Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу icon

Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу
НазваПоняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу
Дата конвертації28.05.2013
Розмір52.8 Kb.
ТипДокументи

Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу.


Конституційний лад — це система соціальних, економічних і політико-правових відносин, які встановлюються й охороняються конституцією та іншими конституційно-правовими актами держави. За суттю конституційний лад являє собою певний тип конституційно-правових відносин, зумовлених рівнем розвитку суспільства, держави та права.

За змістом конституційний лад охоплює передбачені й гарантовані конституцією державний і суспільний лад, конституційний статус людини та громадянина, систему безпосереднього народовладдя, організацію державної влади й місцевого самоврядування, територіальний устрій, основи національної безпеки та інші найважливіші інститути конституційно-правових відносин.

За формою конституційний лад являє собою систему основних організаційних і правових форм суспільних відносин, передбачених конституцією, тобто основних видів організації та діяльності держави, суспільства та інших суб’єктів конституційно-правових відносин. Конституційний лад — це насамперед передбачені конституцією форма держави за характером державного устрою й державного правління та форми безпосереднього народовладдя (вибори, референдум тощо). Конституційний лад України, передбачений Конституцією, характеризується низкою загальних принципів: суверенністю, демократизмом, гуманізмом, реальністю, системністю, наступністю, програмним характером та ін.


^ Основні засади — форма вираження основ

конституційного ладу України


Розділ І Конституції України має назву "Загальні за­сади".

Суспільний лад розумівся у той період як система сус­пільних відносин, притаманних радянському суспільству на конкретному етапі його розвитку. На відміну від таких кате­горій, як держава або право суспільний лад СРСР охоплював всі сторони суспільного життя в їх органічному зв'язку. До його структури входили всі соціальні відносини (не лише правові), які існували в суспільстві.

До системи цих відносин включалися: економічний базис та відповідна надбудова — політичні, юридичні, філософські, моральні, естетичні та інші ідеї. Крім того, ця система включала соціально-класову структуру радянського суспіль­ства — робітників, колгоспників, селянство, інтелігенцію.

Проте, стосовно поняття "конституційний лад", як фор­ми організації Української держави, слід врахувати таке. Конституційний лад може бути юридично проголошений, а фактично не існуватиме, оскільки з сьогодні на завтра авто­матично його утворити неможливо. Становлення його залежить від певних чинників: рівня розвитку демократії, еконо­міки, права тощо.

Мабуть, саме тому в Конституції України закріплено та­ку назву розділу — "Загальні засади", в якому містяться ли­ше основи конституційного ладу України, який проходить процес свого становлення і поступового розвитку.

Кожна з держав має притаманну їй специфіку, яка поля­гає у сукупності певних ознак, які визначають форму, за­соби організації держави, основи побудови її ладу. Згадані ознаки в демократичній державі закріплюються у її Консти­туції. Отже, у найзагальнішому вигляді конституційний лад — це закріплення в Основному Законі держави форми і засобів організації держави.

Проте, таке закріплення властиве будь-якій державі — і тоталітарній, і демократичній. У демократичних державах, до яких належить і Україна, згадані форми і засоби організа­ції держави характеризуються тим, що держава, державна влада підпорядковані праву, а Конституція як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили в демократичній держа­ві завжди є основним засобом обмеження державної влади на основі відповідних гарантій, закріплених у Конституції. Саме така держава може за своєю суттю бути конститу­ційною державою, яка у своїй конституції закріплює засади конституційного ладу.

Отже, конституційна держава характеризується обмеже­ністю державної влади правом на основі принципу суверені­тету народу, якому належить вся повнота державної влади, і забезпеченням цієї обмеженості відповідними конституцій­ними гарантіями.

Із загального поняття "конституційна держава" випливає і визначення конституційного ладу даної держави. Проте, конституція закріплює внаслідок свого призначення лише основи конституційного ладу, які є відправними для органі­зації та діяльності держави.

Таким чином, основи конституційного ладу України — це основоположні принципи організації та діяльності держа­ви, які визначають форму і засоби організації Української держави, забезпечують людині та громадянину права і сво­боди та характеризують її як конституційну державу.

Виходячи з цього, визначальним критерієм з'ясування змісту поняття "конституційний лад" є людина з її невід'єм­ними правами і свободами.

Загальні засади закріплюють окремі права громадянсько­го суспільства у статтях 13, 15 та 19 розділу І Конституції, а також у розділі II "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина", на підставі яких і визначаються основні прин­ципи конституційного ладу України.

Зокрема, такими принципами є: право визначати і зміню­вати конституційний лад в Україні виключно народом, яке не може бути узурповане державою чи її органами або посадовими особами (ч. 3 ст. 5), принцип розподілу державної влади (ст. 6), принцип верховенства права (ст. 8) та ін.

У свою чергу на основі цих принципів конституційного ладу України з'ясовується сутність державного ладу (ус­трою) України.

Згідно з ч. 2 ст. З Конституції України "права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".

Крім того, державний лад включає також певну систему соціальних, економічних і політико-правових відносин, яка встановлюється і закріплюється нормами конституційного права. Зокрема, до них відносять норми, які характеризують Українську державу в цілому (ст. 1), форму держави (форми територіального устрою України (ст. 2); правління (ст. 5), державний режим (ст. 1) тощо.

Проте, державний лад може відрізнятися від конститу­ційного ладу, якщо вплив держави на суспільство виявляєть­ся у неправовій формі, в обхід Конституції та інших легітим­них джерел права, з порушенням обов'язків держави щодо людини і громадянина. Саме тому Конституція України є засобом обмеження державної влади.

Обмеження державної влади має на меті створення пев­них умов для створення і функціонування громадянського суспільства, яке є необхідним атрибутом конституційної держави. Громадянське суспільство являє собою систему са­мостійних і незалежних від держави суспільних відносин, які забезпечують умови для реалізації приватних інтересів людини і колективів у духовній, соціальній і культурній сферах. Зокрема, воно охоплює сукупність моральних, правових, економічних, політичних відносин, включаючи власність, працю, підприємництво, організацію і діяльність громадських об'єднань, сферу виховання, освіти, науки і культури, сім'ю, систему засобів масової інформації, норми етики поведінки людини тощо.

Конституція повинна визначати такі межі державної вла­ди, які б виключали взагалі її втручання у сферу громадян­ського суспільства. Проте, в сучасний період без такого втручання у межах, суворо визначених у Конституції, не­можливе нормальне функціонування громадянського суспільства. Зокрема, таке втручання виявляється в неприпус­тимості задоволення прав громадян на шкоду політичній, економічній та духовній свободі; державного регулювання економіки на шкоду ринковій економіці; підміни судової про­цедури арбітражною, яка спрощує розгляд справи, тощо.

Таким чином, у конституційній державі громадянське суспільство функціонує як самостійно, так і завдяки управ­лінню з боку держави. У свою чергу конституційна держава залежить від громадянського суспільства та його потреб.

Отже, загальні засади, як форма вираження консти­туційного ладу України, визнають як першооснову люди­ну і громадянина, їх права і свободи, що є базою закріп­лення основних принципів конституційного ладу, на підставі яких будується державний лад (устрій) та ос­нови громадянського суспільства в Україні.

У свою чергу норми цього розділу регулюють сукупність основоположних політико-правових відносин у вищезгада­них сферах. Така конструкція відповідає сучасним реаліям.Схожі:

Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу icon1. Повноваження Президента України. Конституційні-правові основи взаємовідносин Президента України як глави держави із Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Конституційним судом України та іншими органами судової влади
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconПерелік питань до заліку з
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconПерелік питань до екзамену з
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconПерелік питань до заліку з
Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconЗакон України Конституцію; про такі поняття та категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки; зміцнення громадянських якостей учнів
України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconЗакон України Конституцію; про такі поняття та категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки; зміцнення громадянських якостей учнів
України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconЗакон України Конституцію; про такі поняття та категорії, як народ, нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов’язки; зміцнення громадянських якостей учнів
України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconТема поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Норми К. П., які регул відносини виконавчо-розпорядчої влади – основа адм.і фін права
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconВитяг із кримінального кодексу україни особлива частина
Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення...
Поняття та сутність конституційного ладу. Система основних засад конституційного ладу iconП лан семінарського заняття №1 на тему: поняття, предмет, метод І система конституційного права зарубіжних країн. Джерела конституційного права у зарубіжних країнах
Гураль П. Ф., Левицька Г. Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. Львів, 1997. с. 4-14
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи