Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас icon

Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас
Скачати 166.55 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас
Дата конвертації25.03.2014
Розмір166.55 Kb.
ТипДокументи

Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас.

Відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Географія. Економіка. 10-11 класи. – Київ, 2010

№ п/.п

Тема уроку

Дата

Домашнє завдання*
1 семестр^ Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань.^ Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу.

^ Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

Тема 1. Політична карта світу.^ Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Відмінність понять “країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”. Класифікація країн за формою правління. Форми адмiністративно-територiального устрою. Відмінності федеративних держав.^ Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.^ Міжнародні органiзації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.^ Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми

« Політична карта світу» **

( виставляється тематична оцінка)

Тема 2. Населення світу.Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.^ Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.^ Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релiгії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.Соціальна і професійна структура населення. ^ Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття. Практична робота №1 «Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу». (виставляється тематична оцінка)

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.


^ Свiтові природні ресурси. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.^ Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових.^ Географія світових природних ресурсів: водних, Світового океану, рекреаційних.Практична робота №2 «Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)».

Тема 4. Світове господарство.^ Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Етапи формування світового господарства.^ Поняття “НТР” та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну органiзацію виробництва.^ Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування).Промисловість. ^ Географія основних галузей промисловості світу ( хiмічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість).^ Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.^ Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

Тема 5. Глобальні проблеми людства.
^ Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язанні.^ Контрольна робота за І семестр

( виставляється тематична оцінка)

2 семестр

Розділ ІІ. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ.

Тема 1. Країни Європи.Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста.^ Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.^ ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни.ФРН. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста.Велика Британія. Характерні риси розвитку економіки індустрiальної держави. Значення зовнішніх економічних зв’язків.Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства^ . Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінност.Держави-сусіди України.
Особливості ЕГП країн. Населення,
демографічні проблеми.^ Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв’язки країн-сусідів з Україною.Практична робота №3 «Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором). Характеристика зв’язків України з країнами-сусідами».^ Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Країни Європи» ** ( виставляється тематична оцінка)

Тема 2. Країни Азії.^ Країни Азії. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної полiтики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації.Китай. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і с/г виробництва в Східному Китаї.Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.^ Повторення та узагальнення знань по темі «Країни Азії». ** ( виставляється тематична оцінка)

Тема 3. Країни Північної Америки.
^ Країни Північної Америки. Склад території. Особливості економiко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США. США. ЕГП. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соцiальна структура суспільства. Процеси урбанізації.^ Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалiзації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв’язків США. Практична робота №4 «Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу».Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. ^ Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.^ Контрольна робота з тем «Країни Азії», «Країни Північної Америки»

( виставляється тематична оцінка)

Тема 4. Країни Латинської Америки.

45.

^ Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Полiтична карта. Різноманітність країн (за розмiрами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо).

46.

^ Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

Тема 5. Країни Африки, Австралії, Океанії.

47.

^ Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування полiтичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання.

48.

^ Особливості територiальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.

49.

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. ^ Географія ресурсів, промисловості, сільського господарства, транспорту. Етнічна карта регіону. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки.

50.

Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.

51.

^ Узагальнення. Всесвітні економічні відносини
Форми всесвітніх економічних відносин.
Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

52.

^ Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Країни Латинської Америки», «Країни Африки, Австралії, Океанії» **

( виставляється тематична оцінка)

* За підручником для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко.-Харків:Оберіг, 2010. – 304 с.

** Форма проведення тематичного оцінювання ( тести, різнорівневі запитання, семінар та ін.)

^ Виконання програми

Період навчального року

Кількість тематичних оцінювань

Кількість практичних робіт

Кількість контрольних робіт

1 семестр

3

2

1

2 семестр

4

2

1

Всього за рік

7

4

2Схожі:

Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconТема Зміст уроку
Предмет соціально­економічної географії світу. Завдання курсу «Соціально­економічна географія світу». Соціально­економічна географія...
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconСоціально-економічна географія світу. 10 Клас
Предмет соціально-економічної географії світу. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи...
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування з географії 10 клас
Сучасна політична карта світу. Відмінність понять “країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування з художньої культури 12 клас
Франція. Імпресіонізм – нове бачення світу. Франція – батьківщина мистецтва кіно. Видатні шансоньє Франції
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно – тематичне планування з людини і світу 12 клас
Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування з історії України 10 клас
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування курсу хімії 11 клас ( всього 35 годин 1 год на тиждень)
Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування з історії України 12 клас
Завдання і структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами....
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування з геометрії 11 клас

Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас iconКалендарно-тематичне планування з геометрії 10 клас

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи