2 зміст, форми І структура плану виховної роботи icon

2 зміст, форми І структура плану виховної роботи
Скачати 70.51 Kb.
Назва2 зміст, форми І структура плану виховної роботи
Дата конвертації19.02.2013
Розмір70.51 Kb.
ТипДокументи

2.8. ЗМІСТ, ФОРМИ І СТРУКТУРА ПЛАНУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Під час планування виховної роботи класному керівнику, крім визначення цілей, форм і засобів виховання учнів, необхідно обрати оптимальний варіант змісту, форми й структури плану роботи на навчальний рік або семестр.

За змістом план має бути спрямований на формування в дітей та учнівської молоді особистісних рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; виховання шанобливого ставлення до родини; формування здорового способу життя, забезпечення фізичної досконалості школярів.

У практиці зустрічаються різні види педагогічного планування. Робочим планом класного керівника є календарний, або перспективний, план виховної роботи, який охоплює тижневий, місячний або річний проміжок часу і містить таку інформацію: перелік запланованих заходів, терміни їх проведення, прізвища організаторів тощо. Структура плану має включати такі розділи

 1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 2. Цілі та завдання виховної діяльності.

 3. Психолого-педагогічна характеристика класу.

 4. Основні напрями діяльності та справи класного колективу.
  5.Індивідуальна робота з учнями.

 5. Робота з батьками.

6.Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

Перший розділ плану традиційно називається "Аналіз виховної роботи за минулий рік". Без такої діяльності неможливо правильно визначити цільові орієнтири, пріоритетні напрямки виховної роботи на наступний навчальний рік, обрати оптимальні форми, методи та прийоми її організації.

У другому розділі плану — "Цілі та завдання виховної діяльності'' — зазначаються цільові орієнтири виховної діяльності педагога. На сьогодні його головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості. Обираючи мету, класні керівники мають спиратися на підсумки індивідуальної та колективної аналітичної діяльності та спроектовані образи учня й класу, а також виконувати вимоги, які висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності, зокрема:

 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального,
  морального потенціалу, забезпечувати опанування учнями цілісної
  системи знань про навколишнє середовище, практичних умінь і навичок,
  способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і самороз­
  витку; виховувати в них ціннісне сприйняття себе і навколишньої соціальної
  та природної дійсності;

 • узгоджуватися з інтересами та ціннісними настановами членів класної
  спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;

 • забезпечуватися необхідними ресурсами для реалізації;

 • бути конкретними, чітко й зрозуміло сформульованими;

 • сприйматися як складні, але досяжні;

 • бути гнучкими, тобто придатними до коригування;

 • бути діагностичними.

У плані роботи класного керівника разом із цілями формулюються й завдання, виконання яких дає змогу досягти поставленої мети. У третьому розділ і- "Психолого-педагогічна характеристика класу" - подають­ся загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності; розвиток самоврядну-вання тощо. Класний керівник може використати "Орієнтовні питання для складання характеристики класу".

Четвертий розділ плану — "Основні напрями діяльності та справи класного колективу".

Відповідно до результатів, отриманих у процесі аналітичної діяльності й зазначених у першому розділі плану, та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи педагогу необхідно визначити напрями, форми та способи організації життєдіяльності класного колективу. Допоможуть у цьому сформований учителем образ класу, його уявлення про організацію діяльності, спілкування і взаємин у класному колективі.

Щоб добір справ був справді системним і науково обґрунтованим, класний керівник має під час планування спиратись на теоретичні та технологічні розробки з питань виховання учнів.

Потрібно передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах, водночас визначити як пріоритетний той вид діяльності, що якнайкраще вплине на розвиток особистості учнів та забезпечить неповторність класного колективу. Обираючи форми й способи роботи, вчитель надає перевагу тим справам, які пропонувались учнями та батьками під час колективного планування життєдіяльності в класі.

Класному керівнику важливо правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл часу і сил членів класної спільноти дозволить підвищити ефективність виховної діяльності.

Наявність у плані розділу "Індивідуальна робота з учнями" зумовлена діяльністю вихователя, спрямованою на створення в класі сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне проектування та визначення індивідуального напряму розвитку учня, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожного школяра. Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника з учнями є:

 • вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх
  розвитку;

 • встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною;

 • створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і
  потенційних можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно
  значущих інтересів та потреб учнів;

 • вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального
  здоров'я учнів;

 • здійснення соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного
  колективу;

 • надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації
  до життєдіяльності класу, відносинах з учителем та іншими членами колективу
  навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза
  її межами;

 • профілактика роботи з учнями "групи ризику" (що виховуються у дисфункцій-
  них сім'ях, схильні до правопорушень, вживають наркотичні речовини);

 • взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та іншими
  службами навчального закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії
  розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно корисних ініціатив учнів,
  корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні
  їхньої особистості;

 • сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення та само­
  розвитку;

 • діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік
  їхніх особистих досягнень.

Під час розробки плану класний керівник може використати такі педагогічні засоби, як прийоми і методи психолого-педагогічної діагностики, вивчення матеріалів медичного та психологічного обстеження учнів, складання індивідуальних характеристик вихованців, оформлення карти захоплень та інтересів учнів, їхніх батьків, ведення щоденника особистих досягнень учнів, визначення разом із вихованцем та його батьками найближчих перспектив розвитку, індивідуальні консультації та бесіди, педагогічний консиліум, створення ситуацій успіху та вибору, розробка та реалізація програми колективної діяльності, організація занять гуртка "Пізнай себе" тощо. Шостий розділ плану виховної роботи — "Робота з батьками". Запорукою успішної виховної діяльності вихователя є його співпраця з батьками, оскільки саме родина значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і відповідальне завдання вихователя — зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Виконання цього завдання можливе за умови, якщо в плані діяльності будуть передбачені такі напрямки роботи вихователя з батьками:

 • вивчення сімей учнів;

 • педагогічна просвіта батьків;

 • забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу;

 • педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;
 • індивідуальна робота з батьками;

 • інформування батьків про хід і результати навчання й виховання та розвиток
  учнів.

Сьомим компонентом структури плану роботи класного керівника має бути розділ "Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі". Об'єктами дослідження за цим напрямом можуть бути обрані:

 • розвиток особистості учнів;

 • формування класного колективу;

 • рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.

Під час дослідження процесів, що відбуваються в класі класному керівнику необхідно звернути увагу на такі важливі аспекти життя колективу, як:

 • організація соціально значущої спільної діяльності;

 • наявність пріоритетного (панівного) виду діяльності;

 • активність і самореалізація учнів у спільній діяльності;

 • стан емоційно-психологічних взаємин; х стан ділових взаємин;

 • наявність зв'язків з іншими групами та окремими індивідами;

 • розвиток учнівського самоврядування.

У ході діагностичної діяльності вчитель може використовувати різноманіт­ні прийоми та методи: педагогічне спостереження, соціологічне опитування (бесіду, інтерв'ю, анкетування), тестування, створення педагогічних ситуацій, методи експертного оцінювання, індивідуального та групового само оціню­вання, вивчення продуктів творчої діяльності учнів тощо.

До технологічного арсеналу вихователя можна включати такі діагностичні засоби:

 • ігри "Лідер", "Кіностудія", "Подорож морем захоплень";

 • тести "Розумно про життєвий досвід", "Задоволеність учнів шкільним життям",
  "Задоволеність батьків роботою навчального закладу";

 • анкету "Який у нас колектив?";

 • конкурс малюнків "Я у своєму класі" тощо.

Крім основних розділів, до плану виховної роботи можуть бути включені різноманітні додатки. Відповідно до традицій планування в конкретному навчальному закладі цей документ може містити інформацію про батьків, їхню участь у життєдіяльності класу, відвідування ними батьківських зборів, відомості про сім'ї та учнів, інтереси та захоплення останніх, їх зайнятість у позаурочний час, дані про результати педагогічних спостережень та психолого-педагогічної діагностики, про учнівське самоврядування.

Планування — справа творча, тому класний керівник має право обрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію і є зручним для використання в повсякденній роботі.Схожі:

2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconМетодичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах
Планування виховної роботи в групах здійснюється на підставі комплексного плану виховної роботи коледжу на 2010-2011 н р. Nb ! Копія...
2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconПланування виховної роботи класного керівника
Основним документом класного керiвника є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи
2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconСучасні інтерактивні форми виховної роботи з учнями Методи та форми роботи
Методи та форми роботи – це певні засоби досягнення мети навчально-виховного процесу
2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconСтруктура виховної роботи в Макарівському районі

2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconПедагогічна Рада
Форми І методи роботи заступника директора з виховної роботи зош №4 з вчителями початкових класів
2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconЗаступники директорів з виховної роботи
Заступники директорів з виховної роботи. Спецкурс: Проблема: Використання управлінських та виховних технологій у практиці роботи...
2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconОрієнтовна модель річного плану роботи заступника директора з виховної роботи

2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconМетодичні рекомендації «Складання річного плану роботи шкільної бібліотеки»
Приступаючи до роботи, бібліотекар повинен знати основні напрями навчально-виховного плану. Які завдання стоять перед закладом на...
2 зміст, форми І структура плану виховної роботи iconІнструментарій до розділів плану виховної роботи

2 зміст, форми І структура плану виховної роботи icon2 методика планування. Оформлення плану виховної роботи
Щоб досягти бажаних результатів, необхідно використовувати спеціальну технологію залучен­ня учнів, батьків та інших представників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи