Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України icon

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
НазваНаказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
Сторінка17/17
Дата конвертації23.05.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипНаказ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
^

Положення

про заступника начальника бюро судово-медичної експертизи

з експертної роботи

  1. Загальні положення.


1.1. Заступник начальника бюро судово-медичної експертизи з експертної роботи (надалі - заступник) відноситься до категорії керівників.

1.2. Призначення на посаду заступника здійснюється наказом начальника бюро за погодженням з відповідним органом охорони здоров’я

1.3. Заступник призначається з числа кваліфікованих лікарів судово-медичних експертів, які мають стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років.

1.4. Заступник підпорядкований начальнику бюро судово-медичної експертизи.

1.5. Заступник повинен знати:

1.5.1. Основи законодавства України про судову експертизу, положення процесуального законодавства та інших нормативно-правових актів, що регламентують проведення судової, і, зокрема, судово-медичної експертизи в Україні.

1.5.2. Організаційні основи діяльності бюро, його структуру, профіль і спеціалізацію. Постанови, розпорядження, накази вищих органів; методичні, нормативні, інструктивні та інші керівні матеріали з організації діяльності бюро.

1.5.3. Основи трудового законодавства. Нормативно-правові і законодавчі акти України, що стосуються виробничої, фінансової та господарської діяльності установи.

1.5.4. Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку бюро.

1.5.5. Види судово-медичних робіт і послуг, що надаються бюро. Правила проведення та оформлення судово-медичних експертних робіт.

1.5.6. Технічне та медичне обладнання бюро; норми витрат сироваткових реагентів
та хімічних реактивів.

1.5.7. Перелік відомостей, що становлять службову таємницю.

1.5.8. Норми І вимоги з охорони праці, протипожежної, санітарно-гігієнічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

      1. Правила внутрішнього трудового розпорядку бюро.


2. Обов’язки.


Заступник зобов’язаний:

:

2.1. Контролювати якість і строки проведення судово-медичних експертиз у структурних підрозділах бюро та доводити до відома начальника бюро виявлені недоліки;

2.2. Інформувати експертів бюро про останні досягнення судово-медичної науки та практики;

2.3. Надавати особисто і забезпечувати надання консультативної допомоги працівникам органів дізнання, досудового слідства і суду;

2.4. Готувати матеріали для складання інформації для відповідного органу охорони здоров’я про помилки, що були виявлені у процесі проведення експер­тиз у справах про правопорушення медичних працівників.

2.5. Надавати судово-медичним експертам бюро консультативну, а при необхідності і практичну допомогу в прове­денні ними експертиз / досліджень/ на належному професійному рівні;

2.6. Розглядати скарги, пропозиції та заяви громадян, представників організацій та установ з експертних питань.

2.7. Виконувати обов’язки начальника бюро за його відсутності.

2.8. Систематично підвищувати свою кваліфікацію.


3. Права.


Заступник має право:


3.1. Знайомитись з метою перевірки з усіма документами струк­турних підрозділів бюро;

3.2. Бути присутнім на оперативних зборах структурних підрозділів бюро;­

3.3. Вносити начальнику бюро подання на заохочення або накладання стягнення на працівників бюро;

3.4. Перевіряти виконання посадових обов’язків судово-медич­ними експертами, середнім і молодшим медичним персоналом бюро;

3.5. Висувати на обговорення нарад бюро питання, що пов’язані з покрашенням діяльності всіх структурних підрозділів бюро;

3.6. Надавати консультативну допомогу працівникам органів внутрішніх справ, прокуратури та суду та брати участь у нарадах, що проводяться цими органами;

3.7. Проводити семінари з судово-медичними експертами бюро судово-медичної експертизи.

3.8. Представляти бюро за дорученням його начальника в державних органах, судах, арбітражних судах, громадських та інших організаціях.

3.9. Приймати участь в підборі та розташуванні кадрів бюро.

3.10. Вносити пропозиції з питань раціонального використання медичного обладнання, апаратури, а також з інших питань, пов’язаних з покращенням технології експертної діяльності.


4. Відповідальність.

Заступник несе відповідальність за:

4.1.Неналежне виконання або невиконання трудового законодавства, положень колективного договору і покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків – у межах, визначених діючим законодавством України про працю.

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4..3. Якість і своєчасність виконаних в бюро судово-медичних експертиз, досліджень та обстежень.

4..4. Заподіяну матеріальну шкоду - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.5. Виконання вимог цивільної оборони та спеціальних вказівок.

4.6. . Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку бюро.


1. Заступника начальника Головного бюро судово-медичної експертизи /надалі - заступник начальника/ Міністерства охорони здоров’я /надалі - МОЗ/ України у своїй роботі керується Законом України “Про судову експертизу”, іншими законодавчими і нормативними документами України, які регламентують судово-медичну діяль­ність, методичними вказівками та інструкціями МОЗ України, даним Положенням, а також наказами начальника Головного бюро.

3. Робота заступника начальника спрямована на підвищення якості експертиз, що проводяться в Головному бюро, скорочення стро­ків їх проведення, розробку спільно з оргметодвідділом та керівниками структурних підрозділів організаційно-методичних документів з різних питань судово-медичної експертизи, а також на систематич­не підвищення кваліфікації працівників Головного бюро.

4. На заступника начальника Головного бюро покладається:

4.1. Систематична перевірка експертної документації у Голов­ному бюро та аналіз виявлених недоліків;

4.2. Розробка проектів організаційних та науково-методичних документів з різних питань судово-медичної експертизи;

4.3. Участь у впроваджені в експертну практику нових методів і методик дослідження;

4.4. Участь у проведенні комплексних перевірок обласних бю­ро судово-медичної експертизи.

5. Заступник начальника зобов’язаний:

5.1. Контролювати якість і строки проведення судово-медичних експертиз у структурних підрозділах Головного бюро та доводити до відома начальника Головного бюро виявлені недоліки;

5.2. Інформувати експертів Головного бюро про останні досягнення судово-медичної науки та практики;

5.3. Надавати організаційно-методичну і практичну допомогу зав. структурними підрозділами та експертам Головного бюро;

5.4. Готувати матеріали для складання інформації для МОЗ України про помилки, що були виявлені у процесі проведення експер­тиз у справах про правопорушення медичних працівників.

6. Заступник начальника має право:

7. У відсутності начальника Головного бюро заступник началь­ника виконує його обов’язки.


^

Положення
про організаційно-методичний відділ

бюро судово-медичної експертизи1. Організаційно-методичний відділ /надалі – відділ/ бюро судово-медичної експертизи - це структурний підрозділ бюро, основна функція якого – сприяння заходам організаційно-методичного удосконалення судово-медичної експертизи.

2. Керівництво відділу покладається на кваліфікованого лікаря судово-медичного експерта, який має великий досвід експертної та організаційної роботи. Він підпорядкований начальнику бюро та його заступнику.

3. У своїй діяльності завідуючий відділом і його працівники керуються Законом України “Про судову експертизу” та іншими законодавчими і нормативними документами України, що регламентують су­дово-медичну діяльність, методичними вказівками й інструкціями МОЗ України, цим Положенням та наказами начальника бюро.

4. Завдання відділу:

4.1. Складання проектів перспективних та річних планів орга­нізаційних заходів бюро і забезпечення їх виконання.

4.2. Аналіз статистичних показників роботи бюро та складання відповідних звітних документів.

4.3. Складання плану заявки на цикли післядипломної підготовки експертів і молодших медичних спеціалістів.

4.4. Підготовка матеріалів до атестації експертів і молодших медичних спеціалістів на кваліфікаційні категорії.

4.5. Організація роботи експертно-кваліфікаційної комісії бюро з метою атестації на присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційного класу для подальшого включення ї до Державного реєстру атестованих судових експертів.

4.6. Надання консультативної допомоги з організаційних питань співробітникам бюро.

4.7. Підготовка пропозиції щодо внесення змін та доповнень в існуючі нормативні документи, що регламентують судово-медичну діяльність.


^

Штатні нормативи
медичного персоналу структурних підрозділів

бюро судово-медичної експертизи, які вводяться в межах наявних коштів1. Лікарі - судово-медичні експерти

1.1. Посада заступника нальника бюро встановлюється у Головному бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здо­ров’я /надалі - МОЗ/ України, республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів з розхунку одна по­сада на кожне зазначене бюро;

1.2. В республіканському бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-мєдичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів за наявності в штаті бюро не менш як 100 лікарських посад та прирівняних до них фахівців встановляться одна посада судово-медичного експерта організаційно-методичного відділу. В Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ України в огранізаційно-методичному відділі встановлюються дві посади судово-медич­них експертів незалежно від кількості лікарських та прирівняних до них посад;

1.3. Посади судово-медичних експертів у всіх відділах, крім згаданих в п.1.2. та відділеннях бюро судово-медичної експертизи охорони здоров'я обласних виконавчих комітетів та республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/, а також судово-медичному відділі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України встановлюються із розрахунку відповідності однієї посади нормам навантаження, що передбачені наказом МОЗ України від 05.11.91р. № 155 "Про затвердження розрахункових норм навантаження з основних видів робіт у бюро судово-медичної експертири України".

У відділеннях судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичноі криміналістики, судово-медичної токсикологіі та судово-медичної цитології Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України одна посада судово-медичного експерта встановлюєгься із розрахунку 75% нормативного навантаження, що передбачені наказом МОЗ України від О5.11.91р. № 155 для даних струк­турних підрозділів бюро;

1.4. Посади чергових судово-медичних експертів бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів та Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим встановлюються додатково із розрахунку чотири з половиною по­посади на кожне бюро;

1.5. Посади завідуючих всіма структурними підрозділами Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Респу6ліки Крим та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів встановлюється замість однієї посади судово-медичного експерта даного структурного підрозділу незалежно від кількості цих посад у ньому.


Примітка. 1. При наявності у містах Києві, Симферополі та обласних цент­рах двох чи більше судово-медичних моргів /відділень відділу судово-медичної експертизи трупів/ посада завідуючого цим відділенням встановлюється додатково за наявності в штаті кожного з них трьох і більше посад судово-медичних експертів.

2. Завідуючі всіма структурними підрозділами Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів вико­нують роботу експерта:

- за наявності в штаті підрозділу 1-2 посад судово-медичних експертів в обсязі не менш як 100% нормативного навантаження;

- за наявності в штаті підрозділу З-5 посад судово-медичних експертів в обсязі не менш як 75% нормативного навантаження;

- за наявністю в штаті підрозділу 6-10 посад судово-медичних експертів в обсязі не менш як 50% нормативного навантаження;

- за наявності в штаті підрозділу більше як 10 посад судово-медичних експертів тільки особливо складні експертизи.


1.6. Посада завідуючого відділом судово-медичної експертизи речових доказів /судово-медичної лабораторії/ не встановлюється.

2. Середній медичний персонал:

2.1. Посада старшого лаборанта встановлюється замість однієї з посад лаборанта в кожному структурному підрозділі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів за наявності в штаті підрозділу п’яти і більше, посад лаборантів. Старший лаборант виконує роботу в обсязі 75% нормативного навантаження.

2.2. Посади середнього медичного персоналу /фельдшерів-лабо­рантів, лаборантів, медичних сестер/ у відділеннях судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної токсикогії, судово-медичної цитології Головного бюро судово-медичної екс-пертизи МОЗ України, республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів із розрахунку півтори посади на кожну посаду судово-медичного експерта і прирівнених до них фахівців, враховуючи і посаду завідуючого. В інших структурних підрозділах Гооловного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України /крім судово-медичного відділу/, республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів згадані посади встановлюються із роз­рахунку однієї посади на кожну посаду судово-медичного експерта і прирівнених до них фахівців, враховуючи і посаду завідуючого.

У судово-медичному відділі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України згадані посади встановлюються із розрахунку 0,5 посади на кожну посаду судово-медичного експерта, враховуючи і завідуючого відділом.

2.3. Посади медичних реєстраторів встановлюються із розрахунку однієї посади на.кожні п'ять посад судово-медичних експертів, враховуючи ізавідуючого, в усіх структурних підрозділах Головного бюро судово-медичної, експертизи МОЗ України, республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів.

2.4. За необхідності, посади фельдшерів-лаборантів, лаборантів, медичних сестер можуть бути замінені:

2.4.1. У відділах судово-медичної експертизи трупів, судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб,а також судово-медичному відділі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України на посади медичних реєстраторів;

2.4.2. У відділенні судово-медичної криміналістики - на посаду фотографа /з середньою спеціальною освітою чи без неї/.

3. Молодший персонал:

3.1. Посади санітарок /санітарів/ у відділеннях судово-медичної гістології, судово-медичної імунології, судово-медичної токсикології, судово-медичної цитології Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, республіканського бюро /Автономна Республіка Крим/ та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров’я обласних виконавчих комітетів встановлюються із розрахунку однієї посади на кожну посаду судово-медичного експерта, враховуючи і завідуючого.

3.2. Посади санітарок /санітарів/ в інших структурних підрозділах Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, республіканського бюро /Автономної Республіки Крим та бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, крім районних та міжрайоних відділень, встановлюються із розрахунку 0,5 посади на кожну посаду судово-медичного експерта, враховуючи і завідуючого;

3.3. У районних та міжрайонних відділеннях судово-медичної експертизи посади санітарок /санітарів/ встановлюються із розрахунку однієї посади на кожну посаду судово-медичного експерта;

3.4. Для обслуговування моргу відділу судово-медичної експертизи трупів, який проводить цілодобове приймання трупів, додатково встановлюється 4,5 посади санітарів з правом сну вночі.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17Схожі:

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166
З метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження "21" січня 2013р. №14 Про затвердження Статуту комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Україні", згідно з рішенням І – ї сесії обласної ради XXIV скликання від 10 травня 2002р. №13-1/02 "Про доручення голові обласної...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 лютого 2009 року n 77 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 "Про внесення змін...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №172 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №378/1403 Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження 13 вересня 2012р. №277 Про створення комісії з перевірки комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №173 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №379/1404
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №49 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09. 02. 2011 за №171/18909 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Державної служби автомобільних доріг України від 8 липня 2003 року n 314 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З метою впорядкування розташування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на автомобільних дорогах загального користування,...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи