Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” icon

Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит”
Скачати 168.31 Kb.
НазваПриватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит”
Дата конвертації10.03.2013
Розмір168.31 Kb.
ТипДокументи


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЗАХІДАУДИТ”

м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 29/5, код 33539238, тел./факс (0352) 511941

р/р 26004000110621 в Філії Укрексімбанку в м. Тернополі, МФО 338879


ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність і звітні дані Кредитної спілки «Єднання» за 2011 рік


Адресат: Керівництво, Загальні збори КС «Єднання».


Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит";

 • Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3620 від 30 червня 2005 року;

 • Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Салюк Богдан Євгенійович

Номер, серія сертифіката аудитора

серія А № 004506

Дата видачі сертифіката

26 січня 2001 року

Термін дії сертифіката

до 26 січня 2015 року

Номер, серія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

серія А № 000012

Дата видачі свідоцтва

18 травня 2004 року

Термін дії свідоцтва

до 26 січня 2015 року

Телефон аудитора

(0352) 511941

Адреса аудитора

46006, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 29/5

Електронна адреса

office@zahidaudit.te.ua
 • Місцезнаходження аудиторської фірми: 46006, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 29/5;

 • тел. (факс) 0352 51-19-41;

 • електрона адреса: office@zahidaudit.te.ua.


Основні відомості про кредитну спілку:

Повна назва: Кредитна спілка «Єднання».

Код за ЄДРПОУ: 25252464.

Місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Залізнична, буд. 60.

Дата державної реєстрації: 13.05.2004 р.

Дата внесення змін до установчих документів: 27.05.2011 р. шляхом викладу статуту в новій редакції.

Основні види діяльності: 65.22.0 Надання кредитів.

Чисельність працівників: 6.

Банківські реквізити: поточний рахунок № 26505000000063 в ПАТ «Фольксбанк», МФО 325213.

Ліцензії на здійснення діяльності:

Вид діяльності:

Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Номер, серія ліцензії

Серія АВ № 319308

Серія АВ № 446349

Рішення про видачу ліцензії

№ 676-Л від 31.05.2007 р.

№ 451-ЛК від 22.06.2009 р.

Дата видачі

11.06.2007 р.

02.07.2009 р.

Термін дії

з 05.06.07 р. по 05.06.12 р.

з 25.06.09 р. по 25.06.14 р.


Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень) кредитної спілки: 1 відокремлений підрозділ.


Відомості про умови договору про проведення аудиту:

 • договір № 67 від “14” грудня 2011 р.;

 • аудиторською перевіркою охоплено період з «01» січня 2011 р. по «31» грудня 2011 р.

 • аудиторська перевірка проводилась з “17” по “24” лютого 2012 року в бухгалтерії КС «Єднання».


Опис перевіреної фінансової інформації:

Ми провели аудит фінансових звітів та звітних даних КС «Єднання», що включають:

 • Баланс станом на 31.12.2011 року;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2011 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;

 • Звітні дані, що подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2011 рік.


^ Відповідальність управлінського персоналу кредитної спілки та аудитора:

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства покладається на управлінський персонал кредитної спілки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор відповідає за достовірність і повноту аудиторського висновку про фінансову звітність кредитної спілки.


^ Опис обсягу аудиторської перевірки:

Аудиторську перевірку проведено у відповідності до вимог Законів України „Про кредитні спілки” № 2908-ІІІ від 20.12.2001 року, „Про аудиторську діяльність” N 3125-XII від 22 квітня 1993 року (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-V), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р., Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні та Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 року № 5202 (в редакції розпорядження ДКРРФП України від 12.10.2006 року № 6314), погоджено рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 р. № 166.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, що використовується, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки в цьому “Висновку незалежного аудитора”.


^ Висновок аудитора щодо фінансової звітності кредитної спілки

 1. Баланс

Баланс КС «Єднання» станом на 31 грудня 2011 року складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". 

Валюта (підсумок) балансу на кінець 2011 року складає 1760 тис. грн.

В балансі станом на 31.12.2011 року відображені наступні активи:

- залишкова вартість нематеріальних активів – 3 тис. грн.

Облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу;

 • залишкова вартість основних засобів – 16 тис. грн.

Визнання та оцінка основних засобів здійснюється у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу;

- інші довгострокові фінансові інвестиції – 9 тис. грн.,

- виробничі запаси – 1 тис. грн.,

- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 297 тис. грн.

- інша поточна дебіторська заборгованість – 1359 тис. грн.

Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Інша поточна дебіторська заборгованість включена до підсумку балансу за мінусом резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок;

 • грошові кошти – 75 тис. грн.;

 • витрати майбутніх періодів – 0 тис. грн.

Загальна сума активів – 1760 тис. грн.

В балансі станом на 31.12.2011 року відображені наступні пасиви:

- пайовий капітал – 25 тис. грн.

Формування пайового капіталу кредитної спілки здійснювалося у відповідності до Положення про фінансове управління та Статуту;

 • додатковий вкладений капітал – 35 тис. грн.,

 • резервний капітал – 198 тис. грн.

Резервний капітал в 2011 році формувався за рахунок вступних та інших внесків членів кредитної спілки та відрахування частини прибутку у відповідності до Положення про фінансове управління та Статуту;

 • нерозподілений прибуток – 297 тис. грн.;

 • забезпечення виплат персоналу – 4 тис. грн.;

 • довгострокові зобов’язання – 451 тис. грн.;

 • поточні зобов’язання – 750 тис. грн.

При відображені поточних та довгострокових зобов’язань в обліку кредитна спілка керувалася П(С)БО 11 "Зобов'язання";

- доходи майбутніх періодів – 0 тис. грн.

Загальна сума пасивів – 1760 тис. грн.


 1. ^ Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати КС «Єднання» за 2011 рік складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

Формування суми доходів проводилось у відповідності до П(С)БО 15 "Доходи". Дохід в бухгалтерському обліку відображався в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Загальна сума отриманих в 2011 році доходів складає 633 тис. грн.

Витрати в бухгалтерському обліку кредитної спілки формуються у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати».

Загальна сума понесених кредитною спілкою в 2011 році витрат складає 579 тис. грн., в тому числі: матеріальні витрати – 2 тис. грн., витрати на оплату праці - 100 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 35 тис. грн., амортизація – 12 тис. грн., інші операційні витрати – 198 тис. грн., фінансові витрати – 232 тис. грн.

В 2011 році кредитна спілка спрацювала з прибутком в сумі 54 тис. грн.


 1. ^ Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів КС «Єднання» за 2011 рік складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Протягом 2011 року порівняно з 2010 роком, залишок коштів на кінець 2011 року зменшився на 11 тис. грн.


^ 4. Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал КС «Єднання» за 2011 рік складений у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про власний капітал".

Протягом 2011 року власний капітал кредитної спілки зріс на 86 тис. грн.


 1. ^ Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності КС «Єднання» за 2011 рік складені у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302.


^ Аудиторська думка про фінансову звітність

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано при підготовці фінансових звітів, є Національні стандарти бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс, валюта якого складає 1760 тис. грн., і інша звітність за 2011 рік складені у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні та представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан КС «Єднання» станом на 31.12.2011 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату.


^ Висновок аудитора щодо звітних даних кредитної спілки

Аудит спеціальної звітності

Спеціальна звітність, перевірена аудиторами, складається зі звітів, які подаються до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, зокрема:

- загальна інформація про кредитну спілку (додаток 1);

- звітні дані фінансову діяльність кредитної спілки (додаток 2);

- звітні дані про склад активів і пасивів кредитної спілки (додаток 3);

- звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4);

- Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);

- звітні дані кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6);

- звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7).


^ Аудиторська думка про звітні дані


Концептуальною основою, яку використано при підготовці звітних даних кредитної спілки, є Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. № 177, з наступними змінами і доповненнями. Враховуючи те, що в ході перевірки суттєвих помилок не виявлено, аудитори вважають за можливе підтвердити звітні дані КС «Єднання» за 2011 рік.


Опис фактичного стану справ у кредитній спілці

 1. Облікова політика та методи її застосування

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності кредитної спілки в 2011 році здійснювалась відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року з наступними змінами, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Розпоряджень Держфінпослуг № 171 від 18.12.2003 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою» та № 177 від 25.12.2003 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», з наступними змінами і доповненнями.

Облікова політика в кредитній спілці визначена наказом про облікову політику. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку спілки відповідає діючим стандартам та нормативам.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції у первинних документах відображаються згідно з нормативними актами про документи та документооборот у бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством Фінансів України. Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Бухгалтерський облік ведеться у журнально-ордерній формі із застосуванням комп’ютерної програми «Все в одному», господарські операції відображено своєчасно, в повному обсягу, аналітичний і синтетичний облік між собою тотожні, розбіжностей не виявлено.


^ 2. Віднесення внесків членів кредитної спілки до капіталу чи зобов’язань кредитної спілки

Віднесення внесків членів кредитної спілки до капіталу чи зобов’язань кредитної спілки здійснено відповідно до Статуту, внутрішніх положень КС «Єднання», діючого законодавства та економічного змісту, порушень не виявлено. Вступні внески зараховані до резервного капіталу, обов’язкові пайові та додаткові пайові віднесені до пайового капіталу, внески на депозитні рахунки включені до зобов’язань кредитної спілки.


^ 3. Розмір нерозподіленого доходу кредитної спілки за касовим методом

Розмір нерозподіленого доходу кредитної спілки за касовим методом, відображений в звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки склав 769,19 грн. Розмір нерозподіленого доходу визначений з дотриманням стандартів бухгалтерського обліку та Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. № 177, з наступними змінами і доповненнями.


 1. Дотримання графіка формування резервного капіталу кредитної спілки

Резервний капітал в 2011 році формувався за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та відрахування частини прибутку у відповідності до Положення про фінансове управління та Статуту. Залишок резервного капіталу на 31.12.2011 року рівний 198382,07 грн., що становить 11,2% від суми активів, зважених на ризик спілки.

Отже, КС «Єднання» сформувала мінімальний розмір резервного капіталу і продовжує його формувати у відповідності до графіка формування.


 1. Структура внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за терміном залучення

Станом на 31.12.2011 року кредитна спілка залучила наступні внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

 • внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання – 1368,78 грн.;

 • внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців – 66250 грн.;

 • внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців – 197193,39 грн.;

 • довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (більше 12 місяців) – 451266,12 грн.;

 • довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (більше 12 місяців) зі строком погашення в поточному році – 371395,42 грн.

Загальна сума на депозитних рахунках – 1087473,71 грн.

Внески (вклади) на депозитні рахунки залучалися у відповідності до належним чином укладених договорів з членами спілки, Статуту спілки та законодавства України.


 1. ^ Нарахування плати за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Нарахування плати за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки проводилося у відповідності до укладених договорів з дотриманням законодавства України, Статуту, внутрішніх положень та рішень Спостережної ради кредитної спілки.

В бухгалтерському обліку дані нарахування відображені належним чином з дотриманням діючих стандартів бухгалтерського обліку.

Загальна сума витрат, пов’язаних із залученням коштів на депозитні рахунки, склали 225919,65 грн.


 1. Структура кредитів, наданих членам кредитної спілки за терміном погашення

Станом на 31.12.2011 року кредитна спілка надала членам кредитної спілки наступні кредити:

 • з терміном погашення до 3 місяців – 65555,79 грн.;

 • з терміном погашення з 3 до 12 місяців – 850081,12 грн.

 • з терміном погашення понад 12 місяців – 697762,73 грн.

Загальна сума наданих кредитів (залишок на 31.12.2011 р.) – 1613399,64 грн.

Кредити надані членам кредитної спілки у відповідності до належним чином укладених договорів з членами спілки, Статуту спілки та законодавства України.


 1. Нарахування плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки


Нарахування плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки проводилося у відповідності до укладених договорів з дотриманням законодавства України, Статуту, внутрішніх положень та рішень Спостережної ради кредитної спілки.

В бухгалтерському обліку дані нарахування відображені належним чином з дотриманням діючих стандартів бухгалтерського обліку.

Загальна сума нарахованої плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки в 2011 році становить 622600,86 грн.


 1. ^ Оцінка заборгованості за простроченими, неповерненими, пролонгованими та безнадійними кредитами членів кредитної спілки


На кінець року кількість прострочених та неповернених кредитів складає 41 на суму 351735,94 грн., в тому числі:

 1. прострочені 1-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 31 до 90 днів включно – 49846,58 грн.;

 2. прострочені 2-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 91 до 180 днів включно – 31609,07 грн.;

 3. прострочені 3-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 181 до 365 днів включно – 32155,02 грн.;

 4. неповернені, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить понад 12 місяців – 238125,27 грн.

Прострочені та неповернені кредити в кредитній спілці належним чином оцінені та класифіковані з дотриманням Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N 7, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 р. за N 148/8747 із наступними змінами і доповненнями та Положення про фінансове управління КС «Єднання».


 1. ^ Метод та повнота формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок


Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок становить:

 1. для 1-го рівня - 0% залишку заборгованості (0 грн.);

 2. для 2-го рівня - 35% залишку заборгованості (11063,17 грн.);

 3. для 3-го рівня - 70% залишку заборгованості (22508,51 грн.);

 4. для неповернених та безнадійних кредитів - 100% залишку заборгованості (238125,27 грн.).

Загальна сума необхідного резерву 271696,95 грн., фактично сформовано – 271696,96 грн.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок КС «Єднання» сформований з дотриманням Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. N 7, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 р. за N 148/8747 із наступними змінами і доповненнями та Положення про фінансове управління КС «Єднання»; сформований повністю із застосуванням методу, передбаченого діючим законодавством.

урочені танеповерненіпрострочених та неповернених кредитів складає 83 на суму дійними кредитами членів кредитної спілки

нода


Дата надання аудиторського висновку:

24 лютого 2012 року


Директор Аудиторської фірми «Західаудит»

сертифікат аудитора А № 004506

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ серія А № 000012 Б.Є. Салюк


Адреса аудитора (фактичне місцезнаходження головного офісу):

46008, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.

Схожі:

Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconПриватне підприємство фірма “ураган”
Україна м. Львів, вул. Богданівська, 11, тел/факс (+032) 294-89-10 /11 /12, тел. 242-06-70
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconХарактеристика місця, де стався нещасний випадок
Приватне підприємство «Нінон» засноване на власності громадянина України Мумладзе Г. А. і є юридичною особою з правами й обов’язками,...
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconПриватне підприємство “Адвокатська компанія „ ”
Київ 06. 10. 2011 р
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconАудиторський висновок незалежної аудиторської фірми тов «Аудиторська фірма «Довіра»
Управлінням юстиції в районі. Свідоцтво про державну реєстрацію дк з ррфпу, реєстраційний №14100396, серія а 01 №104191. Тел
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconТов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит»
Для подання адресатам: керiвництву тов крц «еліт клуб»; Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconІнформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Адресат: управлінський персонал публічного акціонерного товариства „Херсонська теплоелектроцентраль”
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconДоговір м. Львів 200 р. Приватне підприємство «Аланда», надалі «Продавець», в особі директора Демків Ганни Іванівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони,
Приватне підприємство «Аланда», надалі «Продавець», в особі директора Демків Ганни Іванівни, що діє на підставі Статуту з однієї...
Приватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит” iconПовідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: Спеціалізоване підприємство підрядних робіт Приватне акціонерне товариство "Сансервіс"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи