ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри icon

ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри
Скачати 127.39 Kb.
НазваІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри
Дата конвертації03.03.2013
Розмір127.39 Kb.
ТипДокументи

І. Теоретична частина 10 клас з алгебри

1. Тригонометричні функції:

 • тригонометричні функції кутів;

 • радіанна міра кутів;

 • основні тригонометричні тотожності;

 • формули зведення;

 • формули додавання;

 • формули подвійного аргументу.

2. Тригонометричні рівняння і нерівності:

 • обернені функції;

 • найпростіші тригонометричні рівняння виду , , , ;

 • окремі види рівнянь, що зводять до простіших;

 • основні способи розв'язування тригонометричних рівнянь;

 • найпростіші тригонометричні нерівності.

3. Степенева функція:

 • корінь n-го степеня; арифметичний корінь n-го степеня;

 • перетворення коренів, дії над коренями;

 • ірраціональні рівняння;

 • степінь з раціональним показником та його властивості;

 • степенева функція, її графік та властивості.

4. Показникова і логарифмічна функції:

 • показникова функція, її графік та властивості;

 • показникові рівняння;

 • показникові нерівності;

 • логарифм числа, основна логарифмічна тотожність;

 • властивості логарифмів;

 • логарифмічна функція, її графік та властивості;

 • логарифмічн і рівняння;

 • логарифмічні нерівності.

ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри.

Тематична контрольна робота № 1.

 1. Знайдіть значення виразу:

.

 1. Спроситіть вираз:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

3) Дано: 6; < α < 2π. Обчислити: .

4) Довести тотожність:

а) ;

б) .


Тематична контрольна робота № 2.

 1. Розв'яжіть рівняння:

а) ; б) ;

в) .

 1. Розв'яжіть нерівність:

.

 1. Розв'яжіть рівняння:

.

 1. Знайдіть найменший додатний корінь рівняння:

.


Тематична контрольна робота № 3.

 1. Знайдіть значення виразу:

а) ; б) ; в) .

 1. Подайте вираз у вигляді степеня:

а) ; б) ; в) .

 1. Розв'яжіть рівняння:

.

 1. Спростіть вираз:

а) ; б) ; в) , якщо ; г) , якщо .

 1. Розв'яжіть рівняння:

.

 1. Розв'яжіть рівняння:

.

Тематична контрольна робота № 4.

 1. Порівняти m і n, якщо:

а) ; б) .

 1. Розв'яжіть рівняння:

а) ; б) ; в) .

 1. Розв'яжіть нерівність:

.

 1. Знайдіть область визначення функції .

 2. Розв'яжіть рівняння:

а) ; б) ;

в) ; г) .

 1. Розв'яжіть нерівність:

а) ; б) .

Завдання для атестації екстернів за 10 клас з геометрії.

І. Теоретична частина.

1. Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих та площин:

 • основні поняття стереометрії;

 • аксіоми стереометрії;

 • взаємне розміщення двох прямих у просторі;

 • взаємне розміщення прямої і площини;

 • ознака паралельності прямої і площини;

 • ознака паралельності двох площин; властивість паралельних площин;

 • паралельне проектування, його властивості.

2. Перпендикулярність прямих і площин:

 • перпендикулярність прямої і площини;

 • ознака перпендикулярності прямої і площини; властивість прямої і площини, перпендикулярних між собою;

 • перпендикуляр і похила;

 • кут між похилою і площиною;

 • теорема про три препендикуляри;

 • перпендикулярність площин;

 • властивість перпендикулярних площин;

 • відстані в просторі.

3. Координати і вектори в просторі:

 • прямокутна система координат у просторі;

 • відстань між точками у просторі;

 • координати середени відрізка у просторі;

 • вектори у просторі;

 • дії над векторами; множення вектора на число;

 • кут між векторами;

 • скалярний добуток векторів.

4. Многогранники:

 • двогранні кути; лінійний кут двогранного кута;

 • многогранник та його елементи; опуклі многогранники;

 • паралелепіпед;

 • призма; прчма і правильна призми; бічна і повна поверхня призми;

 • перерізи многогранників, їх побудова;

 • піраміда; правильна піраміда;

 • площа бічної і повної поверхонь піраміди.

Тематичне оцінювання для естернів з геометрії за І семестр 10 класу.

Тематична контрольна робота № 1.

"Паралельність прямої і площини. Паралельність площин."

 1. Прямі a і b мимобіжні і прямі a і c мимобіжні. Чи вірно, що прямі b і c мимобіжні?

 2. Площина α проходить через середини сторін AB і BC трикутника ABC. Знайти довжину відрізка AC, якщо відстань між точками перетину площини α зі сторонами AB і BC трикутника ABC дорівнює 4,6 см.

 3. Площини α і β паралельні. У площині α вибрані точки A, B і C і через них проведені паралельні прямі, які перетинають площину β в точках A1, B1 і C1 відповідно. Знайти довжини відрізків A1B1, B1C1 і A1C1, якщо AB=10 см, BC=4 см, AC=8 см.

 4. Точки A1, B1 і C1 – паралельні проекції вершин паралелограма ABCD на площину (мал. 1). Побудувати прекцію вершини D паралелограма на цю площину.
Мал. 1.

Тематична контрольна робота № 2.

"Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикулярність площин."

 1. З точки A до площини α проведена похила довжиною 10 см. Знайти відстань від точки A до площини, якщо проекція похилої на площину дорівнює 6 см.

 2. Через вершину прямого кута C прямокутного трикутника ABC до його площини проведено перпендикуляр СМ. Знайти довжину сторони AB трикутника ABC, якщо СМ=8 см, BМ=17 см, CAB=300.

 3. Відстань від точки К, яка не лежить у площині α, до прямої m цієї площини дорівнює см. Знайти відстань від точки К до площини α і від основи перпендикуляра, проведеного з точки К до площини α, до прямої m, якщо перша з цих відстаней на 2 см менша за другу.

Тематична контрольна робота № 3.

 1. Точка С - середина відрізка АВ. Знайти координати точки С, якщо А (-2; 0; 5), B (6; -2; 1).

 2. Дано вектор (-4; 6; 2). Знайти координати вектора , якщо .

 3. Обчислити скалярний добуток векторів , якщо (-2; 1; 4), (1;-2;0,5).

 4. Чи є точка С (-2; 1; 5) серединою відрізка АВ, якщо A (4; 0; 6;), B (0; 2; -2).

 5. Дано вектор (2; 2; -1). Обчислити довжину вектора , якщо .

 6. Знайти кут між векторами і , якщо (3; -1; 5), (—2; -3; 0).

 7. У ΔАВС: А (2; 1; 3), В (2; 1; 5), С (0; 1; 1). Знайти довжину медіани СМ.

Тематична контрольна робота № 4.

"Многогранники".1.

Точка А лежить в одній з граней двогранного кута і
віддалена від другої грані на 5 см. Знайти відстань від
точки А до ребра двогранного кута, якщо величина
двогранного кута дорівнює 300.

2. В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють 6 см і 8 см. Знайти
площу повної поверхні цризми, якщо її бічне ребро
дорівнює 5 см.

3. В основі прямого паралелепіпеда лежить ромб, площа якого дорівнює 30 см2, а площі його діагональних перерізів - 10 см2 і 24 см2. Знайти довжину висоти паралелепіпеда

.4. Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 10 см, а висота - 8 см. Знайти:

 1. площу діагонального перерізу піраміди;

 2. сторону основи піраміди;

 3. площу бічної поверхні піраміди.Завдання для атестації екстернів за 11 клас з алгебри

І. Теоретична частина.

1. Похідна та її застосування:

 • означення похідної функції; геометричний і фізичний зміст похідної;

 • похідні елементарних функцій;

 • похідна суми, добутку та частки двох функцій, похідна складної функції;

 • похідні тригонометричних функцій;

 • екстремальні точки функцій, локальні екстремуми;

 • найбільше та найменше значення функції на відрізку;

 • дослідження функції за допомогою похідної та побудова графіків.

2. Інтеграл та його застосування:

 • інтегрування; первісна; невизначений інтеграл;

 • таблиця первісних;

 • правила знаходження первісних та обчислення інтегралів;

 • визначений інтеграл; формула Ньютона-Лейбніца;

 • застосування інтегралів до обчислення площ фігур.

 1. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей. Вступ до статистики:

  • множина, операції над множинами;

  • упорядкована множина, перестановки;

  • розміщення, комбінації;

  • основні поняття теорії ймовірностей, класичне означення ймовірності;

  • операції над подіями, ймовірність суми несумісних подій;

  • ймовірність добутку незалежних подій;

  • використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей;

  • статистика, її методи та завдання;

  • вибірка, її мода і медіана;

  • середнє арифметичне вибірки.

ІІ. Контрольні роботи за курс 11 класу з алгебри.

Тематична контрольна робота № 1.

 1. Знайти похідну функції:

а) ; б) ; в) ; г) .

 1. Обчислити значення похідної даної функції в точці х0:

а) , х0= -1;

б) , х0=π/2;

в) , х0=4.

 1. Знайти похідну функції:

а) ; б) ; в) ; г) .

4. Скласти рівняння дотичної до графіка функції в точці х0=3.

Тематична контрольна робота № 2.

 1. Точка рухається за законом (час t вимірюється в секундах, переміщення S у метрах). Знайдіть швидкість руху точки в момент часу t=3.

 2. Знайти проміжки зростання і спадання функції: а) ; б) .

 3. Знайти проміжки зростання і спадання та екстремумуи функції: .

 4. Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку .

 5. Дослідити функцію та побудувати її графік: .Тематична контрольна робота № 3.

 1. Знайти для функції первісну, графік якої проходить через точку А (1; -2).

 2. Знайти інтеграли: а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

 3. Обчислити інтеграли: а) ; б) .

 4. Обчислити інтеграл: .

 5. Знайти площу фігури, обмеженої графіком функції та прямою .

Тематична контрольна робота № 4.

 1. Обчислити: а) ; б) ; в) .

 2. У класі 16 учніввивчають англійську мову. Скількома способами можна сформувати команду з трьох чоловік для участі в районній олімпіаді з англійської мови?

 3. В ящику лежить 7 кульок, дві з яких білі. Яка ймовірність того, що вибрані навмання дві кульки будуть білими?

 4. Щоб здати екзамен з математики, треба вивчити 25 білетів. Яка ймовірність того, що відповідаючи на 1 білет, учень одержить 12 балів, якщо він вивчив 20 білетів?

 5. Кидають три монети. Яка ймовірність того, що випадуть два грба і одна монета?

 6. Знайдіть моду, медіану і середнє арифметичне вибірки: 12; 17; 11; 13; 14; 15; 15; 16; 13; 13.

Завдання для атестації екстернів за 11 клас з геометрії.


І. Теоретична частина.

1. Тіла обертання:

 • тіло і поверхня обертання;

 • циліндр, перерізи циліндра;

 • конуси, перерізи конуса;

 • перерізи кулі площиною.

2. Об'єми тіл:

 • поняття про об'єм; основні властивості об'ємів;

 • об'єм паралелепіпеда;

 • об'єм призми;

 • об'єм піраміди; рівновеликі піраміди;

 • об'єм циліндра;

 • об'єм конуса;

 • об'єм кулі.

 1. Площі поверхонь тіл обертання:

 • площа бічної і повної поверхні циліндра;

 • площа бічної і повної поверхні конуса;

 • площа сфери.

 1. Комбінації геометричних тіл:

  • поняття вписаних та описаних многогранників;

  • многогранникі, вписані в кулю, та описані навколо неї;

  • призма, вписана в циліндр, та описана навколо нього;

  • пірамида, вписана в конус, та описана навколо нього.


ІІ. Контрольні роботи за курс 11 класу з геометрії.

Тематична контрольна робота № 1.

 1. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см, а діагональ його осьовового перерізу утворює з площиною основи кут 600. Знайти:

а) висоту циліндра;

б) площу осьового перерізу циліндра.

2. Радіус основи ц-шхіндра дорівнює 5 см, а кут між
діагоналями його осьового перерізу – 900. Знайти
висоту циліндра.

3. Висота циліндра дорівнює 8 см, радіус основи 5 см.
На відстані 4 см від осі циліндра паралельно їй проведено переріз. Знайти площу цього перерізу.

4. Радіус основи конуса дорівнює 5 см, а твірна 13 см.
Знайти:

а) висоту конуса;

б) площу осьового перерізу конуса.

5. На відстані 4 см від центра кулі проведено переріз. Відрізок, що з'єднує центр кулі з точкою перетину. цього перерізу а поверхнею кулі» утворює з площи­ною перерізу кут 300. Знайти площу перерізу.

Тематична контрольна робота № 2.

 1. В основі прямої призми лежить прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює 15 см, а діагональ 17 см. Знай­ти об'єм призми, якщо її висота дорівнює 10 см.

 2. В основі піраміди лежить трикутник зі сторонами ІЗ см, 14 см і 15 см. Знайти об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 6 см.

 3. В основі прямої призми лежить рівяобедрений три­кутник з кутом α при вершині. Діагональ грані, що містить бічну сторону трикутника, дорівнює d і утво­рює з площиною основи кут β. Знайти об'єм призми.

 4. Об'єм кулі дорівнює 36π см3. Знайти діаметр кулі.

 5. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи цилінд­ра з точкою кола нижньої основи, дорівнює 6 см і утворює з площиною нижньої основи кут 450. Знайти об'єм циліндра.

 6. Осьовий аереріз конуса - правильний трикутник зі стороною 4 см. Знайти об'єм конуса


Тематична контрольна робота № 3.

1. Радіус основи конуса дорівнює 6 см, а його висота - 8 см. Знайти площу повної поверхні конуса.

2. У кулі на відстані 12 см від її центра проведено переріз, площа якого дорівнює 64π см2. Знайти пло­щу поверхні кулі.

З. У нижній основі циліндра проведено хорду довжиною 6 см, яку видно з центра верхньої основи під кутом 600, а з центра нижньої основи - під кутом 1200. Знайти площу бічної поверхні циліндра.

4. Рівнобедрений трикутник, бічна сторона якого до­рівнює b, а кут при основі β обертається навколо прямої, що містить його основу. Знайти площу по­верхні тіла обертання.


Тематична контрольна робота № 4.

 1. Виконати зображення правильної n-кутної піраміди, вписаної в конус, якщо n=3.

 2. Сформулювати властивості:

а)розміщення центра основи конуса;

б)розміщення висоти конуса і піраміди;

в) твірної конуса
для комбінації геометричних тіл (див. завдання 1).

3. Обчислити радіус основи конуса із завдання 1, якщо сторона
основи піраміди дорівнює 6 см.

4. У кулю вписано конус, твірна якого дорівнює ℓ і нахилена до площини основи під кутом α. Знайти площу поверхні кулі.

5. Ріонобедрений трикутник з кутом 300 при основі і бічною сто­роною і 10 см обертається навколо основи. Знайти об'єм тіла обертання.Схожі:

ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconУрок-гра „ Кращий математик року Мета уроку. Підсумкове повторення матеріалу, узагальнення знань учнів за курс алгебри і геометрії 7 класу; виховання наполегливості, старанності
Мета уроку. Підсумкове повторення матеріалу, узагальнення знань учнів за курс алгебри і геометрії 7 класу; виховання наполегливості,...
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconПідсумкові контрольні роботи з української мови проводяться за посібниками: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
«Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи», «Українська мова....
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconТворчі завдання з алгебри для учнів 7 класу
Методичний посібник розрахований для вчителів математики. В ньому зібрані творчі завдання для учнів 7 класу з алгебри, які допоможуть...
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри icon11. «Розвиваючі ігри» факультативний курс для учнів 7 класу
Пропонований курс розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (2 години на тиждень, 70 аудиторних годин)
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconПоурочне планування з алгебри і початків аналізу для 11 класу

ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconМясоєдова С. В. Англійська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи
Павліченко О. М. Англійська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconРелігієзнавство
М. М. Каськов, В. М. Чекер. Релігієзнавство. Курс лекцій. Контрольні питання і завдання. Тести
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconПоурочне планування з алгебри та початків аналізу для 11 класу для класів з профільним вивченням математики

ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconПропозиції відділу освіти до календарного плану проведення лозівською райдержадміністрацією основних заходів на листопад 2012 року
Вивчення стану викладання алгебри, алгебри і початків аналізу, геометрії в навчальних закладах
ІІ. Контрольні роботи за курс 10 класу з алгебри iconПояснювальна записка 3
У посібнику подані розробки уроків з алгебри для 9 класу по технології осмислювально-концентрованого навчання. Рекомендується для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи