Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини icon

Закон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Скачати 67.72 Kb.
НазваЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Дата конвертації04.01.2013
Розмір67.72 Kb.
ТипЗакон

ЗАВДАННЯ

для учасників конкурсу «Учитель року»


1.Назвіть державний документ, який визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює модернізацію як ключову проблему:

1) Закон України "Про освіту";

2) Національна доктрина розвитку освіти України;

3) Закон Україні "Про загальну середню освіту";

4) Конституція України (статті 43, 53, 57);

5) Загальна декларація прав людини.

2. Визначте позицію, яка найповніше розкриває мету державної освітньої політики згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні:

1) виховання всебічно, гармонійно розвинутої особистості;

2) створення умов для розвитку й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя;

3) формування в учнів інноваційного типу мислення, інноваційного типу культури, здатності до інноваційної діяльності

4) виховання людей, здатних свідомо обрати професію й бути конкурентноспроможними на європейському ринку праці

5) підвищення статусу українця у світі, формування національної самосвідомості.

3. Визначте, основними ознаками якого явища є наведені характеристики: "багатоваріантність методик і технологій, уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності, утвердження цінності емоційного благополуччя й позитивного ставлення до світу":

1) особистісно-орієнтованого навчання; О. Я. Савченко

2) компетентнісно орієнтованого підходу;

3) навчально-дисциплінарної системи;

4) партнерських стосунків у процесі навчання

5) гуманного освітнього простору.

^ 4. Назвіть головну мету обласної програми "Моніторинг якості освіти" -

1) демократизація освіти;

2) адаптація змісту освіти до рівня розвитку особистості, індивідуалізація освітніх програм;

3) підвищення якості освіти;

4) контроль і корекція;

5) відслідкування, аналіз результатів навчальної діяльності учнів, прогнозування діяльності вчителя.

^ 5. Визначте, яка з наведених характеристик найбільш повно розкриває сутність моніторингу:

1) система збору, обробки, збереження та поширення інформації про освітню систему в регіоні чи її окремі компоненти, що дозволяє зробити висновок про стан об'єкта у будь-який момент і дати прогноз його розвитку;

2) відслідкування рівня успішності та сформованості компетентностей учнів від початкової до старшої школи;

3) система різнопланових форм контролю щодо виявлення рівня успішності учнів;

4) система впровадження управлінських заходів щодо здійснення контролю й корекції діяльності навчальних закладів регіону.

6. Як називається одна з форм здобуття безперервної освіти, комплекс освітніх послуг, які можуть надаватися широким верствам населення в країні й за рубежем за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані.

1) очно-заочна форма навчання;

2) проектна технологія;

3) кейсова технологія;

4) впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

5) дистанційна освіта.

7. Знайдіть поняття, що відповідає наведеному визначенню: «специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня"»:

1) обдарованість;

2) талант;

3) задатки;

4) геніальність;

5) мотивація.

^ 8. Зазначте основні ролі, що виконує сучасний педагог:

Виберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1) Фасилітатор;

2) Забезпечує навчальну дисципліну;

3) Наставник;

4) Дослідник;

5) Керує навчально-виховним процесом.

^ 9. Оберіть вірне твердження:

1) Індивідуалізоване навчання передбачає лише заняття між учителем та учнем, що проводяться в позаурочний час і відбуваються на рівні учень-учитель;

2) Індивідуалізоване навчання здійснюється одночасно на кількох рівнях. У самому широкому значенні індивідуалізація може стосуватися цілого класу.

^ 10. Які стратегії відповідають особистісно-зорієнтованій моделі навчання:

1) Учні більше часу працюють над поставленими вчителем завданнями;

2) Учитель діє, перш за все, як помічник (фасилітатор) процесу навчання дітей;

3) Учитель головним чином стежить за процесами контролю та управління навчально-виховним процесом.

^ 11. З даного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «зміст освіти».

 1. Способи пізнання світу

 2. Система наукових знань.

 3. Форми руху знань від мети до результату.

 4. Світоглядні та морально-етичні ідеї.

 5. Засоби досягнення результату.

^ 12. З поданного переліку визначте параметри, що відповідають поняттю «компетенція».

 1. Уподобання.

 2. Коло повноважень.

 3. Принципи життєдіяльності.

 4. Знання, уміння, навички.

 5. Моральні норми.

13. Назвіть ім'я видатного вітчизняного педаго­га, який зазначав, що тільки та гра є педагогічно цінною, в якій особистість активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини:

 1. В.О. Сухомлинський;

 2. А.С. Макаренко;

 3. К.Д. Ушинський.

^ 14. Назвіть пропущений етап у переліку етапів роботи над проектом:

 1. Аналіз проблеми.

 2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

 3. Розробка концепції проекту, організаційного плану здійснення проекту.

 4. Конкретна практична діяльність щодо його ре­алізації. 5. Зовнішня оцінка проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання.

^ 15. Дайте назву технології за її описом:Назва технології

^ Опис технології

Пошук інформації

Командний пошук інформації


Коло ідей

Озвучення по черзі лише одного аспекту обго­ворюваної в групах проблеми

Акваріум

Група учнів обговорює проблему за алгорит­мом, решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотри­муються учасники дискусії правил її проведення


Мікрофон

Кожний з учнів висловлює свою думку з обгово­рюваної проблеми (або відповідає на запитання) швидко по черзі

Мозковий штурм

Усі учасники дискусії розмірковують над однією проблемою, висувають кілька варіантів розв'язання проблеми


Тестові завдання для конкурсу «Учитель року»

номінація «Образотворче мистецтво»


^ 1. Програма з ОТМ для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до

А) Держстандарту середньої освіти;

Б) Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа);

В) Базового навчального плану.

 1. ^ В основу програми покладені принципи:

А) когнітивності;

Б) неперервності;

В) наступності;

Г) варіативності;

Д) полі художності;

Є) комунікативності.

 1. ^ Основними завданнями курсу ОТМ у 5-7 класах є:

А) формування культури людських почуттів;

Б) розвиток асоціативно – образного мислення;

В) опанування вміннями та навичками в образотворчій діяльності;

Г) сприйняття форми овочів і фруктів;

Д) виховання умінь пояснювати способи ліплення виробів складної форми.

 1. ^ Складові креативної компетенції:

А) розуміння мови мистецтва;

Б) сприйняття цілісної картини світу;

В) асоціативно – образне мислення;

Г) виявлення фантазії, уяви у створенні власних образів.

 1. ^ Години резервного часу можуть використовуватись:

А) на узагальнення тематичного матеріалу;

Б) проведення тематичного оцінювання;

В) відвідування виставок, музеїв;

Г) зображення природних форм;

Д) вивчення правил техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами

та інструментами.

 1. ^ Якщо дитина не встигає впоратись із завданням на уроці, учитель:

А) повинен дозволити учню завершити роботу вдома не переробляючи її;

Б) дозволяє виконати іншу роботу і обидві роботи принести на наступний урок, щоб впевнитися, що учень виконав їх сам, і другий варіант краще;

В) не дозволяє завершити роботу.

 1. ^ Що є обов’язковою умовою засвоєння технік образотворчого мистецтва?

А) використання лише якісних матеріалів;

Б) показ «кухні» художника;

В) пояснення послідовності виконання роботи.

 1. ^ На уроках формування практичних вмінь та навичок учитель повинен:

А) докладно пояснити послідовність виконання роботи;

Б) допомогти учням знайти «свою» техніку;

В) наполягти, щоб учні копіювали його роботу.

 1. Французький психолог Т.Рібо наприкінці минулого століття визначив залежність здатності до фантазії, творчої уяви від віку. Розкрийте зміст цього твердження та перелічіть прийоми, методи, які сприяють розвиткові такого важливого компонента творчості.

 2. Корекція – це:

А) виправлення помилки, якої припустився учень;

Б) зміна мети, змісту, способів діяльності учня з метою досягнення ним очікуваного результату;

В) внутрішня мотивація.Схожі:

Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України "Про освіту"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні "Про загальну середню освіту"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини
Назвіть державний документ, який визначає стратегію І основні напрямки розвитку освіти в Україні у XXI столітті, вперше окреслює...
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Державна національна програма «Освіта України ХХІ століття»; Національна доктрина розвитку освіти; Постанови Президента та уряду
Діяльність методичних служб щодо розвитку професійної компетентності керівних кадрів, підготовки їх до управління якістю освіти
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Закон України \"Про освіту\"; 2) Національна доктрина розвитку освіти України; 3) Закон Україні \"Про загальну середню освіту\"; 4) Конституція України (статті 43, 53, 57); 5) Загальна декларація прав людини iconЗакон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Державна програма Вчитель Конвенція про права дитини
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи