Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с icon

Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
НазваКурс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Сторінка1/15
Дата конвертації22.03.2013
Розмір1.83 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія
Мікроекономіка

курс Лекцій


Дніпропетровськ – 2007

Мікроекономіка: Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2007.- 143с.


У даному курсі лекцій розглядаються основні умови організації та функціонування підприємства як основного суб’єкта мікроекономічного аналізу, сукупність факторів, що впливають на розвиток господарської одиниці, а також чітко формулюються навчальні проблеми мікроекономіки, визначаються взаємозв’язки між темами та розділами. В стислій формі, з використанням великої кількості графіків та таблиць аналізується теорія поведінки підприємства за різних умов ціноутворення, відповідно до різних типів ринку.

Курс лекцій призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів.


^ Автори - укладачи: В.А. Табінський - к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії

П.С. Козелецький – ст. викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії


Рецензенти: О.В. Батура, д.е.н., професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Дніпропетровської державної медичної академії


С.А. Корнієнко, к.е.н., доцент кафедри

економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії


Відповідальний за випуск: А.Л. Бикова, к.е.н., декан економічного факультету Дніпропетровської державної фінансової академії

^

Обговорено та схвалено Вченою радою економічного факультету


Протокол № 6 від 29. 05. 2007 р.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № 5 від 14 травня 2007 р.

ВСТУП


Соціально – економічні зміни, які відбуваються в Україні зумовлюють необхідність пошуку нових підходів у дослідженні особливостей формування ринкового механізму.

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії розкриває у цих умовах економічну поведінку виробників, споживачів, виявляє особливості координації їх підприємницької діяльності.

Вона вивчає економічні передумови формування оптимального вибору виду підприємницької діяльності в умовах обмеженості як виробничих, так і фінансових ресурсів.

Мікроекономіка вивчає також окремі ринки та механізм ціноутворення і вплив останнього на обсяг виробленої продукції, розміщення ресурсів та формування доходів.

У даному навчальному посібнику розкриваються основні поняття і закономірності розвитку суб’єктів господарювання, дається мікроекономічний аналіз економічних явищ.

Деякі аспекти кардиналістської та ординалістської теорії граничної корисності розкривають суть поведінки споживачів, особливості побудови кривих байдужості, здійснюють аналіз рівноважного стану споживача.

Дослідження понять попиту та пропозиції, дозволяє розкрити механізм їх взаємодії, формування рівноважної ціни. Особлива роль при цьому належить факторам, що впливають на еластичність попиту і пропозиції.

Аналіз сутності виробництва і витрат дозволяє визначити оптимальну раціональну поведінку товаровиробника, висвітлити суть ізокванти і ізокости, а також закон спадної граничної продуктивності.

Розвиток суб’єктів господарювання передбачає різні ринкові умови, зокрема наявність таких ринкових структур, як ринок досконалої конкуренції, монополія, монополістична конкуренція, олігополія. Визначена діяльність фірм в умовах цих ринкових структур.

Належне місце в ринковій економіці займає аналіз поведінки підприємства, сутність виробництва і витрат. Розкривається суть мікроекономічної моделі підприємства, показана роль в аналізі ізокванти та ізокости. Даний напрямок передбачає визначення таких понять, як сукупний середній та граничний дохід, розкриття складової конкурентної стратегії фірми.

Обсяг матеріалу, що закладений у даному курсі дозволить майбутнім фахівцям розширити знання у цій області. Тому даний курс лекцій необхідний для студентів різних форм навчання. Курс лекцій розкриває в достатній мірі всі розділи та теми дисципліни “Мікроекономіка”. У ньому надається велика кількість довідкового матеріалу, він має ґрунтовний математичний апарат, містить велику кількість формул, графіків, таблиць. У ньому наводяться контрольні питання для самоперевірки, тести, задачі, список рекомендованої літератури.

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

  1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії

  2. Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки

  3. Мета, завдання і зміст дисципліни
  1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії


Вивчення економічної теорії пов’язано з дослідженням діяльності людей, яка направлена на ефективне використання обмежених ресурсів для виробництва матеріальних благ метою задоволення життєвих потреб. В процесі дослідження економічні процеси розглядаються на рівнях, зокрема: макроекономічному та мікроекономічному.

Мікроекономічний аналіз тісно пов’язаний з макроекономічним, який передбачає вивчення функціонування економічної системи в цілому. Це пов’язано з тим, що макроекономічні процеси та явища формуються в результаті взаємодії значної кількості домашніх господарств та фірм. Вивчаючи економіку в цілому, необхідно враховувати рішення окремих економічних агентів.

Наприклад: макроекономічний аналіз ринку праці неможливий без урахування систем переваг і спонукань окремих ринкових суб’єктів, які визначають пропозицію праці на конкретному ринку.

Таким чином, макроекономіка, як частина економічної теорії вивчає економічні явища в цілому, на рівні національної економіки. В колі її досліджень є питання, які пов’язані з показниками та динамікою розвитку національного виробництва, проблемами безробіття, зайнятості, інфляції та в цілому розглядається роль держави в економічному житті суспільства.

Оскільки макроекономічні показники є просто сумою змінних величин, які формуються в результаті рішень окремих осіб або фірм, основи макроекономіки ґрунтуються на мікроекономічному рівні.

Мікроекономічний підхід передбачає вивчення господарської діяльності окремих суб’єктів ринку, зокрема підприємств, організацій, людей.

Мікроекономікаце розділ економічної теорії, який вивчає діяльність окремих економічних суб’єктів та досліджує механізм функціонування.

Вона розкриває основні закономірності функціонування ринкової економіки на рівні господарюючого суб’єкта та споживача, показує механізм прийняття ними рішень для досягнення максимального задоволення потреб в умовах різних ринкових структур та використання обмежених ресурсів.

Головна економічна проблема яка постає перед окремими особами, фірмами і державою, полягає в тому, що виробничі ресурси обмежені в порівнянні з потребами людей.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Схожі:

Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconНавчальний посібник для студентів всіх форм навчання з дисципліни "Політична економія" розроблений згідно з освітньо-професійною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України у 2002 р. і навчальним планом
Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з напряму 0501 “Економіка і підприємництво”
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconКурс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми
України [Текст] : курс лекцій / [уклад.: А. І. Зякун, В. Г. Троян]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської...
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії)
«Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н. В., Килимник...
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності” для студентів 3курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconКурс лекцій з дисципліни „Релігієзнавство (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Укл. Толстенко С. М. – Харків...
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму

Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч рік
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconКурс лекцій з навчальної дисципліни " психологія управління " для студентів денної форми навчання
Ключові поняття: управління, менеджмент, керівник, менеджер, організація, людський фактор, персонал, психологія управління
Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму
Мета вивчення курсу “Конфліктологія” — формування у студентів цілісної системи знань про природу конфліктів, причини їх виникнення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи