвської, Харкiвської та Чернiвецької, Головного управлiння охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлiння охорони здоров'я та курортiв Вiнницької, управлiння охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлiнь охорони здоров'я обласних державних адмiнiстрацiй, Головного управлiння охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управлiння охорони здоров'я Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй забезпечити впровадження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги, затверджених цим наказом, в пiдпорядкованих лiкувально-профiлактичних закладах.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Гайдаєва Ю.О.

Мiнiстр Ю.В.Поляченко

Затверджено
Наказ МОЗ України
19.03.2007 N 128

Протокол
надання медичної допомоги хворим
на бронхiальну астму


Код МКХ 10: J45

Ознаки та критерiї дiагностики захворювання

Бронхiальна астма (далi - БА) - хронiчне запальне захворювання дихальних шляхiв, яке спричинене значною кiлькiстю клiтин та медiаторiв запалення. Хронiчне запалення поєднується з гiперреактивнiстю бронхiв, що проявляється рецидивуючими симптомами свистячого дихання, ядухи, скованостi у груднiй клiтцi, кашлю, особливо вночi та рано вранцi. Цi епiзоди звичайно пов'язанi з розповсюдженою, але варiабельною бронхообструкцiєю, яка зворотня спонтанно або пiд впливом терапiї.

Дiагноз БА встановлюється за наявностi у хворого клiнiчних та функцiональних проявiв.

Клiнiчнi симптоми БА:

- епiзодична задишка з утрудненням при видиху;

- кашель, бiльше вночi та при фiзичному навантаженнi;

- епiзодичнi свистячi хрипи в легенях;

- повторна скованiсть грудної клiтини.

Прояви симптомiв здебiльшого посилюються вночi та в раннiй ранковий час i пробуджують хворого; виникають або погiршуються при: фiзичному навантаженнi; вiруснiй iнфекцiї; впливi алергенiв; палiннi; перепадi зовнiшньої температури; сильних емоцiях (плачу, смiху); дiї хiмiчних аерозолiв; прийманнi деяких лiкiв (нестероїднi протизапальнi препарати, бета-блокатори).

Характерною є добова та сезонна варiабельнiсть симптомiв.

Критерiї порушення функцiї зовнiшнього дихання:

- значення пiкової об'ємної швидкостi видиху (далi - ПОШвид) та об'єму форсованого видиху за першу секунду (далi - ОФВ1) < 80% вiд належних;

- виражена зворотнiсть бронхiальної обструкцiї - пiдвищення рiвня ПОШвид та ОФВ1 > 12% (або >= 200 мл) за результатами фармакологiчної проби з бета2-агонiстом короткої дiї;

- добова варiабельнiсть ПОШвид та ОФВ1 > 20 %.

Перелiк та обсяг медичної допомоги на амбулаторно-полiклiнiчному етапi:

Дiагностичнi дослiдження:

1. Функцiя зовнiшнього дихання (далi - ФЗД) (ОФВ1, ПОШвид ).

2. Алергологiчне дослiдження (алергологiчний анамнез - наявнiсть у хворого алергiчного ринiту, атонiчного дерматиту або БА чи атонiчних захворювань у членiв його родини; позитивнi шкiрянi проби з алергенами; пiдвищений рiвень загального та специфiчного Ig E).

3. Визначення гiперреактивностi бронхiв (проводиться у хворих з клiнiчними симптомами, якi характернi для БА, але за вiдсутностi характерних порушень ФЗД; вимiрюється за результатом провокацiйних тестiв з: гiстамiном, метахолiном, фiзичним навантаженням).

Класифiкацiя БА.

БА класифiкують за ступенем тяжкостi перебiгу за результатами аналiзу комплексу клiнiчних та функцiональних ознак бронхiальної обструкцiї, вiдповiдi на лiкування в перiод мiж приступами. Оцiнку змiн функцiональних показникiв для визначення тяжкостi захворювання проводять в перiод вiдсутностi епiзодiв експiраторної задишки. Класифiкацiя БА згiдно ступеня тяжкостi особливо важлива при вирiшеннi питання ведення захворювання при первиннiй оцiнцi стану хворого.

Видiляють iнтермiтуючий (епiзодичний) перебiг, персистуючий (постiйний) перебiг: легкий, середньої тяжкостi та тяжкий.

Iнтермiтуюча БА: симптоми (епiзоди кашлю, свистячого дихання, задишки) короткотривалi, виникають рiдше 1 разу на тиждень на протязi не менше як 3 мiсяцi; короткотривалi загострення; нiчнi симптоми виникають не частiше 2 разiв на мiсяць. Вiдсутнiсть симптомiв, нормальнi значення показникiв ФЗД мiж загостреннями: ОФВ1 або ПОШвид >= 80% вiд належних; добовi коливання ПОШвид або ОФВ1 < 20%.

Легка персистуюча БА: симптоми виникають як мiнiмум 1 раз на тиждень, але рiдше 1 разу на день на протязi бiльше 3-х мiсяцiв; симптоми загострення можуть порушувати активнiсть i сон; наявнiсть хронiчних симптомiв, якi потребують симптоматичного лiкування, майже щоденно; нiчнi симптоми астми виникають частiше 2 разiв на мiсяць; ОФВ1 або ПОШвид. >= 80% вiд належних; добовi коливання ПОШвид або ОФВ1 - 20-30%.

Середньої тяжкостi персистуюча БА: симптоми щоденнi; загострення призводять до порушення активностi i сну; нiчнi симптоми астми частiше 1 разу на тиждень; необхiднiсть у щоденному прийомi бета2-агонiстiв короткої дiї. ОФВ1 або ПОШвид в межах 60-80% вiд належних; добовi коливання ПОШвид або ОФВ1 > 30%.

Тяжка персистуюча БА: наявнiсть в значнiй мiрi варiабельних тривалих симптомiв, частих нiчних симптомiв, обмеження активностi, тяжкi загострення. Незважаючи на лiкування, що проводиться, вiдсутнiсть належного контролю захворювання: постiйна наявнiсть тривалих денних симптомiв; частi нiчнi симптоми; частi тяжкi загострення; обмеження фiзичної активностi, зумовлене БА. ОФВ1 або ПОШвид < 60% вiд належних, добовi коливання ПОШвид або ОФВ1 > 30%. Досягнення контролю БА може бути неможливим.

З метою визначення можливих, найкращих результатiв лiкування, вiдповiдi на питання, як саме пацiєнт повинен реагувати на призначену терапiю, введено поняття контролю БА. Видiляють: контрольований перебiг (вiдсутнiсть або мiнiмальнi (<= 2/тиждень) деннi симптоми, вiдсутнiсть обмеження активностi, нiчних симптомiв, вiдсутнiсть або мiнiмальна (<= 2/тиждень) потреба в бронхолiтиках за потребою для зняття симптомiв, нормальнi показники ФЗД, вiдсутнiсть загострень); частковий контроль (будь-яка ознака може вiдмiчатися у будь який тиждень) та неконтрольований перебiг (>= 3 ознаки часткового контролю наявнi у будь який тиждень). Рiвень контролю та об'єм лiкування на даний момент визначають вибiр вiдповiдної тактики подальшої терапiї.

Фармакотерапiя хворих на БА.

Медикаментозну терапiю хворих на БА проводять з використанням рiзних шляхiв введення препаратiв - iнгаляцiйного, перорального та парентерального. Найбiльшу перевагу має iнгаляцiйний шлях, що забезпечує виражену мiсцеву дiю лiкарських засобiв в легенях, не спричиняє їхньої небажаної системної дiї, дає можливiсть прискорити позитивний ефект лiкування за рахунок менших доз лiкiв.

Контролюючi медикаменти.

Використовуються щоденно, базисно, на довготривалiй основi, для досягнення i пiдтримання контролю персистуючої БА. Включають iнгаляцiйнi глюкокортикостероїди (далi - ГКС) (перший вибiр), системнi ГКС, кромони, модифiкатори лейкотриєнiв, бронхолiтики пролонгованої дiї (iнгаляцiйнi бета2-агонiсти пролонгованої дiї, оральнi бета2-агонiсти пролонгованої дiї, ксантини пролонгованої дiї) та системну стероїд-спарiнг терапiю.

ГКС системної дiї (орально) можуть призначатися в якостi базисної контролюючої терапiї у деяких хворих тяжкою БА, однак їх використання має бути обмеженим, вважаючи на ризик розвитку значних побiчних ефектiв такої терапiї. Довготривалу терапiю пероральними ГКС варто призначати тiльки у тому разi, коли виявляються неефективними iншi методи лiкування БА, у тому числi iнгаляцiйнi стероїди у високих дозах в поєднаннi з бронхолiтиками пролонгованої дiї i продовжувати тiльки тодi, коли вдається зменшити клiнiчну симптоматику, ступiнь обструкцiї та частоту виникнення важких загострень захворювання. Рекомендують використовувати препарати короткої дiї (преднiзолон, метилпреднiзолон), добову пiдтримуючу дозу приймати вранцi i, якщо можливо, перейти на iнтермiтуючий спосiб лiкування. Бажане використання мiнiмальних ефективних доз системних ГКС, а при можливостi рекомендується зменшити їх дозу чи цiлком припинити їх прийом, перейшовши на високi дози iнгаляцiйних ГКС (2 000 мкг/добу), комбiнацiю останнiх i пролонгованої дiї бронхолiтикiв.

Кромони можуть застосовуватись у якостi контролюючої терапiї при легкiй персистуючiй БА, хоча ефект їх значно менший нiж при застосуваннi iнгаляцiйних ГКС.

Ксантини мають вiдносно низький бронхолiтичний ефект та ризик побiчної дiї при застосуваннi в високих дозах i деяку протизапальну дiю при призначеннi низьких доз в довготривалiй терапiї БА.

Бета2-агонiсти пролонгованої дiї (сальметерол, формотерола фумарат) спричиняють довготривалий (на протязi бiльше 12 годин) бронхолiтичний ефект та деяку протизапальну дiю. Призначаються додатково (взамiн пiдвищення дози iнгаляцiйних ГКС), коли попередньо проведена базисна терапiя стандартними дозами iнгаляцiйних ГКС недостатня для досягнення контролю над захворюванням.

Застосування фiксованих комбiнацiй (флютиказона пропiонат + сальметерол, або будесонiд + формотерола фумарат) робить можливим досягнення високого рiвня контролю захворювання у бiльшостi хворих середньої тяжкостi, тяжкою персистуючою БА.

Фiксована комбiнацiя будесонiд + формотерола фумарат, завдяки швидкому початку дiї (початок дiї формотеролу - через 1-3 хвилини пiсля iнгаляцiї), може застосовуватись також "по потребi".

Симптоматична терапiя: препарати "швидкої допомоги" застосовують для зняття гострого бронхоспазму та iнших симптомiв БА: насамперед бета2-агонiсти короткої дiї (сальбутамола сульфат, фенотерола гiдробромiд); додатково холiнолiтик короткої дiї (iпратропiю бромiд); комбiнованi препарати - бета2-агонiсти короткої дiї + холiнолiтик короткої дiї (фенотерола гiдробромiд + iпратропiю бромiд, сальбутамола сульфат + iпратропiю бромiд).

Ступiнчастий пiдхiд до фармакотерапiї хворих на БА.

Ступiнь N 1 - Iнтермiтуюча БА

Лiкування - симптоматичне, за потребою: iнгаляцiйнi бета2-агонiсти короткої дiї у разi необхiдностi (за наявностi симптомiв) - перший вибiр. Профiлактичний прийом перед фiзичним навантаженням або перед ймовiрним впливом алергену. Iншi бронхолiтики: iнгаляцiйнi холiнолiтики короткої дiї, оральнi бета2-агонiсти короткої дiї, ксантини короткої дiї - мають бiльш повiльний початок дiї та/або бiльший ризик розвитку небажаних проявiв.

Якщо є потреба в бронхолiтиках бiльше 1 разу на тиждень на протязi бiльше 3-х мiсяцiв, або якщо ФЗД в перiоди мiж загостреннями не повертається до норми - треба переглянути ступiнь тяжкостi, можливо у пацiєнта легка персистуюча БА.

Ступiнь N 2 - Легка персистуюча БА

Лiкування - симптоматична терапiя плюс один контролюючий засiб: щоденне регулярне лiкування протизапальними засобами для досягнення i пiдтримання контролю БА. Перевагу надають призначенню iнгаляцiйних ГКС в низьких добових дозах. Добова доза може бути призначена за 1 прийом для деяких з них.

Альтернативнi контролюючi медикаменти: кромони, модифiкатори лейкотриєнiв - менш ефективнi нiж iнгаляцiйнi ГКС; пролонгованої дiї ксантини - мають слабку протизапальну дiю, застосування пов'язано iз значними побiчними ефектами.

Ступiнь N 3 - Середньої тяжкостi персистуюча БА

Лiкування - симтоматична терапiя плюс один або два контролюючi засоби. Щоденне регулярне лiкування протизапальними засобами для досягнення i пiдтримання контролю БА.

Рекомендується поєднаний прийом iнгаляцiйних ГКС в низьких дозах та iнгаляцiйних бета2-агонiстiв пролонгованої дiї, як в окремих доставкових пристроях, так i в фiксованiй комбiнацiї. Фiксована комбiнацiя в однiй лiкарськiй формi iнгаляцiйного ГКС i iнгаляцiйного бета2-агонiсту пролонгованої дiї покращує комплаєнс (зручний шлях доставки лiкiв, зазвичай кращi фармакоеномiчнi показники). Необхiдно пам'ятати, що бета2-агонiсти пролонгованої дiї в монотерапiї, без iнгаляцiйного ГКС не призначаються!!!

Iнший вибiр - призначення середнiх - високих добових доз iнгаляцiйних ГКС.

Iнший вибiр - комбiнацiя iнгаляцiйних ГКС в низьких дозах з модифiкаторами лейкотриєнiв; або з ксантинами пролонгованої дiї (бiльший ризик розвитку побiчних ефектiв).

Ступiнь N 4 - Тяжка персистуюча БА

Лiкування - симптоматична терапiя плюс два або бiльше контролюючi засоби. Переваги має поєднаний прийом iнгаляцiйних ГКС у середнiх - високих добових дозах в комбiнацiї з iнгаляцiйними бета2-агонiстами пролонгованої дiї, можливо в однiй лiкарськiй формi.

При недостатнiй ефективностi цiєї комбiнацiї додаткове призначення модифiкаторiв лейкотриєнiв та/або ксантинiв пролоногованої дiї.

У разi необхiдностi при тяжкiй неконтрольованiй БА з щоденним обмеженням активностi з частими загостреннями додатково довготривало призначають пероральнi ГКС в мiнiмально можливих для досягнення ефекту дозах. Якщо пацiєнтiв переводять з прийому оральних ГКС на високi дози iнгаляцiйних ГКС необхiдно ретельно монiторувати ознаки надниркової недостатностi.

При тяжкiй БА з високим рiвнем IgE ефективним є призначення препаратiв рекомбiнантних людських антитiл до IgE (анти-IgE) (за наявностi реєстрацiї).

При низькому клiнiко-функцiональному ефектi оральних ГКС, виражених системних побiчних ефектах їх застосування, вiдсутностi ефекту вiд iнших препаратiв, призначається спаринг-терапiя iз застосуванням iмуносупресантiв (метотрексат, циклоспорин А, препарати золота). При цьому оцiнюється їх ефективнiсть у пробному курсi. Однак, це лiкування низько ефективне, а побiчнi ефекти, що виникають, можуть бути бiльш важкими, нiж при застосуваннi стероїдiв. Стероїд-спаринг терапiя може застосовуватись тiльки при чiтко доведенiй вигодi у лiкуваннi БА. Про спiввiдношення ризику i користi вiд проведення цього виду лiкування необхiдно iнформувати хворого, а лiкування проводити в центрах пiд спостереженням фахiвцiв, що мають досвiд i засоби контролю для проведення такої терапiї, монiторингу загального стану хворого.

Необхiдно пам'ятати, що важка для лiкування персистуюча БА може бути вiсником недiагностованих, небезпечних для життя захворювань (синдром Чарджа-Строса, iншi форми системних васкулiтiв), якi потребують вiдповiдних схем лiкування.

Кроки по досягненню i пiдтриманню контролю БА

------------------------------------------------------------------
| Крок 1 | Крок 2 | Крок 3 | Крок 4 | Крок 5 |
|----------------------------------------------------------------|
|Астма-навчання |
|----------------------------------------------------------------|
|Контроль навколишнього середовища |
|----------------------------------------------------------------|
|Швидкодiючi бета -агонiсти за потребою |
| 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|Контро- |Вибрати |Вибрати один | Додати один, |Додати один,|
|лююча | один | | або бiльше | або обидва |
|терапiя |------------+--------------+--------------+------------|
| |Низькiдози |Низькi дози |Середнi або |Перорально |
| |iнгаляцiйних|iнгаляцiйних |високi дози |ГКС |
| |ГКС |ГКС + |iнгаляцiйних |(найнижча |
| | |бета -агонiсти|ГКС + |доза) |
| | | 2 |бета -агонiсти| |
| | |пролонгованої | 2 | |
| | |дiї |пролонгованої | |
| | | |дiї | |
| |------------+--------------+--------------+------------|
| |Модифiкатор |Середнi, або |Модифiкатор |Анти-IgE |
| |лейкотрiєнiв|високi дози |лейкотрiєнiв | |
| | |iнгаляцiйних | | |
| | |ГКС | | |
| |------------+--------------+--------------+------------|
| | |Низькi дози |Ксантини | |
| | |iнгаляцiйних |пролонгованої | |
| | |ГКС + |дiї | |
| | |модифiкатор | | |
| | |лейкотрiєнiв | | |
| |------------+--------------+--------------+------------|
| | |Низькi дози | | |
| | |iнгаляцiйних | | |
| | |ГКС + | | |
| | |ксантини | | |
| | |пролонгованої | | |
| | |дiї | | |
------------------------------------------------------------------

У разi наявностi на протязi 3-х мiсяцiв контролю за перебiгом захворювання вiд лiкування за схемою, яка вiдповiдала визначеному у хворого ступеню контролю БА, можливо поступово ослабити пiдтримуючу терапiю, обережно перейти до лiкування за схемою бiльш низького ступеня, що дасть змогу визначити мiнiмальний необхiдний для пiдтримання контролю обсяг терапiї.

Якщо у хворого за призначеного лiкування не отримано належного контролю симптомiв i функцiональних порушень, слiд перейти до лiкування за схемою бiльш вищого класифiкацiйного ступеня, попедньо впевнитись у правильностi виконання хворим призначень лiкаря. Пацiєнта необхiдно iнформувати про раннi симптоми загострення БА, навчити його контролювати свiй стан, проводити пiкфлоуметрiю, виробити правила поведiнки хворого, що може упередити небажанi наслiдки вiд їх порушень.

Критерiї ефективностi лiкування: досягнення контролю захворювання.

Тривалiсть лiкування: базисна терапiя проводиться постiйно.

Загострення БА

Загострення БА - епiзоди прогресуючого утрудненого iз скороченням дихання, кашлю, свистячого дихання, скутостi грудної клiтки, або комбiнацiя цих симптомiв, характеризуються зменшенням потоку повiтря на видиху (кiлькiсно визначається при вимiрюваннi ОФВ1 та ПОШвид). Видiляють 4 ступенi тяжкостi загострення: легкий, середньої тяжкостi, тяжкий та загрозу зупинки дихання.

Легкої та середньої тяжкостi захворювання можуть лiкуватись амбулаторно. Якщо пацiєнт вiдповiдає на збiльшення iнтенсивностi лiкування - потреби в лiкуваннi у вiддiленнi невiдкладної допомоги немає, пацiєнт залишається пiд наглядом дiльничого лiкаря. Рекомендуються навчання пацiєнта, перегляд терапiї, що проводиться.

Тяжкi загострення потенцiйно загрожують життю хворого, їх лiкування потребує тiсного медичного монiторингу. Бiльшiсть пацiєнтiв з тяжким загостренням повиннi лiкувались в умовах стацiонару.

Лiкування та вiдповiдь на лiкування необхiдно безпосередньо монiторувати (клiнiчнi симптоми, об'єктивнi ознаки) поки функцiональнi показники (ОФВ1, ПОШвид) не повернуться до найкращих для пацiєнта (в iдеалi), або не стабiлiзуються.

На амбулаторному етапi початкова терапiя: збiльшення дози iнгаляцiйних бета2-агонiстiв 2-4 вдохи кожнi 20 хвилин на протязi першої години. Пiсля 1 години необхiдно переглянути дозу в залежностi вiд тяжкостi загострення. Лiкування необхiдно корегувати враховуючи також iндивiдуальну вiдповiдь пацiєнта. Рекомендується застосування дозованих iнгаляторiв через спейсер, або, при можливостi, розчинiв бронхолiтикiв через небулайзер. Якщо вiдповiдь пацiєнта на бронхолiтичну терапiю повна (ПОШвид зростає > 80% вiд належного або кращого для хворого i 3-4 години), потреби у введеннi iнших лiкiв немає. При неповнiй вiдповiдi: продовжити прийом iнгаляцiйних бета2-агонiстiв - 6-10 вдохiв кожнi 1-2 години; додати оральнi ГКС (0,5-1 мг/кг преднiзолона або еквiвалентнi дози iнших оральних ГКС протягом 24 годин, додати iнгаляцiйнi холiнолiтики; можливо застосування комбiнованих форм: iнгаляцiйнi холiнолiтики + iнгаляцiйнi бета2-агонiсти; консультацiя лiкаря).

При низькому ефектi: продовжити прийом iнгаляцiйних бета2-агонiстiв - до 10 вдохiв (краще через спейсер) або повну дозу через небулайзер з iнтервалами менше години; додати iнгаляцiйнi холiнолiтики; можливо застосування комбiнованих форм: iнгаляцiйнi холiнолiтики + iнгаляцiйнi бета2-агонiсти; додати пероральнi ГКС; негайно звернутись по невiдкладну допомогу, викликати "швидку допомогу".

Тяжкi загострення загрожують життю хворого i потребують лiкування у стацiонарi (вiддiленнi невiдкладної допомоги). Початкова терапiя: киснетерапiя, iнгаляцiйнi бета2-агонiсти швидкої дiї постiйно протягом 1 години (рекомендується через небулайзер); системнi ГКС. Повторна оцiнка через 1 годину iз корегуванням терапiї: якщо загострення вiдповiдає середньотяжкому ступеню: киснетерапiя; iнгаляцiйнi бета2-агонiсти + холiнолiтики кожної години; оральнi ГКС; продовжувати лiкування впродовж 1-3 год. до покращення стану.

При наявностi в анамнезi факторiв ризику бiля-фатальної БА; ПОШвид < 60% вiд належного або кращого для хворого, виражених проявах симптомiв в станi спокою, ретракцiї грудної клiтки; вiдсутностi клiнiчного покращення пiсля початкового лiкування: киснетерапiя; iнгаляцiйнi бета2-агонiсти + холiнолiтики; системнi ГКС.

Повторна оцiнка через 1-2 години: при доброму ефектi на протязi 1-2 годин пiсля останньої лiкарської манiпуляцiї - виписати додому. В домашнiх умовах: продовжити лiкування iнгаляцiйними бета2-агонiстами; рекомендуються, у бiльшостi випадкiв, оральнi ГКС; рекомендується комбiнованi iнгалятори; освiта пацiєнта (правильнiсть прийому препаратiв, перегляд iндивiдуального плану лiкування, активне медичне спостереження).

При неповнiй вiдповiдi: киснетерапiя; iнгаляцiйнi бета2-агонiсти +- холiнолiтики; системнi ГКС; рекомендуються ксантини в/в; монiторинг ПОШвид, сатурацiї кисню в артерiальнiй кровi (далi - SaO2), частоти пульсу.

При неефективнiй терапiї на протязi 1-2 год. направити у вiддiлення iнтенсивної терапiї: киснетерапiя; iнгаляцiйнi бета2-агонiсти + холiнолiтики; ГКС в/в; бета2-агонiсти п/ш, в/м, в/в; ксантини в/в; можлива iнтубацiя та штучна вентиляцiя легень (далi - ШВЛ).

Директор Департаменту Р.О.Моiсеєнко

Затверджено
Наказ МОЗ України
19.03.2007 N 128

  1   2   3Схожі:

Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconПро затвердження Переліку видів захворювань і станів іноземних громадян, що потребують екстреної медичної допомоги
Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України з метою встановлення обсягу...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconНаказ №779 Про удосконалення надання допомоги хворим з інфекційними захворюваннями
Згідно наказу моз україни від 30. 12. 2011 №1008 «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я» для забезпечення...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconПро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів
Від 13 червня 2007 р. №815, наказів моз україни від 25. 06. 08 №340 "Про затвердження заходів на виконання Концепції управління якістю...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconБаза стандартів медичної допомоги в Україні Інструкція користувача
База стандартів медичної допомоги в Україні (далі – База смд) є інструментом, створеним для підтримки завдань ефективного пошуку...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconРішення від 22 січня 2013 року №202 смт Новгородка Про реформування системи екстреної медичної допомоги в Новгородківському районі
Кіровоградської обласної ради №422 від 21 грудня 2012 року «Про створення та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconНаказ №566 Про надання екстреної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України
України» та від 16. 07. 1997р. №225 «Про затвердження переліку видів захворювань і станів іноземних громадян, що потребують екстреної...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconПро затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"
На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України від 11. 09. 03 №423/59 та з метою покращання...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconРішення від грудня 2012 року № смт Олександрівка Про реформування системи екстреної медичної допомоги в Олександрівському районі
Кіровоградської обласної ради від 13 листопада 2012 року №687-р/381-гр з метою підвищення доступності та поліпшення якості надання...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconНаказ №731­­­­ Про затвердження плану заходів гуоз львівської ода на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Львівській області на період до 2020 року
«Про затвердження плану заходів моз україни на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я...
Про затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги за спецiальнiстю \"Пульмонологiя\" iconНовинки на XVII медичній виставці «Галмед: здоров'я та довголіття» 13-15. 04. 2011 р
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи