Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини icon

Закон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Скачати 56.83 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Дата конвертації04.01.2013
Розмір56.83 Kb.
ТипЗакон

ЗАВДАННЯ

для учасників конкурсу «Учитель року»


1.Назвіть державний документ, який визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює модернізацію як ключову проблему:

1) Закон України "Про освіту";

2) Національна доктрина розвитку освіти України;

3) Закон Україні "Про загальну середню освіту";

4) Конституція України (статті 43, 53, 57);

5) Загальна декларація прав людини.

2. Визначте позицію, яка найповніше розкриває мету державної освітньої політики згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні:

1) виховання всебічно, гармонійно розвинутої особистості;

2) створення умов для розвитку й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя;

3) формування в учнів інноваційного типу мислення, інноваційного типу культури, здатності до інноваційної діяльності

4) виховання людей, здатних свідомо обрати професію й бути конкурентноспроможними на європейському ринку праці

5) підвищення статусу українця у світі, формування національної самосвідомості.

3. Визначте, основними ознаками якого явища є наведені характеристики: "багатоваріантність методик і технологій, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження цінності емоційного благополуччя й позитивного ставлення до світу":

1) особистісно-орієнтованого навчання; О. Я. Савченко

2) компетентнісно орієнтованого підходу;

3) навчально-дисциплінарної системи;

4) партнерських стосунків у процесі навчання

5) гуманного освітнього простору.

^ 4. Назвіть головну мету обласної програми "Моніторинг якості освіти" -

1) демократизація освіти;

2) адаптація змісту освіти до рівня розвитку особистості, індивідуалізація освітніх програм;

3) підвищення якості освіти;

4) контроль і корекція;

5) відслідкування, аналіз результатів навчальної діяльності учнів, прогнозування діяльності вчителя.

^ 5. Визначте, яка з наведених характеристик найбільш повно розкриває сутність моніторингу:

1) система збору, обробки, збереження та поширення інформації про освітню систему в регіоні чи її окремі компоненти, що дозволяє зробити висновок про стан об'єкта у будь-який момент і дати прогноз його розвитку;

2) відслідкування рівня успішності та сформованості компетентностей учнів від початкової до старшої школи;

3) система різнопланових форм контролю щодо виявлення рівня успішності учнів;

4) система впровадження управлінських заходів щодо здійснення контролю й корекції діяльності навчальних закладів регіону.

6. Як називається одна з форм здобуття безперервної освіти, комплекс освітніх послуг, які можуть надаватися широким верствам населення в країні й за рубежем за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані.

1) очно-заочна форма навчання;

2) проектна технологія;

3) кейсова технологія;

4) впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

5) дистанційна освіта.

7. Знайдіть поняття, що відповідає наведеному визначенню: «специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня"»:

1) обдарованість;

2) талант;

3) задатки;

4) геніальність;

5) мотивація.

^ 8. Зазначте основні ролі, що виконує сучасний педагог:

Виберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) Фасилітатор;

2) Забезпечує навчальну дисципліну;

3) Наставник;

4) Дослідник;

5) Керує навчально-виховним процесом.

^ 9. Оберіть вірне твердження:

1) Індивідуалізоване навчання передбачає лише заняття між учителем та учнем, що проводяться в позаурочний час і відбуваються на рівні учень-учитель;

2) Індивідуалізоване навчання здійснюється одночасно на кількох рівнях. У самому широкому значенні індивідуалізація може стосуватися цілого класу.

^ 10. Які стратегії відповідають особистісно-зорієнтованій моделі навчання:

1) Учні більше часу працюють над поставленими вчителем завданнями;

2) Учитель діє, перш за все, як помічник (фасилітатор) процесу навчання дітей;

3) Учитель головним чином стежить за процесами контролю та управління навчально-виховним процесом.

^ 11. З даного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «зміст освіти».

 1. Способи пізнання світу

 2. Система наукових знань.

 3. Форми руху знань від мети до результату.

 4. Світоглядні та морально-етичні ідеї.

 5. Засоби досягнення результату.

^ 12. З поданного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «компетенція».

 1. Уподобання.

 2. Коло повноважень.

 3. Принципи життєдіяльності.

 4. Знання, уміння, навички.

 5. Моральні норми.

13. Назвіть ім'я видатного вітчизняного педаго­га, який зазначав, що тільки та гра є педагогічно цінною, в якій особистість активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини:

 1. В.О. Сухомлинський;

 2. А.С. Макаренко;

 3. К.Д. Ушинський.

^ 14. Назвіть пропущений етап у переліку етапів роботи над проектом:

 1. Аналіз проблеми.

 2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

 3. Розробка концепції проекту, організаційного плану здійснення проекту.

 4. Конкретна практична діяльність щодо його ре­алізації. 5. Зовнішня оцінка проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання.

^ 15. Дайте назву технології за її описом:Назва технології

^ Опис технології

Пошук інформації

Командний пошук інформації


Коло ідей

Озвучення по черзі лише одного аспекту обго­ворюваної в групах проблеми

Акваріум

Група учнів обговорює проблему за алгорит­мом, решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотри­муються учасники дискусії правил її проведення


Мікрофон

Кожний з учнів висловлює свою думку з обгово­рюваної проблеми (або відповідає на запитання) швидко по черзі

Мозковий штурм

Усі учасники дискусії розмірковують над однією проблемою, висувають кілька варіантів розв'язання проблеми


Тестові завдання для конкурсу «Учитель року»

номінація «Німецька мова»

^ 1.Eine Stadt Deutschlands wird als Stadt der deutschen Klassik bezeichnet. Wie

heißt sie?

  1. Berlin

  2. Leipzig

c) Weimar

2. Der größte Strom von… heißt die Donau.

a) Deutschland

b) Österreich

c) Liechtenstein

3. Wir wollten zum Abendbrot etwas kaufen, aber es war zu spät und wir standen vor dem….Laden.

a) geschließendem

b) schloßene

c) geschlossenem


4. Deutsch ist für meine Schwester ein…. Fach. Ihre Noten darin sind selten gut.

a) schwergefallenes

b) schwerfallendes

c) schwerfallenes

5. Die deutsche Nationalhymne wird nach….. gesungen.

a) der komponierte Melodie von Joseph Haydn

b) von Joseph Haydn komponierenden Melodie

c) der von Joseph Haydn komponierten Melodie-

6. Der erste …….der Welt war mehr als drei Tonnen schwer.

a) Im Jahre 1941 gebaute Computer vom Berliner Professor Conrad Zuse.

b) vom Berliner Professor Conrad Zuse gebaute Computer im Jahre 1941

c) Im Jahre 1941 vom Berliner Professor Conrad Zuse gebaute Computer

7.Sehen Sie dort eine weiße Kirche? Das Postamt, das Sie brauchen, ist….

a) neben ihr

b) neben da

c) daneben

8. Frau Schmidt hat Frau Schulz an der Haltestelle gesehen und gefragt,… sie wartet : auf den Bus oder auf die Straßenbahn.

a) auf was

b) worauf

c) auf wen

9. Dieses Gemälde, sein, ein richtiger Kunstgegenstand, und, verboten, verboten sein, über die Grenze, zu, bringen.

10. er, sein, sehr zerstreut, deshalb, es, sein, kein Wunder für uns, dass, er, verwechseln, sein Koffer, der Koffer seines Nachbarn, mit.

11. Quiz- Wer aus den Klassiker besonders vielseitig gebildet?

12. Quiz- Welche Stadt befreundete zwei große Dichter?

13. Расскажите о своем знаке зодиака по следующему плану

1. Gesamte

2. Liebe

3.Geld

14. Опишите приготовление своего любимого блюда.Схожі:

Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи