Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. icon

Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет "львівський ставропігіон" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м.
НазваМіжнародний центр впровадження програм юнеско університет "львівський ставропігіон" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м.
Сторінка1/7
Дата конвертації10.03.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЮНЕСКО

УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (м.ЯЛТА)

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО

КАТАТИМНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ОБРАЗІВ

МІЖНАРОДНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Випуск перший


Львів


Видавництво "Ставропігіон"

2009


^ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЮНЕСКО

УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (м.ЯЛТА)

^ МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО

КАТАТИМНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ОБРАЗІВ

МІЖНАРОДНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Випуск перший


Львів

Видавництво "Ставропігіон"


2009


УДК 159.964.2


Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Університету

"Львівський Ставропігіон" від 15.01.2009 року, протокол № 1


Рецензенти: доктор психологічних наук, професор, академік АПН

України ^ Т.С. Яценко, керівник Центру глибинної

психології Кримського гуманітарного університету

АПН України

кандидат психологічних наук Д.М. Дубравська,

доцент Львівської комерційної

Академі­ї


^ Міжнародна програма з глибинної психології: методичні рекомендації /За ред. Я.Кміта, І. Рацина - Львів: В-во "Ставропігіон", 2009. - 79 с.


ISBN 978-966-2037- 4


У методичних рекомендаціях висвітлюються теоретико-методологічні та практичні проблеми з основних напрямків сучасної глибинної психології: пси­хоаналіз, символ-драма, активне соціально-психологічне навчання, со­ці­о­ні­ка, арт-терапія та ін.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів психологічних спе­ці­а­льностей.


Зміст


Передмова………………………………………………………………

Частина І . Основні методи

Вступ до активного соціально-психологічного навчання………………


Неопсихоаналіз Г. Шульца-Генке………………………………………..


Внутрішній світ людини у глибинно-психологічному наближенні

до творчості відомого художника німецького романтизму

К.Д. Фрідріха……………………………………………………………..


Вступ до методу символ-драми …………………………………………


Музикотерапія ………………………………………………………….


Основи соціоніки ………………………………………………………..


Психологія руху потенціальностей …………………………………….

^ Частина ІІ. Факультативні методики


Глибинна психологя в контексті езотеричної філософії та мистецтва .......


Вступ до холодинаміки ………………………………………………………


Арт-терапевтичні методики:

Основи піскотерапії …………………………………………………………..


Вступ до маско терапії ……………………………………………………….


^ Частина ІІІ. Додатки


Основні принципи і положення психологічного зцілення ………………….


Про авторів курсів ……………………………………………………………..


Анкета слухача програми ……………………………………………………….


Передмова


Ідея створення міжнародного навчального проекту з глибинної пси­хо­­ло­гії (МНПГП) належить ректору Університету «Львівський Ста­в­ро­пі­гі­он» (УЛС) професору Кміту Ярославу Михайловичу. За його ініціативою у 2006 ро­­ці разом з ректором приватного Університету імені З.Фройда (м. Ві­де­нь) А. Прітцом та професором О.Фільцем (кафедра психіатрії Ль­вів­сь­ко­го На­ці­о­на­­льного медичного Університету імені Д.Галицького) вперше бу­­ло по­­с­та­в­ле­­но питання про створення спільної міжнародної навчальної про­­гра­ми з по­г­либленого вивчення психоаналізу. На жаль, ця програма не бу­­ла зре­­а­лі­зо­ва­­на у життя.

Другим етапом цього проекту стало залучення до його реалізації до­це­­­нта Гі­льдесгеймського університету (Німеччина) доктора Р. Краузе, який про­чи­тав в 2008 році цикл лекцій з неопсихоаналізу Г. Шульца-Генке та провів се­мі­нар-тре­нінг в Уні­вер­си­теті “Львівський Ставропігіон”: «Вну­трішній світ лю­­ди­ни у глибинно-психологічному наближенні до творчості відомого ху­до­ж­ника німецького романтизму К.Д. Фрідріха». Не випадково, що ці лек­­­ції та семінар викликали великий інтерес у студентів, викладачів со­ці­а­ль­но-пси­хологічного факультету нашого університету та практикуючих пси­­хо­ло­гів м. Львова, Рівенської , Волинської та Хмельницької областей Ук­ра­їни та Рес­публіки Польщі. Отже, ця програма стала першою у такому між­на­ро­д­но­­му форматі в Україні.

У Львівському університетському видавництві « Ставропігіон» у 2008 р. впе­рше в Україні по­ба­чив світ український варіант навчальної книги Р. Кра­у­зе «Глибинна пси­хо­ло­гія в теорії та практиці» за редакцією Я. Кміта та Т. Яки­мович, в якій висвітлюються теоретико-методологічні та пра­ктичні про­б­ле­ми глибинної психології та їх інтерпретація у сучасній пси­хо­аналітичній пра­ктиці. Цей навчальний посібник, який рецензували доктор психологічних наук, професор, академік АПН України Т. Яценко та кандидат медичних наук, доцент І.Рацин, був рекомендований до друку рі­шенням вче­ної ради Університету “Львівський Ставропігіон”, є вступом до не­опси­хо­а­на­­лі­зу Г. Шульца-Генке і частково заповнює прогалину у ділянці ро­зуміння су­­часного психоаналізу в українській практичній психології.

Термін "глибиинна психологія" ввів Е. Блейер для визначеня галузі пси­хологічної науки, яка займається феноменом безсвідомого. Виділяють кла­сичну глибинну психологію і сучасну. Основою класичної глибинної пси­хо­логії є психологічні концепції Фройда, Адлера та Юнга – психоаналіз, ін.­ди­відуальна психологія і аналітична психологія. Сучасна глибинна пси­хо­ло­гія об’єднується загальною проблемою розуміння психічного світу людини та її поведінки і включає в себе багаточисельні школи і напрямки пос­лі­дов­ни­ків та учнів названих вище класиків, а також і незалежних дослідників ( В. Зе­ленський, Т.Яценко)

Тому включення у міжнародну навчальну програму з глибинної пси­хо­ло­гії основ соціоніки, музикотерапії, гуманістичної психотерапії за К. Ро­д­же­р­сом, методу АСПН, гештальттерапії та інших дисциплін не суперечить па­ра­дигмі розуміння сучасної глибинної психології.

Символічним брендом цього навчального проекту являється картина ві­до­мо­го художника - імпресіоніста К. Моне "Міст в Аржантеї" (1874). На цій кар­тині через все полотно мчиться по мості поїзд, сприйнятий художником як мить на фотографії.

Символ моста, як алегоричний засіб, використовувався відомим не­ор­ди­на­рним німецьким філософом Ф.Ніцше як метафора переходу до створення Но­вої людини. У своїй знаменитій праці "Так говорив Заратустра" Ф.Ніцше пи­сав: " Ви (люди) – лише міст. Нехай вищі перейдуть через вас. Ви є схо­ди­н­ки. Не ображайтесь на того, хто через вас підніметься на висоту свою."

На думку Ш.Ференці (Sandor Ferenczi, 1921) одним з трактувань значення «моста» у безсвідомому є формальне представлення «переходів» та « зміну обставин».

З історії образотворчого мистецтва відомо, що існувало об’єднання ху­до­ж­­ників - імпресіоністів "Міст", до якого входили відомі німецькі художники: О. Мюллер, Е.Л. Кірхнер, Е. Хеккель, К. Шмідт-Ротлуфф, Ф.Блейль та інші. Го­ловною метою цього об'єднання була тісна єдність в діяльності та в на­мі­рах поєднати мистецтво і життя. Цю програму виразно сформулював Е. Л. Кі­рхнер (1880-1938) у Маніфесті "Моста" : "З вірою в прогрес, в нове по­ко­лі­н­ня творців та шанувальників мистецтва … ми хочемо відвоювати собі сво­бо­ду дій у житті в боротьбі зі старими силами. З нами всі, хто прямо і щиро від­дає все те, що спонукає творенню. Вибір самої назви "Міст" – повинен був вка­зати на намагання до об'єднання творчих сил авангардизму.

За шість років спільної роботи кожний з художників набув свій власний стиль, так що внутрішня необхідність в спілці виявилась вичерпаною. Кож­ний продовжував працювати самостійно, але всі вони залишались вірними іде­алу щирості, послідовності і відповідальності як в творчому так і в мо­ра­ль­ному аспектах.

Одним із варіантів реалізації цієї міжнародної програми програми став на­­уково-практичний проект «Ставпопігійські філософські студії», метою яко­го є спроба як­най­ши­р­шої характеристики проблем сучасного суспільного бу­т­тя. Партнерами цього проекту стали українські вчені Зязюн І.А, Чурюмов С.І, Побережна Г.І., Опа­насюк О.П. та інші, які підтримали і розширили його мож­ливості та при­й­ма­ють активну участь в його реалізації у Львівському Ста­вропігіоні.

У структуру міжнародного навчального проекту з глибинної пси­хо­­ло­гії входять, зокрема, такі модульні блоки як теоретичне нав­ча­ння, групова психотерапія, персональний дидактичний аналіз та супервізія. Обо­в’язковою вимогою до викладачів та тренерів щодо проведення семінарів є те, щоби практичні, інтер­активні та тренінгові заняття включали в себе не менше 50% всіх зап­ла­но­ва­них навчальних годин.

Як показала практика, найбільш оптимальною формою навчання для даної програми являється блочно-модульна система проведення занять по суботах та неділях ( 12-16 академічних годин). Практикуємо також вечірню фор­му навчання ( заняття – два рази в тиждень з 18 до 21 години). Пла­ну­є­ть­ся і дистанційна форма навчання, яка є перспективною формою навчання і ми пла­нуємо запровадити її в начальний процес міжнародного навчального про­е­кту з глибинної пси­хо­­ло­гії у майбутньому. Ця форма передбачає проведення пра­ктичних занять на базі науково-практичного центру глибинної психології Уні­верситету "Львівський Ставропігіон", а теоретичний курс – дистанційно (че­рез мережу Інтернет) із забезпеченням слухачів цієї міжнародної нав­ча­ль­ної програми роздатковими науково-методичними матеріалами.

Повна програма передбачає тривалість навчання - 3 семестри (всього 300 ака­демічних годин). Після завершення теоретико-практичних занять у слу­ха­чів міжнародного навчального проекту з глибинної пси­хо­­ло­гії залишається один семестр для підготовки до захисту кваліфікаційної роботи по одному з нап­рямку сучасної глибинної психології (за вибором слухача програми).

Випускники цього міжнародного навчального проекту з глибинної пси­­хо­­ло­гії можуть значно розширити свої потенційні можливості в кар’єрі в га­лузі практичної психології. Отримавши базову теоретичну освіту та пра­к­ти­чні навички вони будуть мати можливість проводити у майбутньому як на­укові дослідження так і надавати практичну психологічну допомогу всім пот­ребуючим.

До навчання по цій програмі запрошуються особи з базовою вищою гу­ма­нітарною освітою (психологія, філософія, педагогіка, журналістика, лін­г­віс­тика, соціальна робота, медицина та інші).

Проектом передбачено отримання міжнародного сертифікату з кваліфікаційним рівнем «^ Фахівець з глибинної психології». Сертифікати передбачені двомовні (українською та німецькою (англійською) мовами).

Головною метою нашої міжнародної програми є створення "мосту", з'єд­наання, сполуки академічної та практичної психології. На нашу думку, дос­конале оволодіння одним із напрямків практичної психології займає де­сять і більше років поглибленого вивчення, включаючи практичні заняття, су­первізію та семінари.

Цією навчальною програмою ми хочемо дати можливість студентам та всім зацікавленим особам глибше ознайомитись з різними напрямками пра­к­ти­чної психології. Ми даємо можливість свідомо обрати свій шлях і метод в га­лузі практичної психології.

Автори розуміють про недосконалість даної програми та її не­за­вер­ше­ні­сть. Всіх бажаючих просимо внести пропозиції, які просимо висилати за електронною адресою : stavropigion@gmail.com або активно прийняти участь у цій унікальній програмі.

^ Контактний телефон 8 ( 050) 858-12-71


Метод

Активного

соціально-

психологічного

навчання


Автор: академік, доктор психологічних наук, професор

Т.С.Яценко, м. Ялта


Метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН).


Атмосфера спілкування в групі АСПН, при яких небезпека утиску дос­то­ї­нств "Я" людини зводиться до мінімуму (відсутні поради, рекомендації, по­в­ча­ння, заохочення і порікання), дозволяє учасникам зробити продуктивні вис­новки про особисті причини власних труднощів спілкування, що зу­мо­в­лює високий рівень мотивації навчання. Підтвердженням останнього є той факт, що за наявності принципу добровільності заняття в групі АСПН про­дов­жуються по 8 – 10 годин протягом 10 – 12 днів.

Курс навчання в групі АСПН формує у її членів навички не тільки гли­би­нного самопізнання, пізнання інших людей, оволодіння інструментарієм про­никнення у приховані мотиви, але й апробації нових форм поведінки під впли­вом одержаної інформації.

Особливо метод АСПН є цінним для майбутніх психологів, соціальних пра­цівників і вчителів. Адже їм через специфіку професійної діяльності до­во­диться працювати не лише у формалізованих умовах, які представляються на уроці, але й взаємодіяти з учнями у вільній обстановці в позаурочний час. Са­ме в цих умовах вчитель, який не має твердих знань в області практичної пси­хології, відчуває себе слабким вихователем. Тим часом курс навчання в гру­пі АСПН забезпечить психологічну озброєність у розумінні партнера по спіл­куванню, самої ситуації спілкування і своєї ролі у ній. Знання психолога-пра­ктика, одержані в процесі такого навчання, допоможуть йому у вик­ла­да­н­ні курсу "Етика і психологія сімейного життя", зокрема в організації прак­тич­них занять, в моделюванні і програванні ситуацій на сімейну тематику, а та­кож в проведенні факультативних занять, зорієнтованих на підвищення ку­ль­­тури слухачів.

Навчання в групі АСПН забезпечує як загальний так і спеціальний ефекти. Загальні результати групового навчання спілкуванню полягають, у першу чергу, в гармонізації структури особистості учасників, в оптимізації їх загальних здібностей до спілкування, таких як відвертість, щирість, здатність виражати свої емоції прийнятним для партнера способом, тощо. Останнє забезпечується самою атмосферою спілкування в групі АСПН, принципами, яким підкоряється весь процес навчання, вживаними прийомами, виявленням психологічних першопричин труднощів в спілкуванні.

Спеціальний, тобто, професійно-педагогічний аспект, забезпечується про­граванням педагогічних ситуацій і їх аналізом, відпрацюванням навичок і умінь оптимального спілкування, необхідного для організації професійно- гра­мотного спілкування. Метод активного соціально-психологічного нав­ча­н­ня дозволяє майбутньому вчителю засвоїти особливості недирективного уп­рав­ління класом, прийомами швидкого створення серед учнів теплої, доб­ро­зич­ливої атмосфери взаємостосунків, а також оволодіти окремими ме­то­ди­кА­ми, такими як рольова гра, невербальна взаємодія, психодраматичні при­йо­ми, психомалюнок, аналіз ситуації спілкування тощо.

Отримані дані із самозвітів осіб, які проходили у різний час АСПН, з анкет і психомалюнків, а також результати багаторічного спостереження в хо­­ді проведення занять дозволяють зробити висновок, що такого роду нав­ча­н­­ня сприяє гармонізації особистісної структури суб'єкта, підвищенню його за­­­гальної культури спілкування, зростанню відчуття необхідності власної до­с­­­коналості і відповідальності за свій розвиток, за реалізацію своїх по­тен­ці­й­­них можливостей. Крім того, це навчання розкриває емоційну чутливість, збі­льшує аде­к­ватність самооцінювання. Навчання в групі АСПН значно оп­ти­мізує ім­п­ре­­сивні можливості суб'єкта, що допомагає йому краще розуміти свою і чу­жу поведінку, розширює можливості адекватної експресії свого вну­­трі­­шнього стану. Відбуваються також зміни в системі ціннісних орі­єн­та­цій у бік їх соціалізації, зменшуються егоцентричні тенденції. Такі якості, як доб­­ро­зичливість і щирість, переходять в норму взаємодії з оточуючими лю­дь­ми.

Значні зміни відбуваються в області операційної системи спілкування. АСПН сприяє засвоєнню загальних правил, що забезпечують ре­зу­ль­та­тив­ні­сть комунікації (наприклад, надавати допомогу іншим людям, вирішувати кон­­флікт, створювати творчу атмосферу при сумісному рішенню певних пи­та­­нь). Психологічний клімат взаємостосунків в групі дає можливість апро­бу­ва­­ти ефективність цих норм в педагогічно важкій ситуації і разом з тим сп­ри­­яє виробленню оптимальної стратегії поведінки в суспільних і про­фе­сій­них контактах, відповідно до цих норм.

Розроблений метод АСПН може бути використаний не тільки пра­к­тич­ни­ми психологами та педагогами-практиками, але й в педагогічних ВНЗ, в інс­ти­тутах удосконалення вчителів, в організаціях та на підприємствах.


І –й семестр

Концептуальні засади психокорекції особистості майбутнього прак­тич­но­го психолога.

 1. Особистісна проблема та її роль у формуванні індивідуальних пер­цеп­тив­них викривлень суб’єкта

 2. Вплив системи психологічних захистів на особистість майбутнього практичного психолога

 3. Взаємозв’язок тенденції до психологічної смерті із психологічними захистами

 4. Функціональні особливості несвідомої сфери та психодинамічний підхід до психокорекції

 5. Використання засобів психокорекційного методу АСПН у підготовці психологів-практиків

 6. Супервізія як засіб підвищення професіоналізму психолога-практика

ІІ семестр

Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами АСПН: практичний аспект.

 1. Психокорекційна робота із застосуванням предметної моделі (іграшки)

 2. Робота з картиною М.Реріха «Мадонна Лаборіс»

 3. Розвиток соціально-перцептивних умінь психолога-практика у процесі роботи із семантикою висловлювань

 4. Аналіз семантики висловлювань майбутніх психологів – практиків у процесі АСПН

 5. Застосування метафоричних прийомів у психокорекційному процесі АСПН

 6. Особливості проведення психокорекційного діалогу.


ІІІ семестр

Аналіз комплексу тематичних психомалюнків

 1. Психоаналітичний підхід до інтерпретації психомалюнків.

 2. Особливості використання комплексу тематичних малюнків у груповій психокорекції

 3. Психодіагностична спроможність психомалюнка

 4. Психокорекція в контексті цілісного аналізу малюнків

 5. Теоретичні передумови психоаналітичного розуміння комплексу психомалюнків

 6. Психомалюнок і сновидіння

 7. Символіка сновидінь і психомалюнків

 8. Методика глибинного психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків


^ ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

1. Модель внутрішньої динаміки психіки: глибинно психологічний аспект

 1. Проблема пізнання психічного в його суперечливій сутності

 2. Детермінанти внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта

 3. Особливості використання комплексу тематичних малюнків з метою глибинно-психологічного пізнання

 4. Психодіагностична сутність психомалюнка

 5. Психокорекція в контексті цілісного аналізу психомалюнків

 6. Теоретичні та практичні основи психоаналітичного розуміння комплексу психомалюнків

 7. Сутність психокорекційного діалогу та його роль у роботі з малюнковими методами

 8. Аналіз комплексу психомалюнків: теорія і практика.


Список рекомендованої літератури

 1. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції : Навч. посібник. –К.: Либідь,1996р. –264с.

 2. Яценко Т.С., Кмит Я.М., Мошенская Л.В. Психоанлитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков

(глубиннопсихологический аспект). –М.: СИП РИА, 2000. -192с.

 1. Яценко Т.С., М.Г. Чобітько, Доцевич Т.І. Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків) Черкаси: «Брама», видавець Вовчок О.Ю., 2003. -216с.

 2. Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч. Посіб. –К.: Вища шк., 2006. -384с.: іл.

 3. Максименко С.Д., Яценко Т.С. Психология поэзии в рисунке. –К.: Педагогічна преса, 2006. -80с.

 4. Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика: Навч. Посіб./ Т.С. Яценко, Б.Б.Іваненко, С.М.Аврамченко та ін.; За ред.. Т.С.Яценко. –К.: Вища шк., 2008. -342с.:іл.

 5. Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина І. –К.: Главник, 2008. –176с. – (серія «Бібліотечка соціального працівника»

 6. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції : Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. –К.: Вища шк.. , 2004р. –679с.: іл.

 7. Теория и практика глубинной психокоррекции / Сост.: Аврамченко С.М. и др. Под редакцией академика Т.С.Яценко. –Донецк: ДИПиП, 2008. – 268с.^

Неопсихоаналітична психотерапія за

Г. Шульцом-Генке  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconМіжнародний центр впровадження програм юнеско інститут політичної та економічної експертизи (іпее) науково-практичний центр аналітики, експертизи та прогнозування
Системний підхід до визначення навчальних дисциплін для спеціалізації «експерт-аналітик»
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconЛьвівський національний університет імені івана франка центр дослідження літератури для дітей та юнацтва міжнародний симпозіум «література. Діти. Час: до питань пошуку ідентичності у сучасному транскультурному часопросторі»
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Дитяча література в контексті психотерапевтичного впливу. Книга як міждисциплінарний і...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconУмови проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади Малої академії наук України
Національний центр «Мала академія наук України» спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. icon«інноваційно-методичний центр»
Повідомляємо, що міський науково-практичний семінар «Створення психолого-педагогічних умов для впровадження креативних технологій»...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconУ ході роботи семінару колегіум презентував досвід десятирічної міжнародної діяльності у проектах «Асоційовані школи юнеско», «flex», irex, De Ge De тощо
«Києво-Могилянська академія» пройшов міський науково-практичний семінар «Європейський вимір освітнього простору в нвк». У семінарі...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconПроект рекомендації міжнародної науково-практичної конференції
Міжнародна науково-практична конференція «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю в Україні: стан І перспективи розвитку» відбулася...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconПорядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
Національній академії наук України (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconПорядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України
Національній академії наук України (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. iconПозашкільна освіта львівщини
Малі академії мистецтв, 2 школи мистецтв, Будинок естетичного виховання дітей та юнацтва, 4 Малі академії наук учнівської молоді,...
Міжнародний центр впровадження програм юнеско університет \"львівський ставропігіон\" науково-практичний центр глибинної психології академії педагогічних наук україни (м. icon«психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей»
Національний центр «мала академія наук україни» міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни та національної академії наук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи