Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання icon

Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання
Скачати 129.59 Kb.
НазваПоложення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання
Дата конвертації22.01.2013
Розмір129.59 Kb.
ТипПоложення

Шкільна рада

Порядок виборів ради, її склад, повноваження, процедурні питання діяльності визначаються статутом освітньої установи


Ключові поняття: рада школи, циклограма діяльності ради (мета, завдання та зміст діяльності), педагогічна рада школи (мета, завдання та зміст діяльності), методична рада (мета, завдання та зміст діяльності), методичне об'єднання, тимчасові творчі колективи школи, формальні те неформальні органи.

Структура публікації

• Завдання ради освітньої установи та циклограма діяльності.

• Методична рада: мета та завдання діяльності.

• Методичне об'єднання в системі управління освітнім процесом.

• Тимчасові творчі колективи в освітній установі.

• Формальні та неформальні громадські органи самоуправління.

• Батьки учнів у системі самоуправління освітньою установою.

• Піклувальна рада школи.

Відповідно до закону РФ «Про освіту» загальне управління державною, муніципальною освітньою установою здійснює виборний представницький орган - рада освітньої установи. Порядок виборів ради, її склад, повноваження, процедурні питання її діяльності визначаються статутом освітньої установи. У практиці останніх років одні установи розробляли на основі Типового положення окреме положення про раду, інші - усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків.

Рада школи вирішує такі завдання:

• забезпечує оптимальне сполучення державної та громадської форм управління школою, єдиноначальності та колегіальності в її роботі;

• організує координацію діяльності, взаємодію та спільне управління школою з боку педагогів, учнів та їхніх батьків, гармонізацію й гуманізацію їхніх стосунків, прав та обов'язків у школі;

• надає допомогу адміністрації та педагогічному колективу в роботі над формуванням і розвитком єдиного демократичного шкільного мікросоціуму (виявлення думок членів шкільного колективу й обмін ними, досягнення згоди в найважливіших питаннях шкільного життя, формування ціннісно-орієнтаційної єдності колективу та ін.), над удосконалюванням шкільного процесу (об'єктивна експертна оцінка проектів та ідей перебудови навчально-виховного процесу, позакласної й позашкільної виховної роботи з учнями; виробленню й використанню механізмів стимулювання результативної діяльності педагогів, учнів, батьків і т. ін.);

• організує розробку нормативних шкільних документів (статуту, положення про самоврядування, кодексів прав та обов'язків учителів, учнів, батьків; готовить, утверджує й організує реалізацію підзаконних документів, що регламентують життя установи (режим, порядок прийому учнів, проведення конкурсів, положення про заохочення тощо);

• піклується про зміцнення навчально-матеріальної бази, залучення сил і засобів спонсорів, громадських благодійних фондів, комерційних та інших структур;

• представляє й захищає інтереси установи, окремих груп і членів колективу від несприятливих впливів зовнішнього середовища;

• готовить і проводить шкільні збори, конференції та інші спільні заходи, ухвалює рішення про дострокове проведення звітно-виборних зборів чи конференцій;

• організує виконання прийнятих зборами (конференцією) рішень;

• виступає центром інформації, інтегруючи відомості про педагогів, учнів, батьків, підприємства та установи мікрорайону, про обстановку в ньому, потенційні педагогічні можливості оточення тощо;

• є школою соціалізації учнів;

• виконує функцію зв'язку установи з органами місцевої влади та її різних структур.

Засідання ради установи скликаються її головою чи на вимогу не менш ніж половини членів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

Рішення ради приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається правочинним, якщо на засіданні були присутні не менше двох третин складу, і вважається прийнятим, якщо за рішення проголосувала не менш ніж половина членів облікового складу ради.

Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, відповідних до статуту установи, є обов'язковими для адміністрації та всіх членів трудового колективу.

Засідання ради протоколюються, підписуються її головою та секретарем. Про прийняті радою рішення інформується весь колектив. Діловодство ради ведеться на загальних підставах діловодства установи.

На радах шкіл м. Мурманська останні два роки обговорювались такі питання:

• удосконалювання режиму роботи школи;

• підготовка навчально-матеріальної бази школи до нового навчального року;

• організація додаткових платних освітніх послуг;

• розвиток спорту у школі;

• організація вивчення батьками основ сімейної педагогіки;

• підготовка до літнього відпочинку дітей;

• поліпшення харчування учнів;

• робота школи з учнями у вихідні та святкові дні;

• участь батьків учнів 9-х та 11-х класів у підготовці до успішного завершення навчального року;

• про взаємодію школи, родини та громадськості мікрорайону в боротьбі з наркоманією неповнолітніх.

Циклограма діяльності ради середньої школи № 36 м. Мурманська

Вересень

Підготовка та проведення шкільної звітно-виборної конференції.


Жовтень

• Затвердження плану роботи ради.

• Підсумки п'ятої «трудової» чверті, літнього відпочинку учнів і педагогів (інформація комісії із трудових і соціальних питань ради, профкому школи).

• Висвітлення комплексною комісією ради питань охорони здоров'я учнів і працівників школи (пропозиція комісії з охорони здоров'я).


Грудень

• Про моральну атмосферу у школі, стилі взаємин між шкільними працівниками, учнями та їхніми батьками. Аналіз конфліктних ситуацій у школі (інформація директора школи, повідомлення погоджувальної комісії ради).

• Про участь учнів у вдосконаленні навчального процесу й задоволенні їхніх пізнавальних інтересів (повідомлення заступника директора школи, комісії вдосконалювання шкільного процесу ради та вчительської ради школи).

• Про підготовку до дня народження школи. Висвітлення питання ювілейною комісією ради (пропозиція заступника голови ради).


Лютий

• Про задоволення інтересів і потреб учнів у позаурочній роботі школи (звіт заступника директора з виховної роботи, інформація педагога-організатора та комісії з роботи в мікрорайоні школи).

• Про стан охорони здоров'я учнів і працівників школи та заходи для його поліпшення (доповідь комплексної комісії ради).

• Про виконання плану роботи ради за перше півріччя (інформація секретаря ради).


Квітень

• Про стан і заходи поліпшення сімейного виховання (інформація батьківського комітету).

• Основні напрямки роботи з розширення прав та обов'язків учнів, розвитку самоуправлінських початків у діяльності учнівського колективу у школі й мікрорайоні (пропозиції правової комісії ради).


Червень

• Про хід підготовки школи до нового навчального року (доповіді заступника директора з фінансово-господарської діяльності та голови ради школи).

• Підсумки анкетування учнів 11-го класу про методи роботи та ставлення до учнів учителів школи та про шляхи подальшої демократизації навчально-виховного процесу у школі (повідомлення комісії ради з демократизації управління школою).

• Про виконання плану роботи ради школи за друге півріччя (інформація секретаря ради).

• Про планування роботи ради на новий навчальний рік (повідомлення голови ради школи).


Рада освітньої установи працює у взаємодії з піклувальною радою, батьківським комітетом, профспілковим комітетом.

Піклувальна рада відрізняється від ради школи тим, що вона наділена правом мати свій статут, відкривати розрахунковий рахунок у банку, збирати добровільні внески батьків і розпоряджатись ними, що повинно бути відбито в положенні про піклувальну раду.

Більші труднощі відчувають керівники освітніх установ при розмежуванні повноважень ради школи, педагогічної та методичної рад.

Директор педагогічних наук, професор кафедри управління розвитком школи Московського державного педагогічного університету В. Звєрєва пропонує такий порядок розмежування повноважень між радою школи, педрадою та методичною радою.

Рада школи

Мета діяльності: забезпечення педагогічно доцільної взаємодії школи, родини та громадськості при здійсненні перспектив розвитку школи.

Завдання діяльності:

• Включення в педагогічний процес школи, аналіз та оцінка його результатів, прогнозування розвитку родини.

• Створення умов для рівноправного вільного співробітництва всіх учасників педагогічного процесу та стимулювання їхньої діяльності.

Зміст діяльності (основні функції):

• Намічає перспективи в розвитку школи та організує їх реалізацію шляхом об'єднання зусиль учителів, учнів і батьків.

• Визначає та здійснює на практиці шляхи взаємодії школи з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, добровільними товариствами, відділеннями творчих союзів, іншими державними та громадськими інститутами з метою створення необхідних умов для різнобічного розвитку учнів і творчої діяльності педагогів.

• Розробляє й організує виконання документів, що регламентують діяльність шкільного колективу.

• Створює шкільний фонд, використовуючи різні джерела фінансування. Забезпечує централізацію та розподіл засобів школи для рішення перспективних питань її розвитку та стимулювання діяльності вчителів, учнів і батьків, надання допомоги малозабезпеченим родинам.

• Здійснює розробку системи заходів із попередження й ліквідації конфліктних ситуацій у школі та родині.

• Обговорює питання, пов'язані з підготовкою та проведенням найбільш важливих загальношкільних справ і заходів.

• Координує діяльність усіх органів та організацій шкільного самоврядування відповідно до мети та завдань розвитку школи.

• Організує підготовку та проведення виборів директора школи та його заступників (при виникненні вакансій).

• Уживає заходів з підвищення відповідальності батьків за навчання й виховання дітей та учнів, за результати навчання.

• Бере участь в атестації педагогічних кадрів школи та її керівників.

Педагогічна рада

Мета діяльності: мобілізація зусиль педагогічного колективу на виконання завдань школи.

Завдання діяльності:

• Діагностика стану навчально-виховного процесу у школі, рівня професійної підготовки вчителів, навченості, вихованості й розвитку учнів школи.

• Розробка комплексно-цільових програм розвитку школи, професійної майстерності й творчості кожного вчителя.

• Створення у школі мікроклімату творчого співробітництва в педагогічному процесі вчителів, учнів, батьків, учителів та учнів, учителів і батьків.

Зміст діяльності (основні функції):

• Формулює мету та завдання розвитку шкільного колективу.

• Визначає зміст освіти, виховання й розвитку учнів, формує методи організації навчально-виховного процесу школи.

• Організує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і заохочення їхніх творчих ініціатив, поширення передового досвіду.

• Вирішує педагогічні проблеми, пов'язані з удосконалюванням навчально-виховного процесу й забезпеченням його високої якості.

• Здійснює планування, організацію та регулювання навчально-виховного процесу у школі, аналіз та оцінку його результатів.

• Розробляє систему педагогічних заходів, спрямованих на методичне забезпечення всіх перспектив розвитку школи.

• Організує та здійснює підготовку й проведення атестації педагогічних працівників школи та її керівників.

Методична рада

Мета діяльності: організація та координація методичного забезпечення НВП і методичного навчання педагогічних кадрів.

Завдання діяльності:

• Діагностика стану методичного забезпечення НВП і методичної роботи у школі.

• Розробка нових методичних технологій організації НВП у школі.

• Створення й організація роботи творчих (постійних і тимчасових) груп та інших об'єднань учителів.

Зміст діяльності (основні функції):

• Формує мету та завдання методичного забезпечення НВП, методичного навчання педагогічних кадрів.

• Визначає зміст, форми та методи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

• Здійснює планування, організацію та регулювання методичного навчання педагогічних кадрів, аналіз та оцінку його результатів.

• Вирішує педагогічні проблеми, пов'язані з методичним забезпеченням навчально-виховного процесу (НВП) і методично-навчальних педагогічних кадрів.

• Розробляє систему заходів з вивчення педагогічної практики, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.

Запропоноване розмежування цілей, завдань, змісту може бути тільки орієнтовним.

Навряд чи доцільно втягувати раду школи до процесу атестації педагогічних кадрів та її керівників. Атестацією повинні займатись фахівці-педагоги. Треба виключити можливість некомпетентної оцінки діяльності педагога. Зі змісту діяльності педагогічної ради є сенс виключити функцію організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і заохочення їхніх творчих ініціатив, поширення передового досвіду передати методичній раді школи, якщо така в ній створена.

Цікаво порівняти діяльність сучасної ради освітньої установи зі шкільною радою перших років радянської школи. За «Положенням про єдину трудову школу», шкільна рада була відповідальним органом шкільного самоврядування. Вона складалась зі шкільних працівників, представників трудового населення даного шкільного району в кількості чверті від кількості шкільних працівників, у такому ж співвідношенні представників від старших вікових груп учнів (з 12-річного віку) та одного представника від відділу народної освіти. Виконавчим органом шкільної ради є її президія, що поєднувала роботу виконавчих комісій, які організуються шкільною радою та шкільним колективом.

До компетенції шкільної ради входили розгляд і рішення багатьох питань, у тому числі:

• розподіл учнів по групах і випуск зі школи;

• подання в місцевий відділ народної освіти клопотання про звільнення учнів від занять у школі;

• затвердження планів і програм занять груп (у межах директив народного комісаріату з освіти та місцевих відділів народної освіти);

• затвердження порядку та плану освітніх, виробничих і господарських робіт школи;

• складання річних кошторисів і звітів про педагогічну й адміністративно-господарську роботу шкільного колективу;

• розгляд і затвердження проекту шкільної інструкції про внутрішній уклад життя шкільної комуни тощо.

У положенні підкреслювалось, що рішення шкільної ради, прийняті нею з усіх питань шкільного життя, не повинні порушувати загальних положень про єдину школу та постанов відділу народної освіти раддепу. Вони могли бути опротестовані представником відділу. У цьому випадку протест не зупиняв рішення шкільної ради, але питання виносилось на розгляд відділу народної освіти.

Більш докладно питання діяльності шкільної ради були розроблені у статуті єдиної трудової школи. Відповідно до нього відповідальне управління педагогічною, господарською й адміністративною частиною школи покладалось на завідувача школи, який головував у шкільній раді. Рада школи складалася з усіх шкільних працівників, одного представника від технічного персоналу та лікаря. До шкільної ради мали право входити представники місцевих партійних органів, відділів з роботи серед жінок, професійних спілок і рад робочих, селянських і червоноармійських депутатів, представник РКСМ - по одному від кожної організації. Крім того, у школах, що мають старші групи учнів, починаючи з четвертого року навчання, у раді брали участь представники учнів - по одному від групи.

Шкільна рада скликалася завідувачем не менше одного разу на місяць і розглядала широке коло питань: обговорювала розпорядження та інструкції відділів народної освіти, заходи для проведення їх у життя; затверджувала програми та план занять кожної шкільної групи та всієї школи в цілому, установлювала методи опрацювання навчального матеріалу; здійснювала організацію праці й відпочинку учнів, розподіл занять у школі за годинами та днями тижня, проводила періодичне заслуховування звітів шкільних працівників, шкільно-санітарного лікаря та представників учнів про проведення в життя наміченого плану робіт, про відхилення від нього та про загальні досягнення учнів.

Шкільна рада мала право обговорювати питання, пов'язані з прийомом учнів, розподілом їх по групах і переводом із групи у групу; установленням способів обліку та перевірки робіт учнів на підставі затверджених інструкцій і правил; заслуховуванням та обговоренням звітів про сприяння школі тих чи інших груп населення й організацій, про громадську роботу школи; заслуховуванням усілякого роду заяв, що стосуються життя й роботи учнів, тощо.

Статутом було передбачене право завідувача школи припиняти виконання постанов ради, з якими він не згодний. Остаточне розв'язання питання належало відділу народної освіти.

Рада школи для рішення тих чи інших навчально-виховних питань могла створювати як постійні, так і тимчасові комісії, які працювали за затвердженими радою інструкціями.

У виняткових випадках завідувачу школи надавалось право самостійно приймати ті чи інші рішення без попереднього обговорення цих питань у шкільній раді та доповідати про ухвалене рішення на найближчому засіданні шкільної ради. Багато положень цього документа застосовуються у практиці сьогоднішнього дня й не застаріли.

Методичні об'єднання в системі управління освітнім процесом

Принцип самоврядування виявляється насамперед у діяльності методичної служби освітньої установи. Рівень організації методичної роботи є показником демократичності школи. В управлінні школою через методоб'єднання задіяний увесь педагогічний колектив. Педагоги об'єднані у великі та малі колективи (комісії, методоб'єднання, кафедри тощо) за предметами, блоками, галузями знань чи напрямами і разом з адміністрацією забезпечують виконання рішень педагогічної ради з питань підвищення якості навчання й виховання. Методичні об'єднання відіграють провідну роль у вдосконалюванні й відновленні педагогічного процесу у школі, у підвищенні педагогічної майстерності вчителів і вихователів.

Вони очолюються, як правило, досвідченими педагогами на громадських засадах, спрямовують їхню діяльність заступники директорів з навчально-виховної роботи. Останніми роками встановилась практика доплат і надбавок до заробітної плати керівникам методоб'єднань і кафедр.

Методичні об'єднання педагогів безпосередньо включаються в управління навчально-виховним процесом. 89 % керівників шкіл, перераховуючи органи управління якістю освіти, називають серед них і методичні об'єднання. Однак в опублікованих роботах фахівців з управління школою управлінський аспект методичної шкільної служби розкритий недостатньо М. Поташник у книзі «Управління сучасною школою» розглядає методичну роботу насамперед як «складову частину єдиної системи безперервної освіти педагогічних кадрів, систему підвищення їхньої професійної кваліфікації». Під методичною роботою, на його думку, варто розуміти «цілісну, засновану на досягненнях науки, передовому досвіді та конкретному аналізі утруднень учителів систему взаємозалежних починань, дій, заходів, спрямованих на всебічне підвищення майстерності педагогів».

Методична служба поєднує педагогів для рішення найважливіших питань життєдіяльності школи, освоєння сучасних методик, форм, видів, засобів, нових педагогічних технологій у вихованні дітей, сприяє об'єднанню колективу, зберігає й розвиває традиції школи, стимулює ініціативу та творчість педагогів, активізує їхню діяльність у науково-дослідній і пошуковій роботі, виявляє та попереджає недоліки, ускладнення й перевантаження в роботі.

Побудова системи управління сучасною школою не мислиться без елементів, що представляють організаційні форми методичної служби. Головне призначення методичної служби - удосконалення навчально-виховного процесу, його постійний саморозвиток, що відповідає одній з основних функцій системи управління школою.

Методичні об'єднання педагогів виступають у ролі сполучної ланки між діяльністю адміністрації та педколективу, між державним і громадським управлінням.

Тимчасові творчі колективи в освітніх установах

У педагогіці, як і в більшості сучасних наук, найважливіші дослідження й відкриття відбуваються завдяки колективним зусиллям людей. Перетворення у шкільній справі найбільш успішно здійснюються там, де в них активну участь беруть педагоги-практики у співдружності з представниками педагогічної науки. Досвід показав, що цілком прийнятною масовою формою їхнього об'єднання сталиСхожі:

Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про президента школи Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені
Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про раду дитячо юнацького об`єднання «Шкільний дім» Загальні положення
Вона покликана активно сприяти згуртованості колективу школи, формуванню у всіх учнів свідомого та відповідального відношення до...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про методичну раду освітньої установи Загальні положення Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби нз
Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педпрацівників нз
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про методичну раду освітньої установи Загальні положення
Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби нз
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про шкільну раду з профілактики правопорушень серед учнів
Шкільна рада з профілактики правопорушень серед учнів створена за рішенням ради з питань освіти із числа педагогічних працівників,...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconРішення або просто говорять про успішність і поведінку. Грамотно складений протокол особливо необхідний, якщо на зборах говорилося про те, що може викликати претензії. Інструкція 1
Але як би там не було, рішення, прийняті на зборах, стосуються кожного учня і відповідно їх батьків. Тому такі зустрічі повинні бути...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про Раду профілактики правопорушень (назва знз) Загальні положення
Рада профілактики правопорушень навчального закладу (далі Рада) є постійно діючим органом, який утворюється з метою забезпечення...
Положення окреме положення про раду, інші усі питання, що стосуються ради, відбиваються у статуті установи. Як правило, рада обирається строком на один чи два роки на зборах або конференції учнів, педагогів, батьків. Рада школи вирішує такі завдання iconПоложення про Раду учнівського самоврядування школи
Рада формується на принципах представницької демократії, рівності всіх їх учасників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи