Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства icon

Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства
Скачати 135.97 Kb.
НазваВзаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства
Дата конвертації05.03.2014
Розмір135.97 Kb.
ТипДокументи


Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства


В Україні за роки незалежності сформована державна політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, для реалізації якої створено відповідну нормативно-правову базу.

Забезпечення відкритості та прозорості державної політики є одним з пріоритетних завдань кожного органу виконавчої влади, для реалізації якого державні інституції повинні, зокрема, проводити консультації з громадськістю, здійснювати взаємодію з консультативно-дорадчими органами – громадськими радами, сприяти проведенню громадської експертизи своєї діяльності тощо.

Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме суспільна участь дозволяє домогтися більшої ефективності в багатьох сферах суспільного життя – від реалізації соціальної політики до сфери державного управління.

Політична основа громадянського суспільства – це демократична, правова держава, що забезпечує кожному громадянинові можливість брати участь у державних справах. У такій державі абсолютно неприпустимою є будь-яка дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі­гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Економічною основою громадянського суспільства є відносини ринкового характеру. Роль економічного чинника залишається важливим для функціонування громадянського суспільства, оскільки, з одного боку, громадянське суспільство зазнає значного впливу приватних економічних інтересів, а з іншого – розвинуте громадянське суспільство може стати союзником учасників ринкових відносин, що сприятиме стабілізації державної політики, перерозподілу фінансових та інформаційних потоків.

Власність, в контексті громадянського суспільства, має використовуватись для блага людини і суспільства через благодійництво або економічну діяльність інститутів громадянського суспільства.

Соціальною основою громадянського суспільства має бути соціальне середовище нового типу, яке максимально відповідає демократичним (загальносуспільним) цінностям розвитку громадянського суспільства та спрямоване на їх опанування.

^ Правовою основою створення та функціонування громадянського суспільства в Україні є положення Конституції України, а саме:

 • права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3);

 • держава гарантує право кожного на свободу світогляду і віросповідання (стаття 35);

 • держава закріплює право за громадянами України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (стаття 36);

 • держава гарантує право громадянам брати участь в управлінні державними справами (стаття 38);

 • держава створює належні умови, що забезпечують право усіх направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (стаття 40) тощо.

^ Законодавчою основою регулювання діяльності громадянського суспільства є: Цивільний кодекс України, Закони України "Про об'єднання громадян", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про політичні партії в Україні", "Про звернення громадян", "Про органи самоорганізації населення", "Про благодійництво та благодійні організації", "Про соціальні послуги"; Указ Президента України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг" тощо.

За роки незалежності України досвід взаємодії держави з громадянським суспільством, зокрема, як консультативно-дорадчий орган при Президенті України було утворено Раду представників громадських організацій національних меншин України, було укладено Генеральну угоду між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004–2005 роки, створено громадські ради при центральних, місцевих органах виконавчої влади тощо.

З метою налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інститутами у листопаді 2007 року схвалено Концепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.

Громадянське суспільство активно сприяє:

– процесам політичної демократизації;

– набуття державою ознак правової держави;

– матеріальній і духовній незалежності людини від держави, домагаючись правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей.

Разом з тим, має бути зворотний зв'язок державних інститутів з громадськістю, оскільки правова держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням. Іншими словами, вона повинна створити ситуацію правової захищеності громадян, сформувати сприятливе правове поле для діяльності створюваних ними громадських інститутів. Тому особливого значення набуває проблема взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади України. Нині ця взаємодія відбувається у таких правових формах:

1. Участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій діяльності держави, яка забезпечується участю у розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів.

Участь у правотворчій діяльності є найпоширенішою формою участі громадських організацій у державному управлінні. Громадське обговорення проектів нормативних актів є обов'язковим етапом нормотворчого процесу в системі органів виконавчої влади. Консультації з громадськістю в нормотворчому процесі проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів. Проведення консультацій з громадськістю має також сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств населення.

2. Участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовчій діяльності держави, яка забезпечується шляхом:

– передачі повністю повноважень державних органів;

– передачі часткової повноважень державних органів;

– громадського контролю.

З метою залучення громадських організацій до правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади законодавством передбачена передача громадській організації повністю повноважень (функцій), що їх виконує відповідний державний орган, або передача лише окремих функцій державних органів громадським організаціям, які діють паралельно або спільно з відповідними органами держави. Громадські організації також беруть участь у наданні адміністративних послуг на підставі повноважень, які їм надані законом або нормативно-правовим актом органу виконавчої влади.

Це також залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг; здійснення інститутами громадянського суспільства громадського контролю за діяльністю органів державної влади у формі громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, подання органам державної влади експертних пропозицій, утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики; проведення органами державної влади моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості; ознайомлення широких верств населення з формами його участі у формуванні та реалізації державної політики, виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування тощо.

3. Участь інститутів громадянського суспільства у правоохоронній діяльності держави, яка забезпечується шляхом:

– реалізації права складати протоколи про адміністративні правопорушення;

– участі інститутів громадянського суспільства у діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню охорони громадського порядку;

– реалізації права вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

– участі інститутів громадянського суспільства з органами Державної прикордонної служби України в охороні державного кордону.

За останні роки Верховною Радою України прийнято ряд важливих законів, які розширили предмет, зміст і межі громадського контролю за діяльністю держави. Наприклад, громадські організації беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами, здійснюють громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству.

У здійсненні правоохоронних повноважень органів виконавчої влади беруть участь громадські організації, наділені деякими державно-владними повноваженнями. Так, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 255) у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218–221, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи. Протоколи про правопорушення мають право складати також представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону; громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

Запровадження наведених форм участі інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами на сьогодні визначено низкою нормативно-правових актів.


Зміни політико-правового середовища та їх вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні

Основні принципи державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні були сформульовані ще в Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року. Стратегічні пріоритети цієї політики вперше були закріплені на законодавчому рівні у 2010 році Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».

Затвердження у 2012 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та Плану першочергових заходів щодо її реалізації довели серйозність намірів держави у даній сфері та наявність політичної волі для їх втілення.

Варто відзначити, що зроблені у цьому напрямі кроки здебільшого отримали належне суспільне визнання та широку політичну підтримку. Це підтверджується, зокрема, тим, що низка нормативно-правових актів, які мають важливе значення для громадянського суспільства, передусім закони України «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розроблялися на основі консенсусу та співпраці між фахівцями державних інституцій і незалежними громадськими експертами, а їх ухвалення Верховною Радою України відбулося завдяки підтримці і провладною більшістю, і парламентською опозицією. Таким чином, був реально продемонстрований значний консолідуючий потенціал громадянського суспільства для формування політичної нації та усвідомлення загальнонаціональних інтересів.

Утворена відповідно до Указу Президента України «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 25 січня 2012 року № 32/2012 Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада) за відносно короткий час стала дієвим майданчиком для відкритого та конструктивного обміну думками між представниками органів державної влади та різними за спрямуванням громадськими об’єднаннями. До основних завдань Координаційної ради віднесено:

 • розроблення з урахуванням суспільно-політичних процесів, що відбуваються в Україні, та кращого світового досвіду концептуальних напрямів і механізмів державного сприяння розвитку громадянського суспільства;

 • сприяння проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів із питань розвитку в Україні громадянського суспільства, забезпечення та захисту прав і свобод людини, а також вивчення громадської думки з питань, віднесених до її відання;

 • здійснення аналізу ефективності реалізації Стратегії, загального моніторингу стану виконання плану першочергових заходів і щорічних планів щодо реалізації Стратегії та підготовка пропозицій з їх коригування;

 • підготовка, розгляд законопроектів щодо сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України, проектів актів Президента України у цій сфері та підготовка пропозицій до проектів;

 • участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 • сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства.

Найбільш суттєві недоліки у сфері законодавчого регулювання правового статусу неурядових організацій упродовж попередніх 20 років були пов’язані з такими чинниками, як:

 • відсутність у юридичних осіб права бути засновниками громадських організацій та унеможливлення створення спільних об’єднань фізичними та юридичними особами;

 • поділ громадських об’єднань за їх територіальним статусом на міжнародні, всеукраїнські та місцеві, що призводило до заборони їм провадити свою діяльність за межами території реєстрації;

 • можливість громадських об’єднань захищати виключно права членів цих об’єднань, що фактично рівнозначно забороні захисту прав інших громадян. Своєю чергою це унеможливлювало розвиток правозахисного руху у суспільстві;

 • установлення порядку фактично подвійної реєстрації громадських організацій із досить складною та тривалою у часі процедурою.


Ініціативи Президента України В.Ф.Януковича спрямовані на розвиток громадянського суспільства

Процес становлення України як демократичної, правової і соціальної держави передбачає налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина.

На досягнення таких цілей спрямовані численні ініціативи Президента України В.Ф. Януковича, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, що підтримані громадськістю. Ініціативи знайшли своє втілення у прийнятті Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про доступ до публічної інформації», запровадженні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» нових, більш прогресивних, механізмів залучення громадян до управлінського процесу.

Так, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Херсонщини здійснено ряд заходів, спрямованих на забезпечення належних умов розвитку інститутів громадянського суспільства, залучення широкої громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.

Відповідно до Указ Президента України № 212/2012 здійснюється щорічне планування заходів щодо реалізації в регіонах Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні з урахуванням регіональних програм розвитку громадянського суспільства.

За активної участі представників місцевих інститутів громадянського суспільства в області сформовані Громадська рада при обласній державній адміністрації та 18 громадських рад при районних державних адміністраціях.

Основними завданнями громадської ради при обласній державній адміністрації є:

– об'єднання зусиль громадськості та влади у розбудові громадянського суспільства в області;

– координація діяльності обласної державної адміністрації та громадських організацій щодо реалізації державної політики, сприяння її більшої відкритості та прозорості, здійсненню прав і свобод людини, розгортанню суспільного діалогу;

– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

– участь у визначенні і науковому обґрунтуванні пріоритетних напрямів державної політики в регіоні;

– забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади;

– контроль за врахуванням обласною державною адміністрацією пропозицій громадськості, внесених під час публічних консультацій;

– розроблення та внесення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів державної політики в регіоні, експертиза ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі;

– участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, регіональних програм, віднесених до компетенції Ради;

– ведення роз'яснювальної роботи, популяризація в суспільстві, зокрема через засоби масової інформації, перспективних ідей та пропозицій, пов'язаних із компетенцією Ради;

Представники громадськості сьогодні входять до складу колегій структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації та деяких територіальних підрозділів центральних органів влади. Голову Громадської ради при обласній державній адміністрації включено до складу її колегії, а голів громадських рад при районних державних адміністраціях включено до складу колегій районних державних адміністрацій.

У зв’язку із закінченням повноважень попереднього складу Громадської ради 18 січня 2013 року був сформований новий склад цього консультативно-дорадчого органу, до якого шляхом рейтингового голосування увійшли 39 із 88 поданих кандидатур.

30 січня 2013 року відбулося перше засідання новосформованої Громадської ради при обласній державній адміністрації, на якому головою ради знову обрано Польську Ларису Михайлівну (голова правління Херсонської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Дія»), яка є координатором секції Ради голів громадських рад при Кабінеті Міністрів України.

У складі Громадської ради утворено та продуктивно працюють 9 комітетів, які охоплюють різні сфери економічної і соціальної життєдіяльності області.

Засідання Громадської ради проводяться відповідно до плану, не рідше одного разу на квартал. На розгляд цього консультативно-дорадчого органу виносяться актуальні питання соціально-економічного розвитку регіону, впровадження системних реформ, захисту прав громадян та участі громадськості у прийнятті управлінських рішень. У кожному засіданні беруть участь голова обласної державної адміністрації або його заступники. За підсумками засідань головою обласної державної адміністрації приймаються доручення із розв’язання порушених громадськістю проблем.

Так, у 2012–2013 році в області проведено 120 консультацій з громадськістю, із них:

– громадські слухання – 2;

– засідання за «круглим столом» –44;

– зустрічі з громадськістю – 51;

– конференції –5;

– Інтернет-конференція –0;

– електронні консультації – 17;

– теледебати – 1.

Серед основних досягнень Громадської ради – проведення експертиз діяльності обласної державної адміністрації у сфері:

– протидії торгівлі людьми (експертизу проведено громадською організацією «Обласний центр «Успішна жінка»);

– пошуку ефективних шляхів реалізації обласної програми з утвердження гендерної рівності в області на період до 2010 року, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2007 року № 506; надання відповідних фахових пропозицій та рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень з урахуванням думки зацікавленої громадськості (експертизу проведено молодіжною громадською організацією «Нова генерація»);

– реалізації державної молодіжної політики у Херсонській області за 2008–2010 роки (експертизу проведено обласною молодіжною громадською організацією «Молодіжний центр регіонального розвитку»);

– захисту прав дітей (експертизу проведено обласною організацією Всеукраїнської громадської організації «Дія»).

Крім того, члени Громадської ради ініціювали розробку та прийняття обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства.
Схожі:

Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconСвідома громадськість та відкрита влада
На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної...
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconПлан заходів щодо реалізації в районі у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
Участь громадськості у формуванні та реалізації політики на всіх рівнях і здійсненні громадського контролю за діяльністю органів...
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconГрафік участі фахівців Державної податкової служби України у семінарах для платників податків, що проводяться у рамках роз’яснювальної роботи інститутами громадянського суспільства, у жовтні 2011 року
Застосування норм Податкового кодексу при сплаті податку на прибуток у контексті
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconІнформація про хід виконання районної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у висвітленні діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-2015 роки
Розвиток інформаційної сфери має особливе значення для становлення демократичного інформаційного супільства. Мас – медіа виступають...
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconУточнений Графік участі фахівців Державної податкової служби України у семінарах для платників податків, що проводяться у рамках роз’яснювальної роботи інститутами громадянського суспільства, у листопаді 2011 року
Актуальні питання оподаткування юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconГрафік участі фахівців Державної податкової служби України у семінарах для платників податків, що проводяться у рамках роз’яснювальної роботи інститутами громадянського суспільства, у листопаді 2011 року
Громадське об’єднання „Український союз промисловців і підприємців” спільно з Українською аудиторською службою
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconРозпорядження голови олександрівської районної державної адміністрації кіровоградської області від 10 лютого 2012 року №124-р смт Олександрівка Про реалізацію у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", розпорядження голови Кіровоградської обласної...
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconГрафік участі фахівців Державної податкової адміністрації України у семінарах для платників податків, що проводяться у рамках роз’яснювальної роботи інститутами громадянського суспільства, у липні 2011 року
Актуальні питання оподаткування юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності. Новації, що передбачені у Податковому кодексі...
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconРеферат на тему: Державна етнополітика та формування громадянського суспільства
В сучасній Молдові одним з пріоритетних напрямків державної політики є консолідація полікультурного І багатомовного населення країни,...
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства iconВідкритий Уряд Підвищення довіри суспільства до державної влади
Уряду перед громадянським суспільством, відкритості процесу прийняття рішень, але й сприятиме підвищенню довіри суспільства до державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи