Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів icon

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів
Скачати 437.91 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2013
Розмір437.91 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


Кафедра машин легкої промисловості


НАВЧАЛЬНА

(КОМП’ЮТЕРНА)

ПРАКТИКА


ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


для студентів денної форми навчання

галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

^ КИЇВ КНУТД 2010


Навчальна (комп’ютерна) практика. Програма та методичні вказівки до виконання індивідуально завдання для студентів денної форми навчання галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / Упор. Н. С. Абрінова., О. П. Манойленко – К.: КНУТД, 2010. – 43 с.: укр. мовою.


Упор. Н.С. Абрінова, О.П. Манойленко, під загальною редакцією професора Б.В. Орловського


Відповідальний за випуск зав. кафедри машин легкої промисловості д. т. н., професор Б. В. Орловський.


Затверджено на засіданні кафедри машин легкої промисловості

Протокол № 12 від 28 травня 2010 р.


Видання містить програму та методичні вказівки до виконання індивідуально завдання з навчальної (комп’ютерної) практики студентів.


Видання розроблено відповідно з наскрізною програмою практики спеціальності 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та робочою програмою навчальної (комп’ютерної) практики, які рекомендовані кафедрою машин легкої промисловості КНУТД.


^ ВСТУП


Практика студентів – це насамперед нормована робота за розкладом (графіком), яка є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, є планомірною та цілеспрямованою діяльністю студентів із засвоєння кваліфікації інженера-механіка, поглибленому закріпленню теоретичних знань, професійних та творчих виконавчих навичок на кожному етапі навчання.

Навчальна (комп’ютерна) практика є початковим етапом наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». З розвитком сучасних комп’ютерних технологій неухильно зростає цінність знань, професійних умінь та навичок, отриманих студентами під час навчальної (комп’ютерної) практики. Отримані під час навчальної практики знання та навички використовуються студентами під час подальшого вивчення спеціальних та фахових дисциплін, орієнтованих на відповідність фахівців освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Організація та проведення навчальної практики в сучасних умовах потребує все більших зусиль та нових підходів.

Програма навчальної практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та бази практики. Основна задача програми практики полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів і викладачів в цей період навчального процесу, який проводиться на базі практики.

Згідно з навчальним планом напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» комп’ютерна практика проводиться після другого семестру протягом двох тижнів обсягом 2 кредити (72 години). Тривалість роботи студентів повинна складати шість годин на день.

Основними можливими базами навчальної (комп’ютерної) практики для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» можуть бути комп'ютерні класи інформаційно-обчислювального центру КНУТД, а також в організації, що використовують в роботі комп'ютерну техніку та устаткування.

Студенти направляються на навчальну (комп’ютерну) практику у відповідності з наказом по університету, в якому зазначені термін проходження практики, бази практики та керівники практики від навчального закладу.

Студенти до вибуття на практику повинні пройти інструктаж керівника практики та отримати індивідуальні (спеціальні) завдання, які виконуються особисто кожним студентом.

Студенти, прибувши на практику, повинні пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

Під час проходження практики студенти зобов’язані суворо додержуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.


 1. ^ МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Метою практики є здобуття студентами первинних професійних умінь і знайомство з новітньою комп'ютерною технікою та сучасними комп’ютерними (СAD, CAM, CAE, PDM) технологіями. Придбання досвіду самостійної роботи з обраної спеціальності, придбання навичок роботи у колективі.


^ Завданням практики є придбання студентами навиків вирішення інженерних завдань на сучасних верстатах та центрах, що оброблюють з числовим програмним керуванням при використанні безпаперових технологій розробки конструкторської документації, закріплення знань з правил використання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, закріплення теоретичних знань, отриманих по дисциплінах: «Фізика», «Вища математика», «Інформатика», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Вступ до інженерної механіки» та «Теоретична механіка».

В результаті проходження комп’ютерної практики студенти повинні:

Знати:

 • правила використання сучасної комп’ютерної техніки;

 • інженерне комп’ютерне програмне забезпечення;

 • основні засоби комп’ютерного моделювання складних механічних систем, а саме технологічного обладнання галузі;

 • можливе застосування комп’ютерних прикладних пакетів для прикладних задач кінематики, динаміки, конструювання, моделювання, візуалізації та анімації роботи типових механізмів машин галузі.


Вміти:

 • використовувати сучасну комп’ютерну техніку;

 • працювати у сучасному графічному комп’ютерному програмному забезпечені;

 • виконувати елементарні побудови з використанням CALS-технологій;

 • визначати кінематичні та масоінерційні параметри деталей машин з використанням сучасних комп’ютерних засобів розрахунку;

 • створювати тривимірні конструкції деталей технологічних машин з використанням сучасних комп’ютерних засобів 3D моделювання.


Отримати навички:

 • формулювання вимог до постановки технічних задач;

 • вибору програмних засобів для вирішення поставлених задач;

 • застосування сучасної комп’ютерної техніки;

 • обрати потрібне інженерне комп’ютерне прикладне програмне забезпечення.
 1. ^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ
  1. Індивідуальні завдання


Під час проходження навчальної (комп’ютерної) практики студенти виконують індивідуальні завдання, які визначаються керівником практики та відповідають змісту програм дисциплін «Інформатика», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Вступ до інженерної механіки» та «Теоретична механіка».

Метою індивідуальних завдань є надбання студентами під час навчальної (комп’ютерної) практики умінь та навичок самостійно розв’язувати задачі, які ставлять перед ними. Це активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним та цілеспрямованим.

В період проходження навчальної (комп’ютерної) практики студент працює в комп'ютерних класах інформаційно-обчислювального центру КНУТД, а також в організаціях, що використовують в роботі комп'ютерну техніку та устаткування, що мають безпосереднє відношення до індивідуального завдання.

При проведенні навчальної (комп’ютерної) практики складається розклад. Для складання розкладу кафедра машин легкої промисловості в установленому порядку обґрунтовує і вносить свої пропозиції навчальній частині університету та інформаційно-обчислювальному центру КНУТД.

Під час виконання індивідуальних завдань студенти повинні провести наступні роботи:

 • виконати комп’ютерну тривимірну модель ланки типового механізму машин легкої промисловості;

 • обчислити, використовуючи програмні засоби, параметри ланки типового механізму машин легкої промисловості (об’єм деталі, її масу, центр ваги, моменти інерції відносно осей координат та осей, що проходять через центр мас ланки (центральних осей).

Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, можуть бути використані при вивчені дисциплін на старших курсах, а саме «Основи розрахунку та конструювання типових машин», «Схемотехнічне проектування машин», «Основи комп’ютерного проектування машин», «Проектування машин легкої промисловості» а також при виконанні курсових проектів та дипломного проекту (дипломної роботи).


  1. Екскурсії під час практики


Екскурсії під час навчальної (комп’ютерної) практики проводяться з метою надбання студентами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління.

Для поширення світогляду і ерудиції студентів екскурсії доцільно проводити не тільки на базі, де вони проходять практику, але і на інших підприємствах, організаціях і закладах суміжних галузей.

Планування і екскурсії під час практики здійснюються спільно керівниками від навчального закладу та бази практики.


  1. Навчальні посібники


В цьому підрозділі наведений перелік літературних джерел, які необхідно вивчити студентам для успішного виконання та засвоєння програми практики.


  1. Пищиков В. О., Орловський Б. В. Проектування швейних машин. – К.: Поліграф. дім «Формат», 2007. – 320 с.

  2. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т. 1. – 6-е изд., прераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 736 с.

  3. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: Учебн. для втузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 640 с.

  4. Алямовский А.А. и др. Solid Works. Компьютерное моделирование в инженерной практике. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.: ил.

  5. Сологуб А.В. и др. Solid Works 2007: Технология трехмерного моделирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 352 с.: ил.

  6. Орловський Б.В., Пищиков В.О., Абрінова Н.С., Стандарт кафедри. – К.: КНУТД, 2003. – 32с.

  7. Финкельштейн, Эллен AutoCAD 2007. Библия пользователя. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс» 2006. – 1264 с.: ил.

  8. Пуэрта Фрэнк AutoCAD 2007. 3D-моделирование. : Пер. с англ. – М.: НТ Пресс 2009. – 880 с.: ил.
 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ


Розподіл студентів і керівників з числа професорсько-викладацького складу за місцями практики здійснюється наказом по КНУТД на підставі відповідних заявок кафедри машин легкої промисловості.

Не допускається включення в наказ з практики викладачів, що перебувають у відпустках. Бажано встановити такий порядок, при якому кожен керівник знаходиться зі студентом весь період практики.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, згідно з яким проводиться навчальна (комп’ютерна) практика.

Керівник практики від кафедри машин легкої промисловості КНУТД має наступні зобов’язання:

 • перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні вказівки);

 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі машин легкої промисловості;

 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

 • у складі комісії приймає заліки з практики;

 • подає завідуючому кафедри машин легкої промисловості письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.


Розподіл студентів на практику проводить КНУТД з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання. Бази практик в особі їх перших керівників разом з КНУТД несуть відповідальність за організацію, якість і результати навчальної практики студентів. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.


Студенти КНУТД напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку навчальної (комп’ютерної) практики одержати від керівника практики від кафедри машин легкої промисловості консультації щодо оформлення всіх необхідних документів та мати при собі оформлений щоденник, індивідуальне завдання та календарний графік проходження практики;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно скласти залік з практики.
 1. ^ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Проходження навчальної (комп’ютерної) практики та виконання її програми контролюється керівником практики від кафедри машин легкої промисловості КНУТД та бази практики.

Студенти мають дотримуватися встановленого на базі практики графіку роботи. Відповідальні служби бази практики мають право застосовувати контроль часу (табелювання), а також контроль правильності ведення поточних записів у щоденнику та складання звіту з практики.

Керівник практики від кафедри машин легкої промисловості КНУТД періодично перевіряє виконання програми практики: переглядає зібрану інформацію, проводить консультації, дає пояснення, проводить співбесіди з окремих питань, тощо.

Під час проходження навчальної (комп’ютерної) практики студенти зобов’язані регулярно вести щоденник практики. Щоденник практики – діючій засіб самоконтролю, що допомагає студенту правильно організувати свою роботу, в той же час записи у щоденнику є основним матеріалом для складання звіту з навчальної (комп’ютерної) практики.

Після закінчення практики щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

По закінченні практики студент складає письмовий звіт, здає його керівнику практики від кафедри машин легкої промисловості КНУТД одночасно з щоденником, підписаним керівником бази практики.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обов’язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).


 1. ^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ


Результат проходження практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку, логічно послідовну структуру, переконливу аргументацію, обґрунтованість рекомендацій і висновки. Структура звіту:

  • титульна сторінка (додаток 1);

  • індивідуальне завдання на практику;

  • зміст, який містить назви всіх розділів і підрозділів звіту із зазначенням сторінок;

  • основна частина;

  • список використаних джерел;

  • додатки.


Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обов’язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Звіт обов’язково переплітається або зшивається.

Основна частина звіту структурно поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики.

Загальний обсяг звіту має становити 20–25 сторінок формату А4, надрукованих або охайно написаних власноручно. Шрифт Times New Roman Cyr звичайний, розмір шрифту – 14пт., через один інтервал. Поля аркуша мають бути: зліва – 25 мм, справа – щонайменше 10 мм; угорі і внизу – щонайменше 20 мм. Сторінки звіту потрібно пронумеровувати, на першій сторінці номер не ставиться.

Креслення, розрахункові схеми повинні мати назви, які підписуються під малюнками, кресленнями тощо.Креслення, розрахункові схеми нумеруються послідовно арабськими цифрами (наприклад, «Рис. 1»).

Таблиці, виконані на окремих аркушах, і додатки включають у нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче слова «Таблиця», яке пишеться над правим верхнім кутком таблиці. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку над нею пишуть «Продовження таблиці» із зазначенням її номера. Таблиці розміщують після першого посилання на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді, наприклад: табл. 1.

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишуть слово «Додаток» із зазначенням його номера. 1. ^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Практика завершується складанням повного звіту з практики та його захистом. Керівник від бази практики перевіряє складений та оформлений відповідно до вимог звіт з практики, засвідчує його підписом і печаткою. У щоденнику коротко характеризує діяльність студента за час проходження практики і також засвідчує свій відгук.

Зброшурований звіт з практики разом із щоденником студент у визначений термін подає керівнику практики від кафедри. Після перевірки звіту і отримання позитивного відгуку студент отримає допуск до складання заліку з навчальної (комп’ютерної) практики.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою за шкалою ECTS) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри і, за можливості, від баз практики, викладачі які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або на кафедрі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програми практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених КНУТД. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з КНУТД.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


Згідно з програмою навчальної (комп’ютерної) практики студенти під час її проходження повинні виконати індивідуальне завдання, яке полягає у виконані комп’ютерних тривимірних моделей ланок типових механізмів машин легкої промисловості та обчислення, використовуючи програмні засоби, масоінерційних параметрів цих ланок (об’єм ланки, її масу, центр ваги, моменти інерції відносно осей координат та осей, що проходять через центр мас ланки (центральних осей).

Індивідуальне завдання виконується згідно з варіантом, який визначає керівник практики. У відповідності з варіантом завдання кожен студент отримує дві ланки та одну циліндричну деталь типових механізмів машин легкої промисловості.

Важливою частиною роботи у період проходження навчальної (комп’ютерної) практики є виконання індивідуального завдання згідно з варіантом. Індивідуальне завдання кожен студент виконує самостійно та оформлює його у вигляді звіту з навчальної (комп’ютерної) практики. Вимоги до оформлення звіту були наведені вище на сторінці 8. Індивідуальні завдання студенти виконують із застосування графічного пакету AutoCAD.

Основною частиною індивідуального завдання є виконання тривимірних моделей ланок механізмів та циліндричної деталі. Для того щоб побудувати тривимірні моделі ланок механізму та циліндричної деталі, спочатку кожен студент має виконати ескізи ланок та деталі у AutoCAD, кожну ланку та деталь треба виконати на окремому форматі А4 та проставити всі розміри цих ланок та деталі. Потім із застосуванням ескізів ланок та деталі у площині треба виконати побудову ланок та деталі у просторі. Після побудови ланок у просторі, використовуючи відповідні команди, треба вилучити з побудованих макетів ланок інформацію про знаходження центрів ваги ланок та інформацію для розрахунку мас ланок,їх об’ємів, моментів інерції відносно осей координат та осей, що проходять через центр мас ланки (центральних осей). Для розрахунку масоінерційних параметрів ланок у додатку 2 наведена густина металів та сплавів. Ескізи ланок та циліндричної деталі представити у додатках.

  1   2   3Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм
Методичні вказівки містять завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Операційні системи». Матеріал подано у вигляді окремих...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів є індивідуальна робота, яка свідчить, наскільки знання, здобуті студентами...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх
Методичні вказівки та завдання розроблено для допомоги студентам заочної форми навчання, спеціальності 0701001 «Організація і регулювання...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні рекомендації щодо виконання комплексного індивідуального завдання
У відповідності до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою університету від 28. 05. 09, протокол №9 одним із...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до розв’язування загальні положення
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету "Вища математика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів Львів • 2002 Методичні вказівки для студентів підготовлено кандидатом
З часу випуску четвертого видання методичних вказівок до практичних занять студентів по загальній фізіології збудливих тканин та...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки
Нелінійні електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи