Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» icon

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
НазваНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Сторінка1/7
Дата конвертації19.03.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Дніпропетровська державна

фінансова академіяуправління витратами


Навчально-методичний посібник


Дніпропетровськ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ


управління витратами


Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

в галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства»


Дніпропетровськ – 2012

Управління витратами: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. - 86 с.

Навчально-методичний посібник розроблений у відповідності з ОПП підготовки бакалавра, навчальним планом і програмою. Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, тематичний план, рекомендації до вивчення виконання практичного матеріалу, тестові завдання та питання до самоконтролю з дисципліні, питання до семестрового контролю знань, призначається для студентів заочної форми навчання.

Призначення посібника – надання допомоги студентам для засвоєння теоретичного та практичного матеріалу по дисципліні «Управління витратами», виконанні індивідуального завдання, а також при підготовці до семестрового контролю знань.


Укладачі:

О.Б. Ватченко


Л.В. Михальчукк.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти:

Р.Б. Тян


Н.Ю. Пікуліна
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


к.е.н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії
^ Відповідальний за випуск:

І.Д.Падерін – д.е.н., професор завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії


Обговорено і схвалено

вченою радою факультету

Протокол № __ від ____ 2012р.


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 11від 11.06.2012р.


ЗМІСТ


стор.

Передмова

4

1. Програма навчальної дисципліни

5

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

10

3. Методичні вказівки до практичних занять

46

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

59

5. Методичні рекомендації і завдання до домашньої контрольнох роботи

62

6. Підсумковий контроль

81

7. Література

84

ПЕРЕДМОВА


Навчальним планом підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 6.030509 «Економіка підприємства» передбачено вивчення нормативної дисципліни «Управління витратами».

Управління витратами підприємства – це динамічна система, яка постійно розвивається на основі передового досвіду менеджменту. Питання, щодо управління витратами особливо актуально для вітчизняних підприємств, які проходять складний процес реструктуризації та адаптації до ринкових умов. Ця обставина підвищує роль лекцій як форми навчального процесу, оскільки на них можна оперативно аналізувати напрями розвитку системи управління витратами.

Мета: набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • розуміння, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються;

 • вміння обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями;

 • аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства;

 • яким має бути контроль витрат і як впливати на їх величину.

Предметом навчальної дисципліни є є сукупність методів і процесів формування й удосконалення системи управління витратами підприємства в нових умовах господарювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину;

- вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Дисципліна «Управління витратами» має тісний зв’язок з такими дисциплінами, як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Основи підприємництва», «Методи прогнозування», «Планування діяльності підприємства».

Основними видами навчальних робіт є: лекції, які призначення для засвоєння необхідного мінімуму системних знань написання рефератів, які формують певні вміння і навички шляхом самостійної роботи над відповідною темою.

Завдання з самостійної роботи і форми її контролю обираються викладачем, виходячи зі змісту матеріалу.

Посібник може бути використаний студентами та викладачами під час проведення занять з даної дисципліни

По закінченню вивчення дисципліни студенти складають екзамен.

 1. програма навчальної дисципліни

^ 1.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Управління витратами»


Мета: набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати з різних джерел та аналізувати, систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни;

 • здатність до самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань управління витратами підприємства;

 • здатність ефективно організовувати свій час при вивченні програмного матеріалу дисципліни.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати та знаходити рішення проблем у команді;

 • здатність застосовувати отримані знання для забезпечення ефективного управління витратами;

Системні компетенції

 • здатність застосовувати отримані знання щодо менеджменту витратами в професійній діяльності.


^ Спеціальні компетенції

 • здатність до набуття теоретичних нормативних знань з основ управління витратами;

- здатність до набуття навичок практичного застосування методологічного апарату дисципліни; .

- здатність застосовувати теоретичні знання щодо впровадження системи управління витратами підприємства;

- здатність обґрунтування оперативних рішень з питань управління витратами підприємства;

- здійснювати кількісну та якісну оцінку конкурентного та фінансового стану підприємства;

- вміння вирішувати практичні задачі, пов’язані з управлінням витратами підприємства в умовах кризового стану;

- розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення знань з актуальних питань розвитку системи управління витратами підприємства та їх творчого використання у практичній діяльності;

- здатність логічно і послідовно викладати засвоєнні знання з методології управління витратами підприємства.

1.^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль І. Управління витратами

Змістовий модуль 1. Загальні засади управління витратами

Тема 1. Загальна характеристика витрат та чинники їх формування

Тема 2. Система управління витратами

Змістовий модуль 2. Формування витрат і собівартість продукції

Тема 3. Формування витрат центрів відповідальності та підприємства в цілому

Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів

Змістовий модуль 3. Контроль і аналіз витрат

Тема 5. Облік у системі управління витратами

Тема 6. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів

Тема 7.Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень

Змістовий модуль 4. Організаційно-управлінські засоби мінімізації витрат

Тема 8. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм витрат

Тема 9. Мінімізація витрат на створення і зберігання запасів

Модуль ІІ. Індивідуальне завдання

індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: екзамен


1.^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МОДУЛЬ І. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ


Тема 1. Загальна характеристика витрат та чинники їх формування

Поняття «витрати». Витрати у натуральному і грошовому вимірі. Грошові видатки і витрати, що формують ва­ртість продукції. Витрати і собівартість продукції. Класифікація витрат і її практичне значення. Різноманітність витрат і їх групування за певними ознаками. Практичне застосування класифікації витрат в управлінні їх динамікою і прийнятті господарських рішень. Структура витрат і фактори, що її визначають. Вплив співвідношення прямих і непрямих витрат на точність калькулювання. Особливості поведінки витрат у коротко- і довгостроковому періодах. Функції витрат. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат. Трансфертні ціни і їхня роль у формуванні витрат. Цілі і методи трансфертного ціноутворення.


^ Тема 2. Система управління витратами

Функції і побудова системи управління витратами. Управ­ління витратами як процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями за постійного контролю їх рівня та стимулювання зниження. Важливість обґрунтування рівня ви­трат і контролю формування їх за центрами відповідальності. Функціональний аспект системи управління витратами: норму­вання, планування, облік, аналіз витрат, стимулювання їх зниження. Організаційна система управління витратами на підприємствах. Особливості обчислення планових і фактичних витрат, роль в управлінні підприємством та обґрунтуванні господарських рішень. Управлінський і фінансовий аспекти формування витрат. Основні методи управління витратами.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ


Тема 3. Формування витрат центрів відповідальності та підприємства в цілому

Поняття «центри відповідальності», «місця витрат». Мета диференціації витрат за місцями їх формування і центрами відповідальності. Ієрархічна структура місць витрат на підприємстві. Вимоги до організації центрів відповідальності. Функціональний і територіальний критерії організації центрів відповідальності. Кошториси підрозділів. Склад витрат в місцях їх формуван­ня різного ієрархічного рівня. Методика складання кошто­рисів підрозділів різного функціонального призначення. Гнучкі кошториси підрозділів. Розподіл витрат допоміжних та обслуговуючих підрозді­лів за складання кошторисів. Проблема розподілу витрат допоміжних і обслуговую­чих підрозділів між підрозділами основного виробництва. Методи розподілу витрат. Особливості та сфера застосування окремих методів розподілу витрат допоміжних і обслуговую­чих підрозділів.


^ Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів

Суть і загальні засади обчислення собівартості окремих виробів. Методи калькулювання та сфера їх застосування. Розподіл непрямих витрат під час калькулювання. Калькулювання у комплексному (сумісному) виробництвах. Собівартість готової та реалізованої продукції. Сутність АВС-методу та його роль в удосконаленні калькулювання. Локалізація ресурсів і обчислення витрат за окремими видами діяльності. Розподіл витрат діяльності між об’єктами калькулювання.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ВИТРАТ


Тема 5. Облік у системі управління витратами

Облік витрат як основна передумова їх контролю. Формування облікової інформації. Облік витрат за їх видами. Облік матеріальних витрат, трудових, витрат пов’язаних з основними засобами. Облік браку у виробництві. Методи обліку витрат: по детальний метод, за групами виробів, за замовленнями, за процесами, нормативний метод, метод стандарт-костинг.


Тема 6. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів

Види та методи контролю витрат. Функції витрат як засіб оцінювання роботи підрозділів – центрів витрат. Система контролю витрат на основі їх нормування (стандартизації). Внутришній контроль, структура и функції. Фактори, що впливають на систему внутрішнього контролю. Ефективність облікових і контрольних систем. Внутрішні резерви зниження витрат та стимулювання економії ресурсів. Форми стимулювання залежно від величини економії, яку можна спрямувати на преміювання за зниження витрат. Розподіл премії між учасниками заходу з еко­номії витрат.


^ Тема 7. Аналіз системи «витрати – випуск – прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень

Сутність і передумови аналізу системи «витрати—випуск— прибуток» (CVP). Показники, що обчислюються та аналізуються за CVP-аналізу. Розподіл витрат на змінні та постійні. Роль маржинального прибутку в аналізі та прийнятті рішень. Спрощена модель лінійних співвідношень за CVP-аналізу та графічна інтерпретація її. Аналіз рівноваги операційної діяльності. Аналіз за умов невизначеності та безпеки виробництва. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат. Операційний ліверидж (важіль), визначення його та застосування в оперативному аналізі

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ


Тема 8. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критерієм витрат

Сутність і форми адаптації. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження. Вплив різних форм адаптації машин на експлуатаційні витрати. Необхідність відповідності структури і режиму роботи операційної системи певному обсягу діяльності. Загальний порядок адаптації устаткування виробничих систем. Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її здійснення Мінливість ділової активності та потреба адаптації до нового рівня завантаження. Експлуатаційні витрати як критерій адаптації операційної системи до зміни завантаження. Параметри, форми і механізм адаптації основного устаткування.


^ Тема 9. Мінімізація витрат на створення і зберігання запасів

Методи цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат. Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства. Визначення оптимального розміру замовлення на підставі розрахунку релевантних витрат. Оптимізація партій поставок за умов гнучкої цінової політики постачальника. Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття на витрати підприємства. Концепція цільової собівартості в системі управління витратами. Інжиніринг вартості: функціонально-вартісний аналіз. Кайдзен-раціоналізація та зниження витрат


^ МОДУЛЬ ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ)


2. методичні рекомендації до самостійної роботи


Самостійна робота студентів призначена для більш повного засвоєння викладеного на лекційних та опрацьованого на семінарських та практичних заняттях матеріалу. Самостійна робота проводиться під керівництвом викладача згідно наведеного у методичних рекомендаціях плану. Регламент (час) на виконання самостійної роботи встановлюється навчальним планом і робочою програмою дисципліни «Управління витратами». Режим і тривалість роботи над програмним матеріалом обирає сам студент у залежності від своїх здібностей і конкретних умов, що вимагають від нього не тільки розумової, але й організаційної самостійності.

Основними цілями самостійної роботи є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.

Самостійна робота має включати:

  • роботу з першоджерелами (підручниками, конспектом лекцій тощо);

  • опрацювання матеріалу, викладеного в додатковій літературі згідно запропонованого у методичних рекомендаціях або складеного власноруч плану;

  • ведення конспекту додаткового матеріалу;

  • складання графіків, схем, пояснюючих алгоритмів, згідно теми;

  • складання плану відповідей на запропоновані запитання;

  • підготовка відповідей до ПМК.

Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому поточному (модульному) та підсумковому семестровому контролю (на іспиті).


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Тема 1. Загальна характеристика витрат та чинники їх формування

Мета роботи: - розуміння сутності витрат, їх класифікації;

- систематизація знань про структуру витрат;

- розуміння поведінки витрат у коротко- і довгостроковому періодах, функції витрат;

- розуміння трансфертних цін і їхньої ролі у формуванні витрат

Питання для самостійного вивчення

 1. Поняття «витрати», їх класифікація.

 2. Відмінності показників: витрати і собівартість продукції.

 3. Структура витрат і фактори, що її визначають.

 4. Управлінський і фінансовий (фіскальний) аспекти формування витрат.


Методичні рекомендації

Будь-яка діяльність, передусім виробнича, потребує певних ресурсів. Обсяг використаних ресурсів підприємства у грошовому вимірі для досягнення певної мети – це витрати підприємства. Як відомо, витрати бувають інвестиційні (разові) та поточні. Інвестиційні витрати, чи інвестиції, спрямовуються на створення чи купівлю дохідних активів або соціальних благ. Ці особливі витрати розглядаються окремо зі специфічною методикою їх обґрунтування.

Класифікація витрат передбачає їх групування за окремими ознаками:

 • поточні виробничі та пов'язані з виробництвом витрати – циклічні або безперервні;

 • за об'єктом формування розрізняють витрати сукупні (загальні) та витрати на одиницю продукції;

 • за економічним змістом (видами) відрізняють такі елементи витрат: матеріальні витрати; оплата праці; відрахування на соціальні заходи; амортизаційні відрахування; інші витрати;

- за калькуляційними статтями витрати групуються наступним чином:

  • прямі матеріальні витрати;

  • пряма заробітна плата;

  • відрахування на соціальні заходи;

  • паливо на технологічні цілі;

  • енергія на технологічні цілі;

  • інші прямі операційні витрати;

  • загальновиробничі витрати;

  • інші загальні операційні витрати;

- за способом віднесення на окремі види продукції розрізняють витрати прямі та непрямі;

- за залежністю від операційної активності (обсягу виробництва) витрати поділяються на змінні та постійні;

- у разі обґрунтування господарських рішень виділяють витрати явні та неявні, релевантні та не релевантні.

Структура витрат за зазначеними аспектами залежить від низки факторів: галузевих особливостей, широти номенклатури продукції підприємства, складності виробництва та ін.

Управління витратами вивчають й аналізують їх структуру, тобто співвідношення за певними ознаками. Практичне значення мають такі аспекти структури витрат:

 • видова (елементна) структура: дає змогу характеризувати виробництво щодо витрат ресурсів (матеріаломістке, капіталомістке, трудомістке виробництво);

 • співвідношення прямих і непрямих витрат: характеризує рівень і складність калькулювання;

 • співвідношення змінних і постійних витрат: показує частку сукупних витрат на підтримання виробничого потенціалу в стані готовності, а також ступінь реакції прибутку на динаміку обсягу виробництва і продажу. Чим більшою є частка постійних витрат у загальній їх величині, тим більший обсяг виробництва забезпечує його беззбитковість і тим суттєвішою є реалізація прибутку на зміну обсягу виробництва і продажу продукції.

Динаміка витрат суттєво відрізняється у коротко- і довгостро­ковому періодах. У зв'язку з цим визначення цих понять має тео­ретичне і практичне значення.

В економічній теорії короткостроковим вважається період, упродовж якого фактори виробництва і відповідні їм витрати стабільні, тобто незмінні. При цьому йдеться передусім про фак­тори виробництва, що беруть участь у ряді операційних процесів, зміна яких потребує тривалого часу і суттєвих разових витрат. Це засоби виробництва (машини, устаткування) і робоча сила. Конк­ретніше, в економічному сенсі короткостроковим є період, про­тягом якого виробнича, організаційна структура підприємства і його виробнича потужність незмінні.

Довгостроковим вважається період, у якому жодний фактор виробництва не є незмінним. Змінюються не лише витрати на ма­теріали, оплату праці, а й засоби виробництва. У довгостроково­му періоді реалізуються інвестиційні проекти, змінюється вироб­нича й організаційна структура підприємства, його величина, технологія виробництва.

Формальна залежність витрат від обсягу виробництва у корот­костроковому періоді може бути виражена так:


С = Сзо * N + Cп, 2.1

де С – сукупні витрати за певний період;

Сзо – змінні витрати на одиницю продукції;

^ N – обсяг виробництва продукції у натуральному вимірі;

Cп – постійні витрати за розрахунковий період;

Сзо – сукупні витрати на одиницю продукції (собівартість продукції).

У короткостроковому періоді формуються планові та фактичні витрати з можливим деяким відхиленням за рівнем, і ці дані використовуються для прийняття оперативних рішень. У довгостроковому періоді йдеться лише про планові (прогнозні) витрати з певною ймовірністю їх величини.

У довгостроковому періоді всі витрати змінюються, включаю­чи й ті, що належать до постійних.

У системі управління витратами важливе значення має побудова і використання функцій витрат. Функ­ція витрат – це кількісний вираз залежності витрат від їх чин­ників. Такі формалізовані залежності у вигляді функцій полегшують процеси прогнозування і планування витрат, використо­вуються в аналізі й оцінюванні роботи центрів відповідальності та в інших сферах діяльності підприємства.

Слід відрізняти функції сукупних (абсолютних) витрат під­приємства або його підрозділів, окремих статей чи елементів (на­приклад, загальновиробничих витрат, витрат на утримання та експлуатацію машин та устаткування) і функції витрат на одини­цю продукції (собівартості продукції). Перші мають ширше за­стосування па практиці, тому їм приділяється більше уваги в лі­тературі з проблем управління витратами.

Основною проблемою під час побудови функцій витрат є встановлення причинно-наслідкових зв'язків між чинниками і витрата­ми. Чинники витрат виражаються певними показниками, які впли­вають на витрати і мають кількісну оцінку. Вони визначаються в процесі аналізу і емпіричної перевірки зв'язку з витратами і в подальшому розглядаються як змінні параметри функції витрат.

Залежно від форми зв'язку змінних параметрів з витратами розрізняють лінійні та нелінійні функції. Лінійні функції витрат, коли пряма витрат однозначно визначаться двома точками, є найбільш прийнятними для практичного використання. Нелінійні функції не можна достатньо точно визначити виміряною кількістю точок, що й є головною складністю їх застосування.

У теорії і практиці управління витратами застосовуються різні методи дослідження причинно-наслідкових зв'язків між витрата­ми і їх чинниками та побудови відповідних функцій. Серед них передусім виокремлюють методи:

- інженерний;

- бухгалтерський (метод аналізу рахунків);

- мінімаксний;

- регресійного аналізу.

Виробничі взаємозв'язки підрозділів підприємства повинні чіт­ко регулюватися і при цьому їх діяльність має підпорядковува­тися принципу економічності – досягненню максимального ре­зультату від використання наявних ресурсів. Допомагає розв'я­зати цю проблему децентралізація управління складними вироб­ничими системами, розширення прав підрозділів і перетворення їх на бізнес-одиниці, що формують прибуток від своєї діяльності. А для цього потрібні ціни на продукцію внутрішнього призна­чення, які називають трансфертними, тобто ціна, за якою передається продукція або надаються послуги підрозділами підприємства на основі вну­трішньовиробничої кооперації. Підрозділ-постачальник виступає тут як продавець, а підрозділ-одержувач – як покупець. Слід за­значити, що такі внутрішні операції за своєю природою не є рин­ковими. Вони імітують ринкові відносини з метою оптимального використання ресурсів підрозділів. Від виручки (проданої продук­ції) у трансфертних цінах віднімаються витрати підрозділу і різ­ниця становить його прибуток. Будучи заінтересованим в одер­жанні прибутку, керівництво підрозділу прагне забезпечити за­даний випуск продукції з мінімальними витратами. Отже, транс­фертні ціни виконують важливу стимулюючу функцію, спонука­ючи менеджерів підрозділів знаходити оптимальні рішення. Ра­зом з тим трансфертні ціни є інструментом контролю і оцінки ді­яльності підрозділів, у чому проявляється їх контролююча функ­ція. На підприємствах з вдало відпрацьованою системою транс­фертних цін оптимізація діяльності підрозділів приводить до ефективної діяльності підприємства в цілому.

Трансфертні ціни впливають на формування витрат підрозді­лів, які отримують продукцію за внутрішньою кооперацією від інших підрозділів. Ступінь цього впливу залежить від методів трансфертного ціноутворення. Є три основні методи формування трансфертних цін, а саме:

- трансфертні ціни встановлені на основі ринкових цін;

- трансфертні ціни сформовані на основі витрат;

- договірні трансфертні ціни.

Трансфертні ціни можуть використовуватись як інструмент впли­ву на витрати і перерозподілу прибутку між підрозділами трансна­ціональних компаній з метою мінімізації податків. Така ситуація виникає тоді, коли підрозділи постачальники і отримувачі знахо­дяться в різних країнах з неоднаковими ставками оподаткування. За цих умов компанія заінтересована через трансфертні ціни спрямо­вувати більшу частку прибутку туди, де податки на нього нижчі.


Питання для самоконтролю студентів

 1. Наведіть поняття «витрати».

 2. Покажіть витрати як процес формування і використання ресурсів.

 3. Обґрунтуйте відмінності показників: витрати і собівартість продукції.

 4. Обґрунтуйте роль класифікації витрат на виробництво продукції.

 5. Охарактеризуйте елементи класифікації витрат на виробництво продукції.

 6. Розкрийте функції і порядок побудови системи управління витратами.

 7. Що є критерієм розмежування періодів на коротко- і довгострокові при аналізі витрат?

 8. Поясніть закономірності динаміки витрат у коротко­строковому і довгостроковому періоді.

 9. Які є функції витрат за методами побудови і в чому їхні особливості?

 10. Наведіть що є нижньою межею ціни на продукцію підприємства в короткому та в довгому періодах.

 11. Обгрунтуйте базу трансфертної ціни на основі витрат: (змінних, виробничих, повних).

 12. 12. За яких умов трансфертна ціна використовується як інструмент мінімізації податку на прибуток в транснаціональних компаніях?


Література

1, 3, 4, 6, 12, 14, 17, 18, 23


  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
А – 67 Регіональна економіка: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво"...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"
Економіка та підприємництво” з напряму підготовки – 030508 “Фінанси і кредит”, 030504 “Економіка підприємства” 030505 “Управління...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030504 «Економіка підприємства», 030505 «Управління...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
«Фінанси і кредит», 030508 «Фінанси і кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"
«Фінанси та кредит», 030508 “Фінанси і кредит” (зі скороченим терміном навчання), 030505 «Управління персоналом та економіка праці»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи