Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини icon

Закон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Скачати 76.16 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Дата конвертації04.01.2013
Розмір76.16 Kb.
ТипЗакон

ЗАВДАННЯ

для учасників конкурсу «Учитель року»


1.Назвіть державний документ, який визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює модернізацію як ключову проблему:

1) Закон України "Про освіту";

2) Національна доктрина розвитку освіти України;

3) Закон Україні "Про загальну середню освіту";

4) Конституція України (статті 43, 53, 57);

5) Загальна декларація прав людини.

2. Визначте позицію, яка найповніше розкриває мету державної освітньої політики згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні:

1) виховання всебічно, гармонійно розвинутої особистості;

2) створення умов для розвитку й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя;

3) формування в учнів інноваційного типу мислення, інноваційного типу культури, здатності до інноваційної діяльності

4) виховання людей, здатних свідомо обрати професію й бути конкурентноспроможними на європейському ринку праці

5) підвищення статусу українця у світі, формування національної самосвідомості.

3. Визначте, основними ознаками якого явища є наведені характеристики: "багатоваріантність методик і технологій, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження цінності емоційного благополуччя й позитивного ставлення до світу":

1) особистісно-орієнтованого навчання; О. Я. Савченко

2) компетентнісно орієнтованого підходу;

3) навчально-дисциплінарної системи;

4) партнерських стосунків у процесі навчання

5) гуманного освітнього простору.

^ 4. Назвіть головну мету обласної програми "Моніторинг якості освіти" -

1) демократизація освіти;

2) адаптація змісту освіти до рівня розвитку особистості, індивідуалізація освітніх програм;

3) підвищення якості освіти;

4) контроль і корекція;

5) відслідкування, аналіз результатів навчальної діяльності учнів, прогнозування діяльності вчителя.

^ 5. Визначте, яка з наведених характеристик найбільш повно розкриває сутність моніторингу:

1) система збору, обробки, збереження та поширення інформації про освітню систему в регіоні чи її окремі компоненти, що дозволяє зробити висновок про стан об'єкта у будь-який момент і дати прогноз його розвитку;

2) відслідкування рівня успішності та сформованості компетентностей учнів від початкової до старшої школи;

3) система різнопланових форм контролю щодо виявлення рівня успішності учнів;

4) система впровадження управлінських заходів щодо здійснення контролю й корекції діяльності навчальних закладів регіону.

6. Як називається одна з форм здобуття безперервної освіти, комплекс освітніх послуг, які можуть надаватися широким верствам населення в країні й за рубежем за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані.

1) очно-заочна форма навчання;

2) проектна технологія;

3) кейсова технологія;

4) впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

5) дистанційна освіта.

7. Знайдіть поняття, що відповідає наведеному визначенню: «специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня"»:

1) обдарованість;

2) талант;

3) задатки;

4) геніальність;

5) мотивація.

^ 8. Зазначте основні ролі, що виконує сучасний педагог:

Виберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) Фасилітатор;

2) Забезпечує навчальну дисципліну;

3) Наставник;

4) Дослідник;

5) Керує навчально-виховним процесом.

^ 9. Оберіть вірне твердження:

1) Індивідуалізоване навчання передбачає лише заняття між учителем та учнем, що проводяться в позаурочний час і відбуваються на рівні учень-учитель;

2) Індивідуалізоване навчання здійснюється одночасно на кількох рівнях. У самому широкому значенні індивідуалізація може стосуватися цілого класу.

^ 10. Які стратегії відповідають особистісно-зорієнтованій моделі навчання:

1) Учні більше часу працюють над поставленими вчителем завданнями;

2) Учитель діє, перш за все, як помічник (фасилітатор) процесу навчання дітей;

3) Учитель головним чином стежить за процесами контролю та управління навчально-виховним процесом.

^ 11. З даного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «зміст освіти».

 1. Способи пізнання світу

 2. Система наукових знань.

 3. Форми руху знань від мети до результату.

 4. Світоглядні та морально-етичні ідеї.

 5. Засоби досягнення результату.

^ 12. З поданного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «компетенція».

 1. Уподобання.

 2. Коло повноважень.

 3. Принципи життєдіяльності.

 4. Знання, уміння, навички.

 5. Моральні норми.

13. Назвіть ім'я видатного вітчизняного педаго­га, який зазначав, що тільки та гра є педагогічно цінною, в якій особистість активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини:

 1. В.О. Сухомлинський;

 2. А.С. Макаренко;

 3. К.Д. Ушинський.

^ 14. Назвіть пропущений етап у переліку етапів роботи над проектом:

 1. Аналіз проблеми.

 2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

 3. Розробка концепції проекту, організаційного плану здійснення проекту.

 4. Конкретна практична діяльність щодо його ре­алізації. 5. Зовнішня оцінка проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання.

^ 15. Дайте назву технології за її описом:Назва технології

^ Опис технології

Пошук інформації

Командний пошук інформації


Коло ідей

Озвучення по черзі лише одного аспекту обго­ворюваної в групах проблеми

Акваріум

Група учнів обговорює проблему за алгорит­мом, решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотри­муються учасники дискусії правил її проведення


Мікрофон

Кожний з учнів висловлює свою думку з обгово­рюваної проблеми (або відповідає на запитання) швидко по черзі

Мозковий штурм

Усі учасники дискусії розмірковують над однією проблемою, висувають кілька варіантів розв'язання проблеми


^ Тестові завдання для конкурсу «Учитель року»

номінація «Початкові класи» 1. Доповніть речення:

У вітчизняній педагогіці визнано три види компетентностей, які характеризують результати навчання на засадах компетентнісного підходу:____________, ____________, ____________ .

 1. ^ Приведіть у відповідність визначення мети уроку

«Чітка постановка мети уроку надзвичайна важлива для сучасної освіти у зв’язку з широким залученням учнів до самостійного навчання» («Дидактика сучасної школи» під ред.. В.А.Онищука)

1. Навчальна мета А. сформувати вміння аналізувати, установлювати причинно – наслідкові зв’язки …


2. Розвивальна мета Б. ознайомити учнів з творами українського письменника Т.Г.Шевченка …

3. Виховна мета В. сформувати знання про суть і зміст операції … і початкові уміння …

Г. сформувати потребу творити прекрасне, непримиримість до помилок та до посередньої

праці ….

 1. Встановіть відповідність між етапами уроку та формами і методами роботи, які доцільно використовувати на даних етапах.


1. Мотивація навчальної діяльності А. Усні або письмові вправи, тестування, виконання творчих завдань

2. Вивчення нового матеріалу Б. Практична робота, методи дослідження з поєднанням методів наочного навчання

3. Закріплення нового матеріалу В. Створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове. Прийоми здивування, елементів, або відстроченої загадки

Г. Чітке формування мети і завдань уроку учителем, учнями або сумісно.

 1. ^ До змістових ліній мовного компоненту української мови не належить:

а) мовленнєва

б) соціокультурна

в) робота з дитячою книжкою

г) мовна

 1. Виберіть правильну відповідь.

В освітній галузі «Математика» виділено змістових ліній:

а) 3

б) 6

в) 5

г) 4

 1. ^ Чи згодні Ви з твердженням, що перевірка умінь читання вголос повинна відбуватися індивідуально після попереднього опрацювання тільки одного й того ж тексту.


ТАК

НІ

7. ^ Учитель перевіряє читання напам’ять віршованого чи прозового твору протягом декількох уроків тому що …

а) такі вимоги прописані в критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів;

б) так зручно вчителю;

в) на таку перевірку не відведено окремий урок;

г) необхідно вивчати на уроці наступну тему згідно календарного плану;

д) ваші версії…

 1. Методи перевірки – це способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на виявлення вимірювання змісту і рівня навчальних досягнень кожним учнем і класом в цілому.

^ Один із методів перевірки в початкових класів є практичний. Виберіть види практичної перевірки:

1 – розповідь учня; 2 – твір; 3 – дослід; 4 – заповнення таблиць; 5 – диктант; 6 – побудова схеми.

А 1, 3, 6

Б 4, 2, 5

В 3, 4, 6

Г 1, 5, 6

 1. Цей вид мовної перевірки навчальних досягнень учнів відбувається один раз на семестр, завдяки якому визначається розуміння тексту. Учні не вважають цю перевірку важкою. Про яку перевірку йде мова?

А Про знання й уміння з мови

Б про перевірку техніки читання

В про діалогічне мовлення

Г про аудіювання

 1. Учитель ускладнює виконання домашньої роботи з різних предметів творчими завданнями пошукового характеру, знаходженням додаткового матеріалу з використанням різних джерел інформації для того, щоб…

а) …позитивно вплинути на розвиток пізнавального інтересу учнів;

б) …менше часу залишилося б у дітей на «вулицю»;

в) …діти вчилися раціонально розподіляти вільний час;

г)…учні залучали своїх батьків до підготовки домашніх завдань;

д)…ваші версії.Схожі:

Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи