Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини icon

Закон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Скачати 99.33 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Дата конвертації04.01.2013
Розмір99.33 Kb.
ТипЗакон

ЗАВДАННЯ

для учасників конкурсу «Учитель року»


1.Назвіть державний документ, який визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює модернізацію як ключову проблему:

1) Закон України "Про освіту";

2) Національна доктрина розвитку освіти України;

3) Закон Україні "Про загальну середню освіту";

4) Конституція України (статті 43, 53, 57);

5) Загальна декларація прав людини.

2. Визначте позицію, яка найповніше розкриває мету державної освітньої політики згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні:

1) виховання всебічно, гармонійно розвинутої особистості;

2) створення умов для розвитку й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя;

3) формування в учнів інноваційного типу мислення, інноваційного типу культури, здатності до інноваційної діяльності

4) виховання людей, здатних свідомо обрати професію й бути конкурентноспроможними на європейському ринку праці

5) підвищення статусу українця у світі, формування національної самосвідомості.

3. Визначте, основними ознаками якого явища є наведені характеристики: "багатоваріантність методик і технологій, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження цінності емоційного благополуччя й позитивного ставлення до світу":

1) особистісно-орієнтованого навчання; О. Я. Савченко

2) компетентнісно орієнтованого підходу;

3) навчально-дисциплінарної системи;

4) партнерських стосунків у процесі навчання

5) гуманного освітнього простору.

^ 4. Назвіть головну мету обласної програми "Моніторинг якості освіти" -

1) демократизація освіти;

2) адаптація змісту освіти до рівня розвитку особистості, індивідуалізація освітніх програм;

3) підвищення якості освіти;

4) контроль і корекція;

5) відслідкування, аналіз результатів навчальної діяльності учнів, прогнозування діяльності вчителя.

^ 5. Визначте, яка з наведених характеристик найбільш повно розкриває сутність моніторингу:

1) система збору, обробки, збереження та поширення інформації про освітню систему в регіоні чи її окремі компоненти, що дозволяє зробити висновок про стан об'єкта у будь-який момент і дати прогноз його розвитку;

2) відслідкування рівня успішності та сформованості компетентностей учнів від початкової до старшої школи;

3) система різнопланових форм контролю щодо виявлення рівня успішності учнів;

4) система впровадження управлінських заходів щодо здійснення контролю й корекції діяльності навчальних закладів регіону.

6. Як називається одна з форм здобуття безперервної освіти, комплекс освітніх послуг, які можуть надаватися широким верствам населення в країні й за рубежем за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані.

1) очно-заочна форма навчання;

2) проектна технологія;

3) кейсова технологія;

4) впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

5) дистанційна освіта.

7. Знайдіть поняття, що відповідає наведеному визначенню: «специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня"»:

1) обдарованість;

2) талант;

3) задатки;

4) геніальність;

5) мотивація.

^ 8. Зазначте основні ролі, що виконує сучасний педагог:

Виберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) Фасилітатор;

2) Забезпечує навчальну дисципліну;

3) Наставник;

4) Дослідник;

5) Керує навчально-виховним процесом.

^ 9. Оберіть вірне твердження:

1) Індивідуалізоване навчання передбачає лише заняття між учителем та учнем, що проводяться в позаурочний час і відбуваються на рівні учень-учитель;

2) Індивідуалізоване навчання здійснюється одночасно на кількох рівнях. У самому широкому значенні індивідуалізація може стосуватися цілого класу.

^ 10. Які стратегії відповідають особистісно-зорієнтованій моделі навчання:

1) Учні більше часу працюють над поставленими вчителем завданнями;

2) Учитель діє, перш за все, як помічник (фасилітатор) процесу навчання дітей;

3) Учитель головним чином стежить за процесами контролю та управління навчально-виховним процесом.

^ 11. З даного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «зміст освіти».

 1. Способи пізнання світу

 2. Система наукових знань.

 3. Форми руху знань від мети до результату.

 4. Світоглядні та морально-етичні ідеї.

 5. Засоби досягнення результату.

^ 12. З поданного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «компетенція».

 1. Уподобання.

 2. Коло повноважень.

 3. Принципи життєдіяльності.

 4. Знання, уміння, навички.

 5. Моральні норми.

13. Назвіть ім'я видатного вітчизняного педаго­га, який зазначав, що тільки та гра є педагогічно цінною, в якій особистість активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини:

 1. В.О. Сухомлинський;

 2. А.С. Макаренко;

 3. К.Д. Ушинський.

^ 14. Назвіть пропущений етап у переліку етапів роботи над проектом:

 1. Аналіз проблеми.

 2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

 3. Розробка концепції проекту, організаційного плану здійснення проекту.

 4. Конкретна практична діяльність щодо його ре­алізації. 5. Зовнішня оцінка проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання.

^ 15. Дайте назву технології за її описом:Назва технології

^ Опис технології

Пошук інформації

Командний пошук інформації


Коло ідей

Озвучення по черзі лише одного аспекту обго­ворюваної в групах проблеми

Акваріум

Група учнів обговорює проблему за алгорит­мом, решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотри­муються учасники дискусії правил її проведення


Мікрофон

Кожний з учнів висловлює свою думку з обгово­рюваної проблеми (або відповідає на запитання) швидко по черзі

Мозковий штурм

Усі учасники дискусії розмірковують над однією проблемою, висувають кілька варіантів розв'язання проблеми


ЗАВДАННЯ

з історії для конкурсу «Учитель року»


^ 1.Назвіть книгу, яку Анна Ярославна привезла до Парижа і на якій французькі королі складали присягу, вступаючи на престол:

 1. Остромирове євангеліє

 2. Трірський псалтир

 3. Реймське євангеліє

 4. Біблія

 5. Євангеліє від Луки

^ 2. Визначте, який князь мав при своєму дворі книго писну майстерню:

 1. Василько Романович

 2. Данило Романович

 3. Лев Данилович

 4. Володимир Василькович

 5. Мстислав Данилович

 1. Визначте дату підпорядкування Київської митрополії Москві:

 1. 1659

 2. 1681

 3. 1686

 4. 1689

^ 4. Укажіть українські книжки,надруковані в другій половині XVI – першій половиніXVII ст.:

1) Пересопницьке Євангеліє;

2) «Граматика словенська» Л. Зизанія;

3) Острозька Біблія;

4) «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича;

5) «Історія Русів»;

6) «Ключцарства небесного» Г. Смотрицького;

7) «Лексикон славенороський» П. Беринди.

А 1, 3, 4, 6;

Б 2, 4, 5, 7;

В 1, 3, 4, 5;

Г 2, 3, 6, 7.

^ 5. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«Напівлегальні об’єднання української інтелігенції – __________ – відновили свою діяльність у _________ роках ХІХ ст. Найбільше об’єднання того часу _________. У 1897 р. за ініціативи _________ було засновано Загальноукраїнську безпартійну організацію».

 1. громади, 70-х, Київська громада, В. Антоновича;

 2. товариства, 80-х, Товариство українських поступовців, М. Грушевського;

 3. братства, 90-х, Братство тарасівців, Б. Грінченка;

 4. партії, 90-х, Русько-Українська радикальна партія, І. Франка.

^ 6. Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив:

 1. вересень 1914 р.;

 2. травень 1915 р.;

 3. червень 1916 р.;

 4. серпень 1917 р.

^ 7. Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні – серпні 1917 р.?

1) «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради»;

2) «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки»;

3) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»;

4) «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці»;

5) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Варіанти відповіді:

 1. 1, 5;

 2. 3, 4;

 3. 2, 5;

 4. 1, 3.

^ 8. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У ____________ році Рада послів __________ в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави, встановлені __________».

 1. 1919, Великої Британії та Франції, Східною Галичиною та Західною Волинню, по «лінії Керзона»;

 2. 1920, Антанти, Західною Галичиною, Варшавським договором;

 3. 1921, Великої Британії, Франції та США, Західною Волинню, Сен-Жерменським договором;

 4. 1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором.

^ 9. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розгля-дають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: …Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

Коли було укладено цей документ?

 1. 23 серпня 1939 р.;

 2. 17 вересня 1939 р.;

 3. 28 вересня 1939 р.;

 4. 28 червня 1940 р.

^ 10. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. “У серпні 1922 р. Лондонська конференція схвалила “план Юнга”, – що дозволило Німеччині того ж року стати повноправним членом Ліги Націй”;

 2. “Мирне врегулювання з Туреччиною відбулося підписанням Севрського договору, який було переглянуто на Лозаннській конференції 1922–1923 рр.”;

 3. “Відповідно до умов Нейїського мирного договору три міста – Данциг, Саар, Мемель – передавалися під управління Ліги Націй”;

 4. “Робота Вашингтонської мирної конференції завершилася важливою політичною подією – президент В. Вільсон оприлюднив у Конгресі США свої “14 пунктів”.

^ 11. У ході військової операції радянських військ “Багратіон” (1944) була звільнена:

 1. Правобережна Україна;

 2. Білорусія;

 3. Угорщина;

 4. Польща.


^ 12. Укажіть президента США, економічна політика якого була названа його прізвищем:

 1. Дж. Кеннеді;

 2. Дж. Картер;

 3. Р. Рейган;

 4. Б. Клінтон.

^ 13.Установіть відповідність між назвами договорів (угод) та інституціями, представники яких їх підписували:

 1. Брестський договір з Німеччиною та її союзниками (1918);

 2. Варшавська угода (1920);

 3. Ризький мирний договір (1921);

 4. мирний договір з Литвою (1921) та договір про дружбу і братерство з Туреччиною (1922).

 1. Раднаркоми РСФРР та УСРР;

 2. Раднарком УСРР;

 3. Директорія УНР;

 4. Рада Народних Міністрів УНР;

 5. Рада Міністрів Української Держави П. Скоропадського.


1
2
3
4^ 14. Установіть хронологічну послідовність подій:
 1. перший у світі політ людини в космос;

 2. початок реалізації “плану Маршалла”;

 3. “оксамитові” революції в країнах Східної Європи;

 4. укладання Паризької угоди щодо В’єтнаму та припинення американської агресії.

А
Б
В
Г


^ 15. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

“Під вогнем артилерії та ударами німецької авіації змушені були воїни проводити переправу. Війська часто переправлялися через Дніпро без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога пливли на правий берег воїни хто як міг: тримаючись за колоди, дошки, плащ-палатки, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній воді”.

Назвіть описану подію. Коли вона відбулась та які наслідки мала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Схожі:

Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи