Програма фізична культура icon

Програма фізична культура
НазваПрограма фізична культура
Сторінка1/23
Дата конвертації27.02.2013
Розмір1.77 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Навчальна програма


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА


Профільний рівень


10 – 11 класи


Київ, 2010


Пояснювальна записка

Програма орієнтує організацію навчального процесу на ознайомлення учнів старших класів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера з виду спорту), оволодіння ними первинними засобами і формами педагогічної діяльності, а також на підвищення майстерності в обраному виді оздоровчо-корегувальної та спортивної діяльності.

^ Основна мета предмета – формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної культури особистості, оволодіння основними положеннями теорії і методики фізичної культури, вміннями та навичками самостійно вирішувати питання фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної діяльності, а також забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з фізичного виховання.

Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;

 • оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;

 • формування вмінь щодо організації та проведення самостійних форм занять оздоровчо-корегувальної та спортивної спрямованості;

 • формування пізнавальних та творчих здібностей, забезпечення професійної орієнтації щодо вибору профілю подальшої освіти;

 • розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров`я;

 • формування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичної культури;

 • забезпечення професійної орієнтації школярів;

 • формування фізичної культури особистості, громадянської та патріотичної свідомості.

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробіиництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), когнітивних (здатність до набуття основ знань для здійснення педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту), технологічних (володіння методиками, спрямованими на збереження і зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості), професійно-прикладних (сприяння формуванню умінь і навичок використання фізичних вправ у повсякденній і подальшій професійній діяльності), особистісних (формування важливих для професійної діяльності особистісних якостей), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

Основними принципами побудови програми є безперервність, цілісність процесу навчання та особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

Дана програма є універсальною. Теоретичний матеріал залишається стабільним, тоді як способи фізкультурної діяльності – модулі – можна змінювати залежно від об’єктивних умов навчального закладу, в якому буде використовуватись ця програма.

Програма предмета “Фізична культура” (спортивний профіль) складається з пояснювальної записки і таких розділів:

 1. Розділ 1. Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності.

 2. Розділ 2. Способи фізкультурної діяльності (модулі).

 3. Додатки:

а) перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

б) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура»;

в) умови виконання оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.

Розділ навчальної програми “Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності” дозволяє учням засвоїти знання основних положень теорії фізичного виховання, оволодіти інтегрованою системою анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до фізичного виховання, поглибити свій освітній рівень для продовження навчання у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю.

Розділ програми “Способи фізкультурної діяльності” – змінна складова, що відображає спеціалізовану підготовку, яка базується на одному з видів спорту або видів одного із сучасних фізкультурно-оздоровчих систем. Складовими цього розділу є фізична підготовка, спеціальна підготовка, до якої входить технічна, тактична та інші види підготовки, притаманні даному виду фізкультурної діяльності, та інструкторська і суддівська практика. Цей компонент орієнтований на формування у школярів основ індивідуальної фізкультурної діяльності, розвитку потреби в особистому вдосконаленні, підвищення рівня спортивної майстерності в обраному виді рухової діяльності. Даний розділ може доповнюватись іншими видами фізкультурної діяльності – модулями – в установленому порядку.

Програма кожного виду фізкультурної діяльності складається з фізичної, спеціальної підготовки (технічна, тактична тощо), суддівської та інструкторської практики.

Основними компонентами змісту предмета ’’Фізична культура’’ є:

 • інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

 • операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;

 • мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб.

Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного забезпечення, навчальний заклад обирає один або декілька видів фізкультурної діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах. Проте в одному класі вивчається не більше двох видів фізкультурної діяльності (наприклад, дівчата – легка атлетика, хлопці – футбол тощо).

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень у 10 та 11 класах. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших складових. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель може самостійно:

    • визначати кількість годин на вивчення складових кожного з видів фізкультурної діяльності;

    • змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем;

    • обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні вправи для опанування учнями рухових дій;

    • застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в школі.

Резервний час використовується при нестандартних ситуаціях (карантин, несприятливі погодні умови тощо). При їх відсутності вчитель самостійно вирішує використання години резервного часу (таблиця 1).

На викладання розділу “Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності ” відводиться один теоретичний урок на тиждень в кожному класі.

На викладання будь-якого виду з розділу “Способи фізкультурної діяльності” відводиться у 10 та 11 класах по 4 години на тиждень.


Таблиця 1


^ Орієнтовна сітка розподілу годин за темами та видами навчальної діяльності


№№

Розділ програми
Клас


10 клас

11 клас

1.
^

Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності


35

35

2.

^ Способи фізкультурної діяльності

(види спорту):

130

130

Фізична підготовка

40

40

Спеціальна підготовка (технічна, тактична тощо):

78

78

Інструкторська та суддівська практика

12

12

3.

^ Резервний час

10

10
Усього:

175

175
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Схожі:

Програма фізична культура iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура»
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році на вивчення предмета «Фізична...
Програма фізична культура iconПрограма районного засідання школи молодого вчителя (трудове навчання, захист Вітчизни, фізична культура, художня культура, образотворче мистецтво)
Системний підхід до планування процесу вивчення теми, а також визначення ролі кожного уроку в системі завдань. Оволодіння елементами...
Програма фізична культура iconФізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи» Інформаційний лист Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи», яка відбудеться...
Програма фізична культура iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту
Порту є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
Програма фізична культура iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту
Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
Програма фізична культура iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласної учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту
Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
Програма фізична культура iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей...
Програма фізична культура iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури
З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей...
Програма фізична культура iconПрограма «Спортивний майданчик»
Фізична культура складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових...
Програма фізична культура iconПрограма предмет Аналогова І цифрова схемотехніка Спеціальність Фізична І біомедична електроніка Форма навчання Денна Семестр V курс III
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи