Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України icon

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
НазваНаказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
Сторінка14/17
Дата конвертації23.05.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипНаказ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Положення
про начальника бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних, міста Києва та Севастополя і Кримської республіканської установи “Бюро судово-медичної експертизи”

 1. Загальні положення1.1. Начальник бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних, міста Києва та Севастополя і Кримської республіканської установи “Бюро судово-медичної експертизи” /надалі – начальник бюро/ здійснює керівництво діяльністю бюро на основі єдиноначаль­ності; відповідає за судово-медичну, організаційно-методичну і фінансову діяльність установи, яку він очолює.


Начальник бюро є головним позаштатним спеціалістом з судово-медичної експертизи відповідного органу охорони здоров’я.

1.2. Начальник бюро в адміністративно-господарському відношенні підпорядкований відповідному органу охорони здоров'я; в організаційному та науково-методичному відношенні він підпорядкований Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

1.3. Начальник бюро призначається на посаду і звільняється з займаної посади Наказом керівника відповідного органу охорони здоров’я за письмовим погодженням з начальником Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України.

1.4. Начальник бюро організовує роботу бюро в межах терито­рії, яку обслуговує, керуючись Законом України “Про судову експертизу", іншими законодавчими та нормативними документами, які регламентують судово-медичну діяльність в Україні, методичними вказівками та інструкціями МОЗ України, даним Положенням.

1.5. Кваліфікаційні вимоги: на посаду начальника бюро призначається працівник, який є кваліфікованим лікарем зі значним досвідом судово-медичної і організаційної роботи.

  1. Начальник бюро повинен знати:

1.6.1. Основи законодавства України про судову експертизу, положення процесуального законодавства та інших нормативно-правових актів, що регламентують проведення судової, і, зокрема, судово-медичної експертизи в Україні.

1.6.2. Організаційні основи діяльності бюро, його структуру, профіль і спеціалізацію. Постанови, розпорядження, накази вищих органів; методичні, нормативні, інструктивні та інші керівні матеріали з організації діяльності бюро.

1.6.3. Основи трудового законодавства. Нормативно-правові і законодавчі акти України, що стосуються виробничої, фінансової та господарської діяльності установи.

1.6.4. Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку бюро.

1.6.5. Види судово-медичних робіт і послуг, що надаються бюро. Правила проведення та оформлення судово-медичних експертних робіт.

1.6.6. Технічне та медичне обладнання бюро; норми витрат сироваткових реагентів
та хімічних реактивів.

1.6.7. Перелік відомостей, що становлять службову таємницю.

1.6.8. Норми І вимоги з охорони праці, протипожежної, санітарно-гігієнічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.6.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку бюро.

2. Обов'язки

Начальник бюро зобов'язаний:

 1. Керувати роботою бюро з усіх видів діяльності відповідно до законодавства
  України та організовувати роботу бюро в межах території, яку обслуговує.

 2. Розробляти комплекс заходів, спрямованих на виконання основних завдань, що
  поставлені перед бюро судово-медичної експертизи.

2.3. Удосконалювати систему управління і структуру бюро; розробляти заходи
щодо підвищення ефективності діяльності бюро шляхом - обґрунтування перед
відповідними вищими органами вимог щодо:

 • виділення бюджетних асигнувань;

 • надання вже наявних або будівництва необхідних виробничих приміщень;

 • забезпечення автотранспортом;

 • придбання сучасної апаратури і обладнання, необхідних матеріалів і реактивів;

 • організації нових відділень судово-медичної лабораторії;

 • направлення в бюро молодих спеціалістів;

 • приведення штатів бюро у відповідність із діючими нормами навантаження і
  штатними нормативами.

2.4. Вживати заходів із забезпечення бюро спеціалістами, підвищення їх
кваліфікації та раціональної розстановки кадрів.

2.5. Приймати від органів досудового слідства, прокуратури і суд матеріали для
проведення судово-медичних експертних досліджень у межах компетенції експертної
установи та доручати проведення експертизи одному або декільком експертам бюро.

2.6. Контролювати час і якість проведення судово-медичних експертиз і
досліджень, а також діяльність всіх працівників.

2.7. Систематично інформувати працівників бюро про накази, розпорядження,
правила та інструктивно-методичні вказівки вищих організацій та забезпечувати їх
своєчасне виконання.

2.8. Регулярно складати плани роботи бюро і забезпечувати їх виконання;

2.9. Розглядати і затверджувати:

 • плани роботи структурних підрозділів бюро;

 • графіки роботи працівників бюро;

 • посадові інструкції та інструкції з охорони праці і техніки безпеки для всіх
  працівників.

2.10. Організувати І регулярно проводити:

 • засідання медичної ради, науково-практичні семінари та конференції із участю
  експертів бюро і представників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду;

 • виробничі наради і конференції працівників бюро;

 • заслуховування звітів заступника і завідуючих структурними підрозділами;

 • планові обстеження міських /міст обласного підпорядкування/, міжрайонних і районних відділень бюро судово-медичної експертизи, які перебувають в структурі відділу з складанням акту обстеження, який повинен, містити висновки і пропозиції щодо покращання роботи і усунення виявлених недоліків; обговорювати результати обстеження на вироб­ничих нарадах;

2.11. Забезпечувати:

 • своєчасний розгляд скарг, заяв і пропозицій громадян, прийняття по кожному з
  них конкретних рішень і здійснення контролю за виконанням;

 • надання судово-медичних послуг населенню:

- своєчасне розслідування надзвичайних подій та повідомлення в установлені
законом терміни про результати розслідування та вжиті заходи у вищі організації;

- якісне складання річних планів, статистичних, фінансових і господарських звітів
про діяльність бюро і своєчасне подання їх у вищі організації;

- надання консультативної допомоги співробітникам органів внутрішніх справ,
прокуратури і суду, участь в нарадах, які проводяться цими закладами.

 1. Систематично підвищувати свою кваліфікацію;

 2. Створювати умови для забезпечення збереження об’єктів і речових доказів,
  які надійшли на судово-медичне дослідження, та відомостей, що становлять службову
  таємницю.

 3. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

 4. Виконувати рішення зборів трудового колективу у межах своїх повноважень.

2.16. Розробляти та вживати заходів щодо підвищення безпеки праці для
працівників установи.

2.17. Вирішувати питання щодо укладання договорів та інших угод.

3. Права

Начальник бюро має право:

 1. Приймати на роботу і звільняти працівників бюро.

 2. Заохочувати і накладати стягнення на працівників бюро.

 3. Видавати накази по бюро.

 4. Представляти бюро в державних установах, судових, арбітражних,
  громадських та інших організаціях.

 5. Розпоряджатися кредитами, укладати договори, брати зобов'язання та
  здійснювати інші дії від імені бюро;

 6. Направляти експертів бюро для участі в судових засіданнях, у провадженні
  першочергових слідчих дій, для проведення судово-медичних експертиз поза межами
  території, що обслуговується, а також для надання практичної допомоги судово-медичним
  експертам відділень в організації роботи і засвоєнні нових методів досліджень.

 1. Оцінювати висновок експерта (експертів) по суті та повергати їх для
  доопрацювання у разі виявлення помилок.

 2. Направляти експертів бюро на спеціалізацію і вдосконалення згідно ї
  одержаними путівками І викликами.

 3. Запитувати з лікувально-профілактичних установ медичну документацію,
  необхідну для проведення експертиз і розгляду скарг громадян.

4. Відповідальність

Начальник бюро несе відповідальність за:

 1. Неналежне виконання або невиконання трудового законодавства, положень
  колективного договору і покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків - у
  межах, визначених діючим законодавством України про працю.

 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах,
  визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством
  України.

3. Якість і своєчасність виконаних в бюро судово-медичних експертиз, досліджень

та обстежень.

4. Стан фінансово-бюджетної дисципліни та використання наявного майна І
фінансових ресурсів бюро,

5. Заподіяну матеріальну шкоду - в межах, визначених чинним цивільним
законодавством та законодавством про працю України.

6. Виконання вимог цивільної оборони та спеціальних вказівок.

7. Дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, техніки
безпеки і виробничої санітарії в бюро.

8. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку бюро.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17Схожі:

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166
З метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження "21" січня 2013р. №14 Про затвердження Статуту комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Україні", згідно з рішенням І – ї сесії обласної ради XXIV скликання від 10 травня 2002р. №13-1/02 "Про доручення голові обласної...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 лютого 2009 року n 77 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 "Про внесення змін...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №172 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №378/1403 Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження 13 вересня 2012р. №277 Про створення комісії з перевірки комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №173 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №379/1404
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №49 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09. 02. 2011 за №171/18909 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Державної служби автомобільних доріг України від 8 липня 2003 року n 314 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З метою впорядкування розташування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на автомобільних дорогах загального користування,...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи