Закон україни про позашкільну освіту icon

Закон україни про позашкільну освіту
Скачати 388.98 Kb.
НазваЗакон україни про позашкільну освіту
Сторінка1/3
Дата конвертації26.05.2013
Розмір388.98 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про позашкільну освіту


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.393 )


{ Додатково див. Закон N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2626-IV ( 2626-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.372

N 876-V ( 876-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.363

N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41

Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112

Законом

N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }


{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 }


Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.


Розділ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів


Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:


система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні,

спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи;


позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах;


позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;


філії позашкільного навчального закладу - структурно відокремлені підрозділи позашкільного навчального закладу, що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність, як основний позашкільний навчальний заклад в цілому або за окремими її напрямами;


педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу педагогічними працівниками позашкільного навчального закладу;


освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи;


вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;


учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;


слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.


Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту


Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.


Стаття 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту"


Завданнями цього Закону є:


забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;


визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;


створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;


встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;


визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;


визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;


створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;


регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;


створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.


Стаття 4. Позашкільна освіта


Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.


Стаття 5. Структура позашкільної освіти


Структуру позашкільної освіти становлять:


позашкільні навчальні заклади;


інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать:

загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації;


гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації;


клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;


культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи;


фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.


Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти


1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.


2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.


Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.


3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.


Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті


Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{Стаття 7 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }


Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти


Основними завданнями позашкільної освіти є:


виховання громадянина України;


вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;


виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;


виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;


виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;


створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;


формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;


задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;


задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;


пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;


вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;


організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;


виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;


формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;


здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.


Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти


1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:


доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;


фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;


добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм позашкільного навчання і видів діяльності;


науковості, світського характеру освіти;


правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості.


2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:


створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;


збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду;


координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення і розвиток

позашкільної освіти.


Розділ II

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів


1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.


2. Державне управління позашкільною освітою здійснюють:


спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти;


інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;


Рада міністрів Автономної Республіки Крим;


обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;


органи місцевого самоврядування.


3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:


бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;


формує програми розвитку позашкільної освіти;


розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти; розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;


здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.


4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти та забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та підпорядкованими їм органами управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органами місцевого самоврядування.


5. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються.


Позачергова державна атестація державних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально повноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.


Позачергова державна атестація комунальних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.


Позачергова державна атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління,

у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.


6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:


затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;


забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;


створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;


можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;


вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;


забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів;


організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;


координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;


здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;


проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності;


сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів;


здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ), законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цього Закону та положень про них.


Стаття 11. Управління та громадське самоврядування позашкільного навчального закладу


1. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор.


Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про позашкільні навчальні заклади.


2. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу.


3. У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування. (Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2626-IV ( 2626-15 ) від 02.06.2005 )


Стаття 12. Позашкільний навчальний заклад


1. Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності.


2. Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.


Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.


Статус приватного має позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.


3. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту. ( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2626-IV ( 2626-15 ) від 02.06.2005 )


4. Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та профільними.


Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних позашкільних навчальних закладів належать палаци, будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.
  1   2   3Схожі:

Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон україни про позашкільну освіту Розділ I загальні положення стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону вживаються такі терміни
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього...
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про охорону дитинства", Положення про позашкільний навчальний заклад, Національна доктрина розвитку освіти тощо
Соціальні, економічні, політичні зміни в Україні, інтеграція до європейського і світового освітнього простору зумовлюють підвищення...
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )

Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон україни про позашкільну освіту
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон україни про позашкільну освіту
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 )

Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 09. 2008 №375-vi, Закон України «Про охорону дитинства» від 26. 04. 2001 №2402-iii, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22. 06. 2000 №1841-iii
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закон україни про позашкільну освіту iconЗакон україни про позашкільну освіту(витяг)
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України «Про освіту», цим Законом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи