Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\

Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім'ї. Обладнання
Скачати 89.84 Kb.
НазваМета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім'ї. Обладнання
Дата конвертації21.01.2013
Розмір89.84 Kb.
ТипДокументи

Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім'ї.

Обладнання: плакати з афориз­мами: «Найкраща спілка — чо­ловік і жінка» (народне прислів'я); «Любовь — это яд, заражающий кровь. Уж лучше не знать, что такое любовь»; «В любовних приго­дах є все що завгодно, крім лю­бові» (Ларошфуко).

Учитель. Усі ви знаєте, як на­ука пояснює походження людини. Але наш сьогоднішній урок не­стандартний. Давайте пригадаємо, що із цього приводу говорить Біблія. (Якщо учні знають, то роз­повідають самі про Адама і Єву.) Спочатку Бог створив чоловіка. Через деякий час чоловік засуму­вав, і Творець подарував йому по­другу — жінку.

І ось відколи існують чоловік і жінка, кожний намагається дове­сти іншому, що він вартий більшо­го, ніж про нього думають. Пос­тійне протистояння. Звичайно, ми не розв'яжемо з вами цю давню проблему, але спробуємо зробити якісь висновки.

Боротьба протилежностей — це боротьба між двома статями. По­міркуйте над тим, що ви почуєте. Війна статей багатьом видається дитячою забавою дорослих людей. Проте саме боротьба двох начал — чоловічого та жіночого — ле­жить в основі всіх конфліктів на планеті, у тому числі й воєнних.

Отже, спочатку про два світи.

Учень 1. Чому природа розді­лила весь світ на два начала — чоловіче та жіноче? Адже колись у рослин і найпростіших тварин не було цього поділу — «він» і «вона». На певному етапі еволюції несподівано з'ясувалося, що поділ живих істот одного і того самого виду на чоловічі та жіночі організ­ми дуже вигідний. Чому? Доктор біологічних наук В.Геодакян стверджує, що в еволюції завжди борються дві протилежні тен­денції. Перша — це необхідність зберегти те, що вже створено, за­кріпити вигідні ознаки, передати їх за спадковістю, зробити нащад­ка якомога більше схожим на батьків. І друга — це необхідність прогресу, подальшого пошуку і змін, різноманітності нащадків. Ці дві мети зумовили розподіл живих організмів на чоловічі та жіночі особини. Жіноча стать збе­рігає у своїй генетичній пам'яті всі найцінніші здобутки еволюції, і мета її — по можливості не допус­тити нових змін. Чоловіча стать, навпаки, легко втрачає старе і на­буває нового. Щось із цього набу­того може знадобитися в майбут­ньому або вже знадобилося тепер, особливо коли виникають якісь екстремальні умови. Тобто жіно­ча стать орієнтована на те, щоб вижити, а чоловіча — на прогрес. Цим пояснюється різниця в пси­хології та мисленні чоловіків і жінок.

Учень 2. Відомо, що в хлоп­чиків дитинство триває довше, ніж у дівчаток. Перші на 2—3 місяці пізніше починають ходити, на 4— 6 місяців пізніше починають го­ворити. При народженні хлоп­чиків частіше спостерігаються ускладнення. Викидні в жінок трапляються частіше, якщо вони виношують хлопчиків. Часто заги­бель майбутнього хлопчика відбу­вається раніше, ніж жінка дові­дається, що вона вагітна.

Статистика показує, що серед дітей 7—15 років травми в хлоп­чиків трапляються майже удвічі частіше, ніж у дівчаток.

Для повноцінного психологіч­ного розвитку хлопчикам треба більше простору, ніж дівчаткам. Якщо простору мало в горизон­тальному положенні, то хлопчи­ки освоюють вертикальне і лазять по драбині, видираються на шафу. Усе це може пояснити біологія. Встановлено, що у 9 із 10 жінок не достатньо розвинений той центр головного мозку, який відповідає за просторову уяву. Це пояснюється тим, що в доісто­ричні часи жінки багато часу про­водили в печері, піклуючись про дітей, або неподалік від неї, шу­каючи їжу, а чоловіки більше пе­ребували у відкритому світі. Здатність чоловіків краще орієн­туватися в просторі, освоювати нові території — це фундаменталь­на особливість людини, корені якої лежать навіть не у психіці, а ще глибше, на біологічному рівні.

Учитель. За статистикою, хлоп­чиків народжується більше, але до 15 років кількість хлопчиків і дівчаток зрівнюється.

Молоді люди, як ви гадаєте, хто розумніший: чоловіки чи жінки?

(Учні відповідають.)

Дізнайтеся, що про це говориnm наука.

Учень 3. Чоловік випереджає жінку в інтелектуальному розвит­ку. Жінки «поступилися» ще в ті далекі часи, коли пращури сучас­них людей жили племенами. Чо­ловіки схильні до пошуку нетра­диційних рішень, невиправдано ризикованих оборудок.

Слід відзначити, що жінкам легше переключатися з одного виду діяльності на інший. Ця риса дісталася їм від тваринного світу, завдяки природній ролі матері. Тисячоліттями жінки пристосо­вувалися до ролі домогосподар­ки, якій доводиться виконувати багато різних та одноманітних операцій і дій. Чоловік важче адаптується до різноманітних малих справ. Певною мірою можна сказати: чим більші до­машні справи, тим більше вони чоловічі.

Учитель. Діти! У родині має з'явитися маля. Як ви гадаєте, кого зазвичай більше хочуть: хлопчика чи дівчинку? Хлопчика. А чому? Він — продовжувач роду.

Учень. Можливо, приходу хлоп­чиків у цей світі дійсно чекають більше. Чоловіків і жінок спокон­віку виховують, виходячи з різних психологічних настанов. Хлоп­чиків, навіть зовсім маленьких, частіше сварять, рідше беруть на руки. По відношенню до них мова дорослих частіше нагадує лише прямі вказівки («відійди», «прине­си», «дай», «зроби», «припини»...). А в розмові з дівчатками дорослі частіше згадують про почуття («подобається», «люблю», «весе­лий», «сумний»), звертаються до них «сонечко», «квіточко», «лас­тівко».

Таким чином, чоловіки і жінки (у тварин самець і самка) мають різні еволюційні функції. Чолові­ча стать — авангард еволюції. Вона більш змінна, першою пристосо­вується до мінливих умов. Жіноча стать більш стабільна і менше піддається хворобам. На чоловіках здійснюється відбір усього нового шляхом спроб і помилок, «відбра­кування непотрібного». Жіноча стать вбирає в себе те прогресив­не, що було відпрацьоване на ма­теріалі чоловічих особин.


Весела пауза

Учитель. Чоловіки і жінки різні в усьому. За тим, як вони зношують підбори, можна багато дізнатися про їхній характер. Якщо підбір стерся на внутрішньому краї, чоловік нерішучий, а жінка має лагідний характер. Якщо підбір зносився на зовнішньому краї, його власник — ініціативна людина. А якщо підбір дуже ви­кривлений назовні, його господар безтурботний. Рівно зношений чоловічий підбір вказує на друже­любність господаря взуття. Якщо ж ідеться про жіноче взуття, його власниця, скоріше всього, — хо­роша мати.

Учитель. А кому більше влас­тиві шкідливі звички: чоловікам чи жінкам?

Учень 5. Спочатку про більш приємні звички. Оскільки чолові­ки — авангард еволюції, то озна­ки, більш властиві їм, будуть по­ширюватися. Ознаки, більш влас­тиві жінкам, ітимуть на спад. Хво­роби, притаманні сильній статі, будуть урахувати все більше і більше людей. І навпаки, недуги, на які частіше хворіють жінки, скоро стануть рідкістю.

Різні емоційні функції чо­ловіків та жінок виявляються в професійній діяльності. Ось кілька прикладів з історії. В'язання ви­найшли в Італії у XIII ст. чолові­ки, і в ході кількох століть це за­няття було суто чоловічим. Потім в'язання почали освоювати жінки, які довели цей процес до такої дос­коналості, що чоловіки вже не змогли з ними конкурувати і відступили. Тепер в'язання занят­тя суто жіноче. І так було у всьо­му. Спочатку професію освоюва­ли чоловіки, а потім жінки дово­дили її до висот досконалості.

А ось другий приклад. У кінці XDC ст., коли з'явилися друкарські машинки, вважали, що друкувати на них можуть тільки чоловіки. Тоді професія друкарки тільки входила в життя. Коли вона стала масовою, домінуючого станови­ща в ній досягли представники прекрасної статі. Нині комп'юте­ри витісняють друкарські машин­ки. Поки що за ними сидять в ос­новному чоловіки. Коли програмісток і програмістів стане по­рівну, комп'ютеризація закін­читься. Коли програмісток стане більше, ніж програмістів, можна буде чекати появи принципово нової техніки.

І нарешті, про дуже шкідливі звички. Тут теж помічені ана­логічні результати. У наш час се­ред курців кількість чоловіків більша, ніж жінок. Однак кількість жінок-курців досить швидко зростає. Так буде доти, доки чоловіки не знайдуть нової ідеї суспільного розвитку або, якщо буде вигідно, іншої шкідли­вої звички.

Учитель. Чи однаково чолові­ки і жінки ставляться до кохан­ня ?.

Учень 6. До кохання в чо­ловіків і жінок різне ставлення, у якому чоловіки виявляють свою запрограмованість на самозни­щення.

Можна виділити дві причини цього:

а) вроджене прагнення чоло­віка бути мисливцем;

б) невелика тривалість життя чоловіка.

Звідси невгамовність почуття, пристрасть і відчай у випадку по­разки і зради — відчай, від якого немає ніяких ліків. У закоханого чоловіка виявили різке посилен­ня вироблення чоловічого стате­вого гормону тестостерону. Сим­птоми «гормонального шторму» — це бажання дарувати об'єкту при­страсні подарунки, боротьба із суперниками, зміна зачіски, одя­гу. Але іноді кохання стає для чо­ловіка справжнім безумством і життя в його очах втрачає всяку цінність. На щастя, кохання зде­більшого закінчується цілком не­вразливо, жага минає, перемагає повсякденність.

Мне грустно, потому,что я тебя люблю

И знаю: молодость цветущую твою

Не пощадит молвьі коварное гоненье,

За каждьій светльїй день иль сладкое мгновенье

Слезами и тоской заплатиш тьі судьбе.

Мне грустно... потому что весело тебе.

М.Лермонтов

Учитель. І скільки б чоловіки і жінки не боролися один з одним, урешті-решт вони знаходять спільну мову. Між ними виникає найкраще почуття — кохання.

Багато років тому на екрани вийшов фільм «Ще раз про кохан­ня». Дійсно, про кохання стільки написано, стільки складено віршів, пісень, скільки зроблено освідчень. Так що, можливо, тема закрита? Як би не так!

Приходять у світ нові закохані й кажуть: «Ще раз про кохання». Але і вони не скажуть про нього останнього слова. Це вічна тема, вічна, як саме життя. Ви звернули увагу, що всі книжки, усі фільми, вірші, пісні — про кохання. Люди пишуть і показують про те, чого б хотіла для себе кожна людина — кохання. Але кохання справж­нього, чистого, вічного, яке є сен­сом життя.

Грецький філософ Платон переповів у своєму творі давній міф. Послухайте його.

Учень 7. Колись давно жили на землі дивні істоти — андрогіни. Вони поєднували в собі чоловіче і жіноче начала, тому були на диво сильними і незалежними. Вони черпали силу один в одного, і їм не потрібна була опіка богів. Навіть Зевс почав їх боятися. Од­ного разу, розгнівавшись, Зевс розділив ці істоти навпіл, змішав їх і розкидав по світу. З тих пір половинки шукають одна одну, щоб з'єднатися. І коли вони зна­ходять одне одного, то стають щасливими, сильними і непере­можними.

Учитель. От і кажуть, що кож­на людина має у світі свою поло­винку. Але знайти її дуже важко. Тому багато людей взагалі не знають, що таке кохання. Більшість людей не знаходять своєї половин­ки. Тому в житті так мало щасли­вих людей, стільки розлучень, жит­тєвих трагедій. Я бажаю вам знай­ти свою половинку, єдину і не­зрівнянну. Тільки не поспішайте! Уважно дивіться!

Поряд з коханням існує ще й закоханість. Це зовсім інше: зако­хуватися можна щодня, щотижня, а кохання — це назавжди.

Мабуть, у декого з вас виникло таке запитання: чи можна навчи­ти кохати і бути коханим? Ні, цьо­го навчити не можна. Можна на­вчити бути людиною: тонкою, де­лікатною, уважною, щирою, тур­ботливою. А в коханні людина рівна сама собі. Кохання — це внутрішня тінь людини, її харак­тер. Тобто кохання залежить від самої людини. А всі люди різні, тому і кохання в кожного своє.

На жаль, кохання ніколи не буває безхмарним. У ньому бага­то страждань і болю.

«Любовь — зто яд, заражающий кровь.

Уж лучше не знать, что такое любовь».

Діти, ви згодні із цим?

Найкраще про кохання напи­сав В.Висоцький: «...кто не любил, тот и не жил». І знову ж таки, зро­зуміти ці слова може тільки зако­хана людина.

Зараз послухаємо вірші про кохання.

(Учні читають вірші.)

Після того що ви почули, мож­на зробити висновок: які різні жінки і чоловіки в усьому. Але все ж таки в еволюційному плані чо­ловіки і жінки являють одне ціле. Без одного начала немає і друго­го. Так що безглуздо сперечатися, хто головніший — чоловік чи жінка. У цій вічній боротьбі про­тилежностей зароджується нове життя.

Від себе додам: нехай ваша «війна» з протилежною статтю зав­жди закінчується з мінімальними втратами. Ця війна неминуча. Таке вже життя. І нехай воно буде щас­ливим. Я пропоную вам рецепт щастя. Візьміть чашу терпіння, вилийте в неї повне серце любові, додайте дві жмені щедрості, посипте добротою, плесніть трохи гумору, додайте якомога більше віри і добре перемішайте. Усе це намажте на шматок відміреного вам життя і пропонуйте кожному, кого зустрінете на своєму шляху. На цьому урок закінчений. Спасибі всім, хто брав участь у дискусії.


Урок – диспут

у 9 класі

Підготувала

вчитель біології

Потапенко Л.В.Схожі:

Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Виховна година на тему: «Кохання – найпрекрасніше людське почуття»
Мета: поспілкуватися з учнями про кохання, про те, що вважається природним і що є небажаним у взаєминах молоді; зорієнтувати учнів...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Урок у 1 класі Мета уроку: Пояснити учням значення малюнків у розкритті змісту книжки. Допомогти відчути силу графічного мистецтва. Розвивати художній смак першокласників, збагачувати мову. Хід уроку
Розповісти дітям про можливість "читати" книгу за ілюстраціями, навчати здогадуватися про зміст твору за малюнками, щоб показати...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Тема: здоровий спосіб життя, його складові та значення для здоров’я мета
Обладнання: маркери, таблиці, плакати, ручки, стікери, дошка, продукти харчування
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Уроку : Рух у просторі. Паралельне перенесення у просторі. Мета уроку
Обладнання: схема «Відстань між двома точками» і «Координати середини відрізка»; модель куба
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Закон України «Про попередження насильства у сім'ї» Обладнання: нормативно правові документи, анкети, магнітофон, аудіокасета, картки для поділу на групи, роздатковий матеріал. Форма проведення: просвітницький тренінг. План
Мета: попередження насильства в сім'ї, профілактика та запобігання жорстокому поводженню з дітьми; усвідомлення відповідальності...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Виховна година раннє кохання вчитель: Міц Валентина Луківна Тема
Мета: вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення, проводити профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Тема. Кравчук Михайло Пилипович – видатний український математик Мета
М. Кравчука; визначити його значення для української математики та поширення математичних знань на Україні і у світі; розвивати в...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Мета. Згуртувати учнівський і батьківський колектив. Виховувати любов до батька, всієї сім'ї, родини. Сприяти зміцненню стосунків між батьком і дитиною. Обладнання
Мета. Згуртувати учнівський і батьківський колектив. Виховувати любов до батька, всієї сім'ї, родини. Сприяти зміцненню стосунків...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Уроку: Застосування визначеного інтеграла для розв’язування фізичних задач Тип уроку: урок-бенефіс
Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Визначений інтеграл та його застосування», розвивати логічне мислення...
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім\Мета: формувати етичні норми поваги до жінок –матерів; розвивати почуття милосердя, доброти, співчуття. Виховувати любов і повагу до матері. Обладнання
Обладнання: святково прикрашена зала, в центрі великий кошик з квітами, в кожної мами маленька корзина
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи