Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України icon

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
НазваНаказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України
Сторінка8/17
Дата конвертації23.05.2013
Розмір2.2 Mb.
ТипНаказ
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
^

Правила
проведення судово-медичної експертизи /досліджень/ трупів у бюро судово-медичної експертизи

1.Загальна частина1.1. Судово-медична експертиза /дослідження/ трупів /надалі – експертиза/ у відділах судово-медичної експертизи трупів /надалі – відділ/ проводяться згідно з Законом України “Про судову експертизу”, процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, інструкцією про проведення судово-медичної експертизи, даними Правилами та затвердженими нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України.

1.2. Експертиза у відділі виконується з метою встановлення причини смерті, наявності, характеру і механізму виникнення тілесних ушкоджень, часу настання смерті та вирішення інших питань, що були поставлені органами дізнання, слідчого, прокурора та суду, які належать до компетенції даного виду судово-медичної експертизи.

1.3. Для досягнення мети використовуються знання в галузі судової медицини та інших медичних спеціальностей, застосовуються спеціальні лабораторні методи дослідження /гістологічні, медико-криміналістичні, токсикологічні тощо/ і, за потребою, вивчається медична документація, матеріали кримінальних та цивільних справ.

1.4. Експертиза (дослідження) у відділі проводиться за постановою або за письмовим дорученням особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду.

1.5. Проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділі здійснюється фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ України.

Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні мати вищу медичну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста зі спеціальності “судово-медична експертиза”, та отримати кваліфікацію судового експерта.

Без додаткового узгодження з особою, що призначила експертизу, до участі в проведенні судово-медичних експертиз як експерти можуть бути залучені професори та викладачі кафедр судової медицини, фахівці закладів охорони здоров’я.

1.6. Об’єктами експертизи у відділі є трупи /частини трупів/ осіб, що вмерли насильницькою смертю, раптово або при нез’ясованих обставинах чи невстановленому діагнозі, а також трупи невстановлених осіб.

1.7. Експертиза трупа виконується у судово-медичних моргах /надалі – морг/ або в моргах лікувально-профілактичних установ.

Як виняток, за погодження із судово-медичним експертом /надалі – експерт/ допускається проведення експертизи трупа у пристосованих під морг приміщеннях лікувально-профілактичної установи /при наявності в них необхідних умов/, а у випадках експетизи ексгумованого трупа – не в приміщенні, у теплу пору року, при сухій погоді та при створенні особою, що призначила експертизу, умов придатних для роботи.

1.8. Відповідальність за доставку трупа, його одягу та інших предметів, що безпосередньо мають відношення до трупа, у морг покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплектується з працівників органів Міністерства внутрішніх справ, або з працівників інших служб, що спеціалізуються на цьому.

У випадках смерті в лікувально-профілактичних установах організація доставки трупа до моргу покладається на керівника даної установи.

У випадках, коли бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть особи, що померла на вулиці або в іншому громадському місті, доставка трупа до моргу здійснюється цією бригадою. При цьому лікар /фельдшер/ бригади зобов’язаний надати черговому працівнику моргу заповнений відривний талон до “Супровідного листа”.

1.9. У випадках смерті у лікувально-профілактичних закладах особи, яка померла внаслідок насильства або при підозрі на нього, керівник даної установи зобов’язаний надіслати разом з трупом до моргу оригінал медичної карти стаціонарного хворого та одяг померлого, якщо він не був вилучений органами дізнання або не був виданий родичам померлого.

Відповідальність за своєчасне надання медичної документації до моргу покладається на особу, яка призначила експертизу.

1.10. Якщо в ході проведення патологоанатомічного дослідження були виявлені ознаки насильницької смерті, розтин повинен бути припинений. Патологоанатом, який проводив дослідження трупа, забезпечує збереження його та органів в тому стані, в якому вони були на момент припинення дослідження, складає протокол про виконане ним дослідження. Головний лікар лікарні письмово повідомляє про це правоохоронні органи і забезпечує доставку трупа та всіх необхідних медичних документів /історію хвороби, протокол розтину тощо/ до судово-медичного моргу.

За згодою експерта, в цьому випадку, експертиза трупа може бути проведена в патологоанатомічному відділенні лікарні.

Якщо медична документація не надійшла разом з трупом, експерт має право відкласти експертизу (дослідження) трупа до часу її надходження.

1.11. У випадках доставки трупа з місця події /виявлення/, де складався протокол огляду, разом з документами про призначення експертизи повинна надсилатися копія даного протоколу.

1.12. Трупи, що надійшли до моргу, документи, одяг та інші предмети, які були з трупом, реєструються у встановленому порядку особою відповідальною за реєстрацію в журналі реєстрації трупів і в журналі реєстрації одягу, документів та коштовностей.

1.13. Реєстраційні журнали з пронумерованими та прошнурованими аркушами повинні бути скріплені печаткою бюро та підписані начальником бюро. По закінченні журнали здаються до архіву бюро, де зберігаються протягом 25 років.

1.14. Журнал реєстрації трупів повинен містити дані, що передбачені відповідною формою медичної документації затвердженою МОЗ України.

1.15. Журнал реєстрації одягу, документів та коштовностей повинен містити дані, що передбачені відповідною формою медичної документації затвердженою МОЗ України.

1.16. Зміни трупа, що пов’язані з розвитком гниття, вплвом інших факторів зовнішнього середовища тощо, не можуть бути підставою для відмови у прийнятті трупа до моргу та виконанні експертизи.

У випадках надходження трупів із педикульозом, незважаючи на те, чи є у супровідних документах згадка про це, чи ні, трупи приймаються до моргу тільки після повної їх обробки.

1.17. Трупи в морзі повинні зберігатися за умов, що перешкоджатимуть гниттю.

Консервування трупа може бути здійснене лише після взяття всіх необхідних матеріалів на лабораторні дослідження. В разі письмової заборони слідчого консервування трупа не здійснюється. Факт консервування та використані реагенти обов’язково вказується у Висновку експерта.

1.18. Одяг трупа та предмети, що були з ним доставлені, зберігаються до початку експертизи в тому стані, в якому вони надійшли до моргу.

1.19. Вилучення окремих органів і тканин трупа для їх подальшої трансплантації можливе лише за умов суворого дотримання вимог законодавства України про трансплантацію.

Експертне чи наукве дослідження на біоманекенах дозволяється проводити спеціалістам в галузі судово-медичної експертизи за умов дотримання етичних норм і збереження зовнішнього вигляду трупа з відміткою про це у Висновку експерта. Вилучення органів і тканин трупа з науково-дослідними цілями проводиться тільки з дозволу начальника бюро.

1.20. У випадках відсутності в документі про призначення експертизи вказівки на те, якому /яким/ експерту /експертам/ доручається експертиза, розподіл її покладається на начальника бюро або на завідуючого відділом, а в міських /міст обласного підпорядкування/, районних /міжрайонних/ відділеннях – на завідуючого відділенням.

1.21. Експертиза трупа проводиться, як правило одним експертом.

При великому обсязі одного експертного дослідження, при експертизі трупів іноземних громадян, при експертизі ексгумованого трупа, при повторних експертизах тощо, розтин може проводитись двома або більшою кількістю експертів.

1.22. Експерт, який проводить експертизу, несе передбачену чинним законодавством відповідальність за збереження речових доказів, що мають відношення до експертизи.

1.23. Експертиза, прийнята до виконання експертом, проводиться у такій послідовності :

1.23.1. Ознайомлення з документом про призначення експертизи та з іншими доданими до нього матеріалами /копією протоколу огляду місця події, медичною картою тощо/;

1.23.2. Зовнішнє та внутрішнє дослідження трупа, вилучення органів та тканин для лабораторних досліджень;

1.23.3. Комплексна оцінка результатів дослідження трупа на підставі отриманих лабораторних даних, наданих матеріалів справи та медичної документації;

1.23.4. Складання судово-медичного діагнозу за патогенетичним принципом із використанням нозологічних форм передбачених Міжнародною статистичною класифікіцією хвороб;

1.23.5. Складання підсумків з відповідями на запитання, що були поставлені на вирішення експертизи;

1.23.6. Оформлення Висновку експерта.

1.24 Результати експертизи, яка виконується у відділі, оформляються документом, що має назву „Висновок експерта” /”Акт судово-медичного дослідження”/, якому надається порядковий за відділом /відділенням/ номер і який складається не менш як у двох примірниках.

1.25. Кожен „Висновок експерта” /”Акт судово-медичного дослідження”/ повинен складатися з таких розділів:

1.25.1. Вступної частини, що містить титульний лист, запитання поставлені перед експертом та стислий виклад обставин справи;

1.25.2. Дослідної частини;

1.25.3. Даних лабораторних та додаткових методів дослідження;

1.25.4. Судово-медичного діагнозу;

1.25.5. Підсумків.

1.26. Титульний лист „Висновку експерта” /”Акту судово-медичного дослідження”/ повинен відповідати формі затвердженій відповідним наказом МОЗ України.

Запитання, поставлені на вирішення експертизи, подаються у редакції особи, яка призначила експертизу.

В обставинах справи викладаються необхідні відомості з документа про призначення експертизи, копії протоколу огляду місця події, медичної карти тощо.

1.27. Дослідна частина повинна містити послідовний опис виконання експертизи трупа та усіх виявлених при цьому фактичних даних, методик та устаткування, які були застосовані при проведенні експертизи, перелік об’єктів, надісланих на лабораторне дослідження.

Послідовність викладу виконання експертизи трупа визначається експертом відповідно до завдань, що поставлені перед експертом.

1.28. Дослідна частина повинна бути викладена по можливості без використання медичних та інших незрозумілих для нефахівців термінів. Якщо уникнути цих термінів неможливо, їх зміст треба пояснити.

1.29. У розділ “Дані лабораторних та додаткових методів дослідження” вносяться результати лабораторних досліджень із зазначенням їх реєстраційного номера та дат їх виконання й отримання експертом, а також дані додаткового дослідження тканин і органів, що були вилучені експертом з трупа /фрагментів кісток, склепіння черепа тощо /.

1.30. Відразу після закінчення розтину експерт заповнює і підписує Лікарське свідоцтво про смерть /Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть для мертвонароджених або дітей, які померли у перші 0-6 діб після народження/.

Порядок заповнення названих документів регламентується відповідною інструкцією затвердженою наказом МОЗ України.

1.31. Підсумки експерта складаються після закінчення всіх досліджень, пов’язаних з експертизою трупа, відповідно до поставлених питань. Нумерація відповідей повинна відповідати нумерації запитань постанови. При цьому допускається об’єднання відповідей на близькі за змістом запитання та зміна їх послідовності.

1.32. Тривалість проведення експертизи встановлюється у відповідності з п. 3.8 Інструкції про проведення судово-медичної експертизи.

Один /перший/ примірник Висновку експерта /акта/ із супровідним документом не пізніше ніж через три доби після отримання експертом результатів усіх лабораторних досліджень, що були проведені, направляється у встановленому порядку або передається під розписку у реєстраційному журналі особі, яка призначила експертизу. Другий примірник зберігається в бюро судово-медичної експертизи.

1.33. У супровідному документі треба зазначити:

1.33.1. Назву і номер експертного документа, що направляється;

1.33.2. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження померлого;

1.33.3. При наявності – матеріали справи, що повертаються, речові докази, медична документація та інші документи, які мають відношення до даної експертизи.
^

2. Спеціальна частина2.1. Загальний порядок та послідовність виконання експертизи трупа.

2.1.1. Експертиза трупа може бути розпочата тільки після появ ранніх трупних явищ /охолодження, трупних плям, трупного заклякання /.

До появи згаданих змін розтин трупа може бути проведений тільки після констатації смерті у встановленому законом порядку і після оформлення акта встановлення настання смерті, один примірник якого повинен бути наданий експерту до початку розтину.

2.1.2. Після ознайомлення з документом про проведення експертизи, іншими документами, що додані до нього, експерт проводить зовнішнє дослідження трупа, яке повинно містити дослідження одягу, взуття та інших предметів, що були доставлені з трупом, і власне дослідження трупа.

2.1.3. Дослідження одягу треба починати з переліку, шар за шаром, окремих його предметів одягу, вид матеріалу, колір і ступінь зношеності тканини, наявність і стан петель, гудзиків і защіпок. Перелічують і описують вміст кишень та інших предметів, доставлених з трупом.

При експертизі трупів невідомих, особа яких не встановлена, обов’язково вказати характерні прикмети одягу. При необхідності носильні речі фотографують.

2.1.4. При наявності на одязі пошкоджень і забруднень описується їх характер, точна локалізація на частинах одягу відповідно до стандартних найменювань останніх, форма, розміри, напрямок, стан країв і кінців, відстань від швів та інших деталей одягу, співвідносять локалізацію пошкоджень (забруднень) на одязі з ушкодженнями (слідами) на трупі.накладень /сліди ковзання, дефекти тканини, відбитки протектора, кіптява тощо/, слідів біологічного або хімічного походження /кров, сперма, лікарські речовини тощо/ експерт зобов’язаний забезпечити збереження такого одягу для подальшого його дослідження в інших підрозділах бюро або для передання під розписку особі, яка призначила експертизу.

При необхідності одяг фотографують і висушують. Після закінчення експертизи (дослідження) носильні речі передаються слідчому.

2.1.5. Дослідження трупних змін проводиться послідовно, починаючи з визначення на дотик охолодження трупа в прикритих одягом і відкритих частинах тіла.

При необхідності, апаратне вимірювання температури тіла здійснюється тільки з використанням стандартизованого в Україні обладнання.

Виявляється наявність і ступінь вираженості трупного заклякання в м’язах обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок.

Фіксується наявність трупних плям, їх локалізація, характер, колір, особливості поширення, наявність ділянок збліднення, які утворились від тиску деталей одягу, предметів. Визначається характер зміни трупних плям при натискуванні з подальшим зазначенням часу їх відновлення до початкового.

2.1.6. При наявності ознак трупного висихання, вони зазначаються при описі окремих частин тіла.

2.1.7. При наявності пізніх змін описуються їх ознаки, ступінь виразності поширеність. Визначається наявність і локалізація трупної флори та фауни і, при необхідності, відбираються їх зразки для проведення ботанічного і ентомологічного дослідження.

2.1.8. Використовують рекомендовані у встановленому порядку інструментальні і лабораторні методи визначення часу настання смерті.

2.1.9. Власне дослідження трупа починається з визначення за зовнішніми ознаками статі, будови, ступеня живлення. Вимірюється довжина тіла.

2.1.9.а. Оглядається і зазначається колір і стан шкіри, її вроджених і набутих анатомічних та індивідуальних особливостей /рубці, татуювання тощо/, наявність слідів ін’єкцій, висипань, набряків інше.

2.1.9.б. Визначається на дотик стан мозкового і лицевого черепа, довжина і колір волосся на волосяній частині голови, наявність чи відсутність ушкоджень, рухливості, деформацій та інших особливостей, відкриті чи закриті очі, колір райдужки, форма та діаметр зіниць, стан білкової і сполучнотканинної оболонок /блідість, жовтизна, екхімози та інше/, наявність одутлості обличчя.

2.1.9.в. Зазначається, чи є виділення із отворів рота, носа та вушних ходів, описується характер цих виділень, а також наявність у порожнині рота і носових ходах часток харчових мас, порошків чи сторонніх предметів.

Визначається стан червоної обвідки і слизової оболонки губ, чи відкритий рот, зімкнуті зуби, чи є защемлення язика між зубами. Описується стан самих зубів: їх загальна кількість, особливості, наявність, характер і кількість коронок, протезів. Перелічуються згідно із зубною формулою зуби, яких немає, характеризується стан альвеолярних поверхонь ясен на їх місці. При необхідності складається одонтокарта встановленого зразка.

2.1.9.г. Оглядається і описується стан шиї, тулуба та кінцівок по всіх поверхнях з детальним описом виявлених змін та особливостей відповідно до кожного конкретного випадку (залежно від статі, віку, обставин настання смерті тощо).

2.1.9.д. Визначається на дотик наявність патологічної рухливості або деформацій кісток скелета.

У разі необхідності для виявлення ушкоджень та патологічних змін роблять розрізи м’яких тканин тіла згідно існуючих методик.

2.1.10. При експертизі трупів невідомих осіб:

2.1.10.а. Складається словесний портрет і проводиться фотографування трупа, за правилами сигналітичної фотографії – всього трупа, а також його обличчя в трьох проекціях (фас, лівий і правий профіль) . При фотографуванні рекомендується кисті рук трупа покласти на його груди.

2.1.10.б. Експертом у разі потреби виконується підготовка пальців трупа до дактилоскопії. Дактилоскопія трупа проводиться представниками органів слідства.

2.1.10.в. Представниками органів слідства складається Розпізнавальна картка. Другий примірник картки зберігається у відділі.

2.1.10.г. При наявності коронок з коштовних металів їх докладно описують у Висновку /акті/ із зазначенням їх кольору і місцезнаходження в порожнині рота. Зубні протези описують за такими ж правилами і зберігають відповідно до викладеного у п.2.3. додатка № 2 до цих Правил.

2.1.11. Дослідження зовнішніх ушкоджень проводиться візуально, а при необхідності – з допомогою оптичних приладів.

Описують всі зовнішні ушкодження, які є на трупі: вигляд /синець, садно, рана/, їх точну анатомічну локалізацію відносно щонайменше двох анатомічних точок-орієнтирів тіла /при необхідності – і відстань від підошвової поверхні стіп/, форму, розміри, напрямок по осі тіла, колір, характер країв і кінців, особливостей рельєфу саден і його взаємовідношення зі шкірою, що оточує, наявність раньового каналу, забруднень тощо.

При описі можна групувати однотипні ушкодження за ділянками із обов’язковим зазначенням їх кількості і розмірів у кожній ділянці.

2.1.12. При необхідності ушкодження на трупі фотографують, вилучають мазки, виділення та інші об’єкти, передбачені даними правилами, на лабораторне дослідження.

2.1.13. Внутрішнє дослідження трупа обов’язково повинно включати розтин порожнини черепа, грудної і черевної порожнин.

2.1.14. Спосіб розтину трупа, послідовність дослідження порожнин і органів визначаються експертом залежно від обставин смерті, особливостей випадку, характеру завдання тощо.

2.1.15. Анатомічні розрізи, відсепарування м’яких тканин, виділення і дослідження внутрішніх органів проводяться самим експертом. Розпилювання кісток черепа, хребта і виділення інших кісток скелета може робити допоміжний персонал під керівництвом і в присутності експерта.

2.1.16. Вийняття органів з трупа здійснюється будь-яким методом, аби він забезпечував повноту проведення дослідження для кожного конкретного випадку.

2.1.17. Усі вийняті органи вимірюють і досліджують з поверхні і на розрізах, при цьому треба обов’язково зазначити: їх консистенцію, вираженість анатомічної структури, колір, кровонаповнення, виявлені зміни і ушкодження, характер і обсяг вмісту порожнистих органів.

2.1.18. Визначення маси окремих внутрішніх органів проводиться при необхідності з урахуванням виявленої патології.

2.1.19. При дослідженні голови зазначаються:

2.1.20. Стан м’яких покривів голови з боку внутрішньої поверхні /колір, кровонаповнення/, наявність або відсутність крововиливів, їх точна локалізація згідно з анатомічними ділянками, колір, форма, розміри /довжина, ширина, товщина/, стан з поверхні на розрізі скроневих м’язів;

2.1.21. Максимальна і мінімальна товщина кісток склепіння черепа, у разі потреби – стан швів;

2.1.22. Ступінь напруження і колір твердої мозкової оболонки, зрощення її з кістками склепіння черепа, кровонаповнення судин і синусів;

2.1.23. Прозорість, ступінь набряку і кровонаповнення м’яких мозкових оболонок;

2.1.24. Симетричність півкуль мозку, вираженість рельєфу борозен і звивин, наявність чи відсутність ознак втиснення, за їх наявності точну локалізацію;

2.1.25. Виразність загального малюнка будови мозкової тканини і її анатомічних структур, ступінь її вологості і кровонаповнення, стан шлуночків і судинних сплетінь, а також судин основи мозку;

2.1.26. Стан гіпофіза;

2.1.27. Стан кісток основи черепа після повного відокремлення мозкової оболонки.

2.1.28. При дослідженні хребта зазначається:

2.1.29. Стан спинного мозку, оболонок і мозкової тканини, наявність чи відсутність патологічних змін на поперечних розрізах спинного мозку за сегментами після його виймання;

2.1.30. Наявність особливостей, ушкоджень, деформацій, хворобливих змін хребців і міжхребцевих дисків з боку спинномозкового каналу;

2.1.31. Наявність чи відсутність крововиливів, розривів зв’язок, переломів;

2.1.32. При дослідженні грудної і черевної порожнин зазначаються:

2.1.33. Колір м’язів, товщина підшкірного жирового шару на грудях і животі, наявність /відсутність/ травматичних або патологічних змін і вмісту;

2.1.34. Правильність розташування органів у порожнинах, ступінь виповнення легенями плевральної порожнини, наявність спайок у ній, стан країв легенів і пристінкової плеври, стан пристінкової та вісцеральної очеревини, великого сальника, брижі, лімфатичних вузлів, ступінь здуття шлунку і петель кишечнику, наявність спайок у черевній порожнині; наявність чи відсутність стороннього запаху від порожнин і внутрішніх органів.

2.1.35. При дослідженні шиї з’ясовують стан м’яких тканин, розтинаються магістральні артерії і фіксується наявність або відсутність патологічних змін судин і надривів внутрішньої оболонки.

2.1.36. При дослідженні язика визначають наявність або відсутність ушкоджень, слідів тиску зубів, нальоту, стан м’язів язика на розрізі.

2.1.37. При дослідженні мигдаликів фіксується їх консистенція, розміри, наявність лакун, гнійних пробок тощо.

2.1.38. При дослідженні входу в гортань і стравохід визначають наявність або відсутність сторонніх тіл, крововиливів, патологічних змін, стан голосових зв’язок, перевіряється цілість під’язикової кістки і хрящів гортані.

2.1.39. При дослідженні щитовидної та вилочкової залоз визначаються їх розміри, консистенція, кровонаповнення і колір тканини на розрізі, патологічні або травматичні зміни.

2.1.40. При дослідженні органів дихання зазначається:

2.1.41. Стан легеневої плеври, наявність або відсутність під нею крововиливів, їх форма, розмір, поширеність, множинність:

2.1.42. Колір і кровонаповнення слизової оболонки дихальних шляхів, розрізаних аж до дрібних розгалужень бронхів, наявність або відсутність у них вмісту, його кількість і консистенція;

2.1.43. Консистенція легенів, колір їх поверхні і на розрізах, характер рідини, яка стікає з поверхні розрізу при натисканні, наявність і характер вогнищевих змін, стан паратрахеальних і бронхіальних лімфатичних вузлів.

2.1.44. При дослідженні серця і аорти треба зазначити:

2.1.45. Стан навколосерцевої сорочки, кількість і характер її вмісту, взаємовідношення з епікардом;

2.1.46. Кровонаповнення порожнин серця, кількість і характер згустків крові в них;

2.1.47. Розміри серця /довжина, ширина, товщина в ділянці лівого шлуночка/ і його консистенція;

2.1.48. Стан епікарда /наявність жирової тканини, крововиливів/, міокарда /колір, кровонаповнення, наявність вогнищевих змін та ін./, ендокарда /наявність патологічних змін, крововиливів та ін./, сосочкових м”язів і хордальних ниток;

2.1.49. Стан клапанного апарата /дво- і тристулкового, напівмісяцевих/, консистенція, еластичність, рухливість, ступінь перекриття ними передсердно-шлуночкових, аортального і венозного отворів, наявність патологічних змін;

2.1.50. Товщину шлуночків і перетинки;

2.1.51. Ширину аорти і легеневого стовбура на розрізі над клапанами;

2.1.52. Стан вінцевих артерій серця біля її основи і далі по всій довжині судини /характер інтими, товщина судинної стінки, наявність атеросклеротичних бляшок і ступінь перекриття ними просвіту судиᬧи/;

2.1.53. Стан внутрішньої поверхні аорти по всій її довжині;

2.1.54. При дослідженні системи травлення треба зазначити:

2.1.55. Колір і стан слизової оболонки поздовж розрізаного стравоходу /колір, вираженість складчастості, наявність крововиливів, виразок тощо/, наявність або відсутність у нього патологічних змін і вмісту;

2.1.56. Форму шлунка, кількість і вид його вмісту /колір, запах, консистенція, розміри і характер харчових частин/, стан слизової оболонки аналогічно згаданому в п. 2.1.55., і сфінктерів;

2.1.57. Характер і кількість вмісту у різних відділах розрізаного по всій довжині кишечнику, колір і стан його слизової оболонки аналогічно зазначеному в п.2.1.55.;

2.1.58. Форма, консистенція і розміри /не менш як чотири/ печінки, стан її капсули, колір на розрізі, особливості її паренхіми, кровонаповнення, патологічні зміни, стан ворітної і нижньої порожнистої вени;

2.1.59. Форма, характер вмісту і ступінь наповнення жовчно­го міхура, стан його слизової оболонки, прохідність протоків;

2.1.60. Форма, консистенція, колір, на розрізі, особливості паренхіми, кровонаповнення підшлункової залози.

2.1.61. При дослідженні селезінки виявляють її розміри, форму, консистенцію, стан капсули, колір тканини на розрізі, наявність чи відсутність зішкріба.

2.1.62. При дослідженні наднирникових залоз зазначають їх форму, стан коркового і мозкового шарів.

2.1.63. При дослідженні сечовидільної системи треба визначити:

2.1.64. Ступінь виразності жирової капсули нирки, наявність чи відсутність крововиливів і патологічних змін у позаочеревинному просторі навколо неї;

2.1.65. Стан і ступінь зрощення з поверхнею нирок сполучнотканинної капсули;

2.1.66. Форма нирок, їх розміри, щільність, характер поверхні після зняття капсули, колір тканини на розрізі, вираженість коркового і мозкового шарів, стан слизової оболонки ниркової миски;

2.1.67. Ступінь прохідності сечоводів і стан їх слизової оболонки;

2.1.68. Стан стінки сечового міхура, кількість, колір і прозорість сечі, вид і колір слизової оболонки.

2.1.69. При дослідженні внутрішніх статевих органів зазначається:

2.1.70. У трупів чоловіків - консистенція передміхурової залози особливості її тканини, ступінь наповнення секретом сім'яних міхурців, особливості тканини яєчок;

2.1.71. У трупів жінок - стан піхви, її склепіння, форма, консистенція та розміри матки, конфігурація шийки й зіва, наявність або відсутність слизової пробки, ступінь розкриття шийки, характер вмісту порожнини матки та виділень із неї, наявність ушкоджень, стан м'язового і слизового шарів, труб, яєчників, навколоматкової клітковини із судинами.

2.1.72. У випадках, не передбачених розділом 2.2. даних Правил, цілість грудини, ключиць, ребер, хребта та кісток таза визначається на дотик.

2.1.73. По закінченні дослідження трупа всі органи під контролем експерта вмішують в труп, який після цього зашивають. Також повинні бути зашиті зроблені додатково розрізи. Не допускається вміщувати в порожнини трупа органи, які йому не належали, або сторонні предмети.

В інтересах слідства, для вирішення поставлених питань, дозволяється проводити дослідження в об’ємі, який може привести до змін зовнішнього вигляду трупа. В інших випадках проводити дії, які можуть призвести до спотворення зовнішнього вигляду трупа, забороняється.

2.2. Особливості дослідження трупів і забір матеріалу на лабораторні дослідження при деяких видах смерті.

2.2.1. Викладені в даній частині Правил відомості містять необхідний перелік заходів, виконання яких обов’язкове при проведенні експертизи трупів. Відхилення від цього переліку в бік зменшення недопустиме.

Усі проведені експертом у ході експертизи додаткові дії /розрізання тканин, випилювання фрагментів кісток, застосовані методики тощо/ повинні бути обов'язково зафіксовані в протоколь­ній частині.

2.2.2. Ішемічна хвороба серця:

2.2.2.а. При смерті осіб віком 15-40 років /при відсутності вроджених вад серця/:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються: кров і сеча для визначення кількості і концентрації спиртів;

- для судово-гістологічного дослідження надсилаються кусочки: , мозку – 1, серця – 3 /задня стінка лівого шлуночка, міжшлуночкова перетинка, ділянка тканини з найбільш ураженим відрізком коронарної артерії/, легені - 1, печінки – 1, нирки – 1, селезінки – 1.

2.2.2.б. При смерті осіб старших 40 років:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються: кров і сеча для визначення кількості і концентрації спиртів;

- для судово-гістологічного дослідження надсилаються кусочки: , мозку – 1, серця – 3 /задня стінка лівого шлуночка, міжшлуночкова перетинка, ділянка тканини з найбільш ураженим відрізком коронарної артерії/, легені - 1, печінки – 1, нирки – 1, селезінки – 1.

- при виразних ознаках хронічної ішемічної хвороби серця і при відсутності запаху алкоголю від порожнин і внутрішніх органів трупа взяття органів на судово-гістологічне дослідження проводиться в архів.

2.2.2.в. Інфаркт міокарда /без розриву серця/:

- обсяг розтину звичайний;

- обсяг лабораторних досліджень такий самий, як в п.2.2.2.а, додатково для судово-гістологічного дослідження беруть один кусок серцевого м’яза із зони інфаркту.

2.2.2. г. Інфаркт міокарда /із розривом серця/:

- обсяг розтину звичайний;

- у судово-гістологічний архів надсилаються 2-3 куски серцевого м’яза, включаючи зону розриву на межі з незміненою тканиною.

2.2.3. Розрив аневрізми аорти.

- обсяг розтину звичайний;

- в судово-гістологічний архів надсилається мінімум кусочків внутрішніх органів, включаючи зону розриву.

2.2.4. Гіпертонічна хвороба:

2.2.4.а. При серцевому варіанті у зв’язку з гіпертрофією міокарда:

- обсяг розтину звичайний;

- обсяг лабораторнних досліджень такий самий, що й при ішемічній хворобі серця з урахуванням віку.

2.2.4.б. При нирковому варіанті /зморщена нирка, хронічна ниркова недостатність, уремія/:

- обсяг розтину звичайний;

- обсяг лабораторних досліджень такий самий, шо й в осіб похилого віку з хронічною ішемічною хворобою серця.

2.2.5. При легеневій патології:

- обсяг розтину звичайний;

- обсяг лабораторних досліджень такий самий, що й в п.2.2.2.а., додатково для судово-гістологічного дослідження беруть кілька кусків легеневої тканини.

2.2.6. Тромбоемболія системи легеневої артерії:

- до звичайного обсягу розтину додається розрізи для виявлення зони тромбозів, для чого проводиться розтин м'яких тканин гомілок по задніх поверхнях поздовжніми розрізами до кісток, а потім поперечними паралельними розрізами досліджуються глибокі судини; дослідженя стегон проводиться по передніх поверхнях за ходом вен; клітковина таза виділяється з органами малого таза і розтинається паралельними поперечними шарами; верхні кінцівки розтинаються як і гомілки, в місцях деформацій і набряків, захоплюючи пахвові западини;

- обсяг лабораторних досліджень такий самий, як і в перелі­ку в п.2.2.2.а., до нього додається об'єкт із джерелом емболів;

- тромбоемболія системи легеневої артерії краще виявляється при розміщенні органокомлексу передньою поверхнею на секційному столі. При цьому відокремлюється біфуркація трахеї, розтинається перикард, правий шлуночок серця і легенева артерія.

2.2.7. Судинне ураження головного мозку:

- обсяг розтину звичайний;

- обсяг лабораторних досліджень залежно від обставин справи або такий самий, як і в переліку в п.2.2.2.а., до нього додається кілька кусків тканини головного мозку із зони геморагічного /ішемічного/ інфаркту, або в судово-гістологічний архів надсилають лише згадані кусочки головного мозку.

2.2.8. Онкозахворювання:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-гістологічного дослідження беруть по 2 кусочка пухлини, а якщо джерело пухлини не встановлене, беруть по одному кусочку із всіх органів, в яких є метастази;

- при підозрі на СНІД обсяг розтину та забір матеріалу на лабораторні дослідження зазначено в п. 2.2.24.

2.2.9. Раптова смерть дітей /при підозрі на інфекційні захворювання або бактеріальні харчові отруєння/:

2.2.9. а. При смерті дитини віком до 1 року:

- труп зважують;

- до звичайного обсягу розтину додається розтин порожнин середнього вуха, фронтальних і гайморових пазух;

- для судово-гістологічного дослідження надсилаються: мозок - 3 куски /кора, підкірка, стовбур/, серце - 3 куски /лівий і правий шлуночки, міжшлуночкова перетинка/, легеня - 5 кусків /по одному з кожної долі/, печінка – 1 кусок, нирка – 2 куски /по одному з кожної/селезінка - 1 кусок, вилочкова, щитовидна, слинна і підшлункова залози – по 1 куску, надниркові залози - 2 куски /по одному з кожного/, тонкий і товстий кишечник – по 1 куску, брижа тонкого кишечника з лімфатичним вузлом - 1 кусок, гортань на рівні голосової щілини - 1 кусок, трахея нарівні біфуркації з лимфатичним вузлом – 1 кусок, глоткова миндалина – 1 кусок;

- для вірусологічного дослідження /лише на стерильних предметних склах/ надсилаються мазки і відбитки із задньої стінки глотки, гортані, трахеї, головних бронхів і кожної легені - по 2 мазки, а також 1 кусок бронха з легеневою тканиною; при наявності вмісту в порожнинах вуха, фронтальних і гайморових пазухах – по 2 мазки з кожної порожнини;

- для бактеріологічного дослідження /лише при використанні стерильних інструментів і посуду/ надсилають кров з порожнини серця /забір робиться до вийняття головного мозку/, легеня /з прикорневої зони або з середини долі/, печінка, головний мозок /забір робиться до вийняття його з порожнини черепа/, селе­зінка, відрізок тонкого і товстого кишечника - по 1 /довжиною 15-20 см, лише після накладення подвійної лігатури і розтину кишечника між ними/, жовчний міхур/також після накладення лігатури/;

2.2.9.б. При смерті дитіни віком понад 1 рік обсяг дослідження такий самий, за винятком зважування трупа.

2.2.10.Новонароджені діти:

- труп зважують, вимірюють обвід голови, плечей, грудей;

- до звичайного обсягу розтину додається розтин дистальних епіфізів стегнових кісток, п’яткових кісток і рукоятки грудини з метою виявлення точок закостеніння а також розтин хре-бетного стовпа, щоб вийняти спинний мозок і переконатись, була родова травма, чи ні;

- проводяться плавальні проби /Галена, Бреслау/;

- для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, перелік яких вказаний в п.2.2.9.а., до нього додається пупковий канатик і пупкове кільце;

- для судово-імунологічного дослідження надсилається рідка кров з порожнини серця або порожнистих вен і кров на марлі;

- при виявленні ознак травматичного виливу проводиться весь комлекс доліджень, характерний для даного виду травми.

2.2.11. Кримінальний аборт:

2.2.11.а. При смерті під час проведення аборту або в найближчі години після нього:

- до звичайного обсягу розтину додається вийняття внутрішніх отатевих органів за Хижняковою;

- проводиться проба на повітряну емболію;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилають вміст порожнини матки, частина стінки матки і піхви для виявлення наявності медикаментів, мила, їдких отрут та інше, а також кров, сеча і внутрішні органи /дивись додаток № 1/ на спирти, наркотики, барбітурати і медикаменти;

- - для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, перелік яких зазначено в п.2.2.2.а., до нього додаються кусочки з різних ділянок матки, включно з шийкою, трубами, яєчниками, судинами навколоматкової клітковини, а також при наявності - ділянки з ознаками травматичного впливу;

- для судово-цитологічного дослідження надсилаються тампони і мазки виділень піхви і молочних залоз;

- для судово-імунологічного дослідження надсилаються рідка кров і кров на марлі.

2.2.11.б. При смерті в стаціонарі /через певний проміжок часу після проведення "кримінального аборту"/;

- до обсягу дослідження, перелік якого наведений в л.2.2.11.а., додається подання матеріалу на бактеріологічне дос­лідження в обсязі, згаданому в п.2.2.9.а.

2.2.11.в. При "кримінальному аборті", який не відбувся /великий термін вагітності/, розтин доцільно проводити з подовженням серединного розрізу від мечоподібного відростка грудини по одній з бокових поверхонь черевної стінки /наприклад, за методикою Вилегжаніна/. Обсяг дослідження в даному випадку такий самий, як зазначено в п.2.2.11.а.

2.2.12. Ураження технічною електрикою /електротравма/. Ураження блискавкою:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сеча для визначення наявності і концентрації спиртів;

- для судово-гістологічного дослідження надсилаються комплект кусочків внутрішніх органів, згаданих в п. 2.2.2,а., до яко­го додаються всі підрозділи на наявність електромітки ділянки шкіри /садна, синці, рани/;

- при можливості провести спектрографічне дослідження всіх зазначених зон, обов’язково із симетрично розташованими на тілі непошкодженими ділянками шкіри.

2.2.13. Дія крайніх температур:

2.2.13.а. Дія високих температур:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сеча для визначення наявності і концентрації спиртів, а також кров на карбоксигемоглобін;

- для судово-гістологічного дослідження надсилаються комплект кусочків внутрішніх органів, зазначених в п.2.2.2.а., до якого додаються шкіра з опіковою поверхнею /обов'язково з частинкою ділянки непошкодженої шкіри/ і кусочки уражених верхніх дихальних шляхів.

2.2.13.б. При опіковій хворобі /смерть у стаціонарі/:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, зазначених в п.2.2.2.а., до якого додасться шкіра з опіковою поверхнею /обов'язково з частинкою ділянки неушкодженої шкіри/;

- для бактеріологічного дослідження /септикопіємія, септицемія/ надсилається матеріал в обсязі, згаданому в п.2.2.9.а.

2.2.13.в. Дія низьких температур /переохолодження/:

- обсяг розтину звичайний;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і обов'язково сеча /при її відсутності - спинномозкова рідина, нирка або м'яз/ для визначення наявності і концентрації спиртів;

- для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, зазначених в п.2.2.2.а., до якого додаються шкіра з ділянок відмороження, яєчка, шлунок і 12-пала кишка;

- при можливості визначається глікоген печінки.

2.2.14. Механічні асфіксії:

2.2.14.а. Странгуляційна асфіксія (повішення, удавлення петлею, удавлення руками):

- дається детальний опис странгуляційної борозни та інших ушкоджень, з їх точною прив’язкою до анатомічних утворень;

- при відсутності петлі: зі шкіри шиї на липку стрічку або плівку знімають відбитки, які треба фіксувати предметним склом; у два окремі конверти вилучається піднігтевий вміст; беруться тампони і мазки вмісту піхви надсилається на судово-цитологічне дослідження для вивчення морфологічних особливостей піхвового епітелію; відбираються в окремі конверти зразки волосся з шести ділянок волосистої частини голови, лобка /у трупів жінок/ та інших ділянок тіла;

- проводиться фотографування трупа і ушкоджень на ньому із дотриманням судово-медичних правил;

- обсяг розтину звичайний, розтин починається з вийняття головного мозку;

- до вилучення органокомплекса проводиться дослідження інтими сонних артерій, місць прикріплення м’язів шиї тощо. Для виявлення справжніх крововиливів може проводитись розтин за Лешке. Обов’язково досліджуються тканини задньої поверхні шиї та тулуба. Проводиться препарування хрящів гортані і під’язикової кістки з фотографуванням їх у випадку наявності ушкоджень.

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сечі для визначення наявності і концентрації спиртів /допускаються подання лише самої крові/;

- залежно від обставин випадку в гістологічний архів надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, зазначених в п.2.2.2.а. до якого додаютюся /виходячи з категорій асфіксії/ маркіровані кусочки шкіри зі странгуляційною борозною або ділянка м’яких тканин шиї, верхніх дихальних шляхів з крововиливом тощо.

2.2.14.б. Обтураційна асфіксія (закриття отворів рота і носа, закриття дихальних шляхів стороннім тілом, аспірація блювотних або інших мас тощо):

- до звичайного обсягу розтину додається опис знайдених сторонніх тіл, ступінь їх проникнення, фіксації, стан слизової оболонки дихальних шляхів в зоні їх розташування, в разі необхідності (закриття отворів рота і носа) проводиться препарування м’яких тканин обличчя з описанням виявлених ушкоджень. Сторонні тіла фотографуються в місці їх виявлення;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сеча для визначення наявності і концентрації спиртів;

- для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, згаданий в п.2.2.2.а., до якого додаються дихальні шляхи із зони розташування сторонніх тіл, шматочки з центральних та периферійних відділів легень.

2.2.14.в. Утоплення:

- до звичайного обсягу розтину додається обов’язковий розтин пазухи основної кістки;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сеча для визначення наявності і концентрації спиртів /оцінка ступеня алкогольного сп’яніння проводиться згідно з д籤ючими методичними рекомендаціями/;

- при виражених ознаках утоплення внутрішні органи для судово-гістологічного дослідження надсилають в архів.

У випадках з нез’ясованими обставинами справи і особливо у випадках, що можуть мати кримінальний характер, або при гнилісних змінах трупа для судово-гістологічного дослідження комплект кусочків внутрішніх органів, згаданий в п.2.2.2.а., до якого додають для виявлення наявності діатомового планктону нерозрізану нирку, рідину з пазухи основної кістки, не менш як 15 г кісткового мозку зі стегнової кістки /також можна – крайовий відділ печінки, селезінки, серце/ і обов’язково – тканина легені для контролю. При взятті цих органів для дослідження на наявність планктону категорично забороняється обмивати проточною водою інструменти, посуд, рукавиці і дані органи.

2.2.14.г. Здавлення грудей та живота

- до звичайного обсягу розтину додається розтин м’яких тканин спини і дослідження ребер після іх очищення від м’яких тканин з описанням лінії переломів (в разі їх наявності) з зовнішньої та внутрішньої сторони;

- - для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сечі для визначення наявності і концентрації спиртів /допускаються подання лише самої крові/;

- в гістологічний архів надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, зазначених в п.2.2.2.а. до якого додаютюся маркіровані кусочки шкіри або м’яких тканин та внутрішніх органів з ушкодженнями.

2.2.15. Отруєння:

- обсяг розтину звичайний;

- залежно від імовірного виду отруєння на судово-токсикологічне дослідження надсилається:

- при підозрі на отруєння синильною кислотою та її солями /ціанідами/ надсилається шлунок з вмістом, верхній відділ тонкого кишечника з вмістом, кров, мозок, печінка з жовчним міхуром, нирка і сеча;

- при підозрі на отруєння хлороформом, дихлоретаном, чотирихлористим вуглецем та іншими галогенопохідними надсилається мозок, шлунин з вмістом, тонкий кишечник з вмістом, легеня, печінка, нирка, селезінка, кров, сальник;

- при підозрі на отруєння етиловим спиртом надсилається сеча і кров;

- при підозрі на отруєння іншими опиртами /метиловим, пропіловим, бутиловим, аміловим, а також їх ізомерами/, етиленглюколем, ацетоном,фенолом /карболова кислота/ крезолом /лізол/, формальдегідом, бензином, керосином а також “технічними рідинами” надсилається шлунок з вмістом, тонкий кишечник, мозок, сеча, кров, печінка, селезінка, сальник, нирка, легеня; додатково - сечовий міхур /при підозрінні на отруєння етиленглюколем/;

- при підозрі на отруєння отрутою місцевої дії, кислотами, лугами тощо беруть такі об'екти: стравохід, глотка, трахея, шлунок з вмістом, тонкий кишечник /змінені частини/ в окремі банки по 200-300 г, ділянка шкіри зі слідами дії отрути, нирка;

- при підозрі на отруєння оксидом вуглецю, метгемоглобінутворювателями /не метгемоглобін/: кров з великих вен /не менш 15 мл, флакон заповнюється кров'ю до пробки/; додатково: м'яз стегна /на карбоксиміоглобін/ - 100 г;

- при підозрі на отруєння солями "важких" металів: шлунок з вмістом, тонкий і товстий кишечник, печінка, нирка, селезінка; додатково: при підозрі на солі ртуті надсилається пряма кишка; сполуками миш'яку /хронічне отруєння/ - волосся, нігті, плоскі кістки; сполуками талію -волосся, нігті, трубчасті кістки, плоскі кістки; тетраетилсвинцем - мозок, сеча, легені, печінка, нирки;

- при підозрі на отруєння алкалоїдами, барбітуратами, а також лікарськими, наркотичними речовинами: шлунок з вмістом, тонкий і товстий кишечника вмістом, нирки, печінка, сеча, кров, селезінка, жовч, нігті та волосся (за наявності технічних можливостей);

- при підозрі на отруєння хініном: матка;

- при підозрі на отруєння морфіном: кров, сеча, жовч, шлунок зі містом, тонкий кишечник зі вмістом незалежно від шляхів введення;

- при підозрі на отруєння похідними фенотіазіну: шлунок зі вмістом, тонкий кишечник, печінка, нирка, сеча;

- при підозрі на отруєння похідними 1,4 – бенздіазепіну: шлунок з вмістом, тонкий кишечник, печінка, нирка, сеча;

- при підозрі на отруєння серцевими глікозідами: печінка з жовчним міхуром, кров, верхній відділ тонкого кишечника зі вмістом, нирка, шлунок зі вмістом, сеча, тканина з місця ін’єкції;

- при підозрі на отруєння шляхом введення отрути через піхву або матку: матка з піхвою;

- при підозрі на отруєння шляхом введення отрути через пряму кишку /ректально/: пряма кишка зі вмістом;

У випадках підозри на введення алкалоїдів, барбітуратів, наркотичних та лікарських речовин внутрим"язово або підшкірно вилучаються окремо з місця уколу: ділянка шкіри, м'язова тканина;

- при підозрі на отруєння фторидами надсилається шлунок з вмістом, тонкий і товстий кишечник з вмістом, печінка і нирка;

- при підозрі на отруєння нітритами, нітратами: шлунок з вмістом, тонкий і товстий кишечник з вмістом, печінка з жовчним міхуром, кров;

- при підозрі на отруєння хлорорганічними пестицидами вилучають шлунок з вмістом, печінку, нирку, мозок, сальник;

- при отруєннях фосфорорганічними отрутохімікатами: шлунок з вмістом, тонкий і товстий кишечник з вмістом, печінка з жовчним міхуром, нирка, сеча, кров;

- у всіх випадках підозріння на інгаляторне отруєння в лабораторію надсилають 0,5-0,8 кг тканини легенів /одним куском/ у банці /герметично закритій/;

- з завданнями на визначення діатомових водорослей надсилають нерозрізану нирку, крайову частину печінки, легені, трубчасту кістку з урахуванням, щоб в ній містилось не менш як 16 г кісткового мозку. Об'єкти вміщують у скляні банки, старанно промиті дистильованою водою. Банки слід закривати пришліфованими скляними пробками або капроновими кришками. Закривати банки шматками гумових рукавиць забороняється. Одночасно з зазначеними об'єктами надсилається зразок /0,5л/ води з місця виявлення трупа або місця, де підозрюється утоплення /вбивство/;

- при підозрі на отруєння отрутою невідомого походження /етіології/: кров, сеча, головний мозок, печінку з жовчним міхуром, нирку, тонкий і товстий кишечник, легеню, селезінку, шлунок зі вмістом в окремі банки загальною масою до 2 кг,

Порядок вилучення об’єктів для судово-токсикологічного дослідження викладений в Додатку № 1 до даних Правил.

- для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, згаданий в п.2.2.2.9.а. до яко­го залежно від характеру випадку додаються кусочки органів, які найбільше вражені дією введеної отруйної речовини.

2.2.16. Падіння з висоти власного зросту:

- до звичайного обсягу розтину додається розтин м'яких тканин задньої поверхні шиї і спини;

- після розпилу кісток черепа повинні бути зроблені виміри його поздовжнього і поперечного розміру, товщини лобної, скроневої, тім'яної і потиличної кісток.

При виявленні внутрішньочерепних крововиливів, забитих місць або розм'якшень вказується їх точна локалізація в межах долі, розміри, маса, обсяг епі- і субдуральних крововиливів, вид і форма з поверхні і на розрізах, стан речовини головного мозку під ними.

Розтин головного мозку виконується тільки за Фішером:

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сеча для визначення наявності і концентраціії спиртів;

для судово-гісгологічного дослідження направляється комплект кусочків внутрішніх органів, зазначений в п.2.2.2.а., крім головного мозку, який береться з обов'язковим проведенням маркірування з наступних ділянок:

а/ при наявності вираженого вогнища крововиливу:

- край вогнища крововиливу з прилеглою ділянкою незміненої мозкової тканини;

- центральна частина вогнища крововиливу;

- симетричні ділянки кори великих півкуль з м'якими мозковими оболонками і білою речовиною на рівні передньої центральної звивини;

- передній гіпоталамус на рівні заднього краю хіазми разом із судинним сплетінням у ділянці міжшлуночкових створів;

- середній мозок /особливо в ділянці водопроводу/;

- середній рівень моста з дном і стінками IVшлуночка;

- гіпофіз;

б/ при відсутності вираженого вогнища крововиливу:

- симетричні ділянки кори великих півкуль з м'якими мозковими оболонками і білою речовиною на рівні передньої центральної звивини;

- передній гіпоталамус на рівні заднього краю хіазми разом з судинним сплтінням у ділянці міжшлуночкових отрорів;

- середній мозок /особливо в ділянці водопроводу/;

- середній рівень моста з дном і стінками ІV шлуночка;

- гіпофіз;

- симетричні ділянки підкоркових вузлів з прилеглими стінками шлуночків;

- ділянки гіпокампа із судинними сплетіннями;

- симетричні ділянки кори великих півкуль мозочка;

- довгастий мозок на рівні нижніх олив;

- для судово-імунологічного дослідженя надсилається кров /у рідкому вигляді і на марлі/ для визначення антигенної належності, а також жовч або сеча для визначення категорії видільництва - при наявності ушкоджень, які супроводжувались зовнішньою кровотечею;

за нез'ясованих обставин випадку проводиться забір зразків в обсязі і з дотриманням умов, поданих в п. 2.2.14.

2.2.17. Падіння з висоти:

- до звичайного обсягу розтину додається розтин м'яких тканин спини і сідниць, верхніх і нижніх кінцівок, включно з ліктьовими і колінними суглобами, підошви стоп, розтин усіх міжреберних м'язів, повне очищення кісток таза від м'яких тканин і при необхідності розтин хребетного каналу за А.О. Солохіним або двостороннім розпилом дужок.

При підозрі на пневмоторакс перед вичленуванням грудини повинна проводитись проба на нього: проколювання міжреберного м'яза під водою або проколювання того самого міжреберного м'яза заповненим водою шприцом з голкою, але без поршня.

Дослідження і опис ушкоджень кісток проводиться лише після старанного очищення їх від м'яких тканин; опис переломів повинен обов’язково містити відомості про характер лінії перелому як мінімум на двох протележних поверхнях кістки;

- для судово-токсикологічного дослідження надсилаються кров і сеча для визначення наявності і концентрації спиртів;

- для судово-гістологічного архіву надсилається по одному кусочку внутрішніх органів і м'які тканини із зон ушкоджень з проведенням при необхідності повного дослідження, яке включає й забарвлення на жирову емболію;

- для судово-імунологічного дослідження надсилається кров /у рідкому вигляді і на марлі/ для визначення антигенної належності, а також жовч або сеча для визначення категорії видільництва;

- при нез'ясованих обставинах випадку або при підозрі на вбивство дослідження черепа і головного мозку проводиться в обсязі, згаданому в п.2.2.16. Крім того, проводиться фотографування трупа, забір тампонів і мазків із піхви, порожнини рота і прямої кишки, зразків волосся і піднігтьового вмісту із дотриманням умов, зазначених в п.2.2.14.г.

2.2.18. Транспортна травма:

- проводиться опис ушкоджень з обов'язковим зазначенням висоти розміщення первинного контакту від рівня підошвових поверхонь стоп. При нез'ясованому місці первинного контакту висота розміщення від підошвових поверхонь стоп зазначається для всіх ушкоджень;

- для медико-криміналістичного дослідження надсилаються одяг, рани з метою виявлення наявності включень, мастил, металізації та інше;

- обсяг розтину і лабораторних досліджень, а також умови забору об'єктів для їх проведення такі самі, як згадане в п. 2.2.17.

2.2.19. Ушкодження гострими предметами:

- до опису ушкоджень треба, вносити не лише точну локалізацію, а й висоту розмішення ран від підошвових поверхонь стоп, а також приблизну висоту від рівня сідничних горбів /нижнього краю симфізу/;

- положення сидячи. Крім того, обов'язково зазначають орієнтацію кінців ушкоджень щодо вертикальної осі тіла або щодо цифр циферблата годинника;

- труп і ушкодження на ньому фотографують із дотриманням судово-медичних правил;

- для судово-медично-криміналістичного дослідження надсилаються вилучені відповідним чином куски шкіри з кожним ушкодженням або по одному з однотипних ушкоджень для виявлення наявності металізації, сторонніх включень, а також характеру і особливостей засобу травм;

Застосування металевих зондів для дослідження ранового каналу до вилучення куска шкіри з ушкодженням забороняється;

- секційний розріз повинен проходити так, щоб він не зачіпав наявних ушкоджень.

Обсяг розтину звичайний, крім випадків розміщення ушкоджень поза зоною дослідження органів і тканин при стандартному секційному розрізі /на спині, кінцівках і т.ін./. У цих випадках розтин м'яких тканин у ділянці розміщення ушкоджень і дослідження ходу ранового каналу від них обов'язковий;

- при розміщенні ушкоджень в зоні венозних синусів обов'язково проводиться проба на повітряну емболію - прокол правого /і лівого/ шлуночків серця під водою;

- детально описуються тканини і органи, через які проходить кожний рановий канал, їх товщина у цьому місці, а також напрямок щодо вертикальної осі тіла і довжина кожного ранового каналу, виміряного шар за шаром і за зондом;

- обсяг лабораторних досліджень і умови взяття матеріалів для них такі самі, як згадано в п.2.2.17, за винятком судово-гістологічного дослідження, при якому до зазначеного комплекту кусочків внутрішніх органів додаються маркіровані кусочки органів, які складають шари раньового каналу.

2.2.20. Ушкодження тупими предметами:

- проводиться за необхідності відбір зразків /нігті, волосся, кров тощо/ в обсязі і з дотриманням умов, зазначених в п.2.2.14.а;

- проводиться фотографування трупа і ушкоджень на ньому з дотриманням судово-медичних правил;

- обсяг розтину трупа відповідає згаданому в п.2.2.17;

- при необхідності проводиться проба на пневмоторакс із дотриманням умов, зазначених в п. 2.2.17;

- обсяг лабораторних досліджень відповідає поданому в п.2.2.17, крім судово-гістологічного дослідження, на яке у всіх випадках надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, зазначений в п.2.2.2.а., а при черепно-мозковій травмі - головний мозок в обсязі і за умов, згаданих в п.2.2.16, Крім того, повинні надсилатися маркіровані тканини з крововиливами з ділянки ушкоджень;

- для судово-медично-криміналістичного дослідження надсилаються об'єкти в обсязі і з метою, поданими в п.2.2.19.

2.2.21. Вогнепальні ушкодження:

- по можливості проводиться тотальне, не менш як у двох проекціях, рентгенологічне дослідження трупа;

- опис ушкоджень повинен містити не лише точну локалізацію, а й висоту розміщення їх від підошвових поверхонь стоп, а також приблизну висоту від рівня сідничних горбів /нижнього краю симфізу/ - положення сидячи;

- залежно від характеру випадку проводиться відбір зразків /нігті, волосся, кров тощо/ в обсязі і з дотриманням умов, згаданих у п.2.2.14.в.;

- для судово-медично-криміналістичного дослідження обов'язково надсилаються всі /вхідні і вихідні/ вогнепальні ушкодження;

- обсяг лабораторних досліджень і умови взяття матеріалів для них такі самі, як зазначено в п.2.2.19.

2.2.22. Вибухова травма:

- обсяг розтину звичайний. У випадку наявності великої кількості однотипних ушкоджень дозволяється проводити груповий опис типових характеристик цих ушкоджень на кожній ділянці тіла (голова, шия, тулуб, верхні і нижні кінцівки);

- проводиться фотографування трупа та ушкоджень на ньому;

- для судово-медично-криміналістичного дослідження обов'язково надсилаються усі ушкодження або в разі їх великої кількості по одному однотипному ушкодженню з кожної ділянки тіла;

- обсяг лабораторних досліджень і умови взяття матеріалів для них такі самі, як згадано в п.2.2.17;

- вилучаються усі виявлені під час дослідження сторонні предмети для подальшої передачі слідчому.

2.2.23. Експертиза трупів після виконання медичних маніпуляцій:

Обов'язкове проведення проби на повітряну емболію при підозрі на ушкодження серця, легень, великих кровоносних судин після виконання хірургічних операцій на згаданих органах, а також пунк­цій, введення канюлі, катетеризації судині т.ін.;

- все виявлене при проведенні цих експертиз повинно бути задокументоване /сфотографоване/ або залишене у вигляді макропрепарату;

- для судово-гістологічного дослідження надсилається комплект кусочків внутрішніх органів, зазначений в п.2.2.2.а.

2.2.23. Експертиза трупів невстановлених осіб:

- проводиться фотографування всього трупа, а також його обличчя в трьох проекціях - фас, лівий і правий профіль;

- проводиться відбір зразків /волосся з голови і кров/ в обсязі і з дотриманням умов, поданих в п.2.2.14.г;

- обсяг розтину і лабораторних досліджень викладені у відповідних пунктах цих Правил залежно від виду смерті. Під час дослідження обов’язково вказується стан зубів і ступінь зарощення швів кісток черепа з внутрішньої і зовнішньої поверхонь.

При експертизі гнилісно змінених, муміфікованих, розчленованих і скелетованих трупів невідомих осіб для визначення групоспецифічних антигенів на судово-імунологічне дослідження надсилаються волосся, нігті, зуби /великі корінні або інші/, кісткова і м'язова тканини .

Кісткові рештки неопізнаних скелетованих або обгорілих трупів надсилаються на судово-медично-криміналістичне дослідження для визначення виду, віку, статі, зросту та ідентифікації особи.

2.2.24. Експертиза трупів з підозрою на особливо небезпечні інфекції та СНІД:

- порядок експертизи трупів з підозрою на особливо небезпечні інфекції та СНІД регулюється відповідними нормативними документами


^

Додаток № 1


до Правил проведення судово-

медичної експертизи /дослідження/

трупів в бюро судово-медичної експертизи

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17Схожі:

Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166
З метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження "21" січня 2013р. №14 Про затвердження Статуту комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Україні", згідно з рішенням І – ї сесії обласної ради XXIV скликання від 10 травня 2002р. №13-1/02 "Про доручення голові обласної...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 лютого 2009 року n 77 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 24 вересня 2008 року n 586 "Про внесення змін...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №172 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №378/1403 Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconРозпорядження 13 вересня 2012р. №277 Про створення комісії з перевірки комунальної медичної установи "Обласне бюро судово-медичної експертизи"
Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №173 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №379/1404
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ №49 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09. 02. 2011 за №171/18909 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconНаказ Державної служби автомобільних доріг України від 8 липня 2003 року n 314 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З метою впорядкування розташування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на автомобільних дорогах загального користування,...
Наказ №6 Зареєстровано Міністерством юстиції України 26 липня 1995р за №248/784 Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України iconПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи