Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини icon

Закон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Скачати 85.83 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Дата конвертації12.09.2013
Розмір85.83 Kb.
ТипЗакон

ЗАВДАННЯ

для учасників конкурсу «Учитель року»


1.Назвіть державний документ, який визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює модернізацію як ключову проблему:

1) Закон України "Про освіту";

2) Національна доктрина розвитку освіти України;

3) Закон Україні "Про загальну середню освіту";

4) Конституція України (статті 43, 53, 57);

5) Загальна декларація прав людини.

2. Визначте позицію, яка найповніше розкриває мету державної освітньої політики згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні:

1) виховання всебічно, гармонійно розвинутої особистості;

2) створення умов для розвитку й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя;

3) формування в учнів інноваційного типу мислення, інноваційного типу культури, здатності до інноваційної діяльності

4) виховання людей, здатних свідомо обрати професію й бути конкурентноспроможними на європейському ринку праці

5) підвищення статусу українця у світі, формування національної самосвідомості.

3. Визначте, основними ознаками якого явища є наведені характеристики: "багатоваріантність методик і технологій, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження цінності емоційного благополуччя й позитивного ставлення до світу":

1) особистісно-орієнтованого навчання; О. Я. Савченко

2) компетентнісно орієнтованого підходу;

3) навчально-дисциплінарної системи;

4) партнерських стосунків у процесі навчання

5) гуманного освітнього простору.

^ 4. Назвіть головну мету обласної програми "Моніторинг якості освіти" -

1) демократизація освіти;

2) адаптація змісту освіти до рівня розвитку особистості, індивідуалізація освітніх програм;

3) підвищення якості освіти;

4) контроль і корекція;

5) відслідкування, аналіз результатів навчальної діяльності учнів, прогнозування діяльності вчителя.

^ 5. Визначте, яка з наведених характеристик найбільш повно розкриває сутність моніторингу:

1) система збору, обробки, збереження та поширення інформації про освітню систему в регіоні чи її окремі компоненти, що дозволяє зробити висновок про стан об'єкта у будь-який момент і дати прогноз його розвитку;

2) відслідкування рівня успішності та сформованості компетентностей учнів від початкової до старшої школи;

3) система різнопланових форм контролю щодо виявлення рівня успішності учнів;

4) система впровадження управлінських заходів щодо здійснення контролю й корекції діяльності навчальних закладів регіону.

6. Як називається одна з форм здобуття безперервної освіти, комплекс освітніх послуг, які можуть надаватися широким верствам населення в країні й за рубежем за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані.

1) очно-заочна форма навчання;

2) проектна технологія;

3) кейсова технологія;

4) впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

5) дистанційна освіта.

7. Знайдіть поняття, що відповідає наведеному визначенню: «специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня"»:

1) обдарованість;

2) талант;

3) задатки;

4) геніальність;

5) мотивація.

^ 8. Зазначте основні ролі, що виконує сучасний педагог:

Виберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) Фасилітатор;

2) Забезпечує навчальну дисципліну;

3) Наставник;

4) Дослідник;

5) Керує навчально-виховним процесом.

^ 9. Оберіть вірне твердження:

1) Індивідуалізоване навчання передбачає лише заняття між учителем та учнем, що проводяться в позаурочний час і відбуваються на рівні учень-учитель;

2) Індивідуалізоване навчання здійснюється одночасно на кількох рівнях. У самому широкому значенні індивідуалізація може стосуватися цілого класу.

^ 10. Які стратегії відповідають особистісно-зорієнтованій моделі навчання:

1) Учні більше часу працюють над поставленими вчителем завданнями;

2) Учитель діє, перш за все, як помічник (фасилітатор) процесу навчання дітей;

3) Учитель головним чином стежить за процесами контролю та управління навчально-виховним процесом.

^ 11. З даного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «зміст освіти».

 1. Способи пізнання світу

 2. Система наукових знань.

 3. Форми руху знань від мети до результату.

 4. Світоглядні та морально-етичні ідеї.

 5. Засоби досягнення результату.

^ 12. З поданного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «компетенція».

 1. Уподобання.

 2. Коло повноважень.

 3. Принципи життєдіяльності.

 4. Знання, уміння, навички.

 5. Моральні норми.

13. Назвіть ім'я видатного вітчизняного педаго­га, який зазначав, що тільки та гра є педагогічно цінною, в якій особистість активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини:

 1. В.О. Сухомлинський;

 2. А.С. Макаренко;

 3. К.Д. Ушинський.

^ 14. Назвіть пропущений етап у переліку етапів роботи над проектом:

 1. Аналіз проблеми.

 2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

 3. Розробка концепції проекту, організаційного плану здійснення проекту.

 4. Конкретна практична діяльність щодо його ре­алізації. 5. Зовнішня оцінка проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання.

^ 15. Дайте назву технології за її описом:Назва технології

^ Опис технології

Пошук інформації

Командний пошук інформації


Коло ідей

Озвучення по черзі лише одного аспекту обго­ворюваної в групах проблеми

Акваріум

Група учнів обговорює проблему за алгорит­мом, решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотри­муються учасники дискусії правил її проведення


Мікрофон

Кожний з учнів висловлює свою думку з обгово­рюваної проблеми (або відповідає на запитання) швидко по черзі

Мозковий штурм

Усі учасники дискусії розмірковують над однією проблемою, висувають кілька варіантів розв'язання проблеми

ЗАВДАННЯ

з зарубіжної літератури для конкурсу «Учитель року»


^ 1. Сюжет роману "Червоне і чорне" Стендаля:

а) має автобіографічну основу;

б) повністю вигаданий автором;

в) запозичений з кримінальної хроніки;

г) навіяний італійськими враженнями.

^ 2. В основу будови повісті "Гобсек" покладено прийом:
а) антитези

б) обрамлення (розповідь у розповіді);

в) ретроспекції;

г) монтажу.

^ 3 . Який з романів не належить перу Ф.М. Достоєвського:

а) "Злочин і кара";

б) "Втрачені ілюзії";

в) "Підліток";

г) "Брати Карамазови".

^ 4. Який із образів роману В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" змальовано без різких контрастів і гротеску:

а) Гренгуара;

б) Клода Фролло;

в) Квазімодо;

г) Есмеральди.

^ 5.Вираз "легке дихання" з однойменної новели І. Буніна є метафорою:

а) легкості почуттів;

б) зовнішньої тендітності;

в) чарівливої вдачі;

г) природної грації.

6. Асоціації я з яким твором М.Горького викликає цитата з книги Ф.Ніцше "Так сказав Заратустра": "Я розповідаю вам про надлюдину: вона і є та блискавка, вона—те шаленство...":

а) "Пісня про Буревісника";

б) "Макар Чудра";

в) "Пісня про Сокола";

г) "Стара Ізергіль".

^ 7.Визначте жанри творчості В. Маяковського:

а) вірші, поеми, сатиричні п'' си;

б) сонети, оди, мелодрами;

в) притчі, балади, інтермедії;

г) елегії, байки, трагедії.

^ 8. Укажіть твір Т. Манна, який став шедевром новелістики XX ст.:

а) "Чарівна гора";

б) "Лотта у Веймарі";

в) "Маріо і чарівник";

г) "Смерть у Венеції".

^ 9. Б. Брехт відомий у світі як:

а) поет і драматург-новатор;

б) автор модерністської прози;

в) постановник п'єс;

г) видатний режисер.

д) автор кіносценаріїв.

^ 10. Чия історія життя тісно переплелася з географією Другої світової війни:

а)Ф. Кафки;

б) Г. Аполлінера;

в) Г. Белля;

г) А. Камю.

11. Персонаж, який концентрує в собі характерні риси, світогляд певної групи людей, залишаючись індивідуально неповторним, називається:

а) образ-тип;

б) образ-характер;

в) образ-символ.

^ 12. Поліфонія — це:

а) поєднання, співіснування багатьох сюжетних ліній у творі;

б) різновид діалогу, розмова багатьох осіб;

в) співіснування у творі рівно значних думок, ідей, поглядів.

13. Сукупність ідейно-естетичних принципів і прийомів, спільних для письменників певного літературного угруповання, — це:

а) стиль;

б)напрям;

в) течія

14. Назвіть підвид жанру роману в літературі XIX століття, в якому розкривається "діалектика душі роїв":

а) соціально-психологічний роман;

б) історичний роман;

в) морально-релігійний роман;

г) соціально-побутовий роман.

15. Складіть монолог герояСхожі:

Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи