Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» icon

Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи»
Скачати 325.41 Kb.
НазваПрограма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи»
Дата конвертації24.02.2013
Розмір325.41 Kb.
ТипПрограма

Ю.О. Дорошенко,

В.В. Лапінський,

Л.А. Карташова


Програма курсу за вибором

«Сучасні офісні

інформаційні технологи»


Для організації профільного навчання

у старших класах загальноосвітніх

навчальних закладів

Пояснювальна записка

Курс за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10-11 класах. Курс вивчається за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 2-4 год на тиждень (усього 70 год).

Мстою курсу є підготовка молоді до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сучасному діловодстві й управлінні; надання знань щодо існуючих норм, правил і способів створення різноманітних документів, способів обміну документами; формування вмінь і навичок використання програмно-апаратного забезпечення, яке є основою сучасних комп'ютерно-орієнтованих технологій документообігу.

Мета курсу досягається насамперед через ознайомлення учнів з основами інформатики, практичне оволодіння сучасними інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами з ціллю їх активного використання у діловодстві та управлінні.

Навчальна програма складається з:

 • пояснювальної записки, в якій визначено мету та завдання курсу, обсяг знань, умінь і навичок, яких мають набути учні, особливості організації навчального процесу, перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішної реалізації курсу та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

 • додатку, де наведено список рекомендованої літератури.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість, частка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не має перевищувати 30 % загального обсягу. Програмою курсу передбачено проведення 42 практичних робіт. Робота учнів за комп'ютером передбачається як фронтально-індивідуальне виконання вправ і практичних робіт. Теоретичний матеріал подається невеликими порціями на початку заняття, орієнтовно протягом 15-20 хв, оскільки подані теоретичні відомості, якщо їх одразу не закріплено практичною роботою, засвоюються складно.

Методологічною основою наповнення змістом шкільного курсу профільного навчання «Сучасні офісні інформаційні технології» є ідея зв'язку теорії й практики, формування в молодої людини цілісного наукового світогляду, практично значимих знань з конкретної галузі продуктивної життєдіяльності людини, заснованих на взаємопроникненні та взаємодоповненні в її свідомості змісту галузей знань і культури, відображених змістом навчальних предметів, що реалізуються на етапі навчання у формі між-предметних зв'язків, зокрема української мови і літератури, правознавства, інформатики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізики тощо.

Організація навчання теоретичних основ «Сучасних офісних інформаційних технологій» і проведення відповідного лабораторного практикуму є такою, щоб уможливити навчання у комп'ютерному класі, забезпечити відповідність змісту навчання загальній спрямованості профілю навчального закладу і його профільній спеціалізації, структурі та рівню наявного матеріально-технічного забезпечення, забезпечити відповідність форм та видів навчальної діяльності віковим особливостям і можливостям учнів, чинним санітарно-гігієнічним нормам.

Обов'язковим супутнім і доповнювальним компонентом навчального курсу «Сучасні офісні інформаційні технології» є лабораторний практикум, який передбачає виконання практично-значимих завдань з використанням відповідних технічних засобів і стандартних технологічних процедур, які мають безпосереднє відношення до обраної учнем майбутньої сфери професійної діяльності (сучасних електронних технологій офісної діяльності, автоматизованої підготовки та опрацювання документів). Організація навчального середовища та використання ІКТ і технічних засобів має забезпечувати досягнення цілей, дотримання принципів і виконання завдань, окреслених державним стандартом освіти у частині навчання інформатики в основній і старшій школах.

У результаті вивчення навчального курсу учні мають набути теоретичних знань з таких питань:

 • призначення, можливості та галузі застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному діловодстві;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні;

 • основні види документів та їх класифікації;

 • норми, правила та способи створення документів;

 • способи обміну документами між юридичними і фізичними особами та засоби, які для цього використовуються;

 • правила безпечної роботи із засобами інформаційно-комунікаційних технологій та іншими технічними засобами, що використовуються у діяльності офісного працівника;

 • принципи дії основних технічних засобів створення і опрацювання документів;

 • поняття про основні характеристики технічних засобів створення й опрацювання документів, можливості їх використання та необхідне обслуговування;

 • поняття про засоби зберігання документів, їх використання та обслуговування;

 • правила ділового спілкування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

 • поняття конфіденційності та авторського права стосовно документів, зокрема електронних;

 • захист електронних документів від несанкціонованого доступу і вірусів.

У результаті опанування навчального курсу в учнів мають бути сформовані такі уміння та навички:

 • інформаційне обслуговування: отримання, створення документів, їх зберігання з використанням персональних комп'ютерів, сканера, принтера, копіювальної техніки, телефону, телефаксу тощо;

 • підготовка документів з використанням персональних комп'ютерів, диктофонної техніки, ксероксів, сканерів, друкуючих пристроїв;

 • використання пристроїв для друкування, копіювання і сканування документів;

 • передавання даних у формі документів (на папері; для репрографічних процесів; на носіях візуальної і звукової інформації; запис і зберігання інформації на електронних носіях);

 • зберігання, пошук і транспортування документів;

 • використання засобів опрацювання надрукованих документів (степлери; термобіндери; сортувальні машини; машини для нанесення захисних покриттів; пристрої для знищення документів);

 • використання засобів зберігання документів: картотек, транспортерів, конвеєрів та ін.;

 • використання електрозв'язку (засобів і систем стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку, факсимільного передавання документів) для з'єднання, автододзвонювання й запам'ятовування вхідних і вихідних дзвінків, виконання функцій автовідповідача.

Для навчально-методичного забезпечення курсу крім відповідних підручників і навчальних посібників необхідні такі технічні засоби та витратні матеріали:

 1. Комп'ютерний клас з локальною мережею, підключений до мережі Інтернет і обладнаний не менш ніж двома телефонними лініями.

 2. Операційна система Windows.

 3. Сканер, принтер, копіювальна техніка, диктофонна техніка, ксерокс, плотер, термопапір, фотоплівка, калька, носії візуальної і звукової інформації; дискети, диски CD-R та CD-RW, флеш-карти, степлер, сортувальна машина, машина для нанесення захисних покриттів, машина для знищення документів; засоби та системи стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку, факсимільного передавання документів.

^ Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

Оцінювання рівня навчальних досягнень здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна визначити у процесі усного чи письмового опитування, та сформованість умінь і навичок, тобто здатність до застосування отриманих знань під час виконання практичних завдань. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. Перелічимо основні з таких критеріїв:

 • рівень засвоєння передбачених програмою теоретичних знань і вмінь застосовувати ці знання в практичній діяльності;

 • уміння користуватися засобами створення та опрацювання документів;

 • уміння користуватися засобами пошуку нормативних і розпорядчих документів, зокрема представлених у формі ресурсів мережі Інтернет;

 • дотримання вимог нормативних актів та знання етики ділового спілкування, у тому числі у процесі спілкування з використанням електронних засобів комунікації;

 • уміння організовувати робоче місце та підтримувати функціонування засобів технічного забезпечення в належному стані;

 • рівень сформованості знань і умінь, необхідних для ефективного виконання функціональних обов'язків працівника офісу;

 • дотримання правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог;

 • рівень самостійності у процесі організації й виконання роботи (планування діяльності, самоконтроль тощо), виявлення елементів творчості.
^ Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень з допомогою викладача розпізнає окремі технічні засоби та засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

3 постійною допомогою викладача виконує деякі елементи практичного завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Потребує постійної допомоги та контролю за дотриманням правил безпечної роботи з технічними засобами

2

Учень розпізнає окремі об'єкти вивчення та може фрагментарно відтворити знання про них.

Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

3 допомогою вчителя розпізнає технічні засоби та засоби інформаційно-комунікаційних технологій, необхідні для виконання практичного завдання.

3 постійною допомогою вчителя виконує деякі фрагменти практичного завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Потребує постійного контролю за дотриманням правил безпечної роботи з технічними засобами

3

Учень має фрагментарні знання (менше половини навчального матеріалу); не має сформованих умінь і навичок.

3 допомогою вчителя розпізнає технічні засоби та засоби інформаційно-комунікаційних технологій, необхідні для виконання практичного завдання.

Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

3 допомогою викладача виконує частину практичного завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Знає правила безпечної роботи з технічними засобами, але інколи їх порушує

ІІ. Середній

4

Учень опанував більше половини навчального матеріалу, може відтворити його репродуктивно.

Під час відповіді припускається значної кількості помилок, які самостійно виправити не може.

Розпізнає технічні засоби та засоби інформаційно-комунікаційних технологій, необхідні для виконання практичного завдання.

З допомогою вчителя може виконати просте практичне завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Під час виконання практичних завдань припускається помилок, які самостійно виправити не може.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

5

Учень має рівень знань, вищий за початковий.

Відтворює значну частину навчального матеріалу (на рівні запам'ятовування) з елементами логічних зв'язків.

Самостійно розпізнає серед запропонованих технічні засоби та засоби інформаційно-комунікаційних технологій для виконання практичного завдання.

З частковою допомогою викладача може виконати просте практичне завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Має елементарні, нестійкі навички опрацювання інформації із застосуванням комп'ютера.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

6

Учень знає основні поняття навчального матеріалу, може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення.

Самостійно розпізнає технічні засоби та засоби інформаційно-комунікаційних технологій, необхідні для виконання практичного завдання та може пояснити їх призначення.

За зразком може виконати просте практичне завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Має елементарні навички виконання основних операцій опрацювання інформації.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

ІІІ. Достатній

7

Учень уміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях.

Може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та навести власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

Самостійно розпізнає та добирає технічні засоби і засоби інформаційно-комунікаційних технологій, необхідні для виконання практичного завдання.

Вміє за зразком виконати передбачені програмою практичні завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

8

Учень вміє самостійно аналізувати навчальну інформацію і застосовувати її на практиці.

Самостійно виправляє вказані вчителем помилки.

Уміє самостійно виконувати передбачені програмою практичні завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів.

У достатній мірі володіє технічними засобами опрацювання інформації в діловодстві.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами


9

Учень вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує отримані знання на практиці.

Уміє узагальнювати та систематизувати навчальну інформацію.

Виконує передбачені програмою практичні завдання з використанням інформаційно-комунікаційних та інших технічних засобів, аргументуючи раціональність обраного способу виконання.

Має стійкі навички опрацювання інформації на комп'ютері.

Достатньою мірою володіє технічними засобами опрацювання інформації в діловодстві.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

IV. Високий

10

Учень володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності.

Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовувати її для реалізації поставлених перед ним завдань.

Має стійкі навички опрацювання інформації на комп'ютері.

Повною мірою володіє всіма технічними засобами опрацювання інформації в діловодстві.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами.

Знання, уміння і навички учня цілком відповідають вимогам навчальної програми

11

Учень володіє міцними узагальненими знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності та вміє її планувати.

Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовувати її для реалізації поставлених перед ним завдань.

Здатен аргументовано обирати раціональний спосіб виконання практичного завдання та оцінювати результати власної практичної діяльності.

Має стійкі навички керування інформаційною системою.

Повною мірі володіє всіма технічними засобами опрацювання інформації в діловодстві.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

12

Учень володіє стійкими, системними знаннями з предмета.

Вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації і використовувати її.

Виконує завдання, не передбачені навчальною програмою.

Завдання виконує на високому рівні, з проявом особистої творчості.

На високому рівні володіє всіма технічними засобами опрацювання інформації в діловодстві.

Постійно дотримується правил безпечної роботи з технічними засобами

^ Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів

(68 год + 2 год резервного навчального часу; 2 або 4 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ 1. Вступ (3 год)

Цілі та завдання курсу. Бізнес-етикет і ділове мовлення. Правила безпечної роботи з технічними засобами. Захист здоров'я користувача електронних засобів. Облаштування комп'ютеризованого робочого місця. Периферійні пристрої персонального комп'ютера. Діагностування комп'ютера та інформаційно-комунікаційних засобів. Ознаки несправності комп'ютера. Візуальні способи виявлення несправностей. Діагностування програмного забезпечення та електронних вузлів комп'ютера.


Практична робота № 1. Діагностування комп'ютера та інформаційно-комунікаційних засобів.

Учень

 • знає цілі та завдання навчального курсу;

 • знає правила безпечної роботи з оргтехнікою;

 • знає правила надання першої допомоги у разі ураження електричним струмом;

 • називає апаратні складові комп'ютеризованого робочого місця та їх функціональне призначення;

 • виявляє ознаки несправностей комп'ютера;

 • описує й пояснює послідовність дій у разі виявлення несправностей обладнання;

 • уміє діагностувати несправності обладнання.

^ 2. Документи, їх створення та вимоги до них (2 год)

Нормативно-правова база. Основи комп'ютерного діловодства. Типи документів: паперовий та електронний. Зміст та форма документа. Вимоги до тексту документів. Оформлення сторінки. Структура документа. Поняття звичайного та складного документа. Гипертекст.


Практична робота № 2. Основи роботи з діловими документами.

Учень

 • описує основні поняття документообігу;

 • знає правила роботи з документами;

 • описує структуру документа;

 • пояснює відмінності між паперовим та електронним документом;

 • описує застосування гіпертексту.
 1. Класифікація комп'ютерних програм (4 год)

Основні принципи інсталяції комп'ютерних програм. Особливості інсталяції операційних систем. Інсталяція офісних програмних пакетів та їх складових. Поняття про драйвер, класифікація драйверів. Інсталяція драйверів окремих пристроїв периферійного обладнання.


Практична робота № 3.1. Інсталяція та деінсталяція офісних програмних пакетів.

Практична робота № 3.2. Інсталяція та деінсталяція драйверів периферійних пристроїв.

Учень

 • пояснює необхідність процесу встановлення комп'ютерних програм;

 • уміє інсталювати/деінсталювати програми;

 • пояснює особливості інсталяції офісних програмних пакетів та їхніх складових;

 • уміє інсталювати драйвери та обслуговуючі програми периферійного обладнання.
^ 4. Комп'ютер як основне знаряддя праці у сучасному діловодстві (4 год)

4.1. Загальні характеристики програмних продуктів для середовища Windows

Керування комп'ютером з використанням засобів операційної системи. Операційна система Microsoft Windows, визначення та призначення. Поняття вікон, типи вікон. Настроювання нових панелей для користувача ПК.

^ 4.2. Файлова система

Принцип зберігання інформації в персональному комп'ютері. Управління файловою системою — копіювання, переміщення, вилучення файлів. Управління файловою системою — перенесення даних з одного комп'ютера на інший.


Практична робота № 4.1. Керування комп'ютером засобами операційної системи.

Практична робота № 4.2. Використання засобів управління файловою системою.

Учень

 • пояснює призначення операційної системи на персональному комп'ютері;

 • дає визначення та пояснює призначення операційної системи Microsoft Windows;

 • пояснює склад робочого столу Windows і панелі завдань;

 • вміє оперувати об'єктами робочого столу;

 • знає поняття вікон;

 • знає будову вікна;

 • уміє користуватися елементами управління вікон;

 • пояснює поняття файлу та папки;

 • використовує засоби створення, вилучення, копіювання, переміщення та перейменовування об'єктів;

 • уміє використовувати засоби перенесення даних з одного комп'ютера на інший;

 • уміє переглядати та змінювати властивості об'єктів.

^ 5. Структура пакета Microsoft Office (6 год)

Склад і призначення програмних продуктів Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point). Подання та опрацювання документів засобами комп'ютера та інформаційно-комунікацінних засобів

^ 5.1. Текстове подання інформації

Практична робота № 5.1. Використання засобів текстового подання інформації.

5.2. Графічне подання інформації

Практична робота № 5.2. Використання засобів графічного подання інформації.

^ 5.3. Спільні для програм Microsoft Office засоби управління

Практична робота № 5.3. Використання спільних для прикладних програм засобів форматування та редагування даних

Учень

 • пояснює призначення пакета Microsoft Office;

 • уміє охарактеризувати засоби текстового подання інформації;

 • уміє використовувати сучасні технічні засоби текстового подання інформації;

 • уміє охарактеризувати засоби графічного подання інформації;

 • уміє використовувати сучасні технічні засоби текстового подання інформації;

 • використовує засоби переміщення, копіювання, збереження, перейменовування даних;

 • використовує спільні для прикладних програм найпростіші засоби форматування та редагування даних.
^ 6. Текстовий редактор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства (12 год)

6.1. Основні характеристики текстового редактора Microsoft Word

Вікно текстового процесора Word. Особливості будови вікна Word, призначення області завдань. Використання меню Сервіс/Параметри, Сервіс/Мова, Вікно.

Практична робота № 6.1. Підготовка текстового редактора до роботи.

^ 6.2. Створення простого документа

Засоби зберігання, редагування, форматування та друкування тексту документа. Використання меню Файл, Правка та Вигляд. Застосування засобів контекстного меню та попереднього перегляду документа.

Практична робота № 6.2. Створення простого текстового документа.

^ 6.3. Форматування тексту документа з використанням засобів меню Формат

Засоби форматування абзаців, нумерації абзаців і рядків, використання стилів, форматування символів, тексту в колонки, змінення регістра. Використання меню Вставка.

Практична робота № 6.3. Створення текстового документа з використанням стилів, засобів нумерації, вставки символів, об'єктів і колонок.

^ 6.5. Додавання таблиць у текстовий документ

Засоби створення та редагування простих і складних таблиць, форматування тексту в таблицях, сортування й розміщення. Перетворення таблиці на текст і тексту на таблицю.

Практична робота № 6.5. Додавання таблиць в текстовий документ.

^ 6.6. Створення великого (складного) документа засобами текстового процесора MS Word

Застосування стилів та шаблонів, додавання посилань ( Вставка/Посилання), засоби побудови змісту, засоби розташування тексту на сторінці (Файл/Параметри сторінки/Макет).

Практична робота № 6.6. Створення складного документа.

Учень

 • пояснює призначення текстового редактора Microsoft Word;

 • пояснює необхідність підготовки текстового редактора до роботи (вибір мови, встановлення параметрів автозаміни, параметрів автозбереження та перевірки орфографії);

 • вміє підготувати текстовий редактор до роботи;

 • пояснює призначення області завдань;

 • уміє створювати текстовий файл;

 • уміє використовувати засоби збереження та відкриття текстового документа;

 • уміє форматувати та редагувати текст документа;

 • уміє встановлювати параметри сторінки;

 • уміє використовувати засоби попереднього перегляду;

 • уміє роздрукувати звичайний документ;

 • уміє форматувати документ з використанням засобів встановлення параметрів абзацу;

 • уміє виконувати вибір та встановлення стилів;

 • пояснює та виконує форматування тексту в колонки;

 • пояснює та використовує засоби буквиця, заміна регістра, рамки, списків;

 • знає поняття великого документа;

 • пояснює роль стилів у створенні такого документа;

 • використовує схему документа;

 • уміє виконувати вставляння посилань (зноски, зміст, предметний покажчик, назви).
^ 7. Електронні таблиці в Microsoft Excel (6 год)

7.1. Будова вікна Excel, його особливості. Настроювання вікна засобами Сервіс/Параметри

Використання меню Файл, Правка, Вигляд. Створення робочих аркушів (таблиць). Набір тексту, чисел та формул. Поняття логічного завдання. Зміна кількості робочих аркушів. Редагування робочих аркушів.

Практична робота № 7.1. Створення таблиці в Excel.

  1. Редагування текстів і цифр у комірках

Використання меню Вставка та засобів контекстного меню. Настроювання розрядності подання числових значень. Копіювання, вирізання та вставка даних робочого аркуша. Редагування на робочих аркушах. Копіювання та переміщення. Створення послідовностей.

Практична робота № 7.2. Редагування таблиці.

^ 7.3. Використання команди Спеціальна вставка. Вставка графічних об'єктів і робота з ними

Методи вставки графічних об'єктів на аркуш. Редагування графічних об'єктів. Використання формул і функцій. Уведення і редагування формул. Використання функцій (СР. ЗНАЧ., МИН., МАКС, СУММ тощо).

Практична робота № 7.3. Використання формул і функцій у таблиці.

^ 7.4. Створення та друк звітів і діаграм

Створення діаграм за допомогою майстра діаграм. Зміна вигляду діаграми. Розміщення діаграм на окремих аркушах. Встановлення параметрів діаграми.

Практична робота № 7.4. Створення діаграми на базі таблиці

Учень

- пояснює будову вікна Excel;

 • відзначає особливості будови вікна;

 • пояснює призначення елементів вікна;

 • уміє створювати та відкривати документ (електронну таблицю);

 • вміє вставляти, форматувати та редагувати текст, числа та формули;

 • пояснює поняття логічного завдання;

 • вміє виконувати настроювання документа;

 • пояснює принцип застосування засобів вставки;

 • уміє використовувати функції та виконувати розрахунки;

 • пояснює та вміє використовувати діаграми в документах.

 • уміє встановлювати параметри друку та виконувати друк документів
^ 8. Периферійні пристрої (4 год)

8.1. Принтери

Пристрої для створення паперових копій. Класифікація принтерів та ксероксів. Засоби телекомунікації: модем, факс-модем, програмно-апаратні засоби для забезпечення телефонного зв'язку. Мультимедійне обладнання. Типи мультимедійного обладнання.

Практична робота № 8.1. Використання засобів телекомунікації в діловодстві.

8.2. Сканування

Класифікація та основні технічні характеристики сканерів. Використання сканерів. Уведення даних з паперових копій. Програмне забезпечення сканування.

Практична робота № 8.2. Сканування документів, їх редагування

Учень

 • пояснює призначення принтерів;

 • уміє класифікувати принтери;

 • визначає призначення сканера, модема, факс-модема

 • пояснює застосування стабілізуючих пристроїв під час роботи на комп'ютері;

 • наводить приклади мультимедійного обладнання;

 • уміє встановлювати параметри принтера;

 • уміє виводити на друк документи різного формату та з різними властивостями;

 • наводить приклади програмного забезпечення сканування;

 • уміє встановлювати параметри сканування;

 • уміє сканувати документи різних типів;

 • уміє розпізнавати та редагувати скановані документи;

 • уміє зберігати скановані документи.
^ 9. Засоби телекомунікації (4 год)

Мережне апаратне та програмне забезпечення. Технічні та організаційні особливості використання мереж. Класифікація комп'ютерних мереж. Ознайомлення з глобальною мережею та її сервісами. Пошук документів у мережі.

Практична робота № 9.1. Служби мережі Інтернет.

Практична робота № 9.2. Цілеспрямований пошук інформації в Інтернеті, збереження та редагування документів

Учень

 • пояснює призначення комп'ютерних мереж в діловодстві;

 • уміє класифікувати мережі;

 • уміє встановлювати зв'язок між комп'ютерами через мережу;

 • пояснює призначення програми Explorer в Інтернеті;

 • уміє виконувати пошук документів з застосуванням пошукових систем;

 • виконує редагування документів з мережі Інтернет
^ 10. Програма Microsoft Outlook як засіб ділового спілкування та планування діяльності (12 год)

Призначення програми, основні поняття, особливості будови вікна програми, папки та їх призначення. Настроювання вікна засобами команд Вигляд і Сервіс/Параметри. Використання спільних для всіх папок засобів (оцінка До виконання, сортування, перегляд, категорії).

^ 10.1. Засоби створення, редагування та відправлення повідомлень електронної пошти

Встановлення параметрів вихідних повідомлень (оцінка До виконання, важливість, вибір формату), створення чернетки. Друкування відправлених повідомлень, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 10.1. Створення та відправлення повідомлення.

^ 10.2. Засоби організації та управління папки Вхідні

Організація надходження повідомлень, встановлення параметрів перегляду, виконання пошуку загублених повідомлень. Установлення оцінки До виконання, сортування отриманих повідомлень. Друкування отриманих повідомлень, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 10.2. Робота з отриманими повідомленнями

^ 10.3. Організаційна робота з контактами

Призначення елементів форми Контакт, використання категорій, встановлення зв'язку з контактом засобами форми Контакт, встановлення позначки До виконання. Засоби перегляду списку контактів, сортування. Друкування списку контактів або даних контакту, вибір стиля, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд. Створення списків розсилки, додавання та вилучення контактів. Використання адресної книги.

Практична робота № 10.3. Створення та редагування контактів. Створення списку розсилки.

^ 10.4. Засоби організації та управління папки Вихідні

Приєднання файлів до вихідного повідомлення, приєднання гіперпосилання, створення та вставка електронного підпису. Поняття маршрутного файлу, його використання. Застосування засобів текстового процесора Microsoft Word для створення маршрутного файлу. Використання засобів електронної пошти для роботи з відправленими повідомленнями.

Практична робота № 10.4.1. Створення повідомлення, яке має електронний підпис, гіперпосилання та приєднаний документ.

Практична робота № 10.4.2. Створення маршрутного файлу.

^ 10.5. Застосування засобів Щоденник і Нотатки в діловодстві

Будова вікна Щоденник, його настроювання, стеження за роботою в офісі засобами Щоденник. Застосування нотаток для нагадування про події. Засоби створення, редагування та видалення. Друкування списку, вибір стиля друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 10.5.1. Відстеження подій засобами Щоденник.

Практична робота № 10.5.2. Нагадування про події з використанням засобу Нотатки.

^ 10.6. Використання засобу Завдання в діловодстві

Будова вікна, встановлення параметрів завдання, типи завдань, поняття повторюваного завдання, використання завдання групою, призначення відповідального. Використання засобу Зустріч для проведення зборів із застосуванням засобів мережі. Використання засобу Доручення для передавання доручень засобами мережі. Основи календарного планування. Будова вікна Календар, запис подій на визначену дату та час, пошук подій, позначення подій, перехід до певної дати та дня тижня. Друкування, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 10.6.1. Створення завдання з призначенням відповідального, встановлення відмітки До виконання.

Практична робота № 10.6.2. Проведення зборів з використанням засобу Зустріч.

Практична робота № 10.6.3. Призначення Доручення засобами мережі з приєднанням документу, встановлення термінів виконання.

^ 10.7. Управління файлами і захист файлів

Застосування засобів меню Сервіс/Параметри/Безпека. Шифрування повідомлень, які відправляються. Отримання, використання та застосування цифрових підписів. Відмінність між цифровим та електронним підписом. Засоби архівування даних програми Outlook. Архівація даних за умовчанням.

Практична робота № 10.7.1. Шифрування повідомлення, яке відправляється з використанням цифрового підпису.

Практична робота № 10.7.2. Архівація папок

Учень

 • дає визначення складовим та основним характеристикам Microsoft Outlook;

 • пояснює призначення основних папок панелі Outlook;

 • уміє користуватися засобами програми Outlook створення повідомлень;

 • уміє користуватися засобами відправлення та редагування електронної пошти, створення чернеток повідомлень та перевірки орфографії запису;

 • володіє навичками форматування повідомлення електронної пошти;

 • пояснює використання позначок повідомлення електронної пошти для наступного виконання;

 • уміє створювати правила для автоматичного опрацювання повідомлень електронної пошти;

 • уміє додавати й змінювати інформацію про контакт або організацію;

 • пояснює застосування засобів імпортування контактів з інших програм;

 • уміє вводити інформацію про особу або організацію в адресну книгу;

 • уміє редагувати записи в адресній книзі

 • пояснює призначення списків розсилань в адресній книзі та вміє їх створювати;

 • демонструє знання та вміння відправки файлів з повідомленням електронної пошти, включати в повідомлення гіперпосилання та вкладення;

 • володіє навичками настроювання зовнішнього вигляду вікна повідомлень;

 • використовує різні засоби форматування та редагування повідомлень електронної пошти;

 • пояснює та виконує пошук відправлених повідомлень;

 • форматує та друкує копії відправлених повідомлень електронної пошти;

 • пояснює призначення засобу Щоденник;

 • пояснює призначення засобу Щоденник в діловодстві;

 • демонструє використання нотаток для збереження інформації;

 • уміє створювати та редагувати Завдання;

 • уміє виконувати переміщення по календарю, відкривати та виконувати перегляд записів календаря, додавати пам'ятки до календаря;

 • називає засоби архівації даних програми Microsoft Outlook;

 • уміє архівувати, експортувати та виконувати захист файлів повідомлень електронної пошти.
^ 11. Виявлення та усунення пошкоджень дисків. Захист даних від комп'ютерних вірусів (2 год)

Програми обслуговування дисків. Лікування дисків та дискет програмними продуктами. Програми боротьби з комп'ютерними вірусами. Особливості роботи з антивірусними програмами.

Практична робота № 11.1. Застосування антивірусних програм для перевірки локальних дисків

Учень

 • пояснює призначення програм обслуговування дисків;

 • уміє класифікувати та використовувати програми обслуговування дисків;

 • пояснює причини пошкодження дисків;

 • володіє засобами усунення пошкоджень;

 • називає типи вірусних програм;

 • пояснює характер пошкоджень файлів від дії вірусних програм;

 • називає типи антивірусних програм;

 • уміє використовувати антивірусні програми для боротьби з програмами-вірусами
^ 12. Архівування файлів (1 год)

Принципи та алгоритми стиснення даних. Архівування та розархівування. Типи програм-архіваторів і робота з ними.

Практична робота № 12. Архівування даних (файлів, папок).

Учень

 • дає визначення поняття «архівування» даних;

 • має уявлення про принципи дії та знає особливості основних алгоритмів стиснення даних;

 • називає кілька програм-архіваторів і пояснює їхні властивості;

 • уміє встановити та переглядати параметри архівації;

 • уміє архівувати та розархівовувати дані, переглядати вміст архіву.
^ 13. Удосконалення вмінь працювати за комп'ютером (4 год)

13.1. Друкування файлів засобами операційної системи. Програми для друкування файлів

Практична робота № 13.1. Друкування створених документів із різних програм.

^ 13.2. Робота з файлами. Створення записів, які полегшують пошук та ідентифікацію файлів. Використання засобу Властивості для ідентифікації файлів.

Практична робота № 13.2. Встановлення властивостей створених документів.

^ 13.3. Захист файлів від знищення, відкриття, занесення даних

Практична робота № 13.3. Встановлення захисту створених документів.

13.4. Використання програм-перекладачів

Практична робота № 13.4. Переклад створеного документа російською та англійською мовами, редагування документів

Учень

 • указує засоби друкування документів;

 • визначає характеристики таких засобів;

 • уміє встановлювати параметри роздруковування;

 • уміє роздруковувати документи засобами операційної системи;

 • пояснює актуальність захисту інформації;

 • указує типи засобів захисту інформації;

 • уміє використовувати такі засоби в діловодстві;

 • знає кілька типів програм-перекладачів;

 • пояснює призначення програм-перекладачів;

 • уміє встановлювати програми-перекладачі;

 • уміє встановлювати параметри перекладу текстів;

 • виконує переклад текстів в різних напрямках
^ 14. Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами (4 год)

14.1. Електрографічне копіювання

Робота на ксероксі. Встановлення параметрів ксерокопіювання. Комплекси форматного повноколірного друку. Ризографія.

Практична робота № 14.1. Ксерокопіювання друкованого

документа.

^ 14.2. Представницьке оформлення документів. Проведення презентацій. Техніка для проведення презентацій

Практична робота № 14.2. Підготовка презентаційного заходу та його комп'ютерне супроводження.

 1. Степлери. Брошуратори. Термобіндери. Ламінатори, Плотери. Засоби зберігання і перенесення інформації

Практична робота № 14.3. Застосування засобів післядрукового опрацювання документів.

 1. Методи захисту конфіденційної інформації. Комерційна таємниця та її захист технічними засобами

Практична робота №14.4. Використання засобів захисту документів.

Учень

 • уміє класифікувати пристрої копіювання документів;

 • уміє встановлювати параметри ксерокопіювання документів;

 • має навички роботи із засобами копіювання;

 • пояснює призначення засобів для проведення презентації;

 • уміє використовувати техніку для проведення презентацій;

 • пояснює призначення додаткових технічних пристроїв;

 • уміє охарактеризувати та пояснити властивості технічних пристроїв;

 • уміє використовувати при роботі з документами степлери, брошуратори, термобіндери, ламінатори, плотери;

 • пояснює необхідність захисту комерційної таємниці;

 • знає технічні засоби захисту комерційної таємниці;

 • уміє охарактеризувати технічні засоби захисту інформації;

 • указує методи та засоби захисту інформації
Додаток

Список рекомендованої літератури

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 10-11 класи. Рекомендовано Міністерством освіти? і науки України. — К: Навчальна книга, 2002. — 24 с

 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова Кабінету міністрів України від 14.01.2004 № 24.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)//Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.—2002, № 2. - К: Педагогічна преса, 2002. - 23 с

 4. Концепція профільного навчання в старшій школі// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2003, №24. - С 3-15.

 5. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К: Просвіта, 2003. — 160 с

 6. Иванов В. Интернет для начинающих. Самоучитель. — СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. — 240 с.

 7. Губенко Л.Г., Немцов БД., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті. - К.: ТОВ «УВПК "ЕксОб"», 2003. - 272 с.

 8. ДіденкоА.Н. Сучасне діловодство. — К: Либідь, 1998. — 256 с.

 9. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. — X.: Торсінг, 2003. - 448 с.

 10. Карташова Л. А. Практикум з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (Модуль: Керування інформацією в офісі з використанням програми MS Outlook): Навчальний посібник для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»//За загальною ред. Т.І. Коваль. — К: Вид. центр КНЛУ 2006. — 100 с

 11. Куперштейн В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении. — СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. - 256 с.

 12. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. —К., 2000. —154 с.

 13. Українська ділова мова: практичний посібник на щодень/Уклад. М. Гінзбург та ін. — X.: Торсінг, 2003. — 592 с

 14. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. - К: Довіра, 2003. - 623 с

 15. Карташова Л.А., Латиський В.В., Калініна Л.М. MS Outlook: Засоби управління, електронна пошта, органайзер: практикум — К: Шкільний світ, 2008. — 128 сСхожі:

Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограми курсів за вибором рекомендовано Міністерсвом освіти І науки
Досліджуючи гуманітарне право. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-12 кл. (17 год)
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»
З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року...
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»
З метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року...
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconЩо таке сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання. Сизько В. С.,учитель англійської мови зош №17 м. Донецьк
Сучасні інформаційні технології це – форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку(телебачення,...
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Рідний край»
Мета курсу — ознайомити учнів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю (області, адміністративного району),...
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором "основи комп’ютерної безпеки " для основної школи Автори: В. П. Пасько > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Країнознавство»
Крохмаль В. Ф. методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Однією з головних ідей, покладених у розробку програми, є стимулювання самостійної роботи учнів шляхом виконання власних проектів...
Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи» iconПрограма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Однією з головних ідей, покладених у розробку програми, є стимулювання самостійної роботи учнів шляхом виконання власних проектів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи